Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podnik a podnikání. Podstata podnikání Podnikání: Soubor činností, vyžadujících Uspokojování cizích potřeb Dosahování zisku díky minimalizaci nákladů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podnik a podnikání. Podstata podnikání Podnikání: Soubor činností, vyžadujících Uspokojování cizích potřeb Dosahování zisku díky minimalizaci nákladů."— Transkript prezentace:

1 Podnik a podnikání

2 Podstata podnikání Podnikání: Soubor činností, vyžadujících Uspokojování cizích potřeb Dosahování zisku díky minimalizaci nákladů (hospodárnost) a maximalizaci výnosů (princip – „ minimax“) Brát do úvahy riziko Realizovat inovace ( J.Schumpeter)

3 Založení podniku 1. Účel (předmět) podnikání 2. Cíl 3. Ekonomická hlediska (potřeba kapitálu a jeho zhodnocení, zakladatelský rozpočet) 4. Okolí 5. Typologie podniku 6. Sociálně psychologické aspekty

4 Účel (předmět) podnikání (podnikatelská vize) Nutno respektovat * Podnikatelskou historii * Současné preference vlastníků event. managementu * Okolí * Zdroje * Zvláštní znalosti, kompetence Možná orientace na : * Výrobkovou skupinu * Technologii * Tržní potřebu * Skupiny zákazníků * Kombinace těchto faktorů Příklad VW „Uspokojení potřeby cenově výhodné individuální přepravy pro zákazníky s nízkými až středními příjmy prostřednictvím malého úsporného automobilu“

5 Možné cíle: Růst obratu, růst zisku (rentab.), růst podílu na trhu, přežití, max. hodnota firmy,... Požadavky na formulování cílů: - Hierarchizace - Kvantitativní vyjádření - Realizmus - Konzistentnost (okamžitý zisk - dlouhodobý růst) (růst - stabilita) (nejlepší výrobek - co nejdříve) Formulace cílů

6 Klasifikace cílů Podle: 1. Významu (hierarchizace cílů) 2. Vztahu mezi cíli (komplementární, konkurenční, indiferentní) 3. Velikosti (omezené, neomezené) 4. Času (krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé) 5. Obsahu (výsledkové, výkonové, finanční) Dosahování cílů plněním funkcí : - primárních (zásobovací, výrobní, prodejní) - podpůrných (personální, investiční, finanční…)

7 Podnikatelské cíle Personální cíleOdbytové cíleFinanční cíle cíle výrobní skupiny 3 cíle výrobní skupiny 4 cíle výrobní skupiny 2 CenaVýrobek cíle výrobní skupiny 1 Výrobní cíle dílčí cíl 1dílčí cíl 2dílčí cíl 3 DistribucePropagace vrcholový cíl c. pro oblasti činnosti c. pro výrob. skupiny c. mark. mix dílčí operační c. 1 2 3 4 5 1 + 2 - strategické řízení 3 + 4 - taktické řízení 5 - operativní řízení Hierarchizace cílů

8 Formulace primárního cíle a) maximalizace zisku 11) krátkodobá 12) dlouhodobá 21) celkový zisk 22) rentabilita Z/K (ROI) b) maximalizace tržní ceny akcií podm.: fungující kapitálový trh c) maximalizace hodnoty podniku = diskontovaný cash flow (DCF) d) maximalizace hodnoty pro vlastníky (maximalizace shareholder value) MVA (Market Value Added, tj. tržní přidaná hodnota) = tržní hodnota podniku – vložený kapitál (podm. burza) EVA (Economic Value Added, tj. ekonomická přidaná hodnota) = čistý provozní zisk po zdanění, před úroky - náklady na kapitál (vlastní i cizí)

9 A. Rozpočet kapitálu 1. Provozního - oběžného 2. Investičního 3. Startovacího B. Rozpočet výnosů a nákladů (zisku) Zakladatelský rozpočet

10 1. Provozní kapitál - PK základ: rozpočet nákladů - NV Suroviny + Mzdy (+ pojištění) + Režie (bez odpisů) + (PO (podnik. odměna)) + Odpisy = NV Potřeba provoz. kapitálu měsíčně = PK (celkem), při 4 obrátkách= NV - O (NV - O) x 3 Rozpočet kapitálu

11 Koloběh oběžných aktiv POHLEDÁVKY PENÍZE HOTOVÉ VÝROBKY MATERIÁL ROZPRACOVANÁVÝROBA inkaso nákup výroba prodej výroba

12 2. Investiční kapitál (IK) - pozemky - budovy - stroje - ostatní Celková potřeba inv. kapitálu 3. Startovací kapitál „startovní“ (SK) - počáteční zásoba surovin, reklama......... Zdroje krytí- vlastní kapitál (VK) - cizí kapitál (úvěry) (Ú) Potřeba kapitálu celkem = PK + IK + SK Investiční kapitál

13 1. Tržby (počet výrobků x cena) T 2. Náklady výroby (vč. odpisů)- NV 3. Provozní zisk = EBIT 4. Úroky- Ú 5. Hrubý zisk =EBT 6. Daň ze zisku (31%) - D 7. Čistý zisk =EAT 8. Odpisy+ O 9. Cash flow = CF 10. Splátky úvěrů, vypl. dividend- SÚ, div. 11. Nerozdělené prostředky = NP 12. – Oportunitní náklady 13. Výsledek podnikání Rozpočet výnosů (nákladů, zisku)

14 Makrookolí Externí okolí Konkurenční okolí Funkční okolí Organizace Podnikové okolí

15 Dodavatelé- strojů, surovin, energie, peněz, informací, pracovních sil Marketingové- obchodníci (velko - maloobch., na vl. účet), makléři, obch. zásupci, dopravci, banky, sklady Trhy- výrobní spotřeba - konečná spotřeba t r ž n í s e g m e n t y Funkční okolí

16 generická k.- oblast zájmu, potřeb výrobková k.- jaký druh výrobku firemní k. - od jaké firmy Externí okolí (zájmové skupiny) finanční okolí- banky, inv. fondy, akcionáři, makléři … masová média- publicity (o čem, jak) místní lobby úřady a zákonodárci občanská hnutí - zelení, spotřebitelské svazy … široká veřejnost- image Konkurenční okolí

17 Demografické-  obyvatelstva, Ø stáří, vel. rodiny, vzdělanost, „kohorty“ příjmové, věkové... Národohospod.-  reál. důch., nezaměstnanost, inflační tendence, tendence ke spoření, zadlužení... Přírodní zdroje - nedostatkovost, růst nákladů, znečištění ŽP, zákonodárné iniciativy... Technologické- urychlování TR, inovační možnosti, růst V a V nákladů, význam malých firem, faktor času... Politické- snahy o regulaci společnosti, kontrola veřejnosti, změna hnutí v politickou sílu … Kulturní- zákl. charakteristiky populace, jaké subkultury, vztah k přírodě, majetku, ostatním lidem … Makrookolí

18 Typologie podniků Forma vlastnictví Právní forma podniku Sektory a hospodářská odvětví Převládající výrobní faktory Velikost Typ výroby Formy sdružení

19 1. Státní 602 (07) 2. soukromé (živnosti - volné, vázané, koncesované) 1.817.408 (07) 3. osobní (veřejná obchodní společnost) 7.652 (06) 4. smíšené (komanditní spol. 722 (06) ) – komplementáři (celý majetek) – komanditisté (jen vklad) 5. Kapitálové – společnost s ručením omezeným (s. r. o.) 261.449 (07) – akciová společnost (a.s.) 20.455 (07) 6. Družstevní 14.887 (07) Zvláštní formou nejsou: – tichá společnost – smlouva o sdružení (konsorcium) Zákon (o zaměst.) nepovoluje:Schwarz - systém Podniky dle forem vlastnictví

20 1. Ručení 2. Oprávněnost k řízení, rozhodování 3. Počet zakladatelů 4. Počáteční kapitál 5. Administrativní náročnost založení a provozu 6. Účast na zisku 7. Přístup k úvěrům 8. Daňové zatížení 9. Zveřejňovací povinnost Volba právní formy podniku

21 Sektorová struktura Zdroj: Statistická ročenka České republiky 2002

22 Podniky dle převládajícího výrobního faktoru a) Pracovně intensivní (vysoký podíl mzdových nákladů. Př.: jemná mechanika, optika) b) Investičně náročné (velké investiční celky - vysoké odpisy a úroky, Př.: automobilky, těžký průmysl) c) Materiálově intensivní ( Př.: hutnictví barevných kovů) Též kombinace - např.: b + c

23 Podniky dle velikosti Třídění v EU (podle počtu zaměstnanců): - mikropodniky ( 1-9 zaměstnanců) - malé podniky ( 10- 99 zaměstnanců) - střední podniky ( 100- 499 zaměstnanců) - velké podniky ( přes 500 zaměstnanců) Třídění v ČR ( podle počtu zaměstnanců a výše obratu ): - malý podnik (do 100 zaměstnanců a (nebo) 30 mil. Kč) - střední podnik (do 500 zaměstnanců a (nebo) 100 mil. Kč) - velký podnik

24 Podniky dle typu výroby - Hromadná (1 výrobek, dlouhodobě) - Vázaná (doprovodná př.: koks - plyn) - Druhová (1 výrobek v různých provedeních) - Sériová (strojírenství, oděvní prům.) - Plynulá (opakování stejných operací) - Kusová (těžký průmysl, speciality)

25 Sdružení podniků Konsorcium - smlouva o sdružení Kartel, trust - společná např. prodejní politika (zakázáno) Koncern, holding - ovládané prostřednictvím akcií (mateřská a dceřinná společnosti) Společný podnik - např. joint ventures (spojení nezávislých podniků za určitým cílem) Franchising - poskytnutí povolení užívat značku apod. Nákupní sdružení – např. maloobchodní firmy

26 Zdroj dat: Český statistický úřad Počet registrovaných ekonomických subjektů

27 Zdroj dat: Český statistický úřad

28 Počet registrovaných ekonomických subjektů Zdroj dat: Český statistický úřad


Stáhnout ppt "Podnik a podnikání. Podstata podnikání Podnikání: Soubor činností, vyžadujících Uspokojování cizích potřeb Dosahování zisku díky minimalizaci nákladů."

Podobné prezentace


Reklamy Google