Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přihlaste se k nám!. Myslíte to s kanoistikou vážně a chcete mít kvalitní podmínky pro trénování i pro studium?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přihlaste se k nám!. Myslíte to s kanoistikou vážně a chcete mít kvalitní podmínky pro trénování i pro studium?"— Transkript prezentace:

1 Přihlaste se k nám!

2 Myslíte to s kanoistikou vážně a chcete mít kvalitní podmínky pro trénování i pro studium?

3 Jste žáky 9. třídy a rozhodujete se kam si dát přihlášku na střední školu? Sportovní gymnázium Pardubice – dobrá volba!!!

4 Chceš vědět víc?

5 Studim na Sportovním gymnáziu Pardubice Studium je 4 – leté, přijímáme žáky z 9. Tř í d ZŠ. Výuka prob í há podle nových učebn í ch plánů 79- 42-K/41 pro Gymn á zium se sportovn í přípravou. Sportovn í gymn á zium nab í z í v průběhu studia širokou nab í dku volitelných předmětů s c í lem připravit žáky k úspěšnému studiu na vysokých š kol á ch všech typů. Syst é m školy je otevřený a v průběhu roku je možno doplňovat tř í dy sportovně nadanými žáky z jiných středn í ch š kol s odpov í daj í c í mi studijními, sportovn í mi a zdravotn í mi předpoklady.

6  Kanoistika je jedním z kmenových sportů na Sportovním gymnáziu v Pardubicích.  Studium a tr é nink je maxim á lně přizpůsoben potřeb á m studentů.  Trénink probíhá dvoufázově pod dohledem profesionálních trenérů.  Trenéři přistupují ke studentům individuálně.  Od roku 2015 otevíráme novou loděnici pro studenty školy. Výhody Sportovního gymnázia Pardubice

7  Škola zaji š ťuje př í stup do ve š kerých sportovn í ch zař í zen í (2 tělocvičny, 2 posilovny, p á dlovac í trenažery a plavecký baz é n), relaxační zař í zen í (sauna, pára).  Veškerá sportovní zařízení jsou v těsné blízkosti školy.  Souč á st í sportovn í př í pravy je každoročn í spiroergometrick é vy š etřen í na FTVS UK.  Pro studenty organizujeme soustředěn í (zimní na hor á ch, jarní v zahraničí, atd.). Nepožadujeme přestup ze stávaj í c í ho sportovn í ho klubu, studenti tedy mohou dále závodit za jejich mateřský odd í l !!!

8 Sportovní úspěchy Od roku 1984, kdy bylo Sportovn í gymn á zium v Pardubic í ch založeno, studenti a absolventi na š eho gymn á zia dos á hli a st á le dosahuj í vynikaj í c í ch výsledků jak na poli sportovn í m, tak studentsk é m. Mezi nejúspěšnější absolventy například patří basketbalisté Petra Kulichov á, Kateřina Bartoňová a Jiří Welsch, plavkyně Jana My š kov á, judistka Andrea Pažoutov á, veslař Jakub Hanák a hokejisté Milan Hejduk, Petr Průcha, Petr Koukal. Absolventem našeho gymnázia je i dvojnásobný olympijský vítěz z Atlanty kanoista Martin Doktor. Studenti školy dosahují dobrých výsledků rovněž na závodech Mistrovství republiky a na mezinárodních soutěžích. Mezi nejúspěšnější absolventy v kanoistice dále patří: P. Netušil, T. Ježek, Z. Šimeček, A. Kožíšková - Adamová, J. Adam, E. Futerová, K. Ballová, A. Havlová - Doktorová, J.Březina, atd.

9 Současná kanoistická skupina V současn é době na Sportovn í m gymn á ziu v Pardubic í ch studuje 8 kanoistů /4 chlapci, 4 d í vky/. V současn é době na Sportovn í m gymn á ziu v Pardubic í ch studuje 8 kanoistů /4 chlapci, 4 d í vky/. Mezi reprezentanty ČR se letos zařadili Jakub Mlčoch (ME juniorů), Nikola Mal á (OH naděje). Mezi reprezentanty ČR se letos zařadili Jakub Mlčoch (ME juniorů), Nikola Mal á (OH naděje).

10 Mgr. Hana Švarcová Trenér - Mgr. Hana Švarcová  absolventka FTVS UK Praha  trenér 1.třídy – rychlostní kanoistika

11 Přij í mac í zkou š ky Od roku 2009 byly sportovn í gymn á zia zařazeny mezi speciáln í výběrové školy /stejně jako např. konzervatoře/ a na př í št í školn í rok se přihl áš ky ke studiu u n á s pod á vaj í dř í ve - již do 30.11.2014!!! Od roku 2009 byly sportovn í gymn á zia zařazeny mezi speciáln í výběrové školy /stejně jako např. konzervatoře/ a na př í št í školn í rok se přihl áš ky ke studiu u n á s pod á vaj í dř í ve - již do 30.11.2014!!! Talentové a přij í mac í zkoušky se budou konat již v 12.1 2015!!! Talentové a přij í mac í zkoušky se budou konat již v 12.1 2015!!! Tento dř í věj ší term í n přij í mac í ch a talentových zkou š ek je velkou výhodou pro v š echny z á jemce o studium u n á s -přihl áš ka na SG vůbec nikoho neomez í v pod á n í jin é přihlášky na dal ší středn í školu,kde je term í n odesl á n í až do konce ú nora 2015. V t é to době již uchazeči o SG budou d á vno vědět výsledek přij í mac í ho ř í zen í. Tento dř í věj ší term í n přij í mac í ch a talentových zkou š ek je velkou výhodou pro v š echny z á jemce o studium u n á s -přihl áš ka na SG vůbec nikoho neomez í v pod á n í jin é přihlášky na dal ší středn í školu,kde je term í n odesl á n í až do konce ú nora 2015. V t é to době již uchazeči o SG budou d á vno vědět výsledek přij í mac í ho ř í zen í.

12 Do 30. 11. 2014 je třeba odevzdat (poslat doporučeně) přihl áš ky ke studiu na naší škole! Součástí přihlášky je potvrzen í lékaře o zdravotn í způsobilosti ke studiu! Dny otevřených dveř í : 9.10. a 6.11. od 15 do 17hod 1. kolo přij í mac í ho ř í zen í : 12.1. 2015 Ke studiu budou přijati uchazeči, kteří úspěšně vykonaj í talentovou zkoušku a zkoušky z českého jazyka a matematiky, v pořadí daném počtem z í skaných bodů (součet talentov á a přij í mac í zkou š ka).K přij í mac í m zkouškám z česk é ho jazyka a matematiky budou připuštěni pouze uchazeči, kteř í ú spěšně vykonaj í talentovou zkoušku (nebudou celkově hodnoceni nedostatečně).

13 Co je potřeba udělat? 1)Podat včas přihlášku na Sportovn í gymn á zium Pardubice (do 30.11.2014). 2)Dostavit se k talentovým zkoušk á m (12.1.2015). 3)Dostavit se k přij í mac í m zkouškám (12.1.2015).

14 Více informací na.. http://www.sgpce.cz/ hana.svarcova@sgpce.cz


Stáhnout ppt "Přihlaste se k nám!. Myslíte to s kanoistikou vážně a chcete mít kvalitní podmínky pro trénování i pro studium?"

Podobné prezentace


Reklamy Google