Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SOUVISLOST POLYMORFISMŮ GENU MAdCAM-1 SE VZNIKEM KOMPLIKACÍ PO ALOGENNÍ TRANSPLANTACI KMENOVÝCH KRVETVORNÝCH BUNĚK Z. Ambrůzová 1, F. Mrázek 1, L. Raida.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SOUVISLOST POLYMORFISMŮ GENU MAdCAM-1 SE VZNIKEM KOMPLIKACÍ PO ALOGENNÍ TRANSPLANTACI KMENOVÝCH KRVETVORNÝCH BUNĚK Z. Ambrůzová 1, F. Mrázek 1, L. Raida."— Transkript prezentace:

1 SOUVISLOST POLYMORFISMŮ GENU MAdCAM-1 SE VZNIKEM KOMPLIKACÍ PO ALOGENNÍ TRANSPLANTACI KMENOVÝCH KRVETVORNÝCH BUNĚK Z. Ambrůzová 1, F. Mrázek 1, L. Raida 2, E. Faber 2, A. Sťahelová 1, K. Indrák 2, M. Petřek 1 1 Laboratoř imunogenomiky a proteomiky, Ústav imunologie, 2 Hemato-onkologická klinika LF UP a FN Olomouc Práce byla podpořena Výzkumným záměrem MSM 6198959205 a grantem IGA MZ ČR NR 9099

2 ÚVOD  polymorfismy non-HLA genů jsou v poslední době intenzivně studovány pro jejich možnou souvislost s rozvojem komplikací po alogenní transplantaci kmenových krvetvorných buněk  migrace aktivovaných T lymfocytů dárce do terčových slizničních tkání a parenchymatózních orgánů příjemce je klíčová pro rozvoj reakce štěpu proti hostiteli (GVHD)  migrace lymfocytů dárce je zprostředkována mezibuněčnou interakcí prostřednictvím adhezivních molekul

3 Mucosal Addressin Cell Adhesion Molecule-1 ( MAdCAM-1)  adhezivní molekula ze superrodiny imunoglobulinů  exprimovaná na povrchu endoteliálních buněk (vysoká exprese ve střevním traktu - Peyerských placích a lymf. uzlinách mezenteria)  ligandy: α4β7 integriny (LPAM-1, CD49d/β7), L-selectin (CD62L)  funkce: adheze leukocytů na endoteliální buňky, „homing“ T lymfocytů dárce do slizničních tkání příjemce Eksteen et al, Clin Med 2004; 4:173-80

4 POLYMORFISMUS GENU MAdCAM-1  gen pro MAdCAM-1 lokalizován na 19. chromozomu  jednotlivé varianty genu mohou ovlivňovat variabilitu struktury a/nebo exprese molekuly  popsána řada jednonukleotidových polymorfismů (SNP), a to v oblasti promotoru genu, v exonech i intronech  SNPs vybrané do studie: rs 758502 T/C promotor rs 2302217 G/A exon 3 synonymní (Pro/Pro) rs 3745925 G/T exon 4 kódující (His/Pro)

5 CÍL STUDIE  zhodnotit, zda vybrané jednonukleotidové polymorfismy genu pro MAdCAM-1 jsou rizikovými faktory pro vznik komplikací po alogenní transplantaci kmenových krvetvorných buněk MAdCAM-1 (3 SNP) vznik akutní celkové přežívání nebo chronické GVHD potransplantační úmrtnost (TRM)

6 VYŠETŘOVANÝ SOUBOR Počet párů dárce - příjemce 87 Věk – medián (rozpětí)Typ dárce Pacienti44 (18-61)příbuzný70 Dárci40 (18-69)nepříbuzný17 Pohlaví příjemceZdroj štěpu Žena37PBSC86 Muž50BM1 DiagnózaAkutní GVHD Akutní leukémie (AML, ALL)42Stupeň O-I54 Chronická leukémie (CML, CLL)15Stupeň II23 NHL14Stupeň III4 Jiná16Stupeň IV6 Přípravný režimChronická GVHD Nemyeloablativní48nepřítomna56 Myeloablativní39Limitovaná17 HLA kompatibilita dárceExtenzivní14 Identický87 Mismatch0

7 METODY 1.Genotypizace MAdCAM-1 SNPs polymerázovou řetězovou reakcí se sekvenčně specifickými primery (PCR-SSP) Primery navržené podle referenčních sekvencí genu MAdCAM-1: rs 758502 T/C rs 2302217 G/A rs 3745925 G/T 2. Statistická analýza Distribuce genotypů dle Hardy-Weinbergovy rovnováhy: chí-kvadrát test Rozdíly v alelických, genotypových a fenotypových („carriage-rate“) frekvencích: chí-kvadrát test, Bonferroniho korekce pro mnohočetné testování Analýza celkového přežívání: Kaplan-Meierovy křivky, log-rank test (SPSS software, ver. 15.0) Genotypizace MAdCAM-1 (rs758502) TT CT CC

8 VÝSLEDKY  nebyly zjištěny rozdíly v genotypových a alelických frekvencích MAdCAM-1 SNPs mezi skupinami pacientů a dárců (Tabulka 1)  příjemci s MAdCAM-1 AA genotypem (rs 2302217) rozvíjeli chronickou GVHD častěji (64,7%) než pacienti s ostatními genotypy (34,0%; p=0,03) (Tabulka 2, Graf 1)  nižší kumulativní úmrtnost spojená s transplantací (TRM) u pacientů s MAdCAM-1 GG genotypem (rs3745925) (Graf 2)  testované varianty genu MAdCAM-1 neovlivňovaly rozvoj akutní GVHD ani celkové přežívání po alogenní TKB

9 Tabulka 1: Genotypové a alelické frekvence MAdCAM-1 SNPs ve skupinách příjemců a dárců MAdCAM-1 C/T (rs 758502) MAdCAM-1 A/G (rs 2302217) MAdCAM-1 G/T (rs 3745925) PacientiDárci PacientiDárci PacientiDárci* Genotyp CC0,430,53Genotyp AA0,260,35Genotyp GG0,640,77 Genotyp CT0,470,37Genotyp AG0,510,40Genotyp GT0,330,18 Genotyp TT0,10 Genotyp GG0,230,25Genotyp TT0,040,05 Alela C0,660,72Alela A0,510,55Alela G0,800,86 Alela T0,340,28Alela G0,490,45Alela T0,200,14 * Hardy-Weinbergova rovnováha p<0,03

10 Tabulka 2: Genotypové a alelické frekvence MAdCAM-1 G/A (rs2302217) SNP ve skupinách pacientů s/bez chronické GVHD Pacienti cGVHD+Pacienti cGVHD- n=29n=41 Genotypové frekvence Genotyp AA0,38 (11)0,15 (6) Genotyp AG0,35 (10)0,63 (26) Genotyp GG0,27 (8)0,22 (9) Alelické frekvencen=58n=82 Alela A0,55 (32)0,46 (38) Alela G 0,45 (26)0,54 (44)

11 Graf 1: Frekvence výskytu chronické GVHD v závislosti na MAdCAM-1 G/A (rs2302217) genotypu příjemce p = 0,03 p corr = NS

12 Graf 2: Kumulativní úmrtnost spojená s transplantací (TRM) podle MAdCAM-1 G/T (rs3745925) genotypů příjemce Průměrná doba přežití: GG genotyp 58,9 měsíců GT, TT genotyp 44,3 měsíců Log-rank test: p = 0,06 GG genotyp GT nebo TT genotyp

13 ZÁVĚR Naše pilotní data naznačují, že polymorfismy genu MAdCAM-1 mohou být asociovány s rizikem rozvoje chronické GVHD a mohou ovlivnit úmrtnost na komplikace po alogenní transplantaci kmenových krvetvorných buněk. Získané pilotní výsledky bude nezbytné potvrdit na větším souboru transplantovaných pacientů.


Stáhnout ppt "SOUVISLOST POLYMORFISMŮ GENU MAdCAM-1 SE VZNIKEM KOMPLIKACÍ PO ALOGENNÍ TRANSPLANTACI KMENOVÝCH KRVETVORNÝCH BUNĚK Z. Ambrůzová 1, F. Mrázek 1, L. Raida."

Podobné prezentace


Reklamy Google