Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dějiny slovenského práva Ladislav Vojáček Ústavní vývoj 1945 – 1989.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dějiny slovenského práva Ladislav Vojáček Ústavní vývoj 1945 – 1989."— Transkript prezentace:

1 Dějiny slovenského práva Ladislav Vojáček Ústavní vývoj 1945 – 1989

2 Příprava a přijetí Košického vládního programu první přímý kontakt: E. Beneš v Moskvě (prosinec 1943) vlastní jednání: březen 1945 v Moskvě vyhlášení vládního programu: vláda Národní fronty Čechů a Slováků v Košicích (duben 1945)

3 Košický vládní program 1. význam SSSR při osvobození + vláda Národní fronty Čechů a Slováků 2. další postup ve válce 3. armáda 4. zahraniční politika 5. vnitřní politika (zejména národní výbory) 6. vztahy obou státních národů + slovenské orgány 7. Podkarpatská Rus 8. odsun Němců a Maďarů 9. potrestání válečných provinilců, … 10.-13. hospodářské otázky 14. sociální politika 15. školství a kultura 16. proklamativní závěr

4

5

6 Národní fronta Čechů a Slováků (1) Na Slovensku: Na Slovensku: Demokratická stranaDemokratická strana Komunistická strana SlovenskaKomunistická strana Slovenska Strana práce (1946)Strana práce (1946) Strana slobody (1946)Strana slobody (1946)

7 Národní fronta Čechů a Slováků (2) V českých zemích: V českých zemích: Komunistická strana ČeskoslovenskaKomunistická strana Československa Sociálně demokratická stranaSociálně demokratická strana Národně socialistická stranaNárodně socialistická strana Lidová stranaLidová strana

8 Hlavní úkoly PNS plnit funkce NS podle ústavy z roku 1920, zejm. zákonodárnou plnit funkce NS podle ústavy z roku 1920, zejm. zákonodárnou potvrdit ve funkci prezidenta potvrdit ve funkci prezidenta provést ratihabici prezidentských dekretů (provedeno en bloc) a provést ratihabici prezidentských dekretů (provedeno en bloc) a připravit volby do ÚNS připravit volby do ÚNS

9 Volby v roce 1946 všeobecné, rovné a přímé s tajným hlasováním všeobecné, rovné a přímé s tajným hlasováním vítězi komunistévítězi komunisté na Slovensku Demokratická stranana Slovensku Demokratická strana Budovatelský program Budovatelský program součástí dvouletý hospodářský plánsoučástí dvouletý hospodářský plán

10 Slovensko v Československu nař. SNR č. 30/1945 Zb. n. SNR o zákonodárné moci na Slovensku nař. SNR č. 30/1945 Zb. n. SNR o zákonodárné moci na Slovensku pražské dohody = vymezení kompetencí pražské dohody = vymezení kompetencí třetí dohoda = podstatné omezení kompetencí a samostatnostitřetí dohoda = podstatné omezení kompetencí a samostatnosti = zpočátku fakticky (asymetrický) federativní stát, pak unitarizace

11 Právotvorba slovenských orgánů v letech 1945 – 1947 RokSNR SPv. pov. opr.celkem 194510718117 143 19465640193118 1947271148389

12

13

14 Kubešův návrh ústavy prezident prezident odborná úřednická složka národních výborů odborná úřednická složka národních výborů ignorování slovenské otázky ignorování slovenské otázky spolkový stát složený ze tří zemí spolkový stát složený ze tří zemí znárodnění ano, ale nemělo dále pokračovat znárodnění ano, ale nemělo dále pokračovat majetková svoboda (stejná ochrana všem typům vlastnictví) majetková svoboda (stejná ochrana všem typům vlastnictví) Ústavní soud Ústavní soud

15

16 Ústava z roku 1948 Ústavní zákon č. 150/1948 Sb.: úvodní preambule 12 základních článků deset kapitol (= 178 paragrafů)

17 Preambule ČSR je lidovědemokratickou republikou ČSR je lidovědemokratickou republikou v jednotném státě Čechů a Slováků je lid jediným zdrojem moci v jednotném státě Čechů a Slováků je lid jediným zdrojem moci bude odstraněno vykořisťování člověka člověkem bude odstraněno vykořisťování člověka člověkem cíl: vybudování socialismu cíl: vybudování socialismu

18 Úvod Preambule ústavy z roku 1948

19 Základní články = charakteristika hlavních institucí politického a hospodářského zřízení = úvodní ustanovení k jednotlivým kapitolám: o třídní podstatě ČSRo třídní podstatě ČSR o její státní forměo její státní formě o unitaritě státu a o řešení vztahů Čechů a Slovákůo unitaritě státu a o řešení vztahů Čechů a Slováků o svrchovanosti liduo svrchovanosti lidu o rovnosti práv a povinností občanůo rovnosti práv a povinností občanů o základním poslání hospodářské soustavyo základním poslání hospodářské soustavy (= ať slouží lidu)

20 Podrobná ustanovení ústavy 1. základní práva a povinnosti občanů 2. - 4. jednokomorové NS, prezident, vláda 5. slovenské národní orgány 6. národní výbory (krajské zřízení) 7. soudy (zlidovění soudnictví) 8. hospodářské zřízení a vlastnické vztahy 9.všeobecná ustanovení o státním občanství, státním území a státních symbolech 10. závěrečná a přechodná ustanovení

21

22 Antonín Zápotocký

23 Vladimír Clementis

24 Viliam Široký (1902 – 1971)

25

26

27

28 Nejvýznamnější novelizace ústavy ú. z. č. 64/1952 Sb. o soudech a prokuratuře ú. z. č. 64/1952 Sb. o soudech a prokuratuře ú. z. č. 12/1954 Sb. o národních výborech ú. z. č. 12/1954 Sb. o národních výborech ú. z. č. 33/1956 Sb. o slovenských národních orgánech ú. z. č. 33/1956 Sb. o slovenských národních orgánech

29 Slovenské národní orgány podle ú. z. 33/1956 Sb. SNR SNR zákony ve věcech národní a regionální povahyzákony ve věcech národní a regionální povahy jmenování a odvolávání SP a jeho členůjmenování a odvolávání SP a jeho členů plán rozvoje národního hospodářství Slovenska a jeho rozpočetplán rozvoje národního hospodářství Slovenska a jeho rozpočet Sbor pověřenců Sbor pověřenců menší závislost na vláděmenší závislost na vládě zákonodárná iniciativa ve věcech národní a regionální povahyzákonodárná iniciativa ve věcech národní a regionální povahy vlastní nařízenívlastní nařízení

30 Právotvorba SNR 1948 - 1959 počet zákonů SNR s výjimkou roku 1948 nepřekročil desítku počet zákonů SNR s výjimkou roku 1948 nepřekročil desítku ve Zb. z. SNR z roku 1948 jen 5 zákonů SNR, dalších 8 schválených v témže roce publikovali až v roce 1949ve Zb. z. SNR z roku 1948 jen 5 zákonů SNR, dalších 8 schválených v témže roce publikovali až v roce 1949 od poloviny roku 1951 do poloviny roku 1953 ani jediný od poloviny roku 1951 do poloviny roku 1953 ani jediný

31 Ústava z roku 1960 „socialistická“ – (ČSSR) vedoucí úloha KSČ systém nejvyšších orgánů nezměněn SNR = národní orgán státní moci a správy na Slovensku právo zákonodárné iniciativy k zákonům NS – prakticky nevyužito

32 Zákonodárná činnost SNR 1960 – 1968 Rok19601961196219631964 z. SNR24-35 Rok1965196619671968celkem z. SNR4453 + 4 30 +4

33 a

34 a Antonín Novotný

35

36 Oldřich Černík Josef Smrkovský

37

38 Federalizace Československa rehabilizace „buržoazních nacionalistů“ SNR v prohlášení z 15. března 1968: condicio sine qua non dalšího úspěšného rozvíjení demokratizace společnosti ú. z. č. 77/1968 Sb.: Česká národní rada

39 Ústavní zákon č. 143/1968 Sb. o československé federaci dvoučlenná federace jednotné státní území a státní občanství jednotné společenské zřízení jednotné hospodářství KSČ (KSS = zvláštní organizační složka) působnost státních orgánů výlučně federální společná výlučně republiková

40 Federální ústřední orgány dvoukomorové Federální shromáždění dvoukomorové Federální shromáždění Sněmovna liduSněmovna lidu Sněmovna národůSněmovna národů prezident republiky prezident republiky federální vláda federální vláda federální ministerstva a další ústřední orgány státní správy federální ministerstva a další ústřední orgány státní správy Nejvyšší soud ČSSR a d. Nejvyšší soud ČSSR a d.

41

42 Orgány SSR Slovenská národní rada Slovenská národní rada vláda SSR vláda SSR jednotlivá ministerstva a další ústřední orgány státní správy jednotlivá ministerstva a další ústřední orgány státní správy soudní soustava završená Nejvyšším soudem SSR soudní soustava završená Nejvyšším soudem SSR národní výbory podřízené MV SSR národní výbory podřízené MV SSR

43 Slovenská národní rada nositelka zákonodárné moci na Slovensku nositelka zákonodárné moci na Slovensku představitelka národní svrchovanosti a svébytnosti slovenského národa představitelka národní svrchovanosti a svébytnosti slovenského národa nejvyšší orgán státní moci v SSR nejvyšší orgán státní moci v SSR usnášet se na ústavě, ústavních a jiných zákonech republikyusnášet se na ústavě, ústavních a jiných zákonech republiky schvalovat střednědobý národohospodářský plán a státní rozpočetschvalovat střednědobý národohospodářský plán a státní rozpočet zákonem zřizovat ministerstva a jiné ústřední orgányzákonem zřizovat ministerstva a jiné ústřední orgány schvalovat zákonná opatření svého Předsednictvaschvalovat zákonná opatření svého Předsednictva zrušit nařízení nebo usnesení vlády republiky nebo všeobecně závazný předpis ministerstva nebo jiného ústředního orgánu státní správy SSRzrušit nařízení nebo usnesení vlády republiky nebo všeobecně závazný předpis ministerstva nebo jiného ústředního orgánu státní správy SSR

44 Rozdělení působnosti ústavní zákon o československé federaci výlučná působnost ČSSR a společná působnost ČSSR a republik taxativně všechny ostatní záležitosti ve výlučné působnosti obou republik ústavní zákon č. 125/1970 Sb., který měnil a doplňoval ú. z. č. 143/1968 Sb.

45 Výlučná působnost federace zahraniční politika včetně uzavírání mezinárodních smluv zahraniční politika včetně uzavírání mezinárodních smluv zastupování ČSSR v mezinárodních vztazích zastupování ČSSR v mezinárodních vztazích rozhodování o otázkách války a míru rozhodování o otázkách války a míru národní obrana národní obrana federální státní rezervy federální státní rezervy federální zákonodárství a správa v rozsahu působnosti federace federální zákonodárství a správa v rozsahu působnosti federace kontrola činnosti federálních orgánů kontrola činnosti federálních orgánů ochrana federální ústavnosti ochrana federální ústavnosti

46 Společná působnost federální orgány zde působily jen v taxativně uvedených věcech federální orgány zde působily jen v taxativně uvedených věcech plánování, finance, cenové věciplánování, finance, cenové věci zahraniční hospodářské vztahyzahraniční hospodářské vztahy průmysl, zemědělství a výživaprůmysl, zemědělství a výživa doprava, pošty a telekomunikacedoprava, pošty a telekomunikace rozvoj vědy a technikyrozvoj vědy a techniky práce, mzdy a sociální politika a d.práce, mzdy a sociální politika a d. podstatně rozšířena v roce 1970 podstatně rozšířena v roce 1970

47

48


Stáhnout ppt "Dějiny slovenského práva Ladislav Vojáček Ústavní vývoj 1945 – 1989."

Podobné prezentace


Reklamy Google