Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou"— Transkript prezentace:

1 IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou
Seminář IROP Liberec

2 IS – IPRÚ - IP Integrovaná strategie rozvoje území (IS) - vyhodnocuje problémy a potenciál vymezeného území a navrhuje jeho další rozvoj pomocí konkrétních opatření. Má analytickou, strategickou (návrhovou) a implementační část. IPRÚ je nástroj pro realizaci IS území umožňující koordinaci navzájem provázaných a územně zacílených intervencí operačních programů Integrovaný projekt – projekt realizovaný v rámci IPRÚ a naplňující cíle IS

3 Čím je nutné se řídit? Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období Národní dokument k územní dimenzi – OP x ÚD (kde lze použít IPRÚ a integrované projekty a kde individuální projekty) OP (PRV, OPZ, IROP, OPVVV, OPD, OPŽP, OPPIK, OPTP) Manuál IPRÚ- pouze doporučený

4 Organizační zajištění :
Manažer IPRÚ: Ing. Michal Vereščák Vedoucí projektu IPRÚ z OPTP: Přípravný výbor (zástupci z JBC, LBC, Vratislavic, LK) Projektový tým: zástupci LBC, JBC, vedoucí projektu OPTP a manažer IPRÚ Expertní tým: přes 70 lidí, připomínkovali analýzu i návrhovou část Memorandum o spolupráci na přípravě IPRÚ mezi SML a SMJNN- schváleno ZM obou měst, podpis Plán spolupráce a komunikace s aktéry a veřejnosti na přípravě IPRÚ – schválen v RM obou měst Žádost o dotaci do výzvy č. 2 MMR v rámci OPTP Není zřízen ŘV IPRÚ, PS, je rozpracována Smlouva o spolupráci mezi SML a SMJNN

5 Jak jsme daleko? 1. Analytická část – Proces - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.( ) – návrh rozsahu území, témat pro strategickou část návrhu Připomínky k analytické části 2. Návrhová část – červen- červenec (Přípravný výbor, expertní tým, připomínky k návrhové části) Setkání s experty – Veřejná debata o IPRÚ – Finalizace pracovní verze dokumentu IPRÚ – srpen 2014 Schválení pracovní verze dokumentu IPRÚ v radách měst ke zveřejnění pro připomínkování Zveřejnění na webu PS pro udržitelná rozvoj(MMR)-podmínka dotace Zveřejnění na webu měst: Celkem 378 připomínek

6 Obsah dokumentu pracovní verze:
Popis zpracování strategie ( organizace, harmonogram, tým) Vymezení území (celé ORP JBC a 13 obcí ORP LBC)-širší varianta, charakteristika území a doporučení témat doprava, TI s vazbou na ŽP, vzdělanost a trh práce s vazbou na řešení sociálních problémů, zdravotní a sociální služby a CR-obnova památek a vazbou na využití potenciálu CR , doporučení manažerského shrnutí analytické části Analytická část - 4. Analýza problémů, SWOT analýza, strom problémů Analýza stakeholdrů Analýza potřeb Zmapování strategických dokumentů v území, nadřazené strategie Návrhová část Strategické zaměření: Vize, globální cíl, horizontální témata , strategické cíle Taktické zaměření: způsob naplnění strategického zaměření (specifické cíle, opatření) 10. Tabulka opatření – synergie cílů, dotčení aktéři, zdroj financování, odhad nákladů, realizovatelnost přes IPRÚ

7 Co chybí ? Implementační část Opatření – konkrétní projekty Indikátory
Finanční plán IPRÚ Harmonogram realizace IPRÚ Nastavení monitoringu a evaluace Posouzení SEA Kompletace IPRÚ Projednání IPRU a schválení IPRU Podání IPRÚ na výzvu na Integrované strategie (MMR)

8

9 Rychnov u Jablonce nad Nisou 2 683 Liberec 106,1 102 113
Obec ORP rozloha km2 počet obyvatel 2013 Dalešice JnN 2,4 181 Dlouhý Most LBC 4,4 792 Jeřmanice 474 Proseč pod Ještědem 8,3 333 Stráž nad Nisou 4,5 2 205 Pulečný 6 377 Nová Ves 12,3 822 Jablonec nad Nisou 31,4 45 305 Bedřichov 24,3 330 Janov nad Nisou 14,7 1 367 Josefův Důl 22 907 Lučany nad Nisou 13,1 1 738 Maršovice 1,8 524 Nová Ves nad Nisou 4,7 748 Rádlo 9,7 749 Rychnov u Jablonce nad Nisou 2 683 Liberec 106,1 Hodkovice nad Mohelkou 13,5 2 790 Chrastava 27,5 6 239 Kryštofovo Údolí 17,3 349 Mníšek 25,4 1 451 Oldřichov v Hájích 16,3 709 Světlá pod Ještědem 13,2 943 Šimonovice 7,2 949 celkem ORP LBC 262,8 celkem ORP JBC 142,4 54 909 celkem IPRÚ širší vymezení 405,2

10 Připomínky k pracovní verzi
Celkem 378 připomínek vč. připomínek konzultantů MMR Z toho 37 připomínek k analytické části Ze 37 připomínek k analytice je 28 od Agentury pro sociální začleňování Z celkových 378 připomínek je 281 připomínek týkající se sociální oblasti Většina připomínek k analytice –doplnit data, aktualizovat (analýza byla odevzdána připomínky do ), doplnit zkratky, opravit text,…. Stejně připomínky k rešerši schválených strategií (v analýze je stav v době zpracování analýzy) Nejdůležitější připomínky – je definován problém a není na něj reagováno v návrhové části opatřením Nebo naopak v návrhové části jsou opatření, ale nejsou podložena identifikací problému

11 Strategické cíle v pracovní verzi
A - Rozvinutá a komplexní infrastruktura B - Kvalitní podmínky pro život obyvatel C - Konkurenceschopná ekonomika a stabilní trh práce D - Zdravé životní prostředí a ochrana přírodního potenciálu E - Kvalitní správa území a řízení jeho rozvoje

12 Specifické cíle v pracovní verzi
Zlepšení dopravní dostupnosti a obslužnosti území Zvýšení spolehlivosti technické infrastruktury a zlepšování kvality ovzduší Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotnických služeb a péče o zdraví Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních a navazujících služeb Zlepšení stavu, vybavenosti a kvality výuky vzdělávacích zařízení Zachování a obnova kulturního a přírodního dědictví Zelená inovacím všeho druhu Minimalizace ekologických rizik Efektivní správa území

13 Jak dále? Východiska Základním požadavkem na IPRÚ je koheze-soudržnost aglomerace Základním požadavkem je koncentrace zdrojů OP na nejvýznamnější problémy a potřeby území Existující funkční a prostorové vazby-města vč.zázemí Uplatnit synergické efekty, vazby v prostoru území Na jedné straně jsou reálné potřeby v území a priority Na druhé straně jsou specifické cíle a priority obsažené v OP 2O14-2O2O

14 ÚKOL: koncentrovat na nejvýznamnější priority(projekty) v území s měřitelným dopadem a synergickými efekty financovatelnými z OP, které musí mít přidanou hodnotu

15 Uvažovaný postup Vypořádání připomínek k pracovní verzi Organizační zajištění dokončení (ŘV, PS, projektový tým, smlouva o spolupráci) Zúžení strategických cílů a revize návrhové části, filtr financovatelnosti z OP/IPRÚ 4. Specifické cíle podřadit pod strategické cíle 5. Navrhnout opatření, projekty Indikátory, monitoring, finanční plán, harmonogram, projektové fiše 7. SEA, projednání, schválení, žádost

16 Původně strat.cíl: A Rozvinutá a komplexní infrastruktura-nově: A Udržitelná doprava
Specifické cíle: A 1 Koncepční plánování a rozvoj dopravy A.2 Posílit přepravní výkony a atraktivitu veřejné hromadné dopravy dostupné všem A 3 Zkvalitnit podmínky pro pěší a cyklisty A 4 Zvýšení bezpečné mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje silniční infrastruktury Opatření: A 1.1 Plán udržitelné dopravy A 2.1 Rozvoj využití tramvajových tratí A 2.2 Modernizace řídících, informačních, odbavovacích a platebních systémů veřejné dopravy vč. integrace dopravních systémů A 2.3 Obnova vozového parku veřejné dopravy (nízkoemisní, bezbariérové, alternativní pohon vč. zajištění plnících a dobíjecích stanic) A 2.4 Bezpečnost a spolehlivost veřejné dopravy A 2.5 Výstavba a modernizace přestupních terminálů pro veřejnou dopravu a systémů pro přestup na veřejnou dopravu

17 Opatření: A 3.1 Rozvoj cyklostezek a cyklotras A 3.2 Realizace cyklopruhů A 3.3 Doprovodná infrastruktura cyklodopravy (vč.doprovodné zeleně) A 4.1 Kvalitní a kapacitní napojení PZ na síť TEN-T A 4.2 Výstavba, rekonstrukce a modernizace vybraných (úseků) silnic II. třídy včetně budování obchvatů sídel a vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy

18 Opatření OP SC Příklad projektu A 1.1 Plán udržitelné dopravy OPTP
SUMP A 2.1 Rozvoj využití tramvajových tratí OPD 1.4 Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci Dokončení TT Rochlice, TT Lbc-JBC A 2.2 Modernizace řídících, informačních, odbavovacích a platebních systémů veřejné dopravy vč. integrace dopravních systémů IROP 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy Informační tabule, platební terminály, rozvoj IDS A 2.3 Obnova vozového parku veřejné dopravy (nízkoemisní, bezbariérové, alternativní pohon vč. zajištění plnících a dobíjecích stanic) Nákup nízkopodlažních a nízkoemisních busů, elektromobilita

19 Opatření OP SC Příklad projektu
A 2.4 Bezpečnost a spolehlivost veřejné dopravy OPD 1.4 Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veř.hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci El.zabezpečení a signalizace TT Liberec- Jablonec n/N A 2.5 Výstavba a modernizace přestupních terminálů pro veřejnou dopravu a systémů pro přestup na veřejnou dopravu IROP 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy P+R, K+R, B+R A 3.1 Rozvoj cyklostezek a cyklotras A 3.2 Realizace cyklopruhů A 3.3 Doprovodná infrastruktura cyklodopravy (vč.doprovodné zeleně) Cyklostezka, cyklopruhy

20 Opatření OP SC Příklad projektu A 4.1 Kvalitní a kapacitní napojení PZ na síť TEN-T IROP 1.1: Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T Napojení PZ Sever v Lbc A 4.2 Výstavba, rekonstrukce a modernizace vybraných (úseků) silnic II. třídy včetně budování obchvatů sídel a vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy

21 Strategický cíl: B Kvalitní podmínky pro život (Sociální soudržnost území) spojení B + C původního
Specifické cíle: B 1 Bydlení dostupné všem B 2 Celoživotní vzdělávání dostupné všem (předškolní, ZŠ, SŠ, učňovské, VŠ, CŽV) B 3 Veřejné služby (zdravotn. a sociál.) dostupné všem B 4 Dostupnost zaměstnání pro osoby ohrožené na trhu práce B 5 Prevence vzniku řešení sociálně vyloučených lokalit Opatření: B 1.1 Prostupné bydlení (azylový dům, ubytovna….) B 2.1 Zvýšení klíčových schopností žáků ZŠ, SŠ B 2.2 Zvýšení počtu studentů se specif.vzděl.potřebami, kteří dokončí studium B 2.3 Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na všech stupních přístupné všem B 2.4 Kvalitní a koncepční výuka (vycházející z MAP a KAP)

22 B 3.1 Zkvalitnění specializované a návazné zdravotní péče
B 3.2 Kvalitní psychiatrická péče B 3.3 Zkvalitnění a dostupnost sociálních a navazujících služeb B 3.4 Infrastruktura komunitních center B 4.1 Zvýšení zaměstnanosti mladých do 24 let B 4.2 Zvýšení zaměstnanosti starších 54 let B 4.3 Zvýšení zaměstnanosti žen B 4.4 Zvýšení zaměstnanosti ZTP osob B 4.5 Snížit nezaměstnanost dlouhodobě nezaměstnaných (VPP, zvyšování kvalifikace, stáže) B 5 Řešit územní dimenzí na úrovni ČR – sociálně vyloučené lokality

23 Financovatelnost SC z OP:
IROP 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi IROP 2.3: Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví IROP 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení OPZ IP1.1 SC 1 Zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob OPZ IP 2.1 SC 1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce OP VVV 2.2 (IP1) Zvýšení účasti studentů se specif.potřebami a ze socio-ek.znevýhodněných skupin na VŠ vzdělávání, snížení studijní neúspěšnosti OP VVV 2.1 (IP2) Zkvalitnit vzděl.infrastruktury na VŠ za účelem zajištění kvality výuky, zlepš.přístupu znevýhodn. skupin a zvýšení otevřenosti VŠ

24 Strategický cíl C – Udržitelné Zdravé životní prostředí a ochrana přírodního potenciálu ( původně D)
Specifický cíl: C 1 Minimalizace ekologických rizik (skládky, odpady, PPO, invazivní rostliny, hluk…) C 2 Snížení energetické náročnosti veřejných budov a bytových domů C 3 Zlepšování kvality ovzduší C 3.1 Optimalizace rozvodů CZT C 3.2 Snížení energetické náročnosti veřejných budov C 3.4 Snížení energetické náročnosti bytových domů C 4 Zlepšení kvality prostředí ve městech a obcích C 4.1 Městská zeleň C 4.2 Územní studie zeleně v ORP není v IPRU C 4.3 Regulační plány není v IPRU

25 CLLD: pro MAS (Místní akční skupiny) Komunitně vedený místní rozvoj
Národní stálá konference Regionální stálá konference Alokace na ÚD v jednotlivých OP k datu návrh: ITI - 65 mld IPRÚ-10 mld na 1 IPRÚ cca 1,7 mld ? CLLD - 20 mld ITI : Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Ústecko-Chomutovsko, Hradecko-Pardubicko a Olomoucko IPRÚ: České Budějovice, Karlovy Vary, Liberec-Jablonec, Mladá Boleslav, Zlín, Jihlava CLLD: pro MAS (Místní akční skupiny) Komunitně vedený místní rozvoj Aktualizace NDÚD a MPIN OP- spolupráce s ŘO (MD, MMR a MPSV , ostatní ne) Výzva na IS (IPRÚ) ?

26 OPD prioritní osa 1, SC Infrastruktura drážních systémů městské a příměstské dopravy (metro, tramvajové systémy, tram-train systémy, trolejbusové systémy) OPZ prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly a prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou. IROP (změny ?) 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání ? 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví ? 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví OPVVV Projekty zařazené do IPRÚ, které chtějí podporu OPVVV, musí být v souladu s RIS 3, KAP a MAP OPŽP, OPPIK – IPRÚ ne

27 Za přípravný tým IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou:
Ing. Dana Štefanová vedoucí oddělení rozvojové koncepce a členka PV IPRÚ Tel.: ,


Stáhnout ppt "IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou"

Podobné prezentace


Reklamy Google