Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekodesign, energetická účinnost a energetické služby Seminář AEM 19. dubna 2006 Ing. Roman Čížek, DrSc ENVIROS, s.r.o, Praha Ekodesign,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekodesign, energetická účinnost a energetické služby Seminář AEM 19. dubna 2006 Ing. Roman Čížek, DrSc ENVIROS, s.r.o, Praha Ekodesign,"— Transkript prezentace:

1 Ekodesign, energetická účinnost a energetické služby Seminář AEM 19. dubna 2006 Ing. Roman Čížek, DrSc ENVIROS, s.r.o, Praha roman.cizek@enviros.cz Ekodesign, energetická účinnost a energetické služby Seminář AEM 19. dubna 2006 Ing. Roman Čížek, DrSc ENVIROS, s.r.o, Praha roman.cizek@enviros.cz

2 Hlavní dokumenty EU Zelená kniha – Bezpečnost dodávek energie – 2000 Trendy energetiky a dopravy do 2030 - 2003 Zelená kniha – Energetická účinnost – „Dělat více za méně“ –červen 2005 Směrnice, nařízení, rozhodnutí, hodnotící zprávy Směrnice o stanovení rámce pro stanovení požadavků na ekodesign č. 2005/32/EC Směrnice o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách č. 2005/xy/EC

3 Proč byla směrnice o ED přijata? - 1 Rozdíly mezi právními a správními předpisy ČS, pokud jde o ekodesign výrobků využívajících energii, mohou vytvářet překážky obchodu a narušovat hospodářskou soutěž Na výrobky využívající energii (VvE), připadá velká část spotřeby přírodních zdrojů a energie v EU a mají rovněž řadu významných dopadů na ŽP U velké většiny kategorií výrobků, které jsou dostupné na trhu EU, je možno zaznamenat velmi různou míru dopadu na ŽP, ačkoli mají podobnou funkci a výkon

4 Proč byla směrnice přijata? - 2 Ekodesign výrobků: je rozhodujícím faktorem strategie EU pro integrovanou politiku výrobků má optimalizovat vliv výrobků na ŽP při současném zachování jejich funkčních vlastností poskytuje nové, konkrétní příležitosti pro výrobce, spotřebitele i pro společnost přij í má opatření již během konstrukční fáze, jelikož se ukazuje, že rozsah vlivu na ŽP během životního cyklu výrobku je určen v této fázi a vzniká zde většina nákladů

5 Hlavní principy - 1 Cílem je stanovit rámec požadavků EU na ekodesign VvE, aby byl zajištěn volný pohyb výrobků, které těmto požadavkům vyhovují, a zlepšil se jejich celkový vliv na ŽP. Takovéto požadavky by měly respektovat zásady korektní hospodářské soutěže a mezinárodního obchodu Záměrem směrnice je dosažení vysoké úrovně ochrany ŽP snížením potenciálního vlivu VeV na životní prostředí, což nakonec přinese prospěch spotřebitelům a jiným uživatelům. Zlepšení energetické účinnosti VvE přispěje k bezpečnosti zásobování energií, což je základním předpokladem pro zdravé hospodářství a trvale udržitelný rozvoj

6 Hlavní principy směrnice - 2 VvE splňující požadavky ekodesignu, stanovené v prováděcích opatřeních k této směrnici, by měly mít označení „CE“ a obsahovat příslušné údaje, aby je bylo možné uvést na vnitřní trh k volnému pohybu Směrnice stanoví rámec pro určení ekologicky orientovaných konstrukčních požadavků na VvE Směrnice se nevztahuje na dopravní prostředky určené k přepravě osob nebo zboží a právních předpisů v oblasti nakládání s odpadem a o chemikáliích (např. o fluorovaných plynech) způsobujících skleníkový efekt

7 Hlavní principy směrnice - 3 Členské státy by měly : přijmout vhodná opatření, kterými zajistí, aby VvE, na něž se vztahují prováděcí opatření, mohly být uváděny na trh nebo do provozu pouze tehdy, vyhovují-li těmto opatřením a mají-li označení CE určí orgány odpovědné za dohled nad trhem a zajistí, aby měly potřebné pravomoci k přijetí vhodných opatření, která jsou jejich povinností, a aby tyto pravomoci využívaly zajistit, aby spotřebitelé a jiné zainteresované strany mohly předat příslušným orgánům připomínky týkající se shody mohou požadovat, aby informace o VvE, byly uvedeny v jejich úředních jazycích a povolí, aby byly tyto údaje poskytnuty v jednom nebo více úředních jazycích EU

8 Hlavní principy směrnice - 4 Členské státy na svém území nezakáží, neomezí nebo neztíží uvádění na trh nebo do provozu VvE, který vyhovuje všem příslušným ustanovením použitelného prováděcího opatření a který má označení CE nesmějí bránit, aby byly například na veletrzích, výstavách a při ukázkách předváděny VvE, které nevyhovují ustanovením použitelného prováděcího opatření, za předpokladu, že u nich existuje zjevný náznak, že nebudou uváděny na trh nebo do provozu, dokud u nich nebude dosaženo shody stanoví sankce za porušení vnitrostátních právních předpisů přijatých podle této směrnice, které budou účinné, přiměřené a odrazující

9 Hlavní principy směrnice - 5 Členské státy pravidelně informují Komisi o výsledcích dohledu nad trhem neprodleně informují Komisi a ostatní členské státy o rozhodnutí přijatém k omezení nebo zákazu uvádět VvE, na trh nebo do provozu či o nařízení jejich stažení z trhu informují Komisi o orgánech odpovědných za použití této směrnice uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 11.8.2007 sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice

10 Označování a prohlášení o shodě Před uvedením VvE na nějž se vztahují prováděcí opatření, na trh nebo do provozu, bude připojeno označení shody CE a vydáno prohlášení o shodě, čímž výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce zajistí a prohlásí, že tento výrobek splňuje všechna příslušná ustanovení použitelného prováděcího opatření Označení shody se skládá z písmen „CE“ Je zakázáno připojování jakéhokoli jiného označení, které by mohlo uvádět třetí osoby v omyl, pokud jde o význam a tvar označení CE

11

12 Nová prováděcí opatření - 1 Aby se na VvE vztahovalo prováděcí opatření, musí splňovat tato kritéria: –musí mít podle posledních dostupných údajů objem prodejů více než 200 000 jednotek v EU během jednoho roku; –musí mít vzhledem k množství uvedenému na trh nebo do provozu významný environmentální dopad v EU; –musí mít značný potenciál ke zlepšení environmentálního dopadu bez nepřiměřeně vysokých nákladů. Při rozhodování, zda je toto kritérium splněno, se použijí tyto parametry :  neexistují příslušné právní předpisy EU, tržní síly tento problém neřeší, existují velké rozdíly, co se týče vlivu na ŽP u VvE a které jsou dostupné na trhu a mají rovnocenné funkce.

13 Nová prováděcí opatření - 2 V souladu s kritérii stanovenými ve směrnici a po konzultaci s konzultačním fórem Komise vypracuje a zveřejní pracovní plán do dvou let po vstupu v platnost (pro následující tři roky - indikativní seznam skupin výrobků, které se budou považovat za priority) Komise zaručí pro každé prováděcí opatření vyváženou účast zástupců členských států a všech zainteresovaných stran, kterých se tento výrobek nebo skupina výrobků týká - konzultační fórum, jehož jednací řád stanoví Komise Komisi je nápomocen výbor

14 Vztah Směrnice k jiným dokumentům Tato Směrnice po svém přijetí se stává rámcovou Směrnicí a dosavadní Směrnice o štítkování spotřebičů spotřebovávajících energii budou vesměs prováděcími opatřeními k této Směrnici

15 Platné právní uspořádání v ČR -1 Problematika „shody“ výrobku a jejich označování symbolem „CE“ je obecně upravena převzetím ustanovení práva EU v rámci Národního programu podpory jakosti Základem je zákon č. 22/1997 Sb. (ve znění pozdějších pp, o technických požadavcích na výrobky Na tento zákona navazují Nařízení vlády, kterými se stanoví technické požadavky na jednotlivé druhy výrobků Výrobcům nebo dovozcům mohou při přípravě prohlášení o shodě významně napomoci autorizované respektive notifikované osoby, které mají ze zákona právo vydávat certifikáty Dozor provádí a) Česká obchodní inspekce (dále jen „ČOI“), nebo b) orgán stanovený zvláštním zákonem

16 Štítkování spotřebičů Štítkování spotřebičů, v rozsahu dosud platných Směrnic EU, je v ČR právně zakotveno v Zákonu o hospodaření energií čč. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů a to v § 8, respektive v prováděcí vyhlášce č. 215/2001 Sb., o podrobnostech označování energetických spotřebičů energetickými štítky a zpracování technické dokumentace, jakož i minimální účinnosti pro elektrické spotřebiče uváděné na trh Návrh novely zákona 406/2000 Sb. ponechává tuto úpravu bez podstatných změn

17 Právní dopady aplikace směrnice - 1 K aplikaci nové směrnice o ekodesignu EU bude nutné provést příslušný právní rozbor a zvážit, co promítnout do: –další novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, nebo –do novely zákona o technických požadavcích na výrobky č. 22/1997 Sb., Dále v rozboru zvážit zda prováděcí opatření ke Směrnici EU o ekodesignu vydávat jako: –vyhlášky vydávané MPO k zákonu o hospodaření energií (tj. zachování a rozšíření dosavadního přístupu) nebo –nařízení vlády podle § 12 zákona 22/1997 Sb., Lze spíše doporučit sjednocení postupu a vše vydávat jednotným způsobem podle zákona 22/1997 a do tothoto zákona promítnout nové požadavky směrnice o ekodesignu

18 Závěrečné poznámky - 1 Významné environmentální aspekty se stanoví při zohlednění těchto fází životního cyklu výrobku, týkají-li se konstrukce výrobku: –a)výběr a použití surovin; –b)výroba; –c)balení, doprava a distribuce; –d)instalace a údržba; –e)používání; –f)konec životnosti, čímž se míní stadium výrobku na konci jeho prvního použití až do jeho konečného odstranění včetně recyklace.

19 Závěrečné poznámky - 2 U každé fáze by se měly posuzovat tyto relevantní aspekty: a)předpokládaná spotřeba materiálu, energie a jiných zdrojů, např. vody; b)předpokládané emise do ovzduší, vod nebo půdy; c)předpokládané znečištění životního prostředí fyzikálními vlivy jako hluk, vibrace, záření, elektromagnetická pole; d)předpokládané množství vyprodukovaného odpadního materiálu; e)možnost opětovného použití, recyklace a využití materiálu nebo energie

20 Závěrečné poznámky - 3 V zájmu trvale udržitelného rozvoje je účelné důslednou aplikací Směrnice o ekodesignu podněcovat neustálé zlepšování celkového vlivu výrobků využívajících energii na životní prostředí, zejména určením hlavních zdrojů negativních dopadů na životní prostředí a předcházením těchto dopadů, nepředstavuje-li toto zlepšení nepřiměřené náklady

21 Proč byla směrnice o EE a ES přijata ? V EU roste spotřeba energie, dovoz PEZ a náklady na dovoz a zároveň to nepříznivě ovlivňuje environmentální parametry Energetická účinnost a úspory významný zdroj ke snížení spotřeby až o 20 % Nejvýznamnější překážkou zvýšení EE je: –nedostatek informací (o dostupnosti nových technologií a nákladech na ně a o nákladech na vlastní spotrebu energie, –nedostatečné vyškolení techniků o správné údržbě –skutečnost, že účastníci trhu neberou na tato hlediska patričný ohled –rozhodování o investicích, které jsou často dlouhodobé –nedostatky v regulačním systému kam se přenesly vlivy minulosti

22 Účel směrnice Podpořit nákladově efektivní zvyšování energetické núčinnosti u konečného uživatele v členských státech tím, že a) stanoví nezbytné orientační cíle, mechanismy, pobídky a institucionální, finanční a právní rámce, jež umožní odstranit stávající překážky na trhu a nedostatky zabraňující účinnému konečnému použití, b) vytváří podmínky pro rozvoj a podporu trhu energetických služeb a pro zavádění dalších opatření ke zvýšení energetické účinnosti u konečného uživatele

23 Obecný cíl - 1 ČS přijmou pro devátý rok uplatňování této směrnice celkový národní orientační cíl energetických úspor (EÚ) ve výši 9 %, dosažitelný díky ES a jiným opatřením ke zvýšení EÚ, a usilují o jeho splnění (oproti předchozím 5 rokům). ČS přijmou za účelem přispění k dosažení tohoto cíle nákladově efektivní, proveditelná a přiměřená opatření. Národní orientační cíl úspor energie se stanoví a vypočítá v souladu s přílohou I a metodikou v ní uvedenou. Pro účely srovnání EÚ a přepočtu na porovnatelné jednotky se uplatňují převodní koeficienty stanovené v příloze II, Příklady vhodných opatření ke zvýšení EÚ jsou v příloze III. Obecný rámec měření a ověřování EÚ je v příloze IV. Vnitrostátní úspory energie vzhledem k národním orientačním cílům EÚ se měří od 1. ledna 2008

24 Obecný cíl - 2 Pro účely prvního akčního plánu energetické účinnosti, který má být předložen do 30.6.2007, stanoví každý ČS rovněž průběžný národní orientační cíl EÚ pro třetí rok uplatňování a zpracuje přehled strategie plnění průběžných a celkových cílů. Tento průběžný cíl musí být realistický a v souladu s celkovým národním orientačním cílem EÚ Komise vydá stanovisko, zda je průběžný národní orientační cíl realistický a v souladu s celkovým cílem. Každý ČS vypracuje programy a opatření na zlepšení EE ČS pověří jeden či více stávajících nebo nových úřadů či agentur celkovou kontrolou a dohledem nad rámcem pro dosažení cíle. Tyto subjekty poté ověřují EÚ plynoucí z ES a dalších opatření ke zvýšení EE, včetně stávajících opatření a podávají zprávy o výsledcích. Po 3 letech Komise posoudí zda zavést bílé certifikáty

25 Obecný cíl – 3 – veřejný sektor ČS zajistí, aby veřejný sektor přijal opatření ke zvýšení energetické účinnosti se zaměřením na nákladově efektivní opatření zajišťující nejvyšší míru úspor energie v nejkratším čase. Tato opatření se přijímají na vhodné státní, regionální nebo místní úrovni a mohou mít podobu zákonodárné iniciativy, dobrovolné dohody či jiného programu se stejným dopadem. Aniž jsou dotčeny právní předpisy členských států a Společenství o zadávání veřejných zakázek: – nejméně dvě opatření použijí ze seznamu v příloze VI. – ČS usnadní tento proces tím, že zveřejní zásady EE a EÚ jako možné kritérium hodnocení při výběrových řízeních na veřejné zakázky

26 Obecný cíl – 4 – veřejný sektor ČS usnadní a umožní výměnu osvědčených postupů mezi orgány veřejného sektoru, například postupů zadávání veřejných zakázek zohledňujících energetickou účinnost, a to jak na vnitrostátní, tak mezinárodní úrovni; ČS pověří jednu nebo více nových nebo stávajících organizací, které převezmou správní, řídící a prováděcí odpovědnost za začlenění požadavků na zvyšování EE ve veřejném sektoru.

27 Podpora EE u uživatele a ES - 1 ČS zajistí, aby distributoři energie, provozovatelé DS a maloobchodní prodejci: –na vyžádání a nejvýše jednou ročně poskytli souhrnné statistické informace o svých konečných zákaznících úřadům či agenturám –informace musí být dostatečné k tomu, aby mohly být připraveny a prováděny programy zvýšení EE a aby byly podporovány a sledovány ES a jiná opatření ke zvýšení EE. –informace musí obsahovat aktuální údaje o spotřebě konečného uživatele a mohou obsahovat i odpovídající údaje týkající se minulosti, případně včetně profilů zatížení, segmentace zákazníků a zeměpisné polohy zákazníků, přičemž musí být zachována integrita a důvěrnost informací soukromého rázu či informací obchodně citlivých

28 Podpora EE u uživatele a ES - 2 ČS zvolí jeden nebo více z níže uvedených požadavků, jež musí splňovat distributoři, provozovatelé distribučních soustav nebo maloobchodní prodejci energie, ať už přímo nebo nepřímo, prostřednictvím jiných poskytovatelů ES či opatření ke zvýšení EE: –i) zajištění propagace energetických služeb a jejich nabídky konečným zákazníkům za konkurenceschopné ceny; –ii) zajištění propagace nezávisle prováděných energetických auditů za konkurenceschopné ceny nebo propagace opatření ke zvýšení EE a zajištění jejich dostupnosti pro konečné zákazníky, –iii) přispívání do fondů a mechanismů financování programů EE a ES v dostatečné výši

29 Podpora EE u uživatele a ES - 3 ČS zajistí, aby existovaly nebo byly uzavřeny dobrovolné dohody nebo zřízeny jiné tržně orientované systémy, například bílé certifikáty, které budou mít stejný dopad jako výše uvedené požadavky. Dobrovolné dohody jsou posuzovány ČS a pod jeho dohledem a průběžnou kontrolou, aby bylo zajištěno, že mají v praxi stejný dopad. Dobrovolné dohody musí mít jasné a jednoznačné cíle a podléhají požadavkům na sledování a podávání zpráv. Kvůli zajištění průhlednosti musí být dobrovolné dohody dostupné veřejnosti a musí být zveřejněny v rozsahu, který umožňují platná ustanovení o důvěrnosti, a musí obsahovat výzvu zúčastněným osobám, aby předložily své připomínky ČS zajistí dostatek pobídek, rovnou hospodářskou soutěž a stejné podmínky a stejné podmínky pro účastníky trhu jiné než distributory, provozovatele distribučních soustav a maloobchodní prodejce energie, jako jsou poskytovatelé energetických služeb, montéři energetických zařízení, poradci a konzultanti v energetice

30 Podpora EE u uživatele a ES - 4 ČS zajistí dostupnost informací o mechanismech na zvýšení EE a o finančních a právních rámcích přijatých s cílem dosažení národního orientačního cíle EÚ průhledné a aby byly co nejvíce šířeny mezi relevantními účastníky trhu ČS zajistí dostupnost vhodných programů kvalifikace, akreditace nebo certifikace pro poskytovatele ES, energetických auditů a opatření ke zvýšení EE ČS zruší nebo změní vnitrostátní právní předpisy, jiné než čistě daňové povahy,které zbytečně či nepřiměřeně brání nebo omezují využití finančních nástrojů pro EÚ na trhu energetických služeb nebo jiných opatření ke zvýšení EE a poskytnou pro uvedené finanční nástroje vzorové smlouvy

31 Podpora EE u uživatele a ES - 5 ČS zajistí odstranění pobídek v sazbách za přenos a distribuci energie, které zbytečně zvyšují množství přenášené či distribuované energie. K tomuto mohou uložit povinnosti veřejné služby týkající se EE podnikům působícím v elektroenergetice ČS mohou zřídit jeden nebo více fondů, z nichž bude dotováno provádění programů a jiných opatření ke zvýšení EE a podporován rozvoj trhu pro opatření ke zvýšení EE zahrnující podporu energetických auditů, finančních nástrojů pro EÚ a případně lepšího měření spotřeby a informativního vyúčtování. Fondy se rovněž zaměřují na odvětví konečné spotřeby s vyššími transakčními náklady nebo vyššími riziky. Fondy musí být přístupny všem účastníkům Členské státy zajistí, aby byly všem konečným zákazníkům dostupné účinné, vysoce kvalitní a nezávisle prováděné programy energetického auditu vypracované tak, aby identifikovaly potenciální opatření ke zvýšení EE

32 Podpora EE u uživatele a ES - 6 Členské státy zajistí, aby pokud je to technicky možné, finančně únosné a úměrné potenciálním EÚ, byli koneční zákazníci odebírající elektřinu, zemní plyn, dálkové vytápění či chlazení a teplou vodu pro domácnosti vybaveni za tržní ceny individuálními měřiči, které přesně zobrazují spotřebu energie a dobu její spotřeby ČS zajistí, aby distributoři energie, provozovatelé distribučních soustav nebo maloobchodní prodejci energie, kde je to vhodné, poskytovali konečným zákazníkům v účtech, smlouvách, transakcích a stvrzenkách na distribučních místech tyto informace: a) aktuální skutečné ceny a skutečnou spotřebu energie b) srovnání aktuální spotřeby energie konečného zákazníka se spotřebou za stejné období předchozího roku, nejlépe graficky c) je-li to možné a přínosné, srovnání s průměrným normalizovaným nebo vzorovým uživatelem energie stejné kategorie; d) kontakty na organizace spotřebitelů, agentury apod., včetně web adres, u nichž jsou dostupné informace o opatřeních ke zvýšení EE

33 Zprávy, akční plány, platnost Směrnice stanovuje povinnosti pro podávání zpráv jak pro ČS tak pro Komisi, zpracování akčních plánů apod. Zřizuje se výbor jako pomocný orgán Komise Komise do 1.1.2008 doplní přílohu IV. Komise do 1.1.2012 stanoví nový model harmonizovaného výpočtu s výrazně vyšším procentním podílem výpočtů prováděných postupem zdola nahoru Komise do 30.6.2008 vytvoří sadu harmonizovaných ukazatelů EE ČS aplikují Směrnice do vlastní legislativy do dvou let od vstupu v platnost (červen 2008).

34 Aplikace v ČR Připravit novelu Zákona o hospodaření a odpovídající vyhlášky Pověřit ČEA a SEI kontrolou a dohledem nad dosažením cíle a přípravě zpráv. U ČEA by možná muselo dojít ke změně právního statutu Úspory v ČR zřejmě dosáhneme, máme velký potenciál úspor ALE administrativní zvládnutí „rozpisu“ cíle, průkazu úspor a zpracování zpráv zřejmě bude náročné Velké problémy mohou vzniknout při změně dodavatele energie Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Ekodesign, energetická účinnost a energetické služby Seminář AEM 19. dubna 2006 Ing. Roman Čížek, DrSc ENVIROS, s.r.o, Praha Ekodesign,"

Podobné prezentace


Reklamy Google