Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nebezpečné odpady a ADR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nebezpečné odpady a ADR"— Transkript prezentace:

1 Nebezpečné odpady a ADR
DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, Praha 4

2 o mezinárodní silniční přepravě
Dohoda ADR Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí

3 Právní úprava Sbírka mezinárodních smluv - Sdělení č. 14/2007 Sb., Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (Dohoda ADR) Zákon č. 111/1994, 304/1997, 150/2000, 1/2001, 175/2002 Sb., o silniční dopravě Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě

4

5 To jsou základy klasifikace
Třídy Třída 1 – Výbušné látky a předměty Třída 2 – Plyny Třída 3 – Hořlavé kapaliny Třída 4.1 – Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky a znecitlivěné tuhé výbušné látky Třída – Samozápalné látky Třída – Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny Třída 5.1 – Látky podporující hoření Třída 5.2 – Organické peroxidy Třída 6.1 – Toxické látky Třída 6.2 – Infekční látky Třída 7 – Radioaktivní látky Třída 8 – Žíravé látky Třída 9 – Jiné nebezpečné látky a předměty Důležité ! To jsou základy klasifikace ADR !!!

6 D – výbušné látky, znecitlivěné
O – podporující hoření F – hořlavé I – infekční C – žíravé M – látky, které během přepravy mohou vytvoří nebezpečí

7 Obalové skupiny obalová skupina použití obalu I
pro látky velmi nebezpečné II pro látky středně nebezpečné III pro látky málo nebezpečné

8 Bezpečnostní značky – příklady:

9 Oficiální pojmenování nebezpečné věci dle ADR
4. MÍSTO VYKLÁDKY SPZ taž. vozu: Firma (název): Užit. hm. taž. vozu (t): Ulice: SPZ návěsu: Město a PSČ: Užit. hm. návěsu(t): Telefon: Fax: SPZ přívěsu: IČO: DIČ: Užit. hm. přívěsu(t): 5. PŘIPOJENÉ DOKLADY Pokyny pro případ nehody: Další doklady: Odesílatel prohlašuje, že nebezpečné věci a nebezpečné odpady je dovoleno přepravovat silniční dopravou podle dohody ADR, a jejich stav, úprava, obal a bezpečnostní značky odpovídají této dohodě. Poř čís UN číslo Oficiální pojmenování nebezpečné věci dle ADR Čísla vzorů bezpeč. značek Obalová skupina Klasifik. kód Popis kusů Hr. hm. 1 kusu (kg) Hmot nost nákladu (t) *) Objem m3 Počet ks. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. UN 1831 KYSELINA SÍROVÁ, DÝMAVÁ 8, (6.1) I Sudy 3 0,6 18. Náklad předán dopravci: Náklad předán příjemci: Náklad přijal: dne: hod dne: hod dne: hod. Odesílatel: Dopravce: Příjemce: Razítko a podpis Razítko a podpis Razítko a podpis Poznámky:

10 ve znění pozdějších předpisů
Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů (do novely z.č. 34/2008 )

11 Zákon o odpadech č. 185/2001 ve znění pozdějších předpisů (do novely č
§ 4 Další základní pojmy Pro účely tohoto zákona se rozumí nebezpečným odpadem - odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu, Na přílohu 2 se dále odkazuje §6 odst.2 z.č.185/2001 ve znění pozdějších předpisů.

12 Seznam nebezpečných vlastností dle přílohy 2 zákona o odpadech č
Seznam nebezpečných vlastností dle přílohy 2 zákona o odpadech č. 185/2001 ve znění pozdějších předpisů (do novely č. 34/2008) Kód Nebezpečná vlastnost odpadu H1 Výbušnost H2 Oxidační schopnost H3-A Vysoká hořlavost H3-B Hořlavost H4 Dráždivost H5 Škodlivost zdraví H6 Toxicita H7 Karcinogenita H8 Žíravost

13 Seznam nebezpečných vlastností dle přílohy 2 zákona o odpadech č
Seznam nebezpečných vlastností dle přílohy 2 zákona o odpadech č. 185/2001 ve znění pozdějších předpisů (do novely č. 34/2008) Kód Nebezpečná vlastnost odpadu H9 Infekčnost H10 Teratogenita H11 Mutagenita H12 Schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami H13 Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do prostředí při nebo po odstraňování H14 Ekotoxicita

14 Seznam nebezpečných vlastností
dle Basilejské úmluvy a dle Vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. příloha 2 § 6 odst. 1 z.č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem zařadit odpad do kategorie nebezpečný, je-li a) uveden v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise, nebo

15 Seznam nebezpečných vlastností
dle Basilejské úmluvy a dle Vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. příloha 2 Třída Označení Vlastnosti 1 H Výbušniny 3 H Hořlavé kapaliny 4.1 H4.1 Hořlavé pevné látky 4.2 H4.2 Látky nebo odpady podléhající samovolnému vznícení 4.3 H4.3 Látky nebo odpady, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny 5.1 H5.1 Okysličovadla 5.2 H5.2 Organické peroxidy

16 Seznam nebezpečných vlastností dle
Basilejské úmluvy a dle Vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. Třída Označení Vlastnosti H6.1 Jedy (s akutní toxicitou) H6.2 Infekční látky 8 H Korozivní látky H Látky schopné uvolňovat jedovaté plyny ve styku se vzduchem nebo vodu H Toxické látky (s chronickou toxicitou a opožděným účinkem – včetně karcinogeních látek) 9 H Ekotoxické látky H Látky schopné jakýmkoliv způsobem po uložení uvolňovat jiné látky

17 Třída 6.2 - Infekční látky (H6.2)
Takto ne !

18 Třída 6.2 - Infekční látky (H6.2)
Takto ne !

19 Rozdíly v klasifikaci mezi dohodou ADR a mezi katalogem odpadů.
Dohoda ADR: klasifikuje nebezpečné věci podle skutečných vlastností (v podstatě nezáleží na názvu látky ani na jejím složení, vše závisí na vlastnostech) Zákon o odpadech – Katalog odpadů: - zařazuje odpady podle odvětví, oboru nebo technologického procesu v němž odpad vzniká. - nebezpečnost se posuzuje podle skutečných vlastností odpadu nebo jeho složek Výše uvedené rozdíly = problémy pro subjekty, které se zabývají manipulací s nebezpečnými odpady podléhajícími dohodě ADR

20 Rozdíly v klasifikaci mezi dohodou ADR a mezi katalogem odpadů.
Nebezpečné odpady je nutné podle dohody ADR klasifikovat pro konkrétní případy odpadů individuálně, nejde ve většině případů stanovit pro konkrétní katalogové číslo druhu odpadu jednu klasifikaci dle ADR!!! * Kyselina sírová a kyselina siřičitá 8, CT1,I 8, C1, II 1831 1830 2796 1833 1832 KYSELINA SÍROVÁ, DÝMAVÁ KYSELINA SÍROVÁ, obsahující více než 51 % kyseliny ELEKTROLYT PRO AKUMULÁTORY (BATERIE), KYSELINA SÍROVÁ, obsahující nejvýše 51 % kyseliny KYSELINA SIŘIČITÁ KYSELINA SÍROVÁ, POUŽITÁ

21 Rozdíly v klasifikaci mezi dohodou ADR a mezi katalogem odpadů.
* Kyselina chloro-vodíková 8, C1, II, III 1789 KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ (kyselina solná) * Kyselina dusičná a dusitá 8, CO1, I, II 8, COT, I 2031 2032 KYSELINA DUSIČNÁ, jiná než dýmavá, obsahující více než 70 % kyseliny KYSELINA DUSIČNÁ,DÝMAVÁ * Odpady ze zpracování azbestu 9, M1, II 9, M1, III 2212 2590 AZBEST, MODRÝ (krokydolit) nebo AZBEST, HNĚDÝ (amosit, mysorit) AZBEST BÍLÝ (chrysotil, aktinolit, antofylit, tremolit)

22 Převodník mezi katalogem odpadů a dohodou ADR
Rozdíly v klasifikaci mezi dohodou ADR a mezi katalogem odpadů. Pomůcka pro klasifikaci nebezpečných odpadů dle dohody ADR – Převodník odpadů

23 Rozdíly v klasifikaci mezi dohodou ADR a mezi katalogem odpadů.

24 Kontinuální sledování přeprav nebezpečných věcí a nebezpečných odpadů
V důsledku odcizování nebezpečných věcí v průběhu přepravy zneužitelných k teroristickým útokům zavedení kapitoly 1.10 do dohody ADR. Kap zavádí preventivní kroky směřující ke snížení rizika odcizení a zneužití nebezpečných věcí Pododdíl stanoví používání prostředků, zařízení nebo systémů k ochraně proti odcizení vozidla a jeho nákladu při přepravě vysoce rizikových věcí. V této verzi dohody ADR je používání telematických systémů pro sledování přeprav doporučeno.

25 Systémy WEBNEB - NEBNAK

26 Systémy WEBNEB – NEBNAK
Posouzení realizovatelnosti přepravy

27 Systémy WEBNEB – NEBNAK Posouzení realizovatelnosti přepravy
Ověření způsobilosti řidiče Ověření způsobilosti vozidla

28 Systémy WEBNEB – NEBNAK Posouzení realizovatelnosti přepravy
Ověření subjektů zúčastněných na přepravě a jejich zadání do systému

29 Systémy WEBNEB - NEBNAK
Evidence probíhajících přeprav

30 Systémy WEBNEB - NEBNAK
Zobrazení probíhajících přeprav

31 Děkuji za pozornost ! Dr. Ing. Jiří Došek DEKRA Automobil, a.s.
Vedoucí střediska pro přepravu nebezpečných věcí ADR, RID, ADN Türkova 1001 PRAHA 4 ( È   › ü


Stáhnout ppt "Nebezpečné odpady a ADR"

Podobné prezentace


Reklamy Google