Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy soudní psychiatrie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy soudní psychiatrie"— Transkript prezentace:

1 Základy soudní psychiatrie
doc. MUDr. Karel Hynek, CSc. Psychiatrická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

2 Historie soudní psychiatrie
Římské právo „furios, mente capti, dementes“ Constitutio criminalis Carolina 1532 KarelV Hrdelní řád, Josef I. 1707 Constitutio criminalis Teresiana 1768 Rakouský Všeob. zák. občanský 1811 Trestní zákon 140/61Sb. Zákon o znal. a tlum. 1967, Novela 1989

3 Trestní právo Příčetnost, zmenšená příčetnost (§ 32 tr. z.), nepříčetnost (§ 12 tr. z.) pachatele pro duševní chorobu Rozpoznávací schopnosti, ovládací schopnosti Schopnost účasti v trestním řízení Společenská nebezpečnost pachatele z psychiatrického hlediska Schopnost resocializace Ochranná léčba (typy , způsoby OL) Ochranná výchova

4 Zadavatelé posudků v trestním právu
Orgány činné v trestním řízení policie (opatřením) státní zastupitelství soud Obhájce Soukromá osoba – pachatel, event. poškozený, někdy hodnoceno pouze jako listinný důkaz

5 Charakteristiky trestního řízení
Presumpce neviny – formulace kondicionálem Tříčlenný soudní senát Žalobu podává státní zástupce( prokurátor) Posudek zpracovává jeden znalec z oboru zdravotnictví odvětví psychiatrie, s konzultanty, event. ústav (taxativně vyjmenovaný)

6 Obsah znaleckého posudku
výpis z trestního spisu výpis ze zdravotnické dokumentace vlastní psychiatrické vyšetření Event. lab. nebo přístrojová vyšetření Event. psychologické vyšetření Event. jiné odborné vyšetření souhrn a závěr posudku odpovědi na položené otázky

7 Soukromé (civilní) právo Subjekty mají rovné postavení Princip ekvivalence
Občanské právo (základ civilního práva, které je supsidiárním právním předpisem) Obchodní právo Rodinné právo Pracovní právo

8 Občanské právo zák. č.86/92 Sb.a 20/96 Sb.
Způsobilost k právním úkonům Hospitalizace nedobrovolná, bez souhlasu nemocného u nemoci stanovené předpisem (infekce) duševní choroba, intoxikace - pokud ohrožuje sebe nebo okolí nelze vyžádat souhlas nemocného pro záchranu života (bezvědomí)

9 Psychiatrické posudky v občanském právu
Způsobilost k právním úkonům Neplatnost závěti Odškodňování bolesti a stížení společenského uplatnění Hospitalizace bez souhlasu duševně nemocného Odpovědnost za způsobenou škodu.

10 Technologie vypracování znaleckého posudku na právní způsobilost
Zhodnocení aktuálního psychického stavu včetně psychologického vyš., u hran. stavů (stupně deteriorace) Zhodnocení sociálního šetření Zhodnocení variability tohoto v čase Vyhodnocení prognózy onemocnění (jak rychle demence postupuje) Zhodnocení sociálního dopadu omezení právní způsobilosti Stupeň omezení Etické problémy

11 Způsobilost k právním úkonům
Je způsobilost mít práva a povinnosti Je jedno ze základních lidských práv (vzniká narozením a zaniká smrtí), postupně narůstá s psychickou vyspělostí a v plném rozsahu je dosažena zletilostí (18let), před tím se nabývá uzavřením manželství a to jednou provždy, byť i neplatného. Jde tedy o psychickou způsobilost rozpoznávací (předvídací) a určovací, tj.způsobilost rozpoznat charakter vlastního jednání a jeho adekvátnost.

12 Způsobilost k právním úkonům
Z lékařského hlediska je právní způsobilost omezována duševní chorobou, nebo nadměrným užíváním alkoholu a omamných látek, které není přechodné, což je dáno ze zákona (§ 38 odst.2 obč. zák.) Právní akt v průběhu i přechodné duševní choroby nebo opilosti je neplatný

13 Řízení o právní způsobilosti.
Návrh na zahájení řízení (státní orgán, zdrav.zařízení). Podnět např. organizace ÚSP. Bez návrhu (soud). Určení opatrovníka pro řízení (soudní čekatelé), střet zájmů. Určení opatrovníka po omezení nebo zbavení svéprávnosti (rodinní příslušníci). Soud opatří znalci spis, kde musí být zjištění osobních poměrů, chování v životě, schopnost starat se o rodinu, schopnost hospodařit s financemi, projevy na pracovišti. Nelze vyjít pouze z odborného psychiatrického vyšetření.

14 Řízení o právní způsobilosti.
Konfrontovat výsledky znaleckého posudku se sociálním šetřením. Výjimka u osob neschopných samostatné existence v důsledku vrozené duševní choroby nebo při pokročilé demenci (není nutné sociální šetření). Neopomenutelným účastníkem soudního řízení je posuzovaný. Povinnost vyslechnout vyšetřovaného, výjimka § 187odst. 2 obč. soudního řádu. Kdyby došlo ke zhoršení zdravotního stavu. U nezletilého předvolat zákonného zástupce ( rodiče). Obligatorní povinnost výslechu znalce u soudu (§187 odst.3).

15 Znalecký posudek, ústavní znalecký posudek
Formou ambulantního vyšetření Vyšetření na lůžku Vědomě nepravdivý posudek

16 Rodinné a pracovní právo
Spory o svěření dítěte do výchovy Odškodnění bolestného a snížení společenského uplatnění (vyhl. č. 32/65 Sb.) Pojistné plnění (vyhl. č. 49/64 Sb., Novela 55/79 Sb.) Schopnost řízení mot. vozidel Schopnost držení zbraně (zák. č 288/95 Sb.)

17 Podmínky pro znalectví
Atestace z oboru (1 či 2) Práce v oboru , bezúhonnost Zapsání v seznamu znalců Krajské, Městské soudy Ministerstvo spravedlnosti Event. přibrání znalce pro jednotlivý posudek Vedení znaleckého deníku

18 Odměny znalců Hodina (i načatá) …..100-350,-Kč
Podle novely zákona o znalcích a tlumočnících 432 z roku 2002 Hodina (i načatá) … ,-Kč pro státní instituce Smluvní cena posudku…….. pro soukromé osoby ( obhajobu )

19 Soudní psychiatrie ve století informačních technologií I
doc. MUDr. Karel Hynek, CSc. Marek Šusta, Ph.D. Psychiatrická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

20

21 Moderní počítačové vyšetřovací metody

22 Moderní počítačové vyšetřovací metody

23 Moderní počítačové vyšetřovací metody

24 Moderní počítačové vyšetřovací metody Soudní psychiatrie v informačním
věku Modení počítačové vyšetrovací metody důvody pro d ůvody proti výchova nových znalců objektivizace ( eliminace subjektivních přístupů ) pochybení s rizikem soudního postihu případě kontraposudku argumentace precedenty od předchůdců , autorit posuzovaný vzbuzuje sympatie či antipatie znalec se chce tvrdým posudkem zalíbit zadavateli vytvořit posudek ala Klaus ( všem sní ž ení rizika vědomě nepravdivého posudku o mezení chyb z neznalosti příklady skvělý materiál orgány činné v tr. řízení Znalecká databáze Moderní počítačové vyšetřovací metody

25 Moderní počítačové vyšetřovací metody

26

27

28 doc. MUDr. Karel Hynek, CSc.
SEBEVRAŽDA doc. MUDr. Karel Hynek, CSc. Psychiatrická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

29 Incidence of 8 per Physical illness………. 20% Mental illness ………...10% Health people …………70% (personality disorders , abuse, loneliness, death of somebody from family)

30 Ringelův presuicidální syndrom
Přibývající zúžení (omezení) situační zúžení (omezení osobních možností) dynamické omezení s jednostranným srovnáním - apercepce, asociace aspektů, jednání s redukcí obranných mechanismů omezení mezilidských kontaktů zúžení životních hodnot Tlumená agresivita zaměřená proti vlastní osobě Sebevražedné myšlenky a fantazie

31 Stadia suicidálního vývoje podle Poldingera
1. úvaha 2. ambivalence 3. rozhodnutí sebevražedné jednání Psycho-Sugestivní dynamické momenty:faktory:Přímá sebevražedná oznámení: Nepřímá oznámení sebevraždy:zbrzdění agrese, sebevražda sociální izolace v rodině a okolí, zprávy v tisku, literatuře, filmu výkřik o pomoc jako funkční ventil- hledání kontaktu přípravné jednání- »klid před bouří«

32 Zhodnocení nebezpečí sebevraždy podle Poldingera
Musel jste v poslední době myslet na ukončení života? Často? Musel jste na to myslet, aniž byste chtěl? Vtíraly se ty sebevražedné myšlenky? Měl jste konkrétní představy, jak byste si vzal život? Podnikl jste k tomu nějakou přípravu? Hovořil jste s někým o svých sebevražedných úmyslech? Provedl jste někdy již sebevražedný pokus?

33 Poldinger pokračování
Vzal si někdo ve vaší rodině život, event. někdo z okruhu známých či přátel? Považujete svoji situaci za beznadějnou? Připadá vám těžké myslet na něco jiného než na vaše problémy? Máte v poslední době méně kontaktů se svými příbuznými, známými, přáteli? Zajímá vás ještě co se děje ve vaší práci a okolí? Zajímají vás ještě vaše koníčky? Máte někoho, s kým byste mohl otevřeně a důvěrně hovořit o vašich problémech? Bydlíte společně s vaší rodinou nebo se známými? Máte silné rodinné vztahy, vazby nebo zaměstnanecké závazky? Jste nějak více zapojen do nějakého náboženského či světonázorového společenství?

34 Ukázka z Mezinárodního neuropsychiatrického pohovoru (MINI)
Abyste mohli zhodnotit sebevražedné riziko, položte pacientovi následující otázky a zakroužkujte správné odpovědi: Už jste se někdy pokusil(a) o sebevraždu ? Během posledního měsíce jste:měl(a) pocit, že by bylo lépe,kdybyste zemřel(a), nebo jste si přál(a) zemřít ? Chtěl(a) jste si způsobit zranění ? Pomýšlel(a) jste na sebevraždu ? Plánoval(a) jste sebevraždu ? Pokusil(a) jste se o sebevraždu ?

35 Dotazník sebevražedného rizika
Podle vašeho klinického úsudku máte dojem, že u pacienta v současné době hrozí riziko spáchání sebevraždy ? Pokud zní odpověď na všechny otázky NE, pak u sebevražedného rizika zakroužkujte NE. Pokud je u jedné nebo více odpovědí zakroužkováno ANO, pak u sebevražedného rizika zakroužkujte také ANO. Sebevražedné riziko NE ANO Pokud ANO, upřesněte: N1, nebo N2 nebo N3 = ANO:N4 nebo (N1 a N3) = ANO: N5 nebo N6 nebo N7 nebo (N1 a N4) = ANO: nízké střední vysoké


Stáhnout ppt "Základy soudní psychiatrie"

Podobné prezentace


Reklamy Google