Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní právo odpovědnostní závazky 2012. Základní rozdělení  Odpovědnost – nutnost nést nepříznivé následky určitých skutečností – porušení zejména.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní právo odpovědnostní závazky 2012. Základní rozdělení  Odpovědnost – nutnost nést nepříznivé následky určitých skutečností – porušení zejména."— Transkript prezentace:

1 Obchodní právo odpovědnostní závazky 2012

2 Základní rozdělení  Odpovědnost – nutnost nést nepříznivé následky určitých skutečností – porušení zejména smluvních povinností a jeho následky  Základní druhy odpovědnosti v obchodním právu: −Odpovědnost za škodu −Odpovědnost za prodlení −Odpovědnost za vady

3 Odpovědnost za škodu

4 Úprava v platných právních předpisech  Občanský zákoník – z. č. 40/1964 Sb.  obecná úprava pro celé soukromé právo § 420, § 420a, §438 – 450  speciální případy § 421 – 433, § 764 odst. 2, § 769 a násl.  Obchodní zákoník – z. č. 513/1991 Sb.  komplexní úprava: −náhrady škody způsobené porušením povinnosti z obchodního závazkového vztahu § 373 – 386 násl. −náhrady škody způsobené porušením povinnosti stanovené obchodním zákoníkem § 757  Jiný právní předpis – zejména správní předpisy

5  Pokud není náhrada škody upravena ObchZ, použije podnikatel náhradu škody dle ObčZ:  náhrada škody způsobená provozní činností § 420a ObčZ  náhrada škody způsobená okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci použité při plnění § 421a ObčZ  náhrada škody způsobené provozem dopravních prostředků § 427 – 431 ObčZ  pro náhradu škody v těchto případech platí společná ustanovení ObčZ § 438 - 450

6 Základní zásada  Princip prevence – předcházet vzniku škody a pokud škoda nastane, omezovat její rozsah:  oznamovací povinnost § 377 ObchZ – povinnost osoby porušující – nesplněním oznamovací povinnosti vzniká poškozené straně nárok na náhradu vzniklé škody  povinnost zakročovací (odvracet hrozící škodu) § 384 ObchZ – povinnost osoby, jíž škoda hrozí – při nesplnění není povinná osoba povinna hradit vzniklou škodu v celém rozsahu

7 Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu  vznik škody  porušení povinnosti ze závazkového obchodního vztahu (protiprávní úkon)  příčinná souvislost  neexistence okolnosti vylučující odpovědnost

8 Škoda  majetková újma (ztráta), kterou je možno objektivně vyjádřit obecným ekvivalentem (peněžní vyčíslení)  lze ji nahradit v penězích, popř. i naturálně  složky § 379 ObchZ:  škoda skutečná (damnum emergens, škoda pozitivní, efektivní, reálná): −zmenšení majetku existujícího před porušením povinnosti −škoda na věci, omezení nebo ztráta majetkového práva, náklady vynaložené v důsledku porušení povinností druhou stranou, nemožnost využít majetkového práva −musí prokázat poškozený  ušlý zisk (lucrum cesans) – to, co poškozenému z majetkové sféry ušlo, ačkoli takový přírůstek majetku bylo možno očekávat  obvyklý zisk § 381 ObchZ – místo skutečného ušlého zisku lze požadovat náhradu zisku zpravidla dosahovaného v poctivém obchodním styku a za podmínek obdobných podmínkám porušené smlouvy v příslušném okruhu podnikání

9 Protiprávní úkon  porušení povinnosti vyplývající:  z uzavřené smlouvy  z obchodního zákoníku (např. povinnost nezneužívat účast v hospodářské soutěži § 41 ObchZ)  popř. z obchodních zvyklostí, není – li odlišně upravenou smlouvou  porušení povinnosti musí prokázat poškozený

10 Příčinná souvislost  protiprávní jednání (popřípadě protiprávní opomenutí) je příčinou vzniku škody  zároveň vznik škody je následkem takového jednání (opomenutí)  škoda nutně vzniká jako následek příslušného porušení právní povinnosti  nezávisí na vědomí a vůli osoby porušující právní povinnost  musí prokázat poškozený

11 Zavinění  náhrada škody v obchodním právu je založena na základě objektivní odpovědnosti  ke vzniku povinnosti k náhradě škody není třeba zavinění osoby, která porušila svou povinnost – odpovědnost za výsledek  výjimku tvoří právo na vzdání se náhrady škody před porušením povinnosti, z něhož může škoda vzniknout § 386 ObchZ – nelze u škody zaviněné úmyslně

12 Okolnosti vylučující odpovědnost  § 374 obchZ – liberační důvod – jeho prokázáním se osoba, která škodu porušením právní povinnosti způsobila, zprostí odpovědnosti za vzniklou škodu  překážka, která brání povinné osobě ve splnění její povinnosti – nutno posuzovat objektivně:  nastává nezávisle na vůli povinné osoby  v době vzniku závazku nebyla pro povinnou osobu předvídatelná  překážka nebo její následky nebyly pro povinnou osobu odvratitelné nebo překonatelné  překážka nevznikla v době, kdy povinná osoba byla v prodlení  překážka nevznikla z hospodářských poměrů povinné osoby  musí prokázat povinná osoba

13 Další případy, kdy nevzniká odpovědnost  mimo okolností vylučujících odpovědnost nemá poškozená osoba nárok na náhradu škody (či její části) dále:  nesplnění povinnosti povinné osoby bylo způsobeno jednáním poškozené strany  část škody byla způsobena nesplněním povinností poškozené osoby stanovené právními předpisy vydanými za účelem předcházení vzniku škody nebo omezení jejího rozsahu  škoda vznikla tím, že poškozená strana nesplnila povinnost odvracet hrozící škodu  škoda vznikla tím, že poškozená osoba odstoupila od smlouvy a nevyužila včas možnost uzavřít náhradní smlouvu - § 385, § 469 ObchZ

14 Rozsah náhrady škody  nahrazuje se veškerá škoda mimo nepředvídatelné škody  nepředvídatelná škoda § 379 ObchZ – převyšuje škodu, kterou v době vzniku závazkového vztahu povinná osoba jako možný důsledek porušení své povinnosti předvídala nebo kterou bylo možno předvídat s přihlédnutím ke skutečnostem, jež v uvedené době povinná znala, nebo měla znát při obvyklé péči

15 Způsob náhrady  primárním způsobem náhrady škody je náhrada v penězích § 378 ObchZ  uvedení v předešlý stav (naturální restituce) je možné, pokud:  naturální restituce je možná a zároveň  naturální restituce je obvyklá a zároveň  poškozená osoba o naturální restituci požádá  podmínky naturální restituce lze dohodou upravit odlišně od ObchZ

16 Vzdání se nároku na náhradu škody  nároku na náhradu škody se lze vzdát před porušením povinnosti, z něhož může škoda vzniknout § 386  platí pouze pro vztahy upravené obchodním zákoníkem  před porušením povinnosti se nelze vzdát práva na náhradu škody způsobené úmyslně

17 Zvláštní druhy odpovědnosti dle ObčZ  odpovědnost za škodu způsobenou jinému provozní činností § 420a ObčZ  odpovědnost za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jíž bylo při plnění závazku použito § 421a ObčZ  odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravního prostředku § 427 a násl. ObčZ  odpovědnost za škodu způsobenou provozem zvlášť nebezpečným  odpovědnost za škodu na vnesených, umístěných nebo odložených věcech § 433 ObčZ

18 Odpovědnost za škodu v novém občanském zákoníku  Nový zákon č. 89/2012 Sb. ruší dosavadní dvojí úpravu odpovědnosti za škodu v ObčZ a ObchZ  Doplňuje a zpřesňuje dosavadní úpravu, nejde o zásadní a revoluční změny:  posílení právního postavení osoby, které byla poškozena věc  oprava zjevných nesprávností či pozůstatků předlistopadového práva  výslovné zakotvení pravidel z dosavadní úpravy vyvoditelných převážně jen výkladem  Koncepční změny:  upřednostnění náhrady škody uvedením do předešlého stavu  upuštění od tabulek pro výpočet náhrad za újmu na životě a zdraví

19  Obecná úprava § 2894 – 2908 NObčZ:  terminologický posun od pojmu škoda k pojmu újma (zejména na jmění)  opětovně klade důraz na prevenci a zakročovací povinnost § 2900 a násl. NObčZ  objektivní odpovědnost musí být stanovena výslovně zákonem § 2895 NObčZ  zbavit se odpovědnosti předchozím jednostranným prohlášením nelze § 2896 NObčZ  možnost vzájemného ujednání o omezení povinnosti k náhradě újmy značně omezena § 2898 NObčZ

20 Zvláštní odpovědnosti s dopadem na jednu stranu v postavení podnikatele  Škoda z provozní činnosti § 2924 NObčz:  provozovatel závodu nebo jiného zařízení sloužícího k výdělečné činnosti  liberační důvod – prokázání, že byla vynaložena veškerá péče, kterou lze rozumně požadovat  částečné zmírnění stávající úpravy  Škoda způsobená provozem zvlášť nebezpečným § 2925 NObčZ  při provozu závodu či jiného zařízení zvlášť nebezpečného: −nelze předem rozumně vyloučit možnost vzniku závažné škody ani při vynaložení řádné péče −provozován továrním způsobem −použití či nakládání s výbušnou látkou −použití či nakládání podobně nebezpečné látky  liberační důvod – prokázání, že: −škodu způsobila zvnějšku vyšší moc −škodu způsobilo vlastní jednání poškozeného −škodu způsobilo neodvratitelné jednání třetí osoby

21  Škoda na nemovité věci § 2926 NObčZ:  při provádění či zajišťování prací  vznikne škoda na nemovitosti  Škoda z provozu dopravních prostředků § 2927 NObčZ:  liberační důvod – prokázání, že škodě nešlo zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat  Škoda způsobená zvířetem § 2933 NObchZ  liberační důvod škody způsobené „podnikatelským“ zvířetem (domácí zvíře sloužící k k výkonu povolání nebo jiné výdělečné činnosti nebo k obživě) – prokázání, že nebyla zanedbána potřebná pečlivost, nebo že by škoda vznikla i při vynaložení potřebné pečlivosti

22  Škoda způsobená věcí § 2936 NObčZ:  použití vadné věci při plnění povinnosti −věc způsobí škodu sama od sebe – škodu hradí ten, kdo nad ní měl mít dohled −věc způsobila škodu pádem nebo vyhozením – společně a nerozdílně hradí škodu ten, kdo na věcí měl mít dohled, a ten, kdo místo užívá (místnost, dům), popřípadě vlastník nemovité věci  zřícení budovy v důsledku vady nebo nedostatečné údržby – škodu hradí vlastník, popřípadě i společně a nerozdílně s předešlým vlastníkem (do 1 roku od zániku jeho vlastnického práva)

23  Škoda způsobená vadou výrobku § 2939 NObčZ:  škodu hradí ten, kdo výrobek (jeho část) vyrobil, vytěžil, vypěstoval nebo jinak získal  společně a nerozdílně hradí škodu i ten, kdo výrobek (jeho část) označil svým jménem, ochrannou známkou nebo jiným způsobem  společně a nerozdílně hradí škodu i ten, kdo výrobek dovezl za účelem uvedení na trh v rámci svého podnikání  škoda na věci způsobená vadou výrobku se hradí jen v částce převyšující 500 EUR  liberační důvod – prokázání, že: −škodu zavinil poškozený nebo osoba, za jejíž čin poškozený odpovídá −příslušná osob výrobek na trh neuvedla −lze předpokládat, že vada v době uvedení výrobku na trh neexistovala −výrobek nebyl vyroben pro prodej či pro podnikatelské účely −vada výrobku je důsledkem právních předpisů závazných pro danou oblast −vada nebyla v době uvedení na trh zjistitelná tehdejšími vědeckými a technickými znalostmi

24  Škoda na převzaté věci § 2944 NObčZ  liberační důvod – prokázání, že by ke škodě došlo i jinak  Škoda na odložené věci § 2945 NObčZ  činnost, s jejímž provozováním je spojeno zpravidla odkládání věcí  věc byla odložena na místě k tomu určeném  vztahuje se i na provoz hlídaných garáží či zařízení podobného druhu  právo na náhradu škody nutno uplatnit do 15 dnů od doby, kdy se poškozený o škodě musel dozvědět  nevztahuje se na věci odložené v dopravním prostředku  Škoda na vnesené věci § 2946 NObčZ  provoz pravidelných ubytovacích služeb  nevztahuje se na vozidla a věci v nich umístěné  škoda se hradí do výše stonásobku ceny ubytování za jeden den  právo na náhradu škody nutno uplatnit do 15 dnů od doby, kdy se poškozený o škodě musel dozvědět  liberační důvod – prokázání, že: −ke škodě by došlo i jinak −škodu způsobil ubytovaný nebo osoba, která ho z jeho vůle provází

25  Škoda způsobená informací nebo radou § 2950 NObčZ  příslušník určitého stavu či povolání, osoba vystupující jako odborník  neúplná či nesprávná informace nebo škodlivá rada  poskytnuto za odměnu

26 Způsob a rozsah náhrady NObčZ  Primární způsob náhrady škody – uvedení do předešlého stavu § 2951 NObčZ  Náhrada škody v penězích:  pouze pokud není možné uvedení do předešlého stavu možné, nebo  na žádost poškozeného  Nemajetková újma se odčiňuje v penězích  Hradí se:  skutečná škoda  ušlý zisk  Moderační právo soudu § 2953 NObčZ, nepoužije se u škody způsobené úmyslně a u škody způsobené porušením odborné péče  Nelze – li výši škody přesně určit, určí ji soud  U škody způsobené na věci ze svévole či škodolibosti se nahrazuje i cena zvláštní obliby § 2969 odst. 2 NObčZ (pretium affectionis)

27 Odpovědnost za prodlení

28 Prodlení dlužníka  Komplexní obecná úprava § 365 – 369a ObchZ,  Kogentní charakter pouze § 365 a § 369a odst. 4 – 7 ObchZ  Dílčí otázky upraveny u jednotlivých smluvních typů (např. § 506 ObchZ)  Objektivní odpovědnost – ke vzniku prodlení dlužníka se nevyžaduje zavinění

29 Vymezení prodlení dlužníka  Pozitivní § 365 ObchZ:  dlužník neposkytne plnění včas, nebo  dlužník poskytne plnění včas, ale plnění není řádné (mimo místo plnění popř. vadné plnění)  Negativní § 365 ObchZ:  prodlení dlužníka nenastává, pokud dlužník nemůže plnit řádně a včas v důsledku prodlení věřitele  pokud prodlení věřitele nastane až po vzniku prodlení dlužníka, prodlení dlužníka v důsledku prodlení věřitele zanikne

30 Následky prodlení dlužníka  Právo věřitele trvat na řádném plnění závazku, nestanoví – li zákon u určitého smluvního typu něco jiného – § 366 ObchZ  výjimkou jsou fixní smlouvy dle § 349 odst. 3 ObchZ  Právo věřitele požadovat náhradu škody podle obecné úpravy § 373 ObchZ - § 367 ObchZ  Právo věřitele odstoupit od smlouvy, stanoví – li tak zákon nebo smlouva - § 367 ObchZ  Právo věřitele na zaplacení smluvní pokuty, byla – li dohodnuta  nárok na smluvní pokutu vylučuje nárok na náhradu škody, nebylo – li dohodnuto jinak  Přechod nebezpečí na věci na dlužníka, nenesl – li toto nebezpečí už dříve – § 368 odst. 1 ObchZ  Právo věřitele na zaplacení úroků z prodlení  věřitel nemá nárok na náhradu škody krytou výší úroků z prodlení § 369 odst. 2 ObchZ  výše úroků z prodlení může být v obchodních vztazích sjednána v libovolné výši, ovšem je třeba brát v úvahu omezení vymahatelnosti nepřiměřeně vysokých úroků z prodlení – moderační právo soudu a § 265 ObchZ

31 Prodlení věřitele  Komplexní úprava § 370 – 372 ObchZ  Kogentní charakter § 370 a § 371  Objektivní odpovědnost – ke vzniku prodlení věřitele se nepožaduje zavinění  Věřitel v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy § 370 ObchZ:  nepřevezme řádně nabídnuté plnění  neposkytne spolupůsobení nutné k tomu, aby dlužník mohl splnit svůj závazek

32 Následky prodlení věřitele  Nenastává, přerušuje se nebo zaniká prodlení dlužníka – § 365 ObchZ  Právo dlužníka trvat na splnění povinnosti věřitele, pokud zákon nestanoví jinak – § 371 odst. 1 ObchZ  Právo dlužníka požadovat náhradu škody podle obecné úpravy § 373 ObchZ - § 371 odst. 2 ObchZ  Právo dlužníka na zaplacení smluvní pokuty, byla – li dohodnuta  nárok na smluvní pokutu vylučuje nárok na náhradu škody, nebylo – li dohodnuto jinak  Právo dlužníka odstoupit od smlouvy, stanoví – li tak zákon, nebo smlouva - § 371 odst. 2 ObchZ  Přechod nebezpečí na věci na věřitele, nenesl – li toto nebezpečí už dříve - § 372 ObchZ

33 Odpovědnost za prodlení v novém občanském zákoníku  Prodlení dlužníka § 1968 a násl. NObčZ:  dlužník neplní řádně a včas  nenastává, pokud je prodlení věřitele  nároky věřitele: −vymáhat splnění dluhu −odstoupit od smlouvy (za podmínek sjednaných ve smlouvě nebo určených zákonem)  prodlení se splácením peněžitého dluhu – možnost žádat úroky z prodlení: −ve výši stanovené ve smlouvě −není – li výše sjednána, pak ve výši stanovené ve vládním nařízení  nelze požadovat náhradu škody, pokud je kryta úrokem z prodlení  nebezpečí škody na věci nese dlužník – liberační důvod: −škoda by vznikla i při řádném plnění povinnosti dlužníka, nebo −škodu způsobil věřitel nebo vlastník věci

34  Prodlení věřitele § 1975 a násl. NObčZ:  pokud věřitel: −nepřijal řádně nabídnuté plnění −neposkytl dlužníku potřebnou součinnost  nebezpečí škody na věci nese věřitel – liberační důvod – škodu způsobil dlužník

35 Odpovědnost za vady

36 Právní úprava odpovědnosti za vady  Obecná úprava v ObčZ § 499 – 510 ObčZ  ObchZ obsahuje v obecných ustanoveních zmínku o odpovědnosti za vady v § 324:  vadné plnění bez práva věřitele odstoupit od smlouvy působí změnu závazku  ke splnění závazku dojde až uspokojením nároků věřitele z vadného plnění  ObchZ obsahuje obsáhlou úpravu odpovědnosti za vady u některých typů smluv, které prakticky vylučují podpůrné použití obecné úpravy ObčZ:  kupní smlouva § 422 a násl. ObchZ  koupě podniku § 484 a násl. ObchZ  koupě najaté věci § 495 a násl. ObchZ  smlouva o dílo § 560 a násl. ObchZ

37 Vada  Vada – důsledek porušení povinnosti provést plnění řádně § 324 odst. 1 ObchZ – nedostatky vlastností věci, které vznikly tím, že zcizitel nabyvateli nepřenechal takový předmět plnění, který dle smlouvy či dle zákona přenechat měl  Následná právní povinnost odstranit různým způsobem vadu – modifikace původního závazku  Plnění něčeho jiného (aliud) poskytnuté v obchodních vztazích s úmyslem plnit je považováno za vadné plnění (občanskoprávní teorie se přiklání k tomu, že jde o návrh na změnu smlouvy)

38 Klasifikace vad  Vady faktické a vady právní:  faktické vady – nedostatky vlastnosti věci, které mají fyzickou povahu a které přenechanou věc znehodnocují: −vady jakosti (kvality) – nedostatky vlastností rozhodné pro použití věci −vady množství (kvantity) – rozdíl mezi množstvím dodaným a tím, které mělo být dodáno −vady obalu, opatření pro přepravu −jiný druh zboží (aliud) −doklady nutné k užívání zboží  právní vady – brání tomu, aby nabyvatel po právní stránce nabyl k poskytnuté věci podle smlouvy těch práv, která nabýt měl  Okamžik existence vady:  vady zákonné – vada existuje v okamžiku předání věci  vady záruční – vada se vyskytne až v určitém období po předání věci – ObchZ neupravuje zákonnou záruční dobu, tu je třeba vždy dohodnout

39  Zjistitelnost vady:  vada zjevná – zjistitelné při řádně a s odbornou péčí provedené prohlídce  vada skrytá – nezjistitelná při řádně a s odbornou péčí provedené prohlídce  Odstranitelnost:  vada odstranitelná  vada neodstranitelná

40 Odpovědnost za vady podle nového občanského zákoníku  obecná úprava v rámci zániku závazků řádným plněním § 1914 a násl. NObčZ  speciální úpravy u jednotlivých smluvních typů  vadné plnění § 1916 NObčZ nastává zejména:  poskytnutí předmětu plnění, který nemá stanovené nebo sjednané vlastnosti  dlužník neupozorní na vady předmětu plnění, který je obvykle nemívá  dlužník ujistí věřitele v rozporu se skutečností, že předmět plnění nemá vady nebo že se hodí k určitému použití  dlužník použije k plnění cizí věc, jako kdyby byla dlužníkova

41  Jednostranně omezit rozsah povinností vyplývajících zodpovědnosti za vady nelze, pouze nabyvatel se může svých práv vzdát předem, ale jen písemně  Vady nápadné a zřejmé při uzavírání smlouvy a vady zjistitelné z veřejného seznamu § 1917 NObčZ:  jdou k tíži nabyvatele  jdou k tíži zcizitele, pokud: −zcizitel vadu lstivě zastřel −zcizitel nabyvatele ujistil, že věc vadu nemá

42 Záruka za jakost  Zcizitel se zaručuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá pro použití ke sjednanému účelu a že si podrží ujednané vlastnosti  Není – li záruka sjednána ve smlouvě, může ji zcizitel poskytnout svým jednostranným úkonem:  prohlášení v záručním listu  vyznačení záruční doby nebo doby použitelnosti či trvanlivosti na obalu  takové určení záruky má přednost před kratším určením záruky ve smlouvě

43  Aby právo z vadného plnění mohlo být uplatněno u soudu, vadu je nutno včas vytknout § 1921 NObčZ:  označením vady  oznámením, jak se projevuje  Nároky z vadného plnění § 1923 NObčZ:  vada odstranitelná: −oprava −doplnění toho, co chybí −přiměřená sleva z ceny  vada neodstranitelná, pro kterou nelze věc řádně užívat: −odstoupení od smlouvy −přiměřená sleva z ceny  Nelze požadovat z jiného právního důvodu to, co je možno získat uplatněním práva z vadného plnění § 1925 NObčZ.


Stáhnout ppt "Obchodní právo odpovědnostní závazky 2012. Základní rozdělení  Odpovědnost – nutnost nést nepříznivé následky určitých skutečností – porušení zejména."

Podobné prezentace


Reklamy Google