Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Husitská literatura – počátek husitského hnutí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Husitská literatura – počátek husitského hnutí"— Transkript prezentace:

1 Husitská literatura – počátek husitského hnutí
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 Historické souvislosti:
vláda Václava IV. ( ) – vyostření rozporů ve společnosti a církvi 1415 – upálení Jana Husa pražská defenestrace husitské války ( ): křižácká tažení proti husitům bitva u Lipan (1434)

3 spjata s každodenním životem
Literatura: spjata s každodenním životem ideologizace = řeší otázky křesťanské víry a morálky - agitační funkce zlidovění = demokratizace - rozšíření mezi lid počešťování = posílení češtiny, převaha nad latinou a němčinou Přijímání pod obojí

4 Počátky husitského hnutí
JAN HUS kněz, kazatel v kapli Betlémské, univerzitní profesor (mistr), rektor UK

5 Husův dům v Husinci Nejstarší vyobrazení

6 Betlémská kaple Od roku 1391 byla českým kázáním vyhrazena Betlémská kaple, do které se vešlo až lidí.

7 Notářsky ověřený opis Kutnohorského dekretu
Odchod německých studentů do Lipska

8 Kozí hrádek – zřícenina gotického hradu nedaleko Sezimova Ústí
Kozí hrádek na pomníku „Mistr Jan Hus“ (František Bílek,Tábor)

9 Hrad Krakovec nedaleko Rakovníka
Socha Jana Husa u Krakovce

10 Jan Hus na hranici - Jenský kodex
Mistr Jan Hus na hranici v Kostnici 1415 (obraz Kamila Vladislava Mutticha) Petr z Mladoňovic: O umučení mistra Jana Husa

11 Památník z roku 1862 na místě Husova upálení

12 souhrn Husových reformních názorů
Latinská tvorba Jana Husa O církvi (De ecclesia) souhrn Husových reformních názorů spis vychází z učení anglického teologa Johna Wycliffa Z tohoto spisu vycházeli kostničtí žalobci. Jan Viklef ( ) Viklefovy ostatky byly v roce 1427 spáleny

13 „Dále je třeba si uvědomit, že Kristus je nazýván hlavou církve
proto, že je nejdůstojnější osobou v lidském pokolení, udílející všem jeho údům pohyb a vnímání. Jako je totiž u člověka hlava nejdůležitější částí těla, rozuměj lidského, která udílí tělu a jeho částem pohyb a vnímání a bez níž nemůže ani tělo, ani žádný úd žít vskutku přirozeným životem, tak Kristus, jsa pravý bůh a člověk, je osoba, která udílí duchovní život a pohyb své církvi a každému jejímu údu a bez jejíhož vlivu nemůže nikdo žít ani vnímat.“ Kdo je podle Husa hlavou církve? Proč? K čemu přirovnává Hus Krista?

14 papež, který žije v hříchu, není hlavou církve - tou je Kristus
příslušníkem církve je pouze ten, kdo nespáchal těžký hřích křesťan není povinen poslouchat papeže, jestliže papežova nařízení jsou v rozporu s Biblí Jenský kodex („husitská bible“) Rukopis Jenského kodexu vznikl v Čechách mezi lety 1490 – Rukopis je psán česky a latinsky, má 120 listů (z toho 111 listů je papírových, 9 na pergamenu). V rukopisu je 122 iluminací. Papež mezi nevěstkami

15 „Slyš, dcerko, a viz a přichyl ucho své…“
Česká tvorba Dcerka „Slyš, dcerko, a viz a přichyl ucho své…“ Hus radí ženám a dívkám, jak poznat Boha a jak překonávat životní těžkosti Výklad Viery, Desatera a Páteře výklad tří hlavních modliteb (Vyznání víry, Desatera božích přikázání a Otčenáše) úvahy o otázkách mravního života „Protož, věrný křesťane, hledaj pravdy, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti věčné, jenž jest odlúčenie věčné od milosti božie i od blahoslavené všie radosti, kteréžto radosti dojde, ktož kolivěk věří v Boha i v Jezukrista, jenž jest pravý Buoh a pravý člověk.“ „Slyš, …..“ = začátek každé kapitoly.

16 Knížky o svatokupectví
ostrá kritika církve, jejího bohatství, zištnosti, prodávání odpustků, života jejích představitelů, vybírání poplatků za náboženské úkony Ještě jinými obyčeji hřeší kněží. Prvý obyčej jich, že krmí mnohé pochlebníky, aby je chválili, že sú štědří, a zovú bohaté proti tomu Kristovu naučení, jenž die: „Když činíš oběd nebo večeři, neroď volati přátel nebo bohatých!“ Druhý obyčej, že chovají čeleď nepotřebnú úřadu kněžskému, jako střelcóv, komorníkóv a mnoho panoší. Třetí obyčej, že kupujú mnoho nepotřebných orudí, jako mísy striebrné, koflíky, lžíce, polštáře a lože pyšné a jiné věci mnohé. Čtvrtý obyčej, že stavějí domy přílišně nákladité, bořie dobré, v nichž by mohli dobře bydliti, a stavějí jiné; a jakž se nebude líbiti, ihned obořie a jiné náklady učiní. Ale oboří-li se co v kostele, toho netbají, aby opravili, ale chudé lidi pudí, aby naložili. Pátý obyčej, že chovají koně krásné a přípravu pyšnú na ně strojí a pak psuov mnoho lovčích, jimiž chudých almužnu maří.

17 Postila výklad svatých čtení nedělních - prostému čtenáři vykládá jednotlivé odstavce Bible ukazuje zkaženost mravů, zejména duchovenstva Listy dopisy z Kostnice – překračují rámec soukromé korespondence, seznamují čtenáře s Husovými názory a s jeho životem

18 Část Husova dopisu z Kostnice 10.6.1415
...Prosím pánóv, aby své chudině milostivě činili a právě ji spravovali. Prosím měšťanóv, aby své obchody právě vedli. Prosím řemeslníkóv, aby věrně své dielo vedli a jeho požívali. Prosím slúh, aby svým pánóm a paniem věrně slúžili. Prosím mistróv, aby jsúce dobřě živi, své žáky věrně učili, najprvé aby Boha milovali, pro jeho sě chválu učili a pro prospěch obcě a pro své spasenie, ale ne pro lakomstvie ani pro svěcské zvelebenie. Prosím studentóv i žákóv jiných, aby mistróv svých v dobrém poslúchali i následovali a aby sě pilně pro Boží chválu a pro spasenie své i jiných lidí učili.....Také prosím vás, zvláště, Pražané, aby na Betlém byli laskavi, dokud Pán Bóh popřěje, aby v něm Božie slovo kázali. Pro to miesto diabel sě rozhněval a proti němu farářóv a kanovníkóv popudil, spatřiv, že jeho královstvie v tom miestě sě rušilo. Ufámť v Pánu Bohu, žeť to miesto zachová do své vóle a učiní v něm prospěch větčí skrzě jiné, než jest skrzě mě nestatečného učinil. Také prosím, aby sě milovali, dobrých násilím tlačiti nedali a pravdy každému přáli....

19 Husův rukopis, Husův dopis Věrným Čechům z 26. června 1415

20 O pravopise českém (De ortographia Bohemica)
psané latinsky navrhuje zjednodušení českého pravopisu = spřežkový pravopis nahradil diakritickým (nabodeníčko dlouhé a krátké)

21 Význam J. Husa: světový - urychlil vyvrcholení společenské nespokojenosti s církevními poměry, vyvolal náboženskou a sociální revoluci (požadavek svobodných kázání a výkladu Bible, život bez zbytečného přepychu) národní - Husova smrt sjednotila téměř celý národ v odporu proti církvi a urychlila revoluční dění; morální postoj - za své názory položil život Husovy myšlenky: „Pravda a láska vítězí nad lží a nenávistí.“ „Všechno záleží na tom, klademe-li pravdu na první místo, nebo na druhé.“

22 Husitská literatura – počátek husitského hnutí
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Seznam použitých pramenů: Bláhová, Renata a kol.: Literatura pro 1. ročník středních škol. DIDAKTIS, Brno 2008 Bláhová, Renata a kol.: Literatura pro 1. ročník středních škol, pracovní sešit. DIDAKTIS, Brno 2008 Soukal, Josef a kol.: Literatura pro 1. ročník středních odborných škol. SPN, Praha 2000 Tichá, Zdeňka: Cesta starší české literatury. Panorama, Praha 1984


Stáhnout ppt "Husitská literatura – počátek husitského hnutí"

Podobné prezentace


Reklamy Google