Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Geografie dopravy 5RE205 Socioekonomická geografie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Geografie dopravy 5RE205 Socioekonomická geografie"— Transkript prezentace:

1 Geografie dopravy 5RE205 Socioekonomická geografie
Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Geografie dopravy 5RE205 Socioekonomická geografie Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

2 Doprava jako objekt studia
Ekonomické vědy – efektivnost dopravy - cena dopravy, management dopravních služeb apod. Technické vědy – inženýrský přístup - konstrukce dopravních staveb, parametry dopravního proudu aj. Historické vědy – hospodářské dějiny - historický vývoj dálkových tras, industrializace a rozvoj železniční sítě aj. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

3 Definice geografie dopravy
Objekt studia: doprava jako součást krajinné sféry Předmět studia: velikost a rozmístění dopravy, vztahy dopravy s ostatními složkami krajinné sféry a jejich změny v čase Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

4 Specializace geografie dopravy
geografie komunikací – dopravních sítí, linií a uzlů; geografie přepravy – nákladní a osobní; geografie dopravních odvětví – rozmístění a výkony jednotlivých odvětví dopravy; regionální geografie dopravy – studuje dopravní systémy územních celků. …..zvláštní postavení geografie dopravy spočívá v tom, že svou podstatou se realizuje v prostoru při styku různých míst zemského povrchu. Ve srovnání s geografií průmyslu, geografií zemědělství, geografií cestovního ruchu atd. má výraznější prostorovou dimenzi.

5 Základní hlediska geografie dopravy
Infrastruktura Poloha (uzly) Interakce (toky) Zdroj: Jean-Paul Rodrigue (2007)

6 Dimenze geografie dopravy
Životní prostředí Strojírenství Matematika IT technologie Ekonomie Prostor Technologie Sociologie Demografie Plánování Historie Zdroj: Jean-Paul Rodrigue (2007)

7 Postavení dopravy ve světovém hospodářství
Umožňuje územní dělbu práce Vytváří přibližně 3 až 5 % HDP států (World Bank) 2,0 až 2,5 % z veřejných rozpočtů se investuje do dopravní infrastruktury (vyspělé země i 3,5 %) Zaměstnává 5–8 % EA obyvatel (existují rozdíly podle hospodářské vyspělosti státu) Poptávka po dopravě roste, a to rychleji než HDP států (vyspělé a transformující se země 1,5 až2,5krát) Problém zařazení dopravy – jedná se o službu,nebo o součást výroby? Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

8 Vývoj dopravní sítě Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

9 doprava obráží (vyjadřuje) vztahy mezi složkami krajinné sféry (především složkami socioekonomickými), a to jejich existenci, funkci i míru; doprava má výrazné dopady na kvalitu životního prostředí  zprostředkovávaný kontakt probíhá na různých řádovostních úrovních (lokální doprava x mezikontinentální doprava) na různých řádovostních úrovních doprava zprostředkovává různé typy kontaktů(dojížďka do školy x obchodní cesty mezi světovými městy), neboli plní jiné funkce Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

10 Hospodářsky vyspělé země
vysoký stupeň rozvoje všech odvětví dopravy a moderní dopravní infrastruktura podtypy (dominantním využití železniční sítě v USA a Kanadě pro nákladní přepravu x kombinovaný provoz na západoevropských železnicích) vysoká automobilizace, přetížená silniční síť intenzívní letecká doprava Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

11 Hospodářsky vyspělé země
podtyp bývalé socialistické země –během 90. let přechází na typ zemí s tržní ekonomikou silná dominance železniční nákladní dopravy v osobní dopravě dominance veřejné hromadné dopravy málo rozvinutá síť dálnic automobilizace na nízké úrovni méně rozvinutá letecká doprava Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

12 Základní pojmy v geografii dopravy
Přeprava – jedná se o bezprostřední uskutečňování vlastních dopravou realizovaných svazků (užitečný efekt dopravy jako celku). V tomto smyslu je doprava mnohem širším pojmem než úzce chápaná přeprava. Přeprava je měřena zavedenými jednotkami, jimiž jsou v objemu přepravy tuny a (přepravené) osoby za časovou jednotku (nejčastěji za rok), v přepravním výkonu se pak manipuluje tunokilometry a osobokilometry (1 tunokilometr představuje přepravu 1 tuny nákladu na vzdálenost 1 kilometru, obdobně je definován 1 osobokilometr), rovněž v přepočtu na jednotku času, tedy nejčastěji za rok. Přepravní proudy je možno zároveň chápat jako vektory, neboť mají konkrétní počátek, konec a kvantifikovanou velikost. Geografie dopravy se zaměřuje na hlubší poznání vazeb v území ze dvou hledisek: Ekonomické hledisko - ekonomická podmíněnost vzniku konkrétních přepravních proudů Historické hledisko - konkrétní změny přepravních proudů v průběhu času.

13 Základní pojmy v geografii dopravy
Dopravním bodem je místo, v němž se uskutečňuje nástup cestujících do dopravního prostředku či výstup z něj, případně přestup z jednoho dopravního prostředku do jiného, v nákladní dopravě je to místo nakládky, vykládky či překládky zboží. Dopravní body (stanice) existují na dopravních cestách. Dopravní uzly jsou významnější dopravní body. Dopravní uzel je charakterizován buďto jako místo, kde se stýká více dopravních cest (hledisko topologické), nebo místo, kde dochází k prostorové reorganizaci přepravních proudů. Novější pojetí předpokládá souběh obou podmínek. Dopravní síť je soustava vzájemně spojených dopravních cest a dopravních uzlů. Hustota dopravní sítě znamená vybavenost území dopravními sítěmi, tedy nejčastěji jako délka silniční nebo železniční sítě na určitém území v přepočtu na plochu zkoumaného území nebo na počet tamních obyvatel. Doprava v klidu - míní se tím počty parkovacích míst pro automobily a plochy parkovišť. Tyto analýzy jsou určeny zejména pro místní srovnávání (pro jednotlivá města a jejich zóny), nikoli pro sledování meziregionálních či mezistátních rozdílů.

14 Dálnice a regionální rozvoj
V literatuře (např. Bruinsma, Rietveldt 2001)rozlišovány tři efekty dálnic na region: distributivní efekt (změna v lokalizaci stávajících aktivit v dotčeném regionu) generativní efekt  (vytvoření zcela nových pracovních příležitostí a nových typů aktivit) odsávací efekt (anglicky tzv. „draining effect“ odvedení dosavadních Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

15 Veřejná doprava v Česku
Frekvence i výkon veřejné dopravy v období transformace klesly, a to zvláště v řídce zalidněných venkovských oblastech (periferních oblastech) x případ okresu Jeseník (Seidenglanz 1999) Průběh: Rychlý propad v 1. pol. 90. let, v 2.pol. 90.let „křehká“ stabilita, po roce 2000 zlepšení díky „optimalizaci“ (převedení kompetencí z okresních úřadů na úřady krajské) Administrativní reforma zlepšila kvalitu dopravní obslužnosti (zlepšená možnost plánování, „optimalizace“ konkurence vlakové a autobusové dopravy z jednoho místa apod.) ALE velký rozdíl mezi obcemi a jejich částmi Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

16 Dnes velký vliv dopravní politiky krajů a částečně obcí
Z hlediska počtu osob je poptávka na venkově nízká => ztrátovost veřejné dopravy „bludný kruh“ v dopravní obslužnosti ve venkovských oblastech (viz Nutley 1996) Dnes velký vliv dopravní politiky krajů a částečně obcí Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

17 Doprava a regionální rozvoj
Jeden z klíčových faktorů pro rozvoj regionů zmiňovaný v řadě strategických dokumentů (ale ne jediný) Pokračující koncentrace aktivit => prohlubující se rozdíly mezi jádrem a periferií, tj. prohlubující se polarizace prostoru v mikroregionálním měřítku Nedostupnost pracovních příležitostí a služeb v místě bydliště => zvýšené nároky na akcesibilitu center Poptávka po dostupnosti je na venkově v podstatě vyšší než ve městě Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

18 Západo-východní zonalizace ve vybavenosti automobily
=> Index změny ( ) ukazuje, že nejvyšší nárůst osobních automobilů se přesouvá na Moravu Nejvyšší průměrné stáří automobilů – mnoho pohraničních regionů, periferie venkovské oblasti v JZ a Stř. Čechách - typická vysoká automobilizace a současně velmi fragmentovaná sídelní struktura, která pravděpodobně efekt automobilizace ovlivňuje Ve vyjížďce do zaměstnání podle použitého dopravního prostředku jsou z velké části reflektovány poměry v okresech (vysoká vyjížďka automobilem v JZ Čechách a velkých městech X značné využití veřejné dopravy na Moravě) Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

19 Míra automobilizace v ČR v roce 2008
Zdroj: Ročenka dopravy ČR Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

20 Index změny automobilizace 1995 - 2008
Zdroj: Ročenka dopravy ČR Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

21 Průměrné stáří automobilů v roce 2008
Zdroj: Ročenka dopravy ČR Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

22 Vyjížďka obyvatel za prací veřejnou dopravou
Zdroj: Ročenka dopravy ČR Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

23 Role jednotlivých typů dopravy v rámci historického vývoje
Průmyslová revoluce Masová produkce Globalizace Telekomunikace Letecká dopr. Silnice Ekonomické příležitosti Železnice Průplavy Námořní doprava Koně 1750 1775 1800 1825 1850 1875 1900 1925 1950 1975 2000 2025 2050 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

24 Doprava – odvození její poptávky
Pracovní Volnočasové Výroba Přímé Dojížďkovost Taxi Letecká doprava Cestovní zájezdy Nákladní doprava Skladiště Nepřímé Energie, vstupy Odvozená poptávka Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

25 Poptávková a nabídková křivka v dopravě
Náklady Poptávka Nabídka D S1 S2 Rovnováha C1 C2 T1 T2 Doprava Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

26 Základní pojmy v geografii dopravy
Konektivita – jedná se o faktickou spojitost, propojenost v dopravní síti (obdobně, jako se chápe konektivita v grafu: existuje-li mezi dvěma vrcholy grafu cesta, jsou tyto vrcholy navzájem konektivní). Akcesibilitou rozumíme vlastně těsnost dopravních vazeb, dostupnost mezi dopravními uzly. Časová akcesibilita znamená sumu času potřebného k cestě z daného střediska do ostatních, Frekvenční akcesibilita je sumou frekvencí spojů z daného střediska do dalších středisek. JAKÉ JSOU ROZDÍLY V AKCESIBILITĚ VE VENKOVSKÉM A MĚSTSKÉM PROSTORU? Deviatilita znamená míru odchylnosti konkrétního úseku dopravní cesty od nejkratšího, přímkového, průběhu. Pro jednotlivý úsek dopravní cesty se deviatilita (koeficient deviatility) vyjadřuje jako poměr vzdálenosti měřené po dopravní cestě a teoreticky nejkratší možné vzdálenosti mezi dvěma krajními body dané dopravní cesty. UVEĎTE PŘÍKLADY HLAVNÍCH FAKTORŮ, KTERÉ OVLIVŇUJÍ MÍRU DEVIATILITY V PROSTORU? Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

27 Trans-evropské dopravní sítě (TEN-T) prioritní osy a projekty
Zdroj: The Trans-European Transport Networks "TEN-T“, EK, 2005

28 Hustota silniční sítě (EU-27=100), 2004
Délka silniční sítě vztažená k rozloze a populaci. Zdroj: Čtvrtá kohezní zpráva, EK, květen 2007

29 TEN-T: pozemní komunikace
Zdroj: Operační program Doprava na léta 2007 – 2013


Stáhnout ppt "Geografie dopravy 5RE205 Socioekonomická geografie"

Podobné prezentace


Reklamy Google