Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STARŠÍ 1. Charakteristika úřadu 1. Postavení:starší věkem:presbyteros spolustarší:sympresbyteros 2. Funkce:dozorce:episkopos pastýř:poimen správce:oikonomos.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STARŠÍ 1. Charakteristika úřadu 1. Postavení:starší věkem:presbyteros spolustarší:sympresbyteros 2. Funkce:dozorce:episkopos pastýř:poimen správce:oikonomos."— Transkript prezentace:

1 STARŠÍ 1. Charakteristika úřadu 1. Postavení:starší věkem:presbyteros spolustarší:sympresbyteros 2. Funkce:dozorce:episkopos pastýř:poimen správce:oikonomos 3. Způsob:otrok:dulos služebník:diakonos Přepis výrazů z alfabety bez vokalizace

2 STARŠÍ 2. Pravomoc a odpovědnost 1. Pravomoc: Výkonná mocSk 15,23 Ustanovení služeb1Tm 4,14-15 a 1Tm 5,22 Tvoří celek Jk 5,14 Rozmanitost1 K 3,5–8 2. Odpovědnost: Učení 1 Tim 1,3 EtikaTt 2,1-10 Ne víra a svědomí2 K 4,2 a Ga 2,11 3. Okruhy: Celá církev Sk 15 OblastZj 1-3 SborŽd 13,17

3 STARŠÍ 3. Nezbytné předpoklady 1 Tim 4:12 Nikdo ať tebou nepohrdá proto, že jsi mladý; ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v čistotě. 1 Tim 4:12 Nikdo ať tebou nepohrdá proto, že jsi mladý; ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v čistotě. 1 Tim 3:1-7 Věrohodné je to slovo: Kdo chce být biskupem, touží po krásném úkolu. Nuže, biskup má být bezúhonný, jen jednou ženatý, střídmý, rozvážný, řádný, pohostinný, schopný učit, ne pijan, ne rváč, nýbrž vlídný, smířlivý, nezištný. Má dobře vést svou rodinu a mít děti poslušné a počestné; nedovede-li někdo vést svou rodinu, jak se bude starat o Boží církev? Nemá být nově pokřtěný, aby nezpyšněl a nepropadl odsouzení ďáblovu. Musí mít také dobrou pověst u těch, kdo jsou mimo církev, aby neupadl do pomluv a ďáblových nástrah. 1 Tim 3:1-7 Věrohodné je to slovo: Kdo chce být biskupem, touží po krásném úkolu. Nuže, biskup má být bezúhonný, jen jednou ženatý, střídmý, rozvážný, řádný, pohostinný, schopný učit, ne pijan, ne rváč, nýbrž vlídný, smířlivý, nezištný. Má dobře vést svou rodinu a mít děti poslušné a počestné; nedovede-li někdo vést svou rodinu, jak se bude starat o Boží církev? Nemá být nově pokřtěný, aby nezpyšněl a nepropadl odsouzení ďáblovu. Musí mít také dobrou pověst u těch, kdo jsou mimo církev, aby neupadl do pomluv a ďáblových nástrah.

4 STARŠÍ 4. Povolání, rozeznání, ustanovení 1. Povolání: Sk 20:28 Dávejte pozor na sebe i na celé stádo, ve kterém si vás Duch svatý ustanovil za strážce, abyste byli pastýři Boží církve, kterou si Bůh získal krví vlastního Syna. Sk 20:28 Dávejte pozor na sebe i na celé stádo, ve kterém si vás Duch svatý ustanovil za strážce, abyste byli pastýři Boží církve, kterou si Bůh získal krví vlastního Syna. Τίθημι: povolat, zmocnit, ustanovit, vést k… speciální úkol, pověření 2. Rozeznání: Sk 14:23 V každé té církvi ustanovili starší a v modlitbách a postech svěřili učedníky Pánu, v kterého uvěřili. Sk 14:23 V každé té církvi ustanovili starší a v modlitbách a postech svěřili učedníky Pánu, v kterého uvěřili. χειροτονέω: ustanovit na základě volby, χείρ: ruka 3. Ustanovení: Tit 1:5 Proto jsem tě ponechal na Krétě, abys uvedl do pořádku, co ještě zbývá, a ustanovil v jednotlivých městech starší, jak jsem ti nařídil. Tit 1:5 Proto jsem tě ponechal na Krétě, abys uvedl do pořádku, co ještě zbývá, a ustanovil v jednotlivých městech starší, jak jsem ti nařídil. καθίστημι: podřidit někomu… pověřit někoho

5 STARŠÍ 5. Jednání se staršími 1. Ochrana: 1 Timoteovi 5:19 Stížnost proti starším nepřijímej, leda na základě výpovědi dvou nebo tří svědků. 1 Timoteovi 5:19 Stížnost proti starším nepřijímej, leda na základě výpovědi dvou nebo tří svědků. 2. Napomínání: 1 Timoteovi 5:20-21 Ty, kteří hřeší, kárej přede všemi, aby se báli i ostatní. Zapřísahám tě před Bohem a Kristem Ježíšem a před vyvolenými anděly, abys takto postupoval bez předpojatosti a nikomu nestranil. 3. Úcta: 3. Úcta: 1 Tesalonickým 5:12-13 Žádáme vás, bratří, abyste uznávali ty, kteří mezi vámi pracují, jsou vašimi představenými v Kristu a napomínají vás. Velmi si jich važte a milujte je pro jejich dílo. 1 Tesalonickým 5:12-13 Žádáme vás, bratří, abyste uznávali ty, kteří mezi vámi pracují, jsou vašimi představenými v Kristu a napomínají vás. Velmi si jich važte a milujte je pro jejich dílo. 4. Odměna: 1 Timoteovi 5:17 Starším, kteří svou službu konají dobře, ať se dostane dvojnásobné odměny, zvláště těm, kteří nesou břemeno kázání a vyučování.

6 SLUŽEBNÉ VS MANAŽERSKÉ VEDENÍ Transformace 1. Nové jméno 2. Nová struktura autority 3. Nové vyučování vůdců 4. Nový směr služby 5. Nový styl chval 6. Nové formy modliteb 7. Nový způsob financování 8. Nové formy evangelizace 9. Nová orientace na moc C. P. Wagner : The New Apostolic Churches, 1998 FROG

7 SLUŽEBNÉ VS MANAŽERSKÉ VEDENÍ Nová reformace – pojetí autority V tradičním křesťanství autorita spočívá na skupinách jako jsou církevní koncily, zasedání, shromáždění a valná shromáždění. Nové apoštolské křesťanství vidí Boha jako toho, kdo svěřuje vládu církve jednotlivcům. Wagner, C.P: New Apostolic Reformation, Arise Magazine, Posted September 1., 2000 Náš základní cíl je spojit apoštoly dohromady na pravidelná setkání, aby budovali vztahy … Můj sen je že by se z toho vyformoval nějaký počet malých skupinek, pevně vykazatelných skupinek… vedoucí se budou setkávat, aby porozuměli, co pro nás Bůh má připravené. Wagner, C.P: New Apostolic Reformation, Arise Magazine, Posted September 1., 2000

8 SLUŽEBNÉ VS MANAŽERSKÉ VEDENÍ Kristocentrický a autokratický model

9 SLUŽEBNÉ VS MANAŽERSKÉ VEDENÍ Pilíře věrouky Jethro a G12 Ex 18,21-23: Vyhlédni si pak ze všeho lidu schopné muže, kteří se bojí Boha, muže důvěryhodné, kteří nenávidí úplatek. Dosaď je nad nimi za správce nad tisíci, sty, padesáti a deseti. L 6,13: Když nastal den, zavolal k sobě své učedníky a vyvolil z nich dvanáct, které také nazval apoštoly. 2Tm 2,2: A co jsi ode mne slyšel před mnoha svědky, svěř to věrným lidem, kteří budou schopni učit zase jiné. Mt 28,18 – 20: Ježíš přistoupil a řekl jim: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.„

10 SLUŽEBNÉ VS MANAŽERSKÉ VEDENÍ Přehled rozdílů Model Reformační Manažerský NAR Model Reformační Manažerský NAR Nejvyšší úřadshromážděnímanažerapoštol Nejvyšší úřadshromážděnímanažerapoštol Mistr Kristuskoučpastor Mistr Kristuskoučpastor Prostředník Kristusmanažerapoštol Prostředník Kristusmanažerapoštol Pravomocdělbadelegacejednota Pravomocdělbadelegacejednota Autoritakonsenzusvlivposlušnost Autoritakonsenzusvlivposlušnost Kritikalegitimní odstupňovaná tělesnost Kritikalegitimní odstupňovaná tělesnost Správařádvizezjevení Správařádvizezjevení Kvalifikacecharakterschopnostiloajalita Kvalifikacecharakterschopnostiloajalita Instalacevolba nástupnictvídosazení Instalacevolba nástupnictvídosazení Místní církevsbor hnutíregion Místní církevsbor hnutíregion Evangelizacezvěstovánímultiplikacezačleňování Evangelizacezvěstovánímultiplikacezačleňování Cíl službyuctívánírůstvláda Cíl službyuctívánírůstvláda

11 SLUŽEBNÉ VS MANAŽERSKÉ VEDENÍ Postup transformace SLUŽEBNÉ VS MANAŽERSKÉ VEDENÍ Postup transformace 1. Odstranění starého pořádku „Obnova a reforma jsou mimo, řešením je revoluce; firma ve skutečnosti nepotřebuje šéfa, který ji řídí (Chief Executive Officer), ale šéfa, který ničí (Chief Destructive Officer) - odstraňuje brzdící tradice, protože je mnohem snazší přestavět firmu podle nového vzoru, než ozdravit a obnovit zastaralou.“ „Obnova a reforma jsou mimo, řešením je revoluce; firma ve skutečnosti nepotřebuje šéfa, který ji řídí (Chief Executive Officer), ale šéfa, který ničí (Chief Destructive Officer) - odstraňuje brzdící tradice, protože je mnohem snazší přestavět firmu podle nového vzoru, než ozdravit a obnovit zastaralou.“ PETERS, T. IN: Houses That Change The World 2. Sjednocení na základě Nového pořádku „…určitá učení a činnost vedoucí ke štěpení církve budou Bohem trestány a brzy rozpoznány jako cizí oheň. Kdo však přece bude v těchto věcech pokračovat, bude ze svého úřadu smeten tak mocným a násilným způsobem, že celé tělo Kristovo bude zasaženo čistotou a svatou bázní Boží" JOYNER, R. Vize o velké žni 3. Příchod Krista (Inkarnace Krista v církvi) „Boh zrazu príde do svojho chrámu a celý svet to uvidí. Keď Jeho sláva naplní chrám, nič telesné nebude môcť slúžiť, ale unikne.“ JOYNER, R. Megatrendy nového milénia

12 SLUŽEBNÉ VS MANAŽERSKÉ VEDENÍ Přehled vybraných proudů ovlivňujících církve v ČR Pastýřské hnutí (Derek Prince - do pol. 80 let) Pastýřské hnutí (Derek Prince - do pol. 80 let) Torontské požehnání (John Arnott) Torontské požehnání (John Arnott) CCC (Bill Bright) CCC (Bill Bright) EQUIP (John Maxwell) EQUIP (John Maxwell) Křesťanské středisko Buchegg (Werner Kniessel) Křesťanské středisko Buchegg (Werner Kniessel) Sonlife strategy (Dann Spader) Sonlife strategy (Dann Spader) Purpose Driven Church (Rick Warren) Purpose Driven Church (Rick Warren) Kurzy Alfa (Nicky Gumbel) Kurzy Alfa (Nicky Gumbel) Učení pěti služebností (Ed Traut, Alan Vincent) Učení pěti služebností (Ed Traut, Alan Vincent) Willow Creek (Bill Hybels) Willow Creek (Bill Hybels)

13 JAK ODOLÁVAT? 1. Bez možnosti zásahu sborových autorit JAK ODOLÁVAT? 1. Bez možnosti zásahu sborových autorit Osobní rovina Snaha o vnější ovlivnění autoritami modlitba dát cíle za podporu nového řádu modlitba dát cíle za podporu nového řádu čtení Písma vložit předporozumnění čtení Písma vložit předporozumnění posvěcení přizpůsobení s cílem neklást překážky posvěcení přizpůsobení s cílem neklást překážky 2. S možností omezeného zásahu sborových autorit Rodina Snaha o vnější ovlivnění autoritami společné modlitby nahradit společnými chválami společné modlitby nahradit společnými chválami společné čtení Písma nahradit programy pro rodiny společné čtení Písma nahradit programy pro rodiny řád v lásce práce pro společnou vizi řád v lásce práce pro společnou vizi

14 JAK ODOLÁVAT? 3. S možnosti zásahu sborových autorit JAK ODOLÁVAT? 3. S možnosti zásahu sborových autorit Přátele Možnost vnějšího ovlivnění autoritami společná modlitba nadiktovat s kým se scházet (skupinky) společná modlitba nadiktovat s kým se scházet (skupinky) společné čtení Písma bez kontroly označení za vzpouru společné čtení Písma bez kontroly označení za vzpouru nesení břemen určit co je břemeno nesení břemen určit co je břemeno 4. V pravomoci sborových autorit Sbor event. denominace Pravomoc autorit osobní příklad dezinterpretace motivů (pýcha) osobní příklad dezinterpretace motivů (pýcha) skrze službu odvolání skrze službu odvolání soukromý názor vyloučení pro hřích (činění následovníků) soukromý názor vyloučení pro hřích (činění následovníků)

15 TRVALÉ HODNOTY 1 Sola scriptura 1 Sola scriptura 2 Sola fide 2 Sola fide 3 Sola gratia 3 Sola gratia 4 Solus Christus 4 Solus Christus 5 Soli Deo gloria 5 Soli Deo gloria Ecclesia reformata et semper reformanda Ecclesia reformata et semper reformanda


Stáhnout ppt "STARŠÍ 1. Charakteristika úřadu 1. Postavení:starší věkem:presbyteros spolustarší:sympresbyteros 2. Funkce:dozorce:episkopos pastýř:poimen správce:oikonomos."

Podobné prezentace


Reklamy Google