Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VOLBY Anna Vaněčková. Způsob vlády  Demokratické politické systémy  státní moc odvozena od vůle občanů  Plurality politických stran  Přechodné systémy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VOLBY Anna Vaněčková. Způsob vlády  Demokratické politické systémy  státní moc odvozena od vůle občanů  Plurality politických stran  Přechodné systémy."— Transkript prezentace:

1 VOLBY Anna Vaněčková

2 Způsob vlády  Demokratické politické systémy  státní moc odvozena od vůle občanů  Plurality politických stran  Přechodné systémy  Jedna strana – dominance ve sdělovacích prostředcích, státní správě  Demokracie „na oko“  Totalitní (diktátorské) režimy  Není soutěž politických stran  Moc v rukou diktátora nebo vládnoucí skupiny

3 Státní zřízení (formy vlády)  Parlamentní republika  Svrchované postavení parlamentu  Politickou linii určuje vláda  Prezident – reprezentativní funkce  Německo, ČR  Parlamentně prezidentská republika  Výrazně posílené postavení prezidenta – určuje politickou linii státu (zahraniční politika, zákonodárná iniciativa)  Typické – přímá volba prezidenta  Francie, Polsko, Island  Prezidentská republika  USA, Latinská Amerika  Prezident vytváří kabinet (chybí předseda vlády) Institucionální fce (vládní moc) a symbolická fce (hlava státu)

4

5

6

7 Monarchie  Konstituční monarchie  Zdrojem státní moci byl v minulosti panovník Dnes formálně (VB, Nizozemsko)  Omezené pravomoci (Japonsko, Švédsko)  parlamentní forma vlády ve vyspělých zemích  V rozvojových zemích – analogie prezidentskému systému (panovník má značné pravomoci Jordánsko, Maroko  Absolutistická monarchie  Nesoutěživý systém  Saúdská Arábie, Omán, Spojené arabské emiráty  Soustředění moci v rukou panovníka  Nejméně početná skupina v současnosti

8 Smíšené politické systémy  Prvky několika systémů, liší se politickou praxí  Indie (70.léta), Korejská republika, Taiwan  80.\90.léta 20.století  Kombinace autoritativního systému, povoleny různé politické strany (malý vliv)  Přechod k demokracii evropského stylu

9 Nesoutěživé systémy  Totalitní systémy komunistického typu  Diktatura proletariátu  Ústavně deklarovaná vláda jedné strany (komunistické)  KLDR, Čína, Kuba, Vietnam, Laos  Státy se systémem „národní jednoty“, jedné politické strany (resp. politického hnutí)  Snaha sjednotit původní velmi různorodou společnost do jednoho směru  Zvrhnutí k diktátorskému nebo autoritářskému režimu  Státy pod vojenskou správou (vojenské režimy  Veškerou moc ve státě – vojenská rada  Súdán, Myanmar

10

11

12

13 volby  Mechanismus, který umožňuje občanům projevit svůj názor  Proces, kdy občané předávají některé své pravomoci sému delegovanému zástupci (zastupitelská demokracie)  Přímá demokracie – rozhoduje se na základě usnesení lidu (referendum)  Volební období – období, v němž platí výsledky voleb  Volební obvod – přesně vymezený územní celek, v němž voliči volí stanovený počet zastupitelů

14 Druhy voleb  Přímé  občané volí přímo (ne přes prostředníky)  Nepřímé  volba zprostředkované tzv. elektory (sbor volitelů), voliči nehlasují pro konečného funkcionáře, ale delegáty či voliče (prezidentské volby USA)  Rovné  všechny odevzdané hlasy mají stejnou hodnotu  Nerovné  odevzdané hlasy se „váží“ př. podle majetku, vzdělání či sociálního statusu  Tajné  nikdo se nemůže dozvědět, kdo jak volil (nepatrná omezení)  Veřejné  volby se konají před ostatními voliči či volební komisí  Všeobecné  volit může každý občan státu (omezení – např. věk)  Povinné  právo jít k volbám – občanská povinnost  Dobrovolné  právo jít k volbám – svobodné rozhodnutí občana

15 Druhy voleb podle voleného orgánu  Do obecních zastupitelstev  Do územněsprávních jednotek  Do parlamentu  Volby hlavy státu  Do mezinárodních institucí (Evropský parlament)

16 Volební právo  Aktivní volební právo  Právo volit vlastního zástupce v ČR – Evropský parlament, Parlament ČR (Senát, PS), zastupitelstva krajů, právo hlasovat v referendu  Jedno z lidských práv  Vymezen okruh osob oprávněných volit ČR – 18let, státní občanství ČR  Všeobecné – právo všech osob splňujících dané podmínky  Omezené – pro účast ve volbách stanoveny omezující podmínky (pohlaví, etnikum, délka pobytu na daném území)  Pasivní volební právo  právo občana být zvolen do nějaké instituce či úřadu  Časté požadavky Vyšší věková hranice Volební kauce Počet podpisů na kandidaturu Slib věrnosti  Možnost nevolitelnosti – výkon trestu odnětí svobody, vojenská služba, příbuzenský stav s hlavou státu

17

18

19 Referendum  Akt přímé demokracie, v němž občané rozhodují o závažných politických nebo zákonodárných otázkách správy státu  Švýcarsko, Lichtenštejnsko, většina států USA  Právo na referendum zakotveno v ústavě  Plebiscit – zjištění veřejného mínění (nezávazné)  Druhy referenda  Závazné – nařízené ústavou  Fakultativní – ústava stanoví musí-li referendum být  Ústavní – hlasuje se o změně v ústavě, ústavním zákonu  Legislativní – hlasuje se o prostém zákonu  Ratifikační – potvrzuje či zamítá zákon schválený již jiným sborem  Konzultativní – dotazuje-li se zákonodárce předem na nějaký návrh  Podle mocenského centra – kdo dal k referendu podnět  Lidové referendum – podnět z řady občanů

20

21

22 Volební systémy  Způsob dosazování volených postů  souhrn různých technik, kterými se hlasy voličů převádějí na mandáty  Slouží k tomu, aby byly výsledky hlasování převedeny do složení zastupitelských sborů  Konkrétní způsob organizace a zajišťování volebních výsledků  Soubor pravidel, podle nichž se počty voličských hlasů pro různé kandidáty převádějí na počet mandátů v zastupitelských sborech

23

24 Volební systémy většinové  Stát je rozdělen na volební obvody  Vítěz získává všechny mandáty, které jsou obvodu přiděleny  Systém umožňuje, aby strana, která nemá absolutní většinu hlasů, obdržela většinu mandátů  Relativní většina – vítěz (nejvíce hlasů)  Hlasy odevzdané neúspěšným kandidátům propadnou

25 Jednokolové většinové systémy  Tlačí voliče ke strategickému hlasování, aby jeho hlas nepropadl  Jednomandátové  Větší počet kandidátů z různých stran + nezávislí  Vítězí kandidát, který dosáhl nejvyššího počtu hlasů (ne nutně nadpoloviční většina)  Vícemandátové  VB – dolní komora  Velmi zvýhodněna první nejsilnější strana, silně znevýhodněna třetí nejsilnější strana

26 Dvoukolové většinové systémy  Volič může v prvním kole hlasovat pro kandidáta z menší strany, v druhém pro vhodnějšího  1.kolo  Větší počet kandidátů  Pro získání mandátu je potřeba nadpoloviční většina  2.kolo  Do druhého kola postupují 2nejlepší kandidáti, nebo všichni kandidáti, kteří dosáhli určitého počtu hlasů  Relativné většina

27 Většinový systém  Preferuje silné politické strany  Pomáhá vytvoření bipolarity  většinová, akceschopná, stabilní vláda  Jasně viditelná opozice  Pravidelná alternace  Personalizace volby (kvalitní osobnosti)  Jednoduchost  Minimalizace vlivu extrémistických stran  Deformuje volební výsledky  Znevýhodňuje menší strany  Vylučuje minority  Vysoké % propadlých hlasů  Necitlivost vůči výkyvům ve společnosti  Nutnost strategického hlasování  Gerrymandering  Může vyhrát i strana s menším počtem reálných hlasů  Problém s vymezením jednomandátových obvodů výhodynevýhody

28 Volební systémy poměrné  Rozdělování postů jednotlivým politickým stranám (hnutím, koalicím) úměrně celkovému počtu hlasů, které ve volbách obdržely  Systém proporciální  Mandáty ve volebním obvodě rozdělují v určitém poměru  Pouze vícemanadátové obvody  Stranické kandidátní listiny – kandidátky  Přísně vázaná – volič hlasuje pro kandidátku jako celek (Španělsko, Portugalsko)  Vázané s možností udělení preferenčních hlasů – jeden prefer. hlas (Nizozemsko, Dánsko), více (ČR, Řecko, Dánsko)  Volná – volič si kandidátku vytváří sám  Maximální volnost (Švýcarsko) – možnost dopisovat jména do kandidátky

29  Podstatou je snaha, aby obsazení voleného orgánu odráželo podporu, kterou voliči hlasováním vyjádřili různým politickým stranám a hnutím  Zákonodárné, samosprávné sbory  Aby nedocházelo k přílišné fragmentaci – limity (potřebné procento do poslanecké sněmovny ČR 5%)  Formování koalic (před i po volbách)

30 Poměrný systém  Více odpovídá názorové struktuře obyvatel  Zastoupení všech názorových proudů  Nesnadná manipulace s výsledky  Zastoupení menšin  Méně propadlých hlasů  Včas zachytí vzrůst extrémistických nálad ve společnosti  Složitost  Fragmentace stran, vícestranický systém  Koaliční vlády  Snižuje efektivitu vlád a jejich odpovědnost  Nevede k politice reálných slibů  Brání pravidelné alternaci  Někdy lze těžko rozlišit opozici  Malé strany významně ovlivňují politické dění  Názorová pestrost může snížit akceschopnost vlády i parlamentu VýhodyNevýhody

31 Kombinované systémy  Spojují oba předchozí systémy  Většinou dvojí kandidátky  Systémy partijní nebo s převahou jednoho systému (část sboru se volí většinově)  Často: nejsilnější strany v prvním kole – určitá část křesel  Např. volby do parlamentu – jeden systém do horní komory, druhý do dolní

32 Afrika  Z hlediska samostatné existence – nejmladší na světě (nezávislost 2.pol.2O.stol.)  Po získání nezávislosti – nejčastěji režimy s vládou jedné strany (levicové)  Dnes:  Diktatury: Libye, Súdán  Vláda s autoritavními sklony (Gabon, Zimbabwe)  Státní aparát nefunkční: Somálsko  Většina afrických států republiky  Království: Maroko, Lesotho, Svazijsko  Západní Sahara – bez oficiálního představitele, de facto protektorát (Maroko)

33  Od 90.let 20.stol – snižování počtu konfliktů  Kulturně odlišné prostředí  Alžírsko  Ústavní teorie vs. praxe  Angola  Spodní hranice pro aktivní volební právo 18let (Libye – povinná účast)

34

35 Asie  Kontinent s nejvyšším počtem totalitních a autoritářských režimů (spolu s Afrikou)  Absolutistické monarchie  Saúdská Arábie, Omán, Spojené arabské emiráty, Bhútán  „republiky“  ve skutečnosti diktatury, předem jasný výsledek voleb, dnes vládnou synové předchozích diktátorů  KLDR, Sýrie, Ázerbájdžán  Prezidentské republiky  především státy bývalého sovětského bloku, v zásadě diktatury či autoritářské režimy  Kazachstán, Uzbekistán, Turkmenistán  Parlamentně prezidentské republiky  Indonésie, korejská republika  Parlamentní republiky  Indie, Bangladéš, Mongolsko, Taiwan  Nedemokratické totalitní, komunistické režimy  Čína, Vietnam, Laos

36  Ve většině asijských států – 18let  Indonésie – není omezení věkem pro ženaté a vdané  Thajsko – povinné volební právo  Libanon – volit smějí ženy pouze se zkladním vzděláním (muži bez rozdílu)  Kuvajt – volí jen muži + několik omezení (volební právo 10%obyvatel)  Saúdská Arábie – volí jen muži starší 21let  Brunej, SAE – neexistuje aktivní volební právo  Bhútán – každá rodina jeden hlas  Pákistán – jeden volební obvod pro ženy a ne-muslimy  Libanon - Konfesijní rozdělení politiky: prezident maronitský křesťan, premiér – sunnitský muslim, předseda parlamentu – šíitský muslim  Izrael – 2% pro vstup do parlamentu (velmi rozdrobené politické spektrum)

37

38 Latinská Amerika  Získání nezávislosti 1.třetina 19.století  Časté převraty, vojenské puče, obecná nestabilita  Zahraniční intervence USA  Velká část států – prezidentské republiky  Členské země Commonwealth  V čele státu prezident – většinou levicoví  Kuba – Fidel Castro  Venezuela – Hugo Chávez  Brazílie – Luiz Inácio Lula de Silva  Uruguay – Tabare Vazquez  Argentina – Christina Fernandéz  Chile – Michelle Bacheletová  Bolívie – Evo Morales  Peru – Alan Garcia perez  Nikaragua – Daniel Ortega

39  Většinou spodní hranice pro aktivní volební právo – 18let  Povinná účast ve volbách (trend)  Omezená horní hranicí (65,70, 75 let)  Nikaragua, Panama, Kuba, Brazílie – 16-18let nepovinné volební právo  Vdané a ženatí  Bolívie – manželé v 18letech povinně, ostatní od 21let  Dominikánská republika „census plnoletosti“ – 18let, manželé bez ohledu na věk  Brazílie, Guatemala, Dominikánská republika – příslušníci ozbrojených složek ztrácejí právo volit

40

41 Severní Amerika  USA a Kanada – nejstarší demokracie na kontinentu  Vysoká stabilita  Kanada  Hlava státu – britský panovník  Federální uspořádání (10 provincií, 3 teritoria)  Všeobecné rovné volební právo  Občané volí pouze jednu komoru parlamentu (druhou jmenuje generální guvernér na doporučení premiéra)  USA  Hlava státu prezident: Barack Obama  Federace (5Ostátů)  Kongres – Sněmovna reprezentantů a Senát

42

43 Austrálie a Oceánie  Austrálie  Federativní konstituční monarchie  Commonwealth  Generální guvernér – značné exekutivní pravomoci (nevyužívá je, hlavní složka – premiér)  1999 – hlasování pro zrušení monarchie (55% proti republice)  Dvoukomorový parlament (Senát a Sněmovna reprezentantů)  Oceánie  Zámořská území jiných států  Fidži – alternativní hlasování  Mikronésie, Tuval – neexistují politické strany

44 Evropa  Většinou demokratické systémy  Velké množství – demokracie až na konci 20.století  Monarchie i republiky  Teokratický systém – Vatikán  Diktátorský systém – Bělorusko  Švýcarsko  Konsensuální model demokracie  Konsenzus politických stran ohledně správy země, důraz na prvky přímé demokracie, prezident je volen na jeden rok  Monarchie  VB, Norsko, Švédsko, Dánsko, Nizozemí, Belgie, Španělsko, Monako, Lichtenštejnsko, Lucembursko  Andorské knížectví – francouzský prezident + biskup ze Seu d´Urgell  Prezident  Volen přímo: Rakousko, Francie, Kypr  Zákonodárným orgánem: Maďarsko, Lotyšsko, Malta

45  Povinná účast – Belgie, Lucembursko, Řecko (Rakousko – prezidentské)  Census zaměstnanosti – mohou volit i občané 16letí, pokud jsou zaměstnaní  Srbsko a Černá hora, Chorvatsko, Slovinsko  Monako 21 let, Itálie 25let (Senát)  Vatikán – volba papeže (konkláve) kardinálové do 80let věku

46

47

48 Česká republika  Volby – do obecních zastupitelstev, a zastupitelstev městských částí, do krajských zastupitelstev, do Senátu a Poslanecké sněmovny, Evropského parlamentu  Podle Ústavy z 16.prosince 1992 – parlamentní systém  Hlavou státu –prezident  Volen Parlamentem ČR na společné schůzi Senátu a Poslanecké sněmovny  Výkonná moc: prezident + vláda  Vláda – vzniká na základě voleb do Poslanecké sněmovny Vydává nařízen a navrhuje zákony Odpovědná Poslanecké sněmovně  Zákonodárná moc – Parlament ČR  Dolní komora - Poslanecká sněmovna (200)  Horní komora – Senát(81)  Soudní moc (justice)  Ústavní soudce navrhuje prezident a musí je schválit Senát

49 Historie voleb Českých zemí – Volby za První republiky  Všeobecné, rovné, přímé a tajné právo (i pro ženy)  Od r. 1927 – zákaz volit pro příslušníky armády a četnictva  PS – 21\26let; Senát 30\40let  První volby v květnu – vítězství ČS sociální demokracie  Duben 1935 – Henleinova SdP (1.2 mil. Voličů)

50 1945 - 1948  Volby v květnu 1946  Povinnost volit  PS – 18\21 let  Zakázány strany, které kolaborovaly s nacisty – agrárníci

51 Období komunistické totality 1948 - 1989  Národní Fronta  Konec povinného volebního právo  1968 – federativní uspořádání republiky  Od r. 1989  Všeobecné, rovné, přímé, tajné právo  PS (200) – 18\21let, poměrný systém (5%)  Senát (81) – 18\40let, většinový systém  Referendum v ČR (o vstupu do EU)  Volby do Evropského parlamentu (24)  Volby prezidenta (nepřímo, volitelný do Senátu, společná schůze obou komor, na 5let, dvakrát za sebou)  Volby do samosprávných celků

52

53

54 Volba papeže  Mandát – doživotní  Volba probíhá v Sixtinské kapli  Po obřadech spojených se smrtí a pohřben předcházejícího papeže  Volitel – každý kardinál mladší 80let, ne více než 12O  Sedisvakance – mezivládí, uvolnění papežského stolce  Elligo in summum pontificem  Potřeba 2\3 hlasů (po 12 neúspěšných dnech většina)  Pálení volebních lístků – černý kouř (zvolení nové papeže – bílý kouř)  Annuntio vobis gaudium magnum, habemus papam!

55 Volba amerického prezidenta  Celostátní, všeobecné a přímé volby  Primární volby – výběr vhodných kandidátů (Iowa, New Hampshire)  Kandidát USA – rodilý Američan, starší 35let  2 funkční období za sebou  Viceprezident- v případě smrti prezidenta nebo z vážných důvodů se stává prezidentem (A.Johnson)  1.fáze – hlasy pro volitele (538) dané strany (úterý po prvním listopadovém pondělí)  2.fáze – hlasují volitelé pro jednoho kandidáta (pondělí po druhé prosincové středě)  3.fáze – nerozhodnou-li voliči – hlasuje Sněmovna (J.Adams)


Stáhnout ppt "VOLBY Anna Vaněčková. Způsob vlády  Demokratické politické systémy  státní moc odvozena od vůle občanů  Plurality politických stran  Přechodné systémy."

Podobné prezentace


Reklamy Google