Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podnik a podnikání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podnik a podnikání."— Transkript prezentace:

1 Podnik a podnikání

2 Podstata podnikání Podnikání: Soubor činností, vyžadujících
    Uspokojování cizích potřeb Dosahování zisku díky minimalizaci nákladů (hospodárnost) a maximalizaci výnosů (princip – „ minimax“) Brát do úvahy riziko Realizovat inovace ( J.Schumpeter)

3 Založení podniku 1. Účel (předmět) podnikání 2. Cíl
3. Ekonomická hlediska (potřeba kapitálu a jeho zhodnocení, zakladatelský rozpočet) 4. Okolí 5. Typologie podniku 6. Sociálně psychologické aspekty

4 Účel (předmět) podnikání (podnikatelská vize)
Nutno respektovat * Podnikatelskou historii * Současné preference vlastníků event. managementu * Okolí * Zdroje * Zvláštní znalosti, kompetence Možná orientace na : * Výrobkovou skupinu * Technologii * Tržní potřebu * Skupiny zákazníků * Kombinace těchto faktorů Příklad VW „Uspokojení potřeby cenově výhodné individuální přepravy pro zákazníky s nízkými až středními příjmy prostřednictvím malého úsporného automobilu“

5 Požadavky na formulování cílů:
Formulace cílů Možné cíle: Růst obratu, růst zisku (rentab.), růst podílu na trhu, přežití, max. hodnota firmy, ... Požadavky na formulování cílů: - Hierarchizace Kvantitativní vyjádření Realizmus - Konzistentnost (okamžitý zisk - dlouhodobý růst) (růst - stabilita) (nejlepší výrobek - co nejdříve)

6 Dosahování cílů plněním funkcí :
Klasifikace cílů Podle: 1.   Významu (hierarchizace cílů) 2.   Vztahu mezi cíli (komplementární, konkurenční, indiferentní) 3.   Velikosti (omezené, neomezené) 4.   Času (krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé) 5.   Obsahu (výsledkové, výkonové, finanční) Dosahování cílů plněním funkcí : - primárních (zásobovací, výrobní, prodejní) - podpůrných (personální, investiční, finanční…)

7 Hierarchizace cílů strategické řízení taktické řízení operativní řízení Podnikatelské cíle 1 2 3 4 5 vrcholový cíl Výrobní cíle Odbytové cíle Finanční cíle Personální cíle c. pro oblasti činnosti cíle výrobní skupiny 1 cíle výrobní skupiny 2 cíle výrobní skupiny 3 cíle výrobní skupiny 4 c. pro výrob. skupiny Výrobek Cena Propagace Distribuce c. mark. mix dílčí cíl 1 dílčí cíl 2 dílčí cíl 3 dílčí operační c.

8 Formulace primárního cíle
a) maximalizace zisku 11) krátkodobá 12) dlouhodobá 21) celkový zisk 22) rentabilita Z/K (ROI) b) maximalizace tržní ceny akcií podm.: fungující kapitálový trh c) maximalizace hodnoty podniku = diskontovaný cash flow (DCF) d) maximalizace hodnoty pro vlastníky (maximalizace shareholder value) MVA (Market Value Added, tj. tržní přidaná hodnota) = tržní hodnota podniku – vložený kapitál (podm. burza) EVA (Economic Value Added, tj. ekonomická přidaná hodnota) = čistý provozní zisk po zdanění, před úroky - náklady na kapitál (vlastní i cizí)

9 Zakladatelský rozpočet
A. Rozpočet kapitálu 1. Provozního - oběžného 2. Investičního 3. Startovacího B. Rozpočet výnosů a nákladů (zisku)

10 Rozpočet kapitálu 1. Provozní kapitál - PK základ: rozpočet nákladů - NV Suroviny Mzdy (+ pojištění) Režie (bez odpisů) (PO (podnik. odměna)) Odpisy = NV Potřeba provoz. kapitálu měsíčně = PK (celkem), při 4 obrátkách = NV - O (NV - O) x 3

11 Koloběh oběžných aktiv
PENÍZE nákup inkaso POHLEDÁVKY MATERIÁL prodej výroba HOTOVÉ VÝROBKY ROZPRACOVANÁ VÝROBA výroba

12 Potřeba kapitálu celkem = PK + IK + SK
Investiční kapitál 2. Investiční kapitál (IK) pozemky budovy stroje ostatní Celková potřeba inv. kapitálu 3. Startovací kapitál „startovní“ (SK) počáteční zásoba surovin, reklama Zdroje krytí - vlastní kapitál (VK) cizí kapitál (úvěry) (Ú) Potřeba kapitálu celkem = PK + IK + SK

13 Rozpočet výnosů (nákladů, zisku)
1. Tržby (počet výrobků x cena) T 2. Náklady výroby (vč. odpisů) - NV 3. Provozní zisk = EBIT 4. Úroky Ú 5. Hrubý zisk =EBT 6. Daň ze zisku (31%) D 7. Čistý zisk =EAT 8. Odpisy O 9. Cash flow = CF 10. Splátky úvěrů, vypl. dividend - SÚ, div. 11. Nerozdělené prostředky = NP 12. – Oportunitní náklady 13. Výsledek podnikání

14 Podnikové okolí Organizace Funkční okolí Konkurenční okolí
Makrookolí Externí okolí Konkurenční okolí Funkční okolí Organizace

15 Funkční okolí Dodavatelé - strojů, surovin, energie, peněz, informací, pracovních sil Marketingové - obchodníci (velko - maloobch., na vl. účet), makléři, obch. zásupci, dopravci, banky, sklady Trhy - výrobní spotřeba konečná spotřeba t r ž n í s e g m e n t y

16 Externí okolí (zájmové skupiny)
Konkurenční okolí generická k. - oblast zájmu, potřeb výrobková k. - jaký druh výrobku firemní k od jaké firmy Externí okolí (zájmové skupiny) finanční okolí - banky, inv. fondy, akcionáři, makléři … masová média - publicity (o čem, jak) místní lobby úřady a zákonodárci občanská hnutí - zelení, spotřebitelské svazy … široká veřejnost- image

17 Makrookolí Demografické -  obyvatelstva, Ø stáří, vel. rodiny, vzdělanost, „kohorty“ příjmové, věkové ... Národohospod.-  reál. důch., nezaměstnanost, inflační tendence, tendence ke spoření, zadlužení ... Přírodní zdroje - nedostatkovost, růst nákladů, znečištění ŽP, zákonodárné iniciativy... Technologické - urychlování TR, inovační možnosti, růst V a V nákladů, význam malých firem, faktor času ... Politické - snahy o regulaci společnosti, kontrola veřejnosti, změna hnutí v politickou sílu … Kulturní - zákl. charakteristiky populace, jaké subkultury, vztah k přírodě, majetku, ostatním lidem …

18 Typologie podniků Forma vlastnictví Právní forma podniku
Sektory a hospodářská odvětví Převládající výrobní faktory Velikost Typ výroby Formy sdružení

19 Podniky dle forem vlastnictví
1. Státní 602 (07) 2. soukromé (živnosti - volné, vázané, koncesované) (07) 3. osobní (veřejná obchodní společnost) (06) 4. smíšené (komanditní spol. 722 (06)) – komplementáři (celý majetek) – komanditisté (jen vklad) 5. Kapitálové – společnost s ručením omezeným (s. r. o.) (07) – akciová společnost (a.s.) (07) 6. Družstevní (07) Zvláštní formou nejsou: – tichá společnost – smlouva o sdružení (konsorcium) Zákon (o zaměst.) nepovoluje: Schwarz - systém

20 Volba právní formy podniku
1. Ručení 2. Oprávněnost k řízení, rozhodování 3. Počet zakladatelů 4. Počáteční kapitál 5. Administrativní náročnost založení a provozu 6. Účast na zisku 7. Přístup k úvěrům 8. Daňové zatížení 9. Zveřejňovací povinnost

21 Sektorová struktura Zdroj: Statistická ročenka České republiky 2002

22 Podniky dle převládajícího výrobního faktoru
a) Pracovně intensivní (vysoký podíl mzdových nákladů. Př.: jemná mechanika, optika)  b) Investičně náročné (velké investiční celky - vysoké odpisy a úroky, Př.: automobilky, těžký průmysl) c) Materiálově intensivní ( Př.: hutnictví barevných kovů) Též kombinace - např.: b + c

23 Podniky dle velikosti Třídění v EU (podle počtu zaměstnanců):
-         mikropodniky ( 1-9 zaměstnanců) -         malé podniky ( zaměstnanců) -         střední podniky ( zaměstnanců) -         velké podniky ( přes 500 zaměstnanců) Třídění v ČR ( podle počtu zaměstnanců a výše obratu ): -        malý podnik (do 100 zaměstnanců a (nebo) 30 mil. Kč) -        střední podnik (do 500 zaměstnanců a (nebo) 100 mil. Kč) -        velký podnik

24 Podniky dle typu výroby
-       Hromadná (1 výrobek, dlouhodobě) -       Vázaná (doprovodná př.: koks - plyn) -       Druhová (1 výrobek v různých provedeních) -       Sériová (strojírenství, oděvní prům.) -       Plynulá (opakování stejných operací) -       Kusová (těžký průmysl, speciality)

25 Sdružení podniků Konsorcium - smlouva o sdružení
Kartel, trust - společná např. prodejní politika (zakázáno) Koncern, holding - ovládané prostřednictvím akcií (mateřská a dceřinná společnosti) Společný podnik - např. joint ventures (spojení nezávislých podniků za určitým cílem) Franchising - poskytnutí povolení užívat značku apod. Nákupní sdružení – např. maloobchodní firmy

26 Počet registrovaných ekonomických subjektů
Zdroj dat: Český statistický úřad

27 Počet registrovaných ekonomických subjektů
Zdroj dat: Český statistický úřad

28 Počet registrovaných ekonomických subjektů
Zdroj dat: Český statistický úřad


Stáhnout ppt "Podnik a podnikání."

Podobné prezentace


Reklamy Google