Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HŘÍCH Víme přece, že starý člověk v nás byl spolu s ním ukřižován, aby tělo ovládané hříchem bylo zbaveno moci a my už hříchu neotročili. (Řím 6,6)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HŘÍCH Víme přece, že starý člověk v nás byl spolu s ním ukřižován, aby tělo ovládané hříchem bylo zbaveno moci a my už hříchu neotročili. (Řím 6,6)"— Transkript prezentace:

1 HŘÍCH Víme přece, že starý člověk v nás byl spolu s ním ukřižován, aby tělo ovládané hříchem bylo zbaveno moci a my už hříchu neotročili. (Řím 6,6)

2 Co je to hřích? Můžeme odpovědět slovy katechismové poučky: Hřích je vědomé a dobrovolné přestoupení Božího zákona. Na straně jedné je to velmi jasné a přesné vyjádření. Na straně druhé neříká vůbec nic, protože ho nechápeme jako svou vinu.

3 Co je to hřích? Vědomí hříchu se postupně vyvíjelo. Velkou roli zde hrál Starý zákon. Jednoduchým způsobem by se dalo říci, že kultická nařízení Starého zákona vedla k vědomí povinností vůči Bohu, která se pomalu přetvářela od vnějších skutků k vnitřním postojům. Výraznou postavou v tomto procesu byl prorok Jeremiáš. (Jer 7, 1 – 15)

4 Co je to hřích? Slovo, které se stalo od Hospodina k Jeremijášovi: „Postav se do brány Hospodinova domu a volej tam toto slovo. Řekneš: Slyšte slovo Hospodinovo, všichni Judejci, kteří vcházíte těmito branami klanět se Hospodinu.“ Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: „Napravte své cesty a své skutky a nechám vás přebývat na tomto místě. Nespoléhejte na klamná slova: ‚Je to chrám Hospodinův, chrám Hospodinův, chrám Hospodinův.‘ Jestliže napravíte své cesty a své skutky, budete-li mezi sebou zachovávat právo, nebudete-li utlačovat bezdomovce, sirotka a vdovu, nebudete-li na tomto místě prolévat nevinnou krev a nebudete-li chodit ke své škodě za jinými bohy, pak vás nechám přebývat na tomto místě, v zemi, kterou jsem dal vašim otcům na věky věků. Ale vy spoléháte na klamná slova, jež nejsou k užitku. Smí se krást, vraždit, cizoložit, křivě přísahat, pálit kadidlo baalům a chodit za jinými neznámými bohy? A přitom přicházíte a stavíte se přede mne v tomto domě, který je nazýván mým jménem, a říkáte: ‚Jsme vysvobozeni.‘ To proto, abyste mohli páchat všechny tyto ohavnosti? Což se stal ve vašich očích tento dům, který je nazýván mým jménem, úkrytem lupičů? Hle, také já vidím, je výrok Hospodinův. Jen jděte do Šíla, na místo, kde jsem dal zpočátku přebývat svému jménu, a podívejte se, jak jsem s ním pro zlobu svého izraelského lidu naložil. Nyní tedy, protože jste se dopustili všech těch činů, je výrok Hospodinův, mluvil jsem k vám, nepřetržitě jsem mluvil, ale neposlouchali jste, volával jsem vás, ale neodpovídali jste, proto naložím s domem, který je nazýván mým jménem a na který spoléháte, s místem, jež jsem dal vám a vašim otcům, stejně, jako jsem naložil se Šílem. Odmrštím vás od své tváře, jako jsem odmrštil všechny vaše bratry, všechno potomstvo Efrajimovo.“

5 Co je to hřích? Je třeba opustit legalistické smýšlení (že je mi to uloženo) a vidět hřích jako osobní újmu. Hřích je skutečnost, která vychází z lidského srdce – schopnosti rozhodnout se. A řekl: „Co vychází z člověka, to ho znesvěcuje. Z nitra totiž, z lidského srdce, vycházejí zlé myšlenky, smilství, loupeže, vraždy, cizoložství, chamtivost, zlovolnost, lest, bezuzdnost, závistivý pohled, urážky, nadutost, opovážlivost. Všecko toto zlé vychází z nitra a znesvěcuje člověka.“ (MK 7, 20 – 23) Vychází z mohutnosti svobodné vůle, která dělá člověka člověkem.

6 Co je to hřích? Tři oblasti svobodné vůle: Konat dobro nebo ______________. Konat dobro větší nebo ______________. Konat dobro nebo ______________.

7 Co je to hřích? Tři oblasti svobodné vůle: Konat dobro nebo nekonat dobro. Konat větší dobro nebo menší dobro. Konat dobro nebo zlo.

8 Co je to hřích? Pokud je v Písmu napsáno, že je člověk stvořen k Božímu obrazu, tak to můžeme chápat i jako možnost. Bohu se již podobáme rozumem, svobodnou vůli na nesmrtelnou duší. Boží obraz bychom měli naplňovat tím, že se budeme snažit poznávat pravdu a konat dobro. Člověk je tedy volán, aby svým viditelným životem zviditelnil neviditelného Boha.

9 Co je to hřích? Hřích je tedy skutečnost, kterou se člověk nejen staví proti svému Tvůrci, ale podstatným způsobem ničí v sobě základní povolání. Nestává se tím čím má být a jeho život nemůže být naplnění a šťastný. Toto vše je jasné a přijatelné, bohužel hřích získává vládu nad člověkem pomalým a nenápadným způsobem.

10 Svědectví Písma Názorným způsobem o skutečnosti ovládnutí člověka hříchem mluví zpráva o prvotním hříchu: Nejzchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě: „Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?“ Žena hadovi odvětila: „Plody ze stromů v zahradě jíst smíme. Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: ‚Nejezte z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli.‘“ Had ženu ujišťoval: „Nikoli, nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé.“ Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. (1 Moj 3, 1 – 6)

11 Svědectví Písma 1. Ďábel zpochybňuje Boží zákaz. „Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?“ 2. Bůh nemluví pravdu, Bůh je žárlivý na své postavení, nechce člověku dopřát něco, na co má právo. „Nikoli, nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči …“ 3. Vykonání hříchu přinese něco dobrého a bude to lepší než dříve. „… a budete jako Bůh znát dobré i zlé.“

12 Svědectví Písma … něco dobrého a bude to lepší než dříve. A o to v hříchu jde, myslíme si, že cesta, kterou nám Bůh ukazuje svými přikázáními, není dostatečná nebo odpovídající pro náš život. Proto volíme svou cestu. Nikdy nevolí člověk hřích pro vykonání zla, ale vidí v něm dobro pro svůj život. A to je o tolik těžší, o kolik nás Bůh žádá, abychom se zapřeli a zmařili svůj život pro Něho.

13 Svědectví Písma Vystřízlivění, které přichází po hříchu: Oběma se otevřely oči: poznali, že jsou nazí. Spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi. Tu uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se po zahradě za denního vánku. I ukryli se člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromoví v zahradě. Hospodin Bůh zavolal na člověka: „Kde jsi?“ On odpověděl: „Uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se.“ Bůh mu řekl: „Kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst?“ Člověk odpověděl: „Žena, kterou jsi mi dal, aby při mně stála, ta mi dala z toho stromu a já jsem jedl.“ Proto řekl Hospodin Bůh ženě: „Cos to učinila?“ Žena odpověděla: „Had mě podvedl a já jsem jedla.“(1 Moj 3, 7 – 13)

14 Svědectví Písma 1. Člověk poznává svou zranitelnost, nutná obrana před zneužitím druhým člověkem. Oběma se otevřely oči: poznali, že jsou nazí. Spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi. 2. Člověk se bojí Boha a utíká před ním. I ukryli se člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromoví v zahradě. 3. Nepřiznání si viny (pravdy). Svádění jeden na druhého. „Žena, kterou jsi mi dal, aby při mně stála, ta mi dala z toho stromu a já jsem jedl.“

15 Svědectví Písma A dále: Ženě řekl: „Velice rozmnožím tvé trápení i bolesti těhotenství, syny budeš rodit v utrpení, budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout.“ Adamovi řekl: „Uposlechl jsi hlasu své ženy a jedl jsi ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. Kvůli tobě nechť je země prokleta; po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení. Vydá ti jenom trní a hloží a budeš jíst polní byliny. V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach jsi a v prach se navrátíš.“ (1 Moj 3, 16 – 19)

16 Svědectví Písma – důsledky hříchu ______________________

17 Svědectví Písma – důsledky hříchu Utrpení a bolest Nesoulad v manželství, mezi lidmi Prokletí země (katastrofy, …) Práce v potu tváře Smrt

18 Shrnutí Bůh a člověk chtějí stejný cíl – štěstí a naplnění lidského života. Bůh dává člověku příkazy, kterými se má řídit. Člověk nevěří Bohu, že ho k tomuto naplnění dovede. Proto bere život do svých rukou. PODSTATA HŘÍCHU JE NEVĚŘIT BOHU A JEDNAT PODLE SEBE OPROTI TOMU, CO NÁM ŘÍKÁ BŮH

19 A ještě – Kain a Abel Příběh o Kainovi a Abelovi je nutným doplňkem k prvotnímu hříchu. Bez něho by zůstal jen akademickou debatou. Ukazuje důsledky jednání, kdy člověk si „hraje na Boha“. Prvotním hříchem se subjektivizovalo dobro. Dobré je to, co za dobré považuji oproti Božímu zákonu Nemusíme mít ani tak strach z Boha, jako z člověka, který si chce „hrát na Boha“.

20 Jak se to projevuje v naší době? ______________

21 Jak se to projevuje v naší době? obchod s lidmi rasové čistky teorie nadčlověka genocida potraty využití lidských zárodků pro vědecké pokusy

22 Kain a Abel I řekl Hospodin Kainovi: „Proč jsi tak vzplanul? A proč máš tak sinalou tvář? Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit; ty však máš nad ním vládnout.“ Písmo vypovídá, že žádný hřích nestojí osamoceně. Mohli bychom to nazvat řetězem hříchu.

23 Řetěz hříchu u Kaina 1. Sobecký 2. ____________ 3. ____________ 4. ____________ 5. ____________ 6. Zabil

24 Řetěz hříchu u Kaina 1. Sobecký 2. Nevděčný 3. Záviděl 4. Žárlil 5. Hněval 6. Zabil

25 Řetěz hříchu ve společnosti


Stáhnout ppt "HŘÍCH Víme přece, že starý člověk v nás byl spolu s ním ukřižován, aby tělo ovládané hříchem bylo zbaveno moci a my už hříchu neotročili. (Řím 6,6)"

Podobné prezentace


Reklamy Google