Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Geografie dopravy 5RE205 Socioekonomická geografie Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní vzdělání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Geografie dopravy 5RE205 Socioekonomická geografie Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní vzdělání."— Transkript prezentace:

1 Geografie dopravy 5RE205 Socioekonomická geografie Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

2 Doprava jako objekt studia Ekonomické vědy – efektivnost dopravy - cena dopravy, management dopravních služeb apod. Technické vědy – inženýrský přístup - konstrukce dopravních staveb, parametry dopravního proudu aj. Historické vědy – hospodářské dějiny - historický vývoj dálkových tras, industrializace a rozvoj železniční sítě aj.

3 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Definice geografie dopravy Objekt studia: doprava jako součást krajinné sféry Předmět studia: velikost a rozmístění dopravy, vztahy dopravy s ostatními složkami krajinné sféry a jejich změny v čase

4 4 Specializace geografie dopravy geografie komunikací – dopravních sítí, linií a uzlů; geografie přepravy – nákladní a osobní; geografie dopravních odvětví – rozmístění a výkony jednotlivých odvětví dopravy; regionální geografie dopravy – studuje dopravní systémy územních celků. …..zvláštní postavení geografie dopravy spočívá v tom, že svou podstatou se realizuje v prostoru při styku různých míst zemského povrchu. Ve srovnání s geografií průmyslu, geografií zemědělství, geografií cestovního ruchu atd. má výraznější prostorovou dimenzi.

5 5 Základní hlediska geografie dopravy Poloha (uzly) Interakce (toky) Infrastruktura Zdroj: Jean-Paul Rodrigue (2007)

6 6 Prostor Životní prostředí Strojírenství Technologie Plánování Historie Sociologie Demografie Ekonomie Matematika IT technologie Dimenze geografie dopravy Zdroj: Jean-Paul Rodrigue (2007)

7 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Postavení dopravy ve světovém hospodářství Umožňuje územní dělbu práce Vytváří přibližně 3 až 5 % HDP států (World Bank) 2,0 až 2,5 % z veřejných rozpočtů se investuje do dopravní infrastruktury (vyspělé země i 3,5 %) Zaměstnává 5–8 % EA obyvatel (existují rozdíly podle hospodářské vyspělosti státu) Poptávka po dopravě roste, a to rychleji než HDP států (vyspělé a transformující se země 1,5 až2,5krát) Problém zařazení dopravy – jedná se o službu,nebo o součást výroby?

8 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Vývoj dopravní sítě

9 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 doprava obráží (vyjadřuje) vztahy mezi složkami krajinné sféry (především složkami socioekonomickými), a to jejich existenci, funkci i míru; doprava má výrazné dopady na kvalitu životního prostředí zprostředkovávaný kontakt probíhá na různých řádovostních úrovních (lokální doprava x mezikontinentální doprava) na různých řádovostních úrovních doprava zprostředkovává různé typy kontaktů(dojížďka do školy x obchodní cesty mezi světovými městy), neboli plní jiné funkce

10 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Hospodářsky vyspělé země vysoký stupeň rozvoje všech odvětví dopravy a moderní dopravní infrastruktura podtypy (dominantním využití železniční sítě v USA a Kanadě pro nákladní přepravu x kombinovaný provoz na západoevropských železnicích) vysoká automobilizace, přetížená silniční síť intenzívní letecká doprava

11 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Hospodářsky vyspělé země podtyp bývalé socialistické země –během 90. let přechází na typ zemí s tržní ekonomikou silná dominance železniční nákladní dopravy v osobní dopravě dominance veřejné hromadné dopravy málo rozvinutá síť dálnic automobilizace na nízké úrovni méně rozvinutá letecká doprava

12 12 Základní pojmy v geografii dopravy Přeprava – jedná se o bezprostřední uskutečňování vlastních dopravou realizovaných svazků (užitečný efekt dopravy jako celku). V tomto smyslu je doprava mnohem širším pojmem než úzce chápaná přeprava. Přeprava je měřena zavedenými jednotkami, jimiž jsou v objemu přepravy tuny a (přepravené) osoby za časovou jednotku (nejčastěji za rok), v přepravním výkonu se pak manipuluje tunokilometry a osobokilometry (1 tunokilometr představuje přepravu 1 tuny nákladu na vzdálenost 1 kilometru, obdobně je definován 1 osobokilometr), rovněž v přepočtu na jednotku času, tedy nejčastěji za rok. Přepravní proudy je možno zároveň chápat jako vektory, neboť mají konkrétní počátek, konec a kvantifikovanou velikost. Geografie dopravy se zaměřuje na hlubší poznání vazeb v území ze dvou hledisek: 1.Ekonomické hledisko - ekonomická podmíněnost vzniku konkrétních přepravních proudů 2.Historické hledisko - konkrétní změny přepravních proudů v průběhu času.

13 13 Základní pojmy v geografii dopravy Dopravním bodem je místo, v němž se uskutečňuje nástup cestujících do dopravního prostředku či výstup z něj, případně přestup z jednoho dopravního prostředku do jiného, v nákladní dopravě je to místo nakládky, vykládky či překládky zboží. Dopravní body (stanice) existují na dopravních cestách. Dopravní uzly jsou významnější dopravní body. Dopravní uzel je charakterizován buďto jako místo, kde se stýká více dopravních cest (hledisko topologické), nebo místo, kde dochází k prostorové reorganizaci přepravních proudů. Novější pojetí předpokládá souběh obou podmínek. Dopravní síť je soustava vzájemně spojených dopravních cest a dopravních uzlů. Hustota dopravní sítě znamená vybavenost území dopravními sítěmi, tedy nejčastěji jako délka silniční nebo železniční sítě na určitém území v přepočtu na plochu zkoumaného území nebo na počet tamních obyvatel. Doprava v klidu - míní se tím počty parkovacích míst pro automobily a plochy parkovišť. Tyto analýzy jsou určeny zejména pro místní srovnávání (pro jednotlivá města a jejich zóny), nikoli pro sledování meziregionálních či mezistátních rozdílů.

14 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Dálnice a regionální rozvoj V literatuře (např. Bruinsma, Rietveldt 2001)rozlišovány tři efekty dálnic na region: distributivní efekt (změna v lokalizaci stávajících aktivit v dotčeném regionu) generativní efekt (vytvoření zcela nových pracovních příležitostí a nových typů aktivit) odsávací efekt (anglicky tzv. „draining effect“ odvedení dosavadních

15 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Veřejná doprava v Česku Frekvence i výkon veřejné dopravy v období transformace klesly, a to zvláště v řídce zalidněných venkovských oblastech (periferních oblastech) x případ okresu Jeseník (Seidenglanz 1999) Průběh: Rychlý propad v 1. pol. 90. let, v 2.pol. 90.let „křehká“ stabilita, po roce 2000 zlepšení díky „optimalizaci“ (převedení kompetencí z okresních úřadů na úřady krajské) Administrativní reforma zlepšila kvalitu dopravní obslužnosti (zlepšená možnost plánování, „optimalizace“ konkurence vlakové a autobusové dopravy z jednoho místa apod.) ALE velký rozdíl mezi obcemi a jejich částmi

16 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Z hlediska počtu osob je poptávka na venkově nízká => ztrátovost veřejné dopravy „bludný kruh“ v dopravní obslužnosti ve venkovských oblastech (viz Nutley 1996) Dnes velký vliv dopravní politiky krajů a částečně obcí

17 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Doprava a regionální rozvoj Jeden z klíčových faktorů pro rozvoj regionů zmiňovaný v řadě strategických dokumentů (ale ne jediný) Pokračující koncentrace aktivit => prohlubující se rozdíly mezi jádrem a periferií, tj. prohlubující se polarizace prostoru v mikroregionálním měřítku Nedostupnost pracovních příležitostí a služeb v místě bydliště => zvýšené nároky na akcesibilitu center Poptávka po dostupnosti je na venkově v podstatě vyšší než ve městě

18 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Západo-východní zonalizace ve vybavenosti automobily => Index změny (1996-2004) ukazuje, že nejvyšší nárůst osobních automobilů se přesouvá na Moravu Nejvyšší průměrné stáří automobilů – mnoho pohraničních regionů, periferie venkovské oblasti v JZ a Stř. Čechách - typická vysoká automobilizace a současně velmi fragmentovaná sídelní struktura, která pravděpodobně efekt automobilizace ovlivňuje Ve vyjížďce do zaměstnání podle použitého dopravního prostředku jsou z velké části reflektovány poměry v okresech (vysoká vyjížďka automobilem v JZ Čechách a velkých městech X značné využití veřejné dopravy na Moravě)

19 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Míra automobilizace v ČR v roce 2008 Zdroj: Ročenka dopravy ČR

20 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Index změny automobilizace 1995 - 2008 Zdroj: Ročenka dopravy ČR

21 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Průměrné stáří automobilů v roce 2008 Zdroj: Ročenka dopravy ČR

22 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Vyjížďka obyvatel za prací veřejnou dopravou Zdroj: Ročenka dopravy ČR

23 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Role jednotlivých typů dopravy v rámci historického vývoje Koně Námořní doprava Průplavy Železnice Silnice Letecká dopr. Telekomunikace 1750177518001825185018751900192519501975200020252050 Ekonomické příležitosti Průmyslová revoluceMasová produkce Globalizace

24 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Doprava – odvození její poptávky PracovníVolnočasové Odvozená poptávka Výroba Dojížďkovost Taxi Letecká doprava Cestovní zájezdy Nákladní doprava Přímé Energie, vstupy Nepřímé Skladiště

25 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Poptávková a nabídková křivka v dopravě Doprava Náklady Poptávka Nabídka T1 C1 D S1 S2 C2 T2 Rovnováha

26 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Základní pojmy v geografii dopravy Konektivita – jedná se o faktickou spojitost, propojenost v dopravní síti (obdobně, jako se chápe konektivita v grafu: existuje-li mezi dvěma vrcholy grafu cesta, jsou tyto vrcholy navzájem konektivní). Akcesibilitou rozumíme vlastně těsnost dopravních vazeb, dostupnost mezi dopravními uzly. –Časová akcesibilita znamená sumu času potřebného k cestě z daného střediska do ostatních, –Frekvenční akcesibilita je sumou frekvencí spojů z daného střediska do dalších středisek. JAKÉ JSOU ROZDÍLY V AKCESIBILITĚ VE VENKOVSKÉM A MĚSTSKÉM PROSTORU? Deviatilita znamená míru odchylnosti konkrétního úseku dopravní cesty od nejkratšího, přímkového, průběhu. Pro jednotlivý úsek dopravní cesty se deviatilita (koeficient deviatility) vyjadřuje jako poměr vzdálenosti měřené po dopravní cestě a teoreticky nejkratší možné vzdálenosti mezi dvěma krajními body dané dopravní cesty. UVEĎTE PŘÍKLADY HLAVNÍCH FAKTORŮ, KTERÉ OVLIVŇUJÍ MÍRU DEVIATILITY V PROSTORU?

27 27 Trans-evropské dopravní sítě (TEN-T) prioritní osy a projekty Zdroj: The Trans-European Transport Networks "TEN-T“, EK, 2005

28 28 Hustota silniční sítě (EU-27=100), 2004 Zdroj: Čtvrtá kohezní zpráva, EK, květen 2007 Délka silniční sítě vztažená k rozloze a populaci.

29 Zdroj: Operační program Doprava na léta 2007 – 2013 TEN-T: pozemní komunikace


Stáhnout ppt "Geografie dopravy 5RE205 Socioekonomická geografie Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní vzdělání."

Podobné prezentace


Reklamy Google