Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou Seminář IROP Liberec 4.2.2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou Seminář IROP Liberec 4.2.2015."— Transkript prezentace:

1 IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou Seminář IROP Liberec 4.2.2015

2 Integrovaná strategie rozvoje území (IS) - vyhodnocuje problémy a potenciál vymezeného území a navrhuje jeho další rozvoj pomocí konkrétních opatření. Má analytickou, strategickou (návrhovou) a implementační část. IPRÚ je nástroj pro realizaci IS území umožňující koordinaci navzájem provázaných a územně zacílených intervencí operačních programů 2014- 2020. Integrovaný projekt – projekt realizovaný v rámci IPRÚ a naplňující cíle IS IS – IPRÚ - IP

3 Čím je nutné se řídit? 1. Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020 2. Národní dokument k územní dimenzi – OP x ÚD (kde lze použít IPRÚ a integrované projekty a kde individuální projekty) 3. OP 2014-2020 (PRV, OPZ, IROP, OPVVV, OPD, OPŽP, OPPIK, OPTP) 4. Manuál IPRÚ- pouze doporučený

4 Organizační zajištění : Manažer IPRÚ: Ing. Michal Vereščák Vedoucí projektu IPRÚ z OPTP: Přípravný výbor (zástupci z JBC, LBC, Vratislavic, LK) Projektový tým: zástupci LBC, JBC, vedoucí projektu OPTP a manažer IPRÚ Expertní tým: přes 70 lidí, připomínkovali analýzu i návrhovou část Memorandum o spolupráci na přípravě IPRÚ mezi SML a SMJNN- schváleno ZM obou měst, podpis 27.3.2014 Plán spolupráce a komunikace s aktéry a veřejnosti na přípravě IPRÚ – schválen v RM obou měst Žádost o dotaci do výzvy č. 2 MMR v rámci OPTP Není zřízen ŘV IPRÚ, PS, je rozpracována Smlouva o spolupráci mezi SML a SMJNN

5 Jak jsme daleko? 1. Analytická část – Proces - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.(30.5.2014) – návrh rozsahu území, témat pro strategickou část návrhu Připomínky k analytické části 2. Návrhová část – červen- červenec (Přípravný výbor, expertní tým, připomínky k návrhové části) Setkání s experty – 23.7.2014 Veřejná debata o IPRÚ – 24.7.2014 Finalizace pracovní verze dokumentu IPRÚ – srpen 2014 Schválení pracovní verze dokumentu IPRÚ v radách měst ke zveřejnění pro připomínkování 31.8.2014 Zveřejnění na webu PS pro udržitelná rozvoj(MMR)-podmínka dotace Zveřejnění na webu měst: 31.8.2014 -15.11.2014 Celkem 378 připomínek

6 Obsah dokumentu pracovní verze: 1.Popis zpracování strategie ( organizace, harmonogram, tým) 2.Vymezení území (celé ORP JBC a 13 obcí ORP LBC)-širší varianta, charakteristika území a doporučení témat doprava, TI s vazbou na ŽP, vzdělanost a trh práce s vazbou na řešení sociálních problémů, zdravotní a sociální služby a CR-obnova památek a vazbou na využití potenciálu CR, doporučení manažerského shrnutí analytické části Analytická část 3.- 4. Analýza problémů, SWOT analýza, strom problémů 5.Analýza stakeholdrů 6.Analýza potřeb 7.Zmapování strategických dokumentů v území, nadřazené strategie Návrhová část 8.Strategické zaměření: Vize, globální cíl, horizontální témata, strategické cíle 9.Taktické zaměření: způsob naplnění strategického zaměření (specifické cíle, opatření) 10. Tabulka opatření – synergie cílů, dotčení aktéři, zdroj financování, odhad nákladů, realizovatelnost přes IPRÚ

7 Co chybí ? Implementační část Opatření – konkrétní projekty Indikátory Finanční plán IPRÚ Harmonogram realizace IPRÚ Nastavení monitoringu a evaluace Posouzení SEA Kompletace IPRÚ Projednání IPRU a schválení IPRU Podání IPRÚ na výzvu na Integrované strategie (MMR)

8

9 Obec ORP rozloha km2 počet obyvatel 2013 DalešiceJnN2,4181 Dlouhý MostLBC4,4792 JeřmaniceLBC4,4474 Proseč pod JeštědemLBC8,3333 Stráž nad NisouLBC4,52 205 PulečnýJnN6377 Nová VesLBC12,3822 Jablonec nad NisouJnN31,445 305 BedřichovJnN24,3330 Janov nad NisouJnN14,71 367 Josefův DůlJnN22907 Lučany nad NisouJnN13,11 738 MaršoviceJnN1,8524 Nová Ves nad NisouJnN4,7748 RádloJnN9,7749 Rychnov u Jablonce nad NisouJnN12,32 683 LiberecLBC106,1102 113 Hodkovice nad MohelkouLBC13,52 790 ChrastavaLBC27,56 239 Kryštofovo ÚdolíLBC17,3349 MníšekLBC25,41 451 Oldřichov v HájíchLBC16,3709 Světlá pod JeštědemLBC13,2943 ŠimonoviceLBC7,2949 celkem ORP LBC 262,8120 169 celkem ORP JBC 142,454 909 celkem IPRÚ širší vymezení 405,2175 078

10 Připomínky k pracovní verzi Celkem 378 připomínek vč. připomínek konzultantů MMR Z toho 37 připomínek k analytické části Ze 37 připomínek k analytice je 28 od Agentury pro sociální začleňování Z celkových 378 připomínek je 281 připomínek týkající se sociální oblasti Většina připomínek k analytice –doplnit data, aktualizovat (analýza byla odevzdána 30.5.2014- připomínky do 15.11.2014), doplnit zkratky, opravit text,…. Stejně připomínky k rešerši schválených strategií (v analýze je stav v době zpracování analýzy) Nejdůležitější připomínky – je definován problém a není na něj reagováno v návrhové části opatřením Nebo naopak v návrhové části jsou opatření, ale nejsou podložena identifikací problému

11 Strategické cíle v pracovní verzi A - Rozvinutá a komplexní infrastruktura B - Kvalitní podmínky pro život obyvatel C - Konkurenceschopná ekonomika a stabilní trh práce D - Zdravé životní prostředí a ochrana přírodního potenciálu E - Kvalitní správa území a řízení jeho rozvoje 11/11

12 Specifické cíle v pracovní verzi 1.Zlepšení dopravní dostupnosti a obslužnosti území 2.Zvýšení spolehlivosti technické infrastruktury a zlepšování kvality ovzduší 3.Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotnických služeb a péče o zdraví 4.Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních a navazujících služeb 5.Zlepšení stavu, vybavenosti a kvality výuky vzdělávacích zařízení 6.Zachování a obnova kulturního a přírodního dědictví 7.Zelená inovacím všeho druhu 8.Minimalizace ekologických rizik 9.Efektivní správa území

13 Jak dále? Východiska Základním požadavkem na IPRÚ je koheze-soudržnost aglomerace Základním požadavkem je koncentrace zdrojů OP 2014- 2020 na nejvýznamnější problémy a potřeby území Existující funkční a prostorové vazby-města vč.zázemí Uplatnit synergické efekty, vazby v prostoru území Na jedné straně jsou reálné potřeby v území a priority Na druhé straně jsou specifické cíle a priority obsažené v OP 2O14-2O2O

14 ÚKOL: koncentrovat na nejvýznamnější priority(projekty) v území s měřitelným dopadem a synergickými efekty financovatelnými z OP, které musí mít přidanou hodnotu

15 Uvažovaný postup 1.Vypořádání připomínek k pracovní verzi 2.Organizační zajištění dokončení (ŘV, PS, projektový tým, smlouva o spolupráci) 3.Zúžení strategických cílů a revize návrhové části, filtr financovatelnosti z OP/IPRÚ 4. Specifické cíle podřadit pod strategické cíle 5. Navrhnout opatření, projekty 6.Indikátory, monitoring, finanční plán, harmonogram, projektové fiše 7. SEA, projednání, schválení, žádost

16 Původně strat.cíl: A Rozvinutá a komplexní infrastruktura-nově: A Udržitelná doprava Specifické cíle: A 1 Koncepční plánování a rozvoj dopravy A.2 Posílit přepravní výkony a atraktivitu veřejné hromadné dopravy dostupné všem A 3 Zkvalitnit podmínky pro pěší a cyklisty A 4 Zvýšení bezpečné mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje silniční infrastruktury Opatření: A 1.1 Plán udržitelné dopravy A 2.1 Rozvoj využití tramvajových tratí A 2.2 Modernizace řídících, informačních, odbavovacích a platebních systémů veřejné dopravy vč. integrace dopravních systémů A 2.3 Obnova vozového parku veřejné dopravy (nízkoemisní, bezbariérové, alternativní pohon vč. zajištění plnících a dobíjecích stanic) A 2.4 Bezpečnost a spolehlivost veřejné dopravy A 2.5 Výstavba a modernizace přestupních terminálů pro veřejnou dopravu a systémů pro přestup na veřejnou dopravu

17 Opatření: A 3.1 Rozvoj cyklostezek a cyklotras A 3.2 Realizace cyklopruhů A 3.3 Doprovodná infrastruktura cyklodopravy (vč.doprovodné zeleně) A 4.1 Kvalitní a kapacitní napojení PZ na síť TEN-T A 4.2 Výstavba, rekonstrukce a modernizace vybraných (úseků) silnic II. třídy včetně budování obchvatů sídel a vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy

18 OpatřeníOPSCPříklad projektu A 1.1 Plán udržitelné dopravy OPTPSUMP A 2.1 Rozvoj využití tramvajových tratí OPD1.4 Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci Dokončení TT Rochlice, TT Lbc-JBC A 2.2 Modernizace řídících, informačních, odbavovacích a platebních systémů veřejné dopravy vč. integrace dopravních systémů IROP1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy Informační tabule, platební terminály, rozvoj IDS A 2.3 Obnova vozového parku veřejné dopravy (nízkoemisní, bezbariérové, alternativní pohon vč. zajištění plnících a dobíjecích stanic) IROP1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy Nákup nízkopodlažních a nízkoemisních busů, elektromobilita

19 OpatřeníOPSCPříklad projektu A 2.4 Bezpečnost a spolehlivost veřejné dopravy OPD1.4 Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veř.hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci El.zabezpečení a signalizace TT Liberec- Jablonec n/N A 2.5 Výstavba a modernizace přestupních terminálů pro veřejnou dopravu a systémů pro přestup na veřejnou dopravu IROP1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy P+R, K+R, B+R A 3.1 Rozvoj cyklostezek a cyklotras A 3.2 Realizace cyklopruhů A 3.3 Doprovodná infrastruktura cyklodopravy (vč.doprovodné zeleně) IROP1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy Cyklostezka, cyklopruhy

20 OpatřeníOPSCPříklad projektu A 4.1 Kvalitní a kapacitní napojení PZ na síť TEN- T IROP1.1: Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T Napojení PZ Sever v Lbc A 4.2 Výstavba, rekonstrukce a modernizace vybraných (úseků) silnic II. třídy včetně budování obchvatů sídel a vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy IROP1.1: Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

21 Strategický cíl: B Kvalitní podmínky pro život (Sociální soudržnost území) spojení B + C původního Specifické cíle: B 1 Bydlení dostupné všem B 2 Celoživotní vzdělávání dostupné všem (předškolní, ZŠ, SŠ, učňovské, VŠ, CŽV) B 3 Veřejné služby (zdravotn. a sociál.) dostupné všem B 4 Dostupnost zaměstnání pro osoby ohrožené na trhu práce B 5 Prevence vzniku řešení sociálně vyloučených lokalit Opatření: B 1.1 Prostupné bydlení (azylový dům, ubytovna….) B 2.1 Zvýšení klíčových schopností žáků ZŠ, SŠ B 2.2 Zvýšení počtu studentů se specif.vzděl.potřebami, kteří dokončí studium B 2.3 Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na všech stupních přístupné všem B 2.4 Kvalitní a koncepční výuka (vycházející z MAP a KAP)

22 B 3.1 Zkvalitnění specializované a návazné zdravotní péče B 3.2 Kvalitní psychiatrická péče B 3.3 Zkvalitnění a dostupnost sociálních a navazujících služeb B 3.4 Infrastruktura komunitních center B 4.1 Zvýšení zaměstnanosti mladých do 24 let B 4.2 Zvýšení zaměstnanosti starších 54 let B 4.3 Zvýšení zaměstnanosti žen B 4.4 Zvýšení zaměstnanosti ZTP osob B 4.5 Snížit nezaměstnanost dlouhodobě nezaměstnaných (VPP, zvyšování kvalifikace, stáže) B 5 Řešit územní dimenzí na úrovni ČR – sociálně vyloučené lokality

23 Financovatelnost SC z OP: IROP 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi IROP 2.3: Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví IROP 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení OPZ IP1.1 SC 1 Zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob OPZ IP 2.1 SC 1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce OP VVV 2.2 (IP1) Zvýšení účasti studentů se specif.potřebami a ze socio-ek.znevýhodněných skupin na VŠ vzdělávání, snížení studijní neúspěšnosti OP VVV 2.1 (IP2) Zkvalitnit vzděl.infrastruktury na VŠ za účelem zajištění kvality výuky, zlepš.přístupu znevýhodn. skupin a zvýšení otevřenosti VŠ

24 Strategický cíl C – Udržitelné Zdravé životní prostředí a ochrana přírodního potenciálu ( původně D) Specifický cíl: C 1 Minimalizace ekologických rizik (skládky, odpady, PPO, invazivní rostliny, hluk…) C 2 Snížení energetické náročnosti veřejných budov a bytových domů C 3 Zlepšování kvality ovzduší C 3.1 Optimalizace rozvodů CZT C 3.2 Snížení energetické náročnosti veřejných budov C 3.4 Snížení energetické náročnosti bytových domů C 4 Zlepšení kvality prostředí ve městech a obcích C 4.1 Městská zeleň C 4.2 Územní studie zeleně v ORP není v IPRU C 4.3 Regulační plány není v IPRU

25 Národní stálá konference Regionální stálá konference Alokace na ÚD v jednotlivých OP k datu 21.7.2014 návrh: ITI - 65 mld IPRÚ-10 mld na 1 IPRÚ cca 1,7 mld ? CLLD - 20 mld ITI : Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Ústecko- Chomutovsko, Hradecko-Pardubicko a Olomoucko IPRÚ: České Budějovice, Karlovy Vary, Liberec- Jablonec, Mladá Boleslav, Zlín, Jihlava CLLD: pro MAS (Místní akční skupiny) Komunitně vedený místní rozvoj Aktualizace NDÚD a MPIN OP- spolupráce s ŘO (MD, MMR a MPSV, ostatní ne) Výzva na IS (IPRÚ) ?

26 OPD prioritní osa 1, SC 1.4 - Infrastruktura drážních systémů městské a příměstské dopravy (metro, tramvajové systémy, tram-train systémy, trolejbusové systémy) OPZ prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly a prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou. IROP (změny ?) 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání ? 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví ? 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví OPVVV Projekty zařazené do IPRÚ, které chtějí podporu OPVVV, musí být v souladu s RIS 3, KAP a MAP OPŽP, OPPIK – IPRÚ ne

27 Za přípravný tým IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou: Ing. Dana Štefanová vedoucí oddělení rozvojové koncepce a členka PV IPRÚ Tel.: 602 248 831, email: stefanova.dana@magistrat.liberec.czstefanova.dana@magistrat.liberec.cz


Stáhnout ppt "IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou Seminář IROP Liberec 4.2.2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google