Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategie komunitně vedeného rozvoje regionu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategie komunitně vedeného rozvoje regionu"— Transkript prezentace:

1 Strategie komunitně vedeného rozvoje regionu 2014-2020
MAS Hanácké Království, Grygov

2 1) Příprava strategií MAS v ČR - SCLLD

3 Aktuální mapa MAS 180 MAS

4 CLLD aneb L E A D R 5

5 Spolupráce regionů, měst a krajů - výzva! ITI a územní dimenze
Krajské město Olomouc MAS 4 MAS 3 město nad obyv. Přerov MAS 2 MAS 1 Krajské město Zlín Kombinace ITI coby přístupu top-down a CLLD coby přístupu bottom-up na úrovni území

6 2) Postup přípravy nové strategie 2014-2020

7 MAS Občané pro rozvoj venkova Hanácké Království

8 Aktivity přípravy ISRÚ
Etapa  Plnění 1 Projednání a zpracování struktury, řízení a harmonogramu tvorby strategie Ano 2 Dotazník (zapojení obcí a institucí) – zpracování, distribuce a vyhodnocení Ano, částečně 3 Anketa (zapojení širokého spektra obyvatel) – zpracování, sběr a vyhodnocení Nedokončeno 4 Statistická data – zadání oblastí pro zpracování, tvorba výstupů z dat Částečně, nebyla finální metodika 5 Projektové záměry – sběr zajistí MAS, vyhodnocení a rozčlenění dle oblastí Částečně  6 Analýzy regionu – v úzké spolupráci s MAS nebo dalším zpracovatelem Nedokončeno, není finální metodika 7 Facilitace jednání výboru pro přípravu strategie Ano  8 Facilitace jednání oborových pracovních skupin Vhodné další PS, např. podnikání 9 kolo Veřejné projednávání – facilitace celková, metody tvorby ve skupinách Ano 2x 

9 Aktivity přípravy ISRÚ
Etapa  Plnění 10 2. kolo Veřejné projednávání – facilitace celková, práce ve skupinách Ne, finální projednávání bude 11 Strategická část – tvorba struktury a vize Ano. Potřeba další připomínkování 12 SWOT analýza – zpracování s využitím dotazníku, ankety a veřejných projednávání Ano, celková. Potřeba rozvrstvit dle priorit. 13 Monitoring strategie – plán sledování strategie Zatím ne. Nutno dle program. rámců 14 Implementace – plán organizačního zajištění naplňování strategie Ano, návrhy  15 Evaluace – plán vyhodnocování strategie Zatím ne  16 Schválení ISRÚ v ŘO zadavatele (příp. valná hromada apod.) Ne  17 Zpracování návazných programových rámců – samostatné dokumenty Nebylo možno  18 Supervize procesu SEA (SEA samostatně!) Nebude nutné  19 Facilitace veřejného projednávání k procesu SEA příp. jinému 20 Supervize projednávání (ISRÚ) v zastupitelstvech obcí Zatím nebylo 

10 3) Priority strategie

11 PRIORITY Priorita Opatření Plán 1. Živé vesnice
1.1. Zlepšení občanské vybavenosti v obcích 1.2. Rozvoj spolkového života 23,8% 2. Bezpečnost v krajině 2.1. Obnova a rozvoj infrastruktury 2.2. Zlepšování životního prostředí 22,1% 3. Poznáváme sousedy 3.1. Zlepšování propojení se sousedy 3.1. Rozvoj cestovního ruchu 3.2. Ochrana a propagace kulturního dědictví 18,1% 4. Služby pro všechny generace 4.1. Rozvoj školství a vzdělávání 4.2. Podpora zdravotnictví 4.3. Zlepšení sociálních služeb 14,3% 5. Podnikáme 5.1. Podpora podnikání 5.2. Podpora zemědělství 5.3. Sociální podnikání a zaměstnanost 12,4% 6. Větší síla regionu 6.1. Posilování partnerství členů v regionu 6.2. Zlepšování managementu MAS 6.3. Společné projekty spolupráce 8,6%

12 Implementační struktura MAS

13 4) Dotační možnosti

14 ESIF : IROP – 4. osa SPECIFICKÝ CÍL 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu Venkovské oblasti ČR jsou nezřídka místem kumulace negativních jevů a charakteristik, vyplývajících zejména z nedostatečného vybavení území službami a infrastrukturou, nedostatečně fungující místní ekonomiky, špatné dopravní dostupnosti či nedostatečného využití zdrojů. Pomocí nástroje CLLD, který je koncipován ve směru zdola-nahoru a může vykazovat vyšší efektivitu než plošné centrální řízení, by mělo dojít k celkovému zlepšení charakteristik venkovských oblastí ČR. Mezi hlavní efekty kvalitně prováděných strategií místního rozvoje patří nejčastěji udržitelný rozvoj území a krajiny, diversifikace a rozvoj místní ekonomiky a tvorba pracovních příležitostí, rozvoj služeb, rozvoj vzdělávání, podpora života komunity, zajištění dostupnosti a obslužnosti území. Specifický cíl je koncipován, aby podporované aktivity přispívaly ke snížení nezaměstnanosti, k lepšímu využití ekonomického potenciálu venkova, ke zlepšení situace osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením, k ochraně přírodního a kulturního dědictví a k rozvoji místních služeb a dopravní obslužnosti. Hlavním a zastřešujícím cílem je příspěvek k vyváženému a udržitelnému územnímu rozvoji venkovských oblastí prostřednictvím snížení regionálních nerovností zejména s ohledem na periferní oblasti, dlouhodobé stabilizace venkovských oblastí, zabránění odlivu lidí a využití místně specifického potenciálu. Specifický cíl navazuje na kapitolu Komunitně vedený místní rozvoj (čl. 28 – 31 obecného nařízení, čl. 9 EUS a nařízení k EZFVR, ESF a ERDF Dohody o partnerství.

15 ESIF : IROP – SC 1.1. a, b SC 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T a) rekonstrukce a modernizace, popř. výstavbu silnic II. a III. třídy pro zlepšení dostupnosti sekundárních a terciárních uzlů a jejich napojení na páteřní síť s důrazem na síť TEN-T; b) výstavba, rekonstrukce nebo modernizace silnic II. a III. třídy pro napojení rozvojových ploch na páteřní síť s důrazem na síť TEN-T.

16 SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
ESIF : IROP – SC 1.2. a, b SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy a) Opatření na podporu veřejné dopravy a multimodality - výstavba a modernizace přestupních terminálů pro veřejnou dopravu; - výstavba nebo modernizace systémů pro přestup na veřejnou dopravu P+R, K+R, B+R; b) Opatření podporující aplikaci moderních technologií v dopravě - výstavba, rekonstrukce nebo modernizace inteligentních dopravních systémů (ITS) a dopravní telematiky pro veřejnou dopravu; - zavádění nebo modernizace řídících, informačních a platebních systémů pro veřejnou dopravu;

17 SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
ESIF : IROP – SC 1.2. c, d, e SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy c) Opatření přispívající ke zmírnění negativních dopadů v dopravě - nákup nízkoemisních vozidel pro přepravu osob; nákup vozidel, zohledňujících specifické potřeby účastníků dopravy se ztíženou možností pohybu a orientace d) Opatření směřující ke zvýšení bezpečnosti - projekty ke zvyšování bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy; e) Opatření k rozvoji cyklodopravy - výstavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras; - budování doprovodné infrastruktury ve vazbě na další systémy dopravy; - realizace cyklistických jízdních pruhů

18 SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
ESIF : IROP – SC 2.1.a SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi a) sociální služby - zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče; - zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro dosažení deinstitucionalizované péče; - infrastruktura pro terénní, ambulantní a nízkokapacitní pobytové formy sociálních, zdravotních a návazných služeb pro osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené; - zvyšování kvality a kapacity komunitních sociálních služeb

19 SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
ESIF : IROP – SC 2.1.b SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi b) sociální bydlení - vytvoření zařízení pro krizový pobyt sociálně vyloučených osob a rodin; - podpora pořízení bytů a bytových domů pro sociální bydlení; - infrastruktura komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce.

20 ESIF : IROP – SC 2.2.a SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání a) výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků

21 ESIF : IROP – SC 2.3. a, b SC 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotnických služeb a péče o zdraví a) zvýšení kvality následné a návazné péče - modernizace infrastruktury poskytovatelů následné a návazné péče v podobě pořízení přístrojového vybavení či stavebních úprav; b) opatření směřující k transformaci poskytování psychiatrické péče - pořízení infrastruktury komunitní a péče; - pořízení vybavení mobilních týmů.

22 ESIF : IROP – SC 2.4.a SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení a) Vybudování, modernizace a rekonstrukce odborných učeben, laboratoří, dílen a pozemků včetně vybavení pomůckami; - modernizace a pořízení vybavení se zaměřením na přírodovědné a technické obory; - výstavba a technické a technologické vybavení laboratoří a odborných učeben pro přírodovědné a technické obory; - vybavení dílen pomůckami a nástroji k rozvoji technických a řemeslných dovedností; - výstavba a technické a technologické vybavení center praktické přípravy, která umožní praktickou přípravu žáků a studentů pro potřeby trhu; - rozvoj zařízení pro celoživotní vzdělávání; - výstavba a technické a technologické vybavení center praktické přípravy, která umožní výuku dospělých v celoživotním učení pro potřeby trhu práce

23 ESIF : IROP – SC 2.4. b, c SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení b) Zkvalitnění kapacit pro předškolní vzdělávání - investice do rozvoje mateřských škol; - výstavba, rozšíření a vybavení mateřských škol c) Vybudování, úpravy budov a učeben pro potřeby žáků a studentů se SVP a pořízení kompenzačních pomůcek - vybudování a úpravy budov a učeben pro potřeby žáků se SVP; - vybavení nábytkem, stroji, didaktickými pomůckami, kompenzačními pomůckami a kompenzačním vybavením pro vzdělávání dětí a studentů se SVP.

24 ESIF : IROP – SC 2.4. d, e SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení d) Rozvoj vnitřní konektivity škol a připojení k internetu; - moderní mobilní technologie, konektivita a software. e) Modernizace a rekonstrukce v návaznosti na klíčové kompetence - modernizace vybavení zařízení pro výuku českého jazyka a cizích jazyků, českého jazyka pro cizince a osoby vyrůstající v odlišném jazykovém prostředí; - zpřístupnění digitalizovaných zdrojů a sítí i mimo vyučování; - vybavení na podporu čtenářské a matematické gramotnosti; - vybavení na podporu fiktivních firem a inkubátorů podnikatelské činnosti studentů

25 ESIF : IROP – SC 3.1. a, b, c SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví a) revitalizace a obnova objektů a věcí evidovaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR b) infrastrukturní opatření pro zpřístupnění a využívání kulturního a přírodního dědictví - zefektivnění správy sbírek a mobiliárních fondů; - zpřístupnění sbírek a mobiliárních fondů veřejnosti a pro kulturně-kreativní průmysl; - návštěvnická veřejná infrastruktura pro zpřístupnění přírodního a kulturního dědictví. c) propagace přírodního a kulturního dědictví - propagace ČR v zahraničí - propagace krajů a turistických regionů.

26 ESIF 2014-2020: IROP – cíle / příjemci
Identifikace hlavních cílových skupin: Cílovou skupinou jsou obyvatelé a návštěvníci venkovských oblastí, které spadají do území MAS se schválenou strategií místního rozvoje. Typy příjemců: Příjemci podpory budou subjekty, které realizují projekty v rámci schválených SCLLD na území MAS. Kategorie příjemců jsou specifikovány v jednotlivých specifických cílech IROP. Územní zaměření podpory: Podpora bude zaměřena na venkovské oblasti se schválenou SCLLD Veřejná podpora Ve specifickém cíli 4.1 budou podpořeny pouze projekty nezakládající nedovolenou veřejnou podporu.

27 ESIF : PRV - Cíle Podpora místního rozvoje LEADER (CLLD - komunitně vedený místní rozvoj) - kód 19 Celkový cíl: Přispět k vyváženému územnímu rozvoji venkovských oblastí. Specifické cíle: Posílit místní rozvoj ve venkovských oblastech. Operativní cíl: - Zajištění realizace operací místního rozvoje včetně integrovaných a více-odvětvových projektů se zahrnutím inovativních prvků, vycházející z místních potřeb a potenciálu. - Vytváření sítí, partnerství a projektů spolupráce na úrovni národní a nadnárodní. - Zajištění činnosti místních akčních skupin na provádění a oživení strategie.

28 19.2 Podpora provádění operací v rámci místní rozvojové strategie
ESIF : PRV 19.2. 19.2 Podpora provádění operací v rámci místní rozvojové strategie Při realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) budou podporovány aktivity a činnosti (operace, projekty) připravené a realizované konečnými příjemci, které naplňují cíle SCLLD, jsou vybrané danou MAS a jsou zároveň financovatelné z PRV. Realizovány budou následující články nařízení PRV: 14, 17 a), b), c), b), a), d), 25, 26, 35.

29 ESIF : PRV 19.2.

30 ESIF 2014-2020: PRV 19.2. Částky a míry podpory:
Podpora se poskytuje až do výše 100 % způsobilých výdajů, závisí na konkrétním typu operace. Maximální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 5 mil. Kč na projekt. Minimální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je Kč na projekt. Příspěvek EZFRV činí 75 % veřejných výdajů. Příspěvek ČR činí 25 % veřejných výdajů.

31 19.3 Příprava a provádění činností spolupráce MAS
ESIF : PRV 19.3. 19.3 Příprava a provádění činností spolupráce MAS Popis operace: Pro realizaci projektů spolupráce bude podporována vlastní realizace projektů spolupráce mezi MAS a dalšími partnerstvími, jejichž výstupy překračují hranice území jedné MAS vč. zajištění jejich řízení. Budou podporovány jak projekty založené na spolupráci v rámci členského státu, tak projekty založené na spolupráci mezi územími celky v několika členských státech či ve třetích zemích Částky a míry podpory: Podpora se poskytuje až do výše 80 % způsobilých výdajů. Maximální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 5 mil. Kč na projekt. Minimální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je Kč na projekt. Příspěvek EZFRV činí 75 % veřejných výdajů Příspěvek ČR činí 25 % veřejných výdajů

32 19.4 Podpora provozních nákladů a animace
ESIF : PRV 19.4. 19.4 Podpora provozních nákladů a animace Popis operace: V rámci provozních výdajů MAS budou financovány operace spojené s realizací SCLLD, zejména s přípravou a vyhlašováním výzev, příjmem žádostí, výběrem projektů, jejich monitoringem a evaluací a z nich vycházejících aktualizací SCLLD. Dále bude podporován rozvoj odborné a organizační kapacity MAS a vytváření sítí s cílem zvyšovat způsobilost managementu, členů MAS a dalších místních aktérů pro realizaci SCLLD. Předmětem podpory bude také v odůvodněných případech vytvoření zázemí a rozšiřování materiálně-technického vybavení pro činnost MAS. Podporována bude rovněž animace území zejména prostřednictvím podpory partnerství, spolupráce a informační výměny mezi místními aktéry, informování o zaměření SCLLD a její propagaci a podpory konečných příjemců při vytváření a přípravě projektů.

33 19.4 Podpora provozních nákladů a animace
ESIF : PRV 19.4. 19.4 Podpora provozních nákladů a animace Způsobilé výdaje: - provozní náklady - personální náklady - náklady na vzdělávání - náklady související s e vztahy s veřejností - finanční náklady - náklady související s monitorováním a hodnocením strategie - náklady na oživení strategie komunitně vedeného místního rozvoje se zapojením místních komunit s cílem poskytování informací, propagace strategie a PR

34 ESIF 2014-2020: PRV 19.4. Kritéria přijatelnosti:
- strategie je v souladu se zaměřením a cíli PRV - MAS tvoří vhodné partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem na místní úrovni, přičemž na rozhodovací úrovni nesmí ani veřejné orgány, definované v souladu s vnitrostátními pravidly, ani žádná z jednotlivých zájmových skupin představovat více než 49 % hlasovacích práv - MAS má zpracovanou strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), která obsahuje alespoň tyto prvky: a) vymezení oblasti a počtu obyvatel, na něž se strategie vztahuje b) analýzu rozvojových potřeb a potenciálu území, včetně analýzy silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb c) popis strategie a jejích cílů, popis integrovaných a inovativních rysů strategie a hierarchie cílů, včetně jasných a měřitelných cílů pro výstupy a výsledky. V případě výsledků lze cíle uvádět v kvantitativním nebo kvalitativním vyjádření. Strategie je v souladu s příslušnými programy všech fondů ESI, které jsou zapojeny

35 ESIF : PRV 19.4. d) popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie e) akční plán, který ukazuje, jak se cíle promítají do jednotlivých opatření f) popis opatření pro řízení a sledování strategie prokazující schopnost místní akční skupiny realizovat strategii a popis zvláštních opatření pro hodnocení; g) finanční plán strategie, včetně plánovaných přídělů z každého z příslušných fondů ESI - oblast, na níž se vztahuje SCLLD, je územně souvislá a funkčně propojená a nabízí dostatečné kritické množství lidských, finančních a hospodářských zdrojů; jedná se o subregionální venkovské území s až obyvateli, na celém území ČR mimo území měst s více než obyvateli - partneři MAS mají na území působnosti MAS trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu nebo jsou pro toto území místně příslušní - MAS získala Osvědčení o splnění standardů MAS

36 ESIF 2014-2020: PRV 19.4. Principy stanovení výběrových kritérií:
Principy stanovení výběrových kritérií: Proces výběru strategií MAS je koordinován MMR. Pro výběr SCLLD bude zřízena komise. Pro příspěvek z PRV budou preferovány SCLLD, které přispívají k plnění cílů PRV, zejména SCLLD zaměřené na tvorbu pracovních míst. Částky a míry podpory: Podpora se poskytuje až do výše 100 % způsobilých výdajů. Podpora nepřekročí 20 % celkových veřejných výdajů vzniklých v rámci operací SCLLD financovaných z PRV. Příspěvek EZFRV činí 75 % veřejných výdajů Příspěvek ČR činí 25 % veřejných výdajů

37 ESIF 2014-2020: PRV - Indikátory
Kvantifikované cíle a indikátory: g. Ostatní důležité poznámky relevantní k porozumění a implementaci opatření Počet vybraných MAS Populace na území pokrytém MAS Celkové veřejné výdaje v EUR: Podpora provádění operací v rámci místní rozvojové strategie (19.2) € Příprava a provádění činností spolupráce místních akčních skupin (19.3) € Podpora provozních nákladů a animace (19.4) € Počet vytvořených pracovních míst na úrovni konečných příjemců % venkovské populace pokryté MAS 72

38 K O N T A T Jsme z venkova, pracujeme pro venkov. Pomůžeme získat peníze na vaše projekty! Tomáš Šulák Středomoravská agentura rozvoje venkova, o.p.s. tel: Kancelář:


Stáhnout ppt "Strategie komunitně vedeného rozvoje regionu"

Podobné prezentace


Reklamy Google