Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní právo odpovědnostní závazky 2012

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní právo odpovědnostní závazky 2012"— Transkript prezentace:

1 Obchodní právo odpovědnostní závazky 2012

2 Základní rozdělení Odpovědnost – nutnost nést nepříznivé následky určitých skutečností – porušení zejména smluvních povinností a jeho následky Základní druhy odpovědnosti v obchodním právu: Odpovědnost za škodu Odpovědnost za prodlení Odpovědnost za vady

3 Odpovědnost za škodu

4 Úprava v platných právních předpisech
Občanský zákoník – z. č. 40/1964 Sb. obecná úprava pro celé soukromé právo § 420, § 420a, §438 – 450 speciální případy § 421 – 433, § 764 odst. 2, § 769 a násl. Obchodní zákoník – z. č. 513/1991 Sb. komplexní úprava: náhrady škody způsobené porušením povinnosti z obchodního závazkového vztahu § 373 – 386 násl. náhrady škody způsobené porušením povinnosti stanovené obchodním zákoníkem § 757 Jiný právní předpis – zejména správní předpisy

5 Pokud není náhrada škody upravena ObchZ, použije podnikatel náhradu škody dle ObčZ:
náhrada škody způsobená provozní činností § 420a ObčZ náhrada škody způsobená okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci použité při plnění § 421a ObčZ náhrada škody způsobené provozem dopravních prostředků § 427 – 431 ObčZ pro náhradu škody v těchto případech platí společná ustanovení ObčZ §

6 Základní zásada Princip prevence – předcházet vzniku škody a pokud škoda nastane, omezovat její rozsah: oznamovací povinnost § 377 ObchZ – povinnost osoby porušující – nesplněním oznamovací povinnosti vzniká poškozené straně nárok na náhradu vzniklé škody povinnost zakročovací (odvracet hrozící škodu) § 384 ObchZ – povinnost osoby, jíž škoda hrozí – při nesplnění není povinná osoba povinna hradit vzniklou škodu v celém rozsahu

7 Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu
vznik škody porušení povinnosti ze závazkového obchodního vztahu (protiprávní úkon) příčinná souvislost neexistence okolnosti vylučující odpovědnost

8 Škoda majetková újma (ztráta), kterou je možno objektivně vyjádřit obecným ekvivalentem (peněžní vyčíslení) lze ji nahradit v penězích, popř. i naturálně složky § 379 ObchZ: škoda skutečná (damnum emergens, škoda pozitivní, efektivní, reálná): zmenšení majetku existujícího před porušením povinnosti škoda na věci, omezení nebo ztráta majetkového práva, náklady vynaložené v důsledku porušení povinností druhou stranou, nemožnost využít majetkového práva musí prokázat poškozený ušlý zisk (lucrum cesans) – to, co poškozenému z majetkové sféry ušlo, ačkoli takový přírůstek majetku bylo možno očekávat obvyklý zisk § 381 ObchZ – místo skutečného ušlého zisku lze požadovat náhradu zisku zpravidla dosahovaného v poctivém obchodním styku a za podmínek obdobných podmínkám porušené smlouvy v příslušném okruhu podnikání

9 Protiprávní úkon porušení povinnosti vyplývající: z uzavřené smlouvy
z obchodního zákoníku (např. povinnost nezneužívat účast v hospodářské soutěži § 41 ObchZ) popř. z obchodních zvyklostí, není – li odlišně upravenou smlouvou porušení povinnosti musí prokázat poškozený

10 Příčinná souvislost protiprávní jednání (popřípadě protiprávní opomenutí) je příčinou vzniku škody zároveň vznik škody je následkem takového jednání (opomenutí) škoda nutně vzniká jako následek příslušného porušení právní povinnosti nezávisí na vědomí a vůli osoby porušující právní povinnost musí prokázat poškozený

11 Zavinění náhrada škody v obchodním právu je založena na základě objektivní odpovědnosti ke vzniku povinnosti k náhradě škody není třeba zavinění osoby, která porušila svou povinnost – odpovědnost za výsledek výjimku tvoří právo na vzdání se náhrady škody před porušením povinnosti, z něhož může škoda vzniknout § 386 ObchZ – nelze u škody zaviněné úmyslně

12 Okolnosti vylučující odpovědnost
§ 374 obchZ – liberační důvod – jeho prokázáním se osoba, která škodu porušením právní povinnosti způsobila, zprostí odpovědnosti za vzniklou škodu překážka, která brání povinné osobě ve splnění její povinnosti – nutno posuzovat objektivně: nastává nezávisle na vůli povinné osoby v době vzniku závazku nebyla pro povinnou osobu předvídatelná překážka nebo její následky nebyly pro povinnou osobu odvratitelné nebo překonatelné překážka nevznikla v době, kdy povinná osoba byla v prodlení překážka nevznikla z hospodářských poměrů povinné osoby musí prokázat povinná osoba

13 Další případy, kdy nevzniká odpovědnost
mimo okolností vylučujících odpovědnost nemá poškozená osoba nárok na náhradu škody (či její části) dále: nesplnění povinnosti povinné osoby bylo způsobeno jednáním poškozené strany část škody byla způsobena nesplněním povinností poškozené osoby stanovené právními předpisy vydanými za účelem předcházení vzniku škody nebo omezení jejího rozsahu škoda vznikla tím, že poškozená strana nesplnila povinnost odvracet hrozící škodu škoda vznikla tím, že poškozená osoba odstoupila od smlouvy a nevyužila včas možnost uzavřít náhradní smlouvu - § 385, § 469 ObchZ

14 Rozsah náhrady škody nahrazuje se veškerá škoda mimo nepředvídatelné škody nepředvídatelná škoda § 379 ObchZ – převyšuje škodu, kterou v době vzniku závazkového vztahu povinná osoba jako možný důsledek porušení své povinnosti předvídala nebo kterou bylo možno předvídat s přihlédnutím ke skutečnostem, jež v uvedené době povinná znala, nebo měla znát při obvyklé péči

15 Způsob náhrady primárním způsobem náhrady škody je náhrada v penězích § 378 ObchZ uvedení v předešlý stav (naturální restituce) je možné, pokud: naturální restituce je možná a zároveň naturální restituce je obvyklá a zároveň poškozená osoba o naturální restituci požádá podmínky naturální restituce lze dohodou upravit odlišně od ObchZ

16 Vzdání se nároku na náhradu škody
nároku na náhradu škody se lze vzdát před porušením povinnosti, z něhož může škoda vzniknout § 386 platí pouze pro vztahy upravené obchodním zákoníkem před porušením povinnosti se nelze vzdát práva na náhradu škody způsobené úmyslně

17 Zvláštní druhy odpovědnosti dle ObčZ
odpovědnost za škodu způsobenou jinému provozní činností § 420a ObčZ odpovědnost za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jíž bylo při plnění závazku použito § 421a ObčZ odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravního prostředku § 427 a násl. ObčZ odpovědnost za škodu způsobenou provozem zvlášť nebezpečným odpovědnost za škodu na vnesených, umístěných nebo odložených věcech § 433 ObčZ

18 Odpovědnost za škodu v novém občanském zákoníku
Nový zákon č. 89/2012 Sb. ruší dosavadní dvojí úpravu odpovědnosti za škodu v ObčZ a ObchZ Doplňuje a zpřesňuje dosavadní úpravu, nejde o zásadní a revoluční změny: posílení právního postavení osoby, které byla poškozena věc oprava zjevných nesprávností či pozůstatků předlistopadového práva výslovné zakotvení pravidel z dosavadní úpravy vyvoditelných převážně jen výkladem Koncepční změny: upřednostnění náhrady škody uvedením do předešlého stavu upuštění od tabulek pro výpočet náhrad za újmu na životě a zdraví

19 Obecná úprava § 2894 – 2908 NObčZ:
terminologický posun od pojmu škoda k pojmu újma (zejména na jmění) opětovně klade důraz na prevenci a zakročovací povinnost § 2900 a násl. NObčZ objektivní odpovědnost musí být stanovena výslovně zákonem § 2895 NObčZ zbavit se odpovědnosti předchozím jednostranným prohlášením nelze § 2896 NObčZ možnost vzájemného ujednání o omezení povinnosti k náhradě újmy značně omezena § 2898 NObčZ

20 Zvláštní odpovědnosti s dopadem na jednu stranu v postavení podnikatele
Škoda z provozní činnosti § 2924 NObčz: provozovatel závodu nebo jiného zařízení sloužícího k výdělečné činnosti liberační důvod – prokázání, že byla vynaložena veškerá péče, kterou lze rozumně požadovat částečné zmírnění stávající úpravy Škoda způsobená provozem zvlášť nebezpečným § 2925 NObčZ při provozu závodu či jiného zařízení zvlášť nebezpečného: nelze předem rozumně vyloučit možnost vzniku závažné škody ani při vynaložení řádné péče provozován továrním způsobem použití či nakládání s výbušnou látkou použití či nakládání podobně nebezpečné látky liberační důvod – prokázání, že: škodu způsobila zvnějšku vyšší moc škodu způsobilo vlastní jednání poškozeného škodu způsobilo neodvratitelné jednání třetí osoby

21 Škoda na nemovité věci § 2926 NObčZ:
při provádění či zajišťování prací vznikne škoda na nemovitosti Škoda z provozu dopravních prostředků § 2927 NObčZ: liberační důvod – prokázání, že škodě nešlo zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat Škoda způsobená zvířetem § 2933 NObchZ liberační důvod škody způsobené „podnikatelským“ zvířetem (domácí zvíře sloužící k k výkonu povolání nebo jiné výdělečné činnosti nebo k obživě) – prokázání, že nebyla zanedbána potřebná pečlivost, nebo že by škoda vznikla i při vynaložení potřebné pečlivosti

22 Škoda způsobená věcí § 2936 NObčZ:
použití vadné věci při plnění povinnosti věc způsobí škodu sama od sebe – škodu hradí ten, kdo nad ní měl mít dohled věc způsobila škodu pádem nebo vyhozením – společně a nerozdílně hradí škodu ten, kdo na věcí měl mít dohled, a ten, kdo místo užívá (místnost, dům), popřípadě vlastník nemovité věci zřícení budovy v důsledku vady nebo nedostatečné údržby – škodu hradí vlastník, popřípadě i společně a nerozdílně s předešlým vlastníkem (do 1 roku od zániku jeho vlastnického práva)

23 Škoda způsobená vadou výrobku § 2939 NObčZ:
škodu hradí ten, kdo výrobek (jeho část) vyrobil, vytěžil, vypěstoval nebo jinak získal společně a nerozdílně hradí škodu i ten, kdo výrobek (jeho část) označil svým jménem, ochrannou známkou nebo jiným způsobem společně a nerozdílně hradí škodu i ten, kdo výrobek dovezl za účelem uvedení na trh v rámci svého podnikání škoda na věci způsobená vadou výrobku se hradí jen v částce převyšující 500 EUR liberační důvod – prokázání, že: škodu zavinil poškozený nebo osoba, za jejíž čin poškozený odpovídá příslušná osob výrobek na trh neuvedla lze předpokládat, že vada v době uvedení výrobku na trh neexistovala výrobek nebyl vyroben pro prodej či pro podnikatelské účely vada výrobku je důsledkem právních předpisů závazných pro danou oblast vada nebyla v době uvedení na trh zjistitelná tehdejšími vědeckými a technickými znalostmi

24 Škoda na převzaté věci § 2944 NObčZ
liberační důvod – prokázání, že by ke škodě došlo i jinak Škoda na odložené věci § 2945 NObčZ činnost, s jejímž provozováním je spojeno zpravidla odkládání věcí věc byla odložena na místě k tomu určeném vztahuje se i na provoz hlídaných garáží či zařízení podobného druhu právo na náhradu škody nutno uplatnit do 15 dnů od doby, kdy se poškozený o škodě musel dozvědět nevztahuje se na věci odložené v dopravním prostředku Škoda na vnesené věci § 2946 NObčZ provoz pravidelných ubytovacích služeb nevztahuje se na vozidla a věci v nich umístěné škoda se hradí do výše stonásobku ceny ubytování za jeden den liberační důvod – prokázání, že: ke škodě by došlo i jinak škodu způsobil ubytovaný nebo osoba, která ho z jeho vůle provází

25 Škoda způsobená informací nebo radou § 2950 NObčZ
příslušník určitého stavu či povolání, osoba vystupující jako odborník neúplná či nesprávná informace nebo škodlivá rada poskytnuto za odměnu

26 Způsob a rozsah náhrady NObčZ
Primární způsob náhrady škody – uvedení do předešlého stavu § 2951 NObčZ Náhrada škody v penězích: pouze pokud není možné uvedení do předešlého stavu možné, nebo na žádost poškozeného Nemajetková újma se odčiňuje v penězích Hradí se: skutečná škoda ušlý zisk Moderační právo soudu § 2953 NObčZ, nepoužije se u škody způsobené úmyslně a u škody způsobené porušením odborné péče Nelze – li výši škody přesně určit, určí ji soud U škody způsobené na věci ze svévole či škodolibosti se nahrazuje i cena zvláštní obliby § 2969 odst. 2 NObčZ (pretium affectionis)

27 Odpovědnost za prodlení

28 Prodlení dlužníka Komplexní obecná úprava § 365 – 369a ObchZ,
Kogentní charakter pouze § 365 a § 369a odst. 4 – 7 ObchZ Dílčí otázky upraveny u jednotlivých smluvních typů (např. § 506 ObchZ) Objektivní odpovědnost – ke vzniku prodlení dlužníka se nevyžaduje zavinění

29 Vymezení prodlení dlužníka
Pozitivní § 365 ObchZ: dlužník neposkytne plnění včas, nebo dlužník poskytne plnění včas, ale plnění není řádné (mimo místo plnění popř. vadné plnění) Negativní § 365 ObchZ: prodlení dlužníka nenastává, pokud dlužník nemůže plnit řádně a včas v důsledku prodlení věřitele pokud prodlení věřitele nastane až po vzniku prodlení dlužníka, prodlení dlužníka v důsledku prodlení věřitele zanikne

30 Následky prodlení dlužníka
Právo věřitele trvat na řádném plnění závazku, nestanoví – li zákon u určitého smluvního typu něco jiného – § 366 ObchZ výjimkou jsou fixní smlouvy dle § 349 odst. 3 ObchZ Právo věřitele požadovat náhradu škody podle obecné úpravy § 373 ObchZ - § 367 ObchZ Právo věřitele odstoupit od smlouvy, stanoví – li tak zákon nebo smlouva - § 367 ObchZ Právo věřitele na zaplacení smluvní pokuty, byla – li dohodnuta nárok na smluvní pokutu vylučuje nárok na náhradu škody, nebylo – li dohodnuto jinak Přechod nebezpečí na věci na dlužníka, nenesl – li toto nebezpečí už dříve – § 368 odst. 1 ObchZ Právo věřitele na zaplacení úroků z prodlení věřitel nemá nárok na náhradu škody krytou výší úroků z prodlení § 369 odst. 2 ObchZ výše úroků z prodlení může být v obchodních vztazích sjednána v libovolné výši, ovšem je třeba brát v úvahu omezení vymahatelnosti nepřiměřeně vysokých úroků z prodlení – moderační právo soudu a § 265 ObchZ

31 Prodlení věřitele Komplexní úprava § 370 – 372 ObchZ
Kogentní charakter § 370 a § 371 Objektivní odpovědnost – ke vzniku prodlení věřitele se nepožaduje zavinění Věřitel v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy § 370 ObchZ: nepřevezme řádně nabídnuté plnění neposkytne spolupůsobení nutné k tomu, aby dlužník mohl splnit svůj závazek

32 Následky prodlení věřitele
Nenastává, přerušuje se nebo zaniká prodlení dlužníka – § 365 ObchZ Právo dlužníka trvat na splnění povinnosti věřitele, pokud zákon nestanoví jinak – § 371 odst. 1 ObchZ Právo dlužníka požadovat náhradu škody podle obecné úpravy § 373 ObchZ - § 371 odst. 2 ObchZ Právo dlužníka na zaplacení smluvní pokuty, byla – li dohodnuta nárok na smluvní pokutu vylučuje nárok na náhradu škody, nebylo – li dohodnuto jinak Právo dlužníka odstoupit od smlouvy, stanoví – li tak zákon, nebo smlouva - § 371 odst. 2 ObchZ Přechod nebezpečí na věci na věřitele, nenesl – li toto nebezpečí už dříve - § 372 ObchZ

33 Odpovědnost za prodlení v novém občanském zákoníku
Prodlení dlužníka § 1968 a násl. NObčZ: dlužník neplní řádně a včas nenastává, pokud je prodlení věřitele nároky věřitele: vymáhat splnění dluhu odstoupit od smlouvy (za podmínek sjednaných ve smlouvě nebo určených zákonem) prodlení se splácením peněžitého dluhu – možnost žádat úroky z prodlení: ve výši stanovené ve smlouvě není – li výše sjednána, pak ve výši stanovené ve vládním nařízení nelze požadovat náhradu škody, pokud je kryta úrokem z prodlení nebezpečí škody na věci nese dlužník – liberační důvod: škoda by vznikla i při řádném plnění povinnosti dlužníka, nebo škodu způsobil věřitel nebo vlastník věci

34 Prodlení věřitele § 1975 a násl. NObčZ:
pokud věřitel: nepřijal řádně nabídnuté plnění neposkytl dlužníku potřebnou součinnost nebezpečí škody na věci nese věřitel – liberační důvod – škodu způsobil dlužník

35 Odpovědnost za vady

36 Právní úprava odpovědnosti za vady
Obecná úprava v ObčZ § 499 – 510 ObčZ ObchZ obsahuje v obecných ustanoveních zmínku o odpovědnosti za vady v § 324: vadné plnění bez práva věřitele odstoupit od smlouvy působí změnu závazku ke splnění závazku dojde až uspokojením nároků věřitele z vadného plnění ObchZ obsahuje obsáhlou úpravu odpovědnosti za vady u některých typů smluv, které prakticky vylučují podpůrné použití obecné úpravy ObčZ: kupní smlouva § 422 a násl. ObchZ koupě podniku § 484 a násl. ObchZ koupě najaté věci § 495 a násl. ObchZ smlouva o dílo § 560 a násl. ObchZ

37 Vada Vada – důsledek porušení povinnosti provést plnění řádně § 324 odst. 1 ObchZ – nedostatky vlastností věci, které vznikly tím, že zcizitel nabyvateli nepřenechal takový předmět plnění, který dle smlouvy či dle zákona přenechat měl Následná právní povinnost odstranit různým způsobem vadu – modifikace původního závazku Plnění něčeho jiného (aliud) poskytnuté v obchodních vztazích s úmyslem plnit je považováno za vadné plnění (občanskoprávní teorie se přiklání k tomu, že jde o návrh na změnu smlouvy)

38 Klasifikace vad Vady faktické a vady právní: Okamžik existence vady:
faktické vady – nedostatky vlastnosti věci, které mají fyzickou povahu a které přenechanou věc znehodnocují: vady jakosti (kvality) – nedostatky vlastností rozhodné pro použití věci vady množství (kvantity) – rozdíl mezi množstvím dodaným a tím, které mělo být dodáno vady obalu, opatření pro přepravu jiný druh zboží (aliud) doklady nutné k užívání zboží právní vady – brání tomu, aby nabyvatel po právní stránce nabyl k poskytnuté věci podle smlouvy těch práv, která nabýt měl Okamžik existence vady: vady zákonné – vada existuje v okamžiku předání věci vady záruční – vada se vyskytne až v určitém období po předání věci – ObchZ neupravuje zákonnou záruční dobu, tu je třeba vždy dohodnout

39 Zjistitelnost vady: Odstranitelnost:
vada zjevná – zjistitelné při řádně a s odbornou péčí provedené prohlídce vada skrytá – nezjistitelná při řádně a s odbornou péčí provedené prohlídce Odstranitelnost: vada odstranitelná vada neodstranitelná

40 Odpovědnost za vady podle nového občanského zákoníku
obecná úprava v rámci zániku závazků řádným plněním § 1914 a násl. NObčZ speciální úpravy u jednotlivých smluvních typů vadné plnění § 1916 NObčZ nastává zejména: poskytnutí předmětu plnění, který nemá stanovené nebo sjednané vlastnosti dlužník neupozorní na vady předmětu plnění, který je obvykle nemívá dlužník ujistí věřitele v rozporu se skutečností, že předmět plnění nemá vady nebo že se hodí k určitému použití dlužník použije k plnění cizí věc, jako kdyby byla dlužníkova

41 Jednostranně omezit rozsah povinností vyplývajících zodpovědnosti za vady nelze, pouze nabyvatel se může svých práv vzdát předem, ale jen písemně Vady nápadné a zřejmé při uzavírání smlouvy a vady zjistitelné z veřejného seznamu § 1917 NObčZ: jdou k tíži nabyvatele jdou k tíži zcizitele, pokud: zcizitel vadu lstivě zastřel zcizitel nabyvatele ujistil, že věc vadu nemá

42 Záruka za jakost Zcizitel se zaručuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá pro použití ke sjednanému účelu a že si podrží ujednané vlastnosti Není – li záruka sjednána ve smlouvě, může ji zcizitel poskytnout svým jednostranným úkonem: prohlášení v záručním listu vyznačení záruční doby nebo doby použitelnosti či trvanlivosti na obalu takové určení záruky má přednost před kratším určením záruky ve smlouvě

43 Nároky z vadného plnění § 1923 NObčZ:
Aby právo z vadného plnění mohlo být uplatněno u soudu, vadu je nutno včas vytknout § 1921 NObčZ: označením vady oznámením, jak se projevuje Nároky z vadného plnění § 1923 NObčZ: vada odstranitelná: oprava doplnění toho, co chybí přiměřená sleva z ceny vada neodstranitelná, pro kterou nelze věc řádně užívat: odstoupení od smlouvy Nelze požadovat z jiného právního důvodu to, co je možno získat uplatněním práva z vadného plnění § 1925 NObčZ.


Stáhnout ppt "Obchodní právo odpovědnostní závazky 2012"

Podobné prezentace


Reklamy Google