Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kde končí Boží láska a milosrdenství?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kde končí Boží láska a milosrdenství?"— Transkript prezentace:

1 Kde končí Boží láska a milosrdenství?
Jozef Bajusz Neodpustitelný hřích Kde končí Boží láska a milosrdenství?

2 Existuje vůbec neodpustitelný hřích?
1. Klení a rouhání se Bohu! Ale co Petr při zapření Krista? Když pak pojedli, zeptal se Ježíš Šimona Petra: "Šimone, synu Janův, miluješ mne víc než ti zde?“ Odpověděl mu: "Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád.“ Řekl mu: "Pas mé beránky.“ Jan 21,

3 Existuje vůbec neodpustitelný hřích?
2. Vražda! Ale co David a Pavel? „Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, jehož hřích je přikryt Blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost nepřičítá, v jehož duchu není záludnost.“ Žalm 32,1.2

4 Existuje vůbec neodpustitelný hřích?
3.Cizoložství! Ale co David nebo ta žena při setkání s Ježíšem „ Ježíš se zvedl a řekl jí: "Ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil?“ Ona řekla: "Nikdo, Pane." Ježíš jí řekl: "Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš!" Jan 8,10.11

5 Existuje vůbec neodpustitelný hřích?
4. Sebevražda! Ale co Samson? „A co mám ještě říkat? Vždyť by mi nestačil čas, kdybych měl vypravovat o Gedeónovi, Barákovi, Samsonovi, Jeftovi, Davidovi, Samuelovi a prorocích, kteří skrze víru přemohli královské říše, uskutečnili spravedlnost, dosáhli zaslíbení,…“ Žid 11,

6 Každý hřích je odpuštěn!!
„Proto vám pravím, že každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno,....“ Mat 12,31 „Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.“ Jan 1,9

7 Neodpustitelný hřích - co to je?
„Proto vám pravím, že každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti Duchu svatému nebude odpuštěno.“ Mat 12,31 Jaké je poslání Ducha Svatého?

8 Poslání Ducha svatého „Říkám vám však pravdu: Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám. Jan 16,7.8 Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, ... A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, ... všichni byli naplněni Duchem svatým...“ Sk 2,1-4

9 Kdo je Duch svatý? Není neosobní síla, vliv, energie, Boží sluha
Vlastnosti Ducha sv.: 1/ MLUVÍ - „...řekl Duch sv.“ Sk 13,2 2/ MILUJE - „..láska je vylita ..skrze Ducha sv.“ Ř 5,5 3/ PROSÍ - „..Duch se přimlouvá“ Ř 8,27 4/ VEDE - „..dají vést Duchem“ Ř 8,14 5/ ZKOUMÁ - „..Duch...zkoumá“ 1 Kor 2,10 6/ lze ZARMOUTIT- „..nezarmucujte sv. Ducha“ Ef 4,30 7/má svobodnou VŮLI - “..Duch.. jak sám chce“ 1 Kor 12,11

10 Duch svatý = Bůh „.. proč satan ovládl tvé srdce, že jsi lhal Duchu svatému. Jak ses mohl odhodlat k tomuto činu? Nelhal jsi lidem, ale Bohu!“ Sk 5,4-5 „Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého.“ Mt 28,19

11 Poslání Ducha svatého č.1.
„Říkám vám však pravdu: Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám. On přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud:“ Jan 16,7.8 Probouzí svědomí: -vnímáme co je špatné -víme co nemáme dělat -cítíme, co není správné

12 Duch svatý ukáže, v čem je hřích
„A nezarmucujte svatého Ducha Božího, jehož pečeť nesete pro den vykoupení.“ Ef 4,30 Když říkám NE!

13 „On přijde a ukáže v čem je hřích!“
NE! NE! NE! NE! „On přijde a ukáže v čem je hřích!“ NE! NE! NE! Co je hřích proti Duchu sv.? Když říkám NE! Nepoložit tu první cihlu! NE! NE! NE! NE! NE! NE! NE! NE! NE! NE! NE!

14 Máme dvě možnosti: buď přijmout, nebo odmítnout!
Poslání Ducha svatého č.2 „Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít.“ Jan 16,13 Máme dvě možnosti: buď přijmout, nebo odmítnout!

15 „Nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha svatého mluvili lidé, poslaní od Boha.“ Petr 1,21 „Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha.“ 2 Tim 3,16 Když říkám NE!

16 Pilát: „Co je pravda?“ 1. Bůh mne miluje.
2. Ježíš Kristus zemřel za mne. 3. Křest ponořením je pro mne. 4. Sobota je Boží den odpočinku. 5. Mrtví spí v prachu země. 6. Mohu patřit do Boží církve. 7. Mám oslavovat Boha i svým tělem. 8. Mohu podporovat Boží dílo.

17 Co se stane, když tvrdohlavě budu odmítat Boží zjevenou pravdu?
„Jestliže svévolně hřešíme i po tom, když jsme už poznali pravdu, nemůžeme počítat s žádnou obětí za hříchy.“ Žid 10,26 „Jste tvrdošíjní a máte pohanské srdce i uši! Nepřestáváte odporovat Duchu svatému, jako to dělali vaši otcové.“ Sk 7,51 Když říkám NE!

18 Máme dvě možnosti: buď přijmout, nebo odmítnout!
„...a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila. Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti.“ Te 2,10-12 Odmítnout pravdu = uvěřit lži

19 Bůh je láska, ale je i pravda!
„Hospodin však řekl: Můj duch se nebude s člověkem věčně zaneprazdňovat Vždyť je jen tělo….“ Moj 6,3 Potopa - Lidé odmítli Boha, a on pro ně už nemohl nic víc udělat. Jidáš - neustále a vytrvale vzdoroval a opakoval své NE. Měl možnost, ale nechtěl. Saul Odmítnul Boží vůli. Duch sv. ho opustil.

20 Poslání Ducha svatého č.3
„Ale přímluvce, Duch svatý, kterého pošle otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.“ Jan 14,21 Krok za krokem vede člověka. Když přijal jednu pravdu - vede k další.

21 které by se pořád chtěly učit, a nikdy nemohou přijít k poznání pravdy.
Jako Jannés a Jambrés odporovali Mojžíšovi, tak i ti falešní učitelé odporují pravdě. Jsou to lidé se zvrácenou myslí, kteří ve víře selhali Ale s jejich úspěchy už je konec Jejich zaslepenost bude všem stejně zjevná jako oněch dvou Tm 3,7-9. Odmítání vede ke zkáze!

22 Trvalé odmítání pravdy vede k hříchu proti Duchu svatému.
Když říkám NE! „Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím.“ 2Tm 4,4

23 Kolik toho mám přijmout?
„...získávejte mi učedníky, učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal...“ Mat 28,18 Když říkám NE!

24 Působení Ducha svatého č.4
„Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží.“ Řím 8,14 Proč jsem tady? Je to náhoda? Nebo je to Boží vedení v mém životě?

25 „Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život: nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky nevyrve.“ J 10,28

26 Poslání Ducha sv. č. 5 Zve k rozhodnutí: „Proto, jak říká Duch svatý: 'Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru...“ Žd 3,8

27 „Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.“ Zjev 3,20 Chceš mu otevřít?

28 Neodpustitelný hřích proti Duchu svatému je:
Když odejdu! Neodpustitelný hřích proti Duchu svatému je: Když se uzavírám! Když odmítám! Bůh ke mně mluví Když se vzdaluji! Když říkám NE!

29 „Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží." Mt 11,28-30

30 1. Během května 2. Během června 3. Někdy později
Moje rozhodnutí pro Ježíše Krista: „Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal a křtěte ve jméno…“ „Kdo uvěří a pokřtí se, bude zachráněn…“ 1. Během května 2. Během června 3. Někdy později


Stáhnout ppt "Kde končí Boží láska a milosrdenství?"

Podobné prezentace


Reklamy Google