Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DEKRA Automobil a.s. © DEKRA Automobil a.s. DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 Nebezpečné odpady a ADR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DEKRA Automobil a.s. © DEKRA Automobil a.s. DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 Nebezpečné odpady a ADR."— Transkript prezentace:

1 DEKRA Automobil a.s. © DEKRA Automobil a.s. DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 Nebezpečné odpady a ADR

2

3 DEKRA Automobil a.s. © DEKRA Automobil a.s. Právní úprava  Sbírka mezinárodních smluv - Sdělení č. 14/2007 Sb., Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (Dohoda ADR)  Zákon č. 111/1994, 304/1997, 150/2000, 1/2001, 175/2002 Sb., o silniční dopravě  Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě

4 DEKRA Automobil a.s. © DEKRA Automobil a.s.

5 DEKRA Automobil a.s. © DEKRA Automobil a.s. Třída 1 – Výbušné látky a předměty Třída 2 – Plyny Třída 3 – Hořlavé kapaliny Třída 4.1 – Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky a znecitlivěné tuhé výbušné látky Třída 4.2 – Samozápalné látky Třída 4.3 – Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny Třída 5.1 – Látky podporující hoření Třída 5.2 – Organické peroxidy Třída 6.1 – Toxické látky Třída 6.2 – Infekční látky Třída 7 – Radioaktivní látky Třída 8 – Žíravé látky Třída 9 – Jiné nebezpečné látky a předměty Třídy Důležité ! To jsou základy klasifikace ADR !!!

6 DEKRA Automobil a.s. © DEKRA Automobil a.s. D – výbušné látky, znecitlivěné O – podporující hoření F – hořlavé I – infekční C – žíravé M – látky, které během přepravy mohou vytvoří nebezpečí

7 DEKRA Automobil a.s. © DEKRA Automobil a.s. obalová skupinapoužití obalu Ipro látky velmi nebezpečné IIpro látky středně nebezpečné IIIpro látky málo nebezpečné Obalové skupiny

8 DEKRA Automobil a.s. © DEKRA Automobil a.s. Bezpečnostní značky Bezpečnostní značky – příklady:

9 DEKRA Automobil a.s. © DEKRA Automobil a.s. 4. MÍSTO VYKLÁDKY SPZ taž. vozu: Firma (název):Užit. hm. taž. vozu (t): Ulice:SPZ návěsu: Město a PSČ:Užit. hm. návěsu(t): Telefon: Fax:SPZ přívěsu: IČO: DIČ:Užit. hm. přívěsu(t): 5. PŘIPOJENÉ DOKLADY Pokyny pro případ nehody: Další doklady: Odesílatel prohlašuje, že nebezpečné věci a nebezpečné odpady je dovoleno přepravovat silniční dopravou podle dohody ADR, a jejich stav, úprava, obal a bezpečnostní značky odpovídají této dohodě. P oř čí s UN číslo Oficiální pojmenování nebezpečné věci dle ADR Čísla vzorů bezpeč. značek Obalová skupina Klasifik. kód Popis kusů Hr. hm. 1 kusu (kg) Hmot nost nákladu (t) *) Objem m3 Počet ks. 8.9. 10.11.12.13.14.15.16.17. UN 1831 KYSELINA SÍROVÁ, DÝMAVÁ 8, (6.1) ISudy 3 0,6 18. Náklad předán dopravci: 19. Náklad předán příjemci: 20. Náklad přijal: dne: hod. dne: hod. dne: hod. Odesílatel: Dopravce: Příjemce: Razítko a podpis Razítko a podpis Razítko a podpis Poznámky:

10 DEKRA Automobil a.s. © DEKRA Automobil a.s. Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů (do novely z.č. 34/2008 )

11 DEKRA Automobil a.s. © DEKRA Automobil a.s. Zákon o odpadech č. 185/2001 ve znění pozdějších předpisů (do novely č. 34/2008) § 4 Další základní pojmy Pro účely tohoto zákona se rozumí a)nebezpečným odpadem a)nebezpečným odpadem - odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu, Na přílohu 2 se dále odkazuje §6 odst.2 z.č.185/2001 ve znění pozdějších předpisů.

12 DEKRA Automobil a.s. © DEKRA Automobil a.s. Seznam nebezpečných vlastností dle přílohy 2 zákona o odpadech č. 185/2001 ve znění pozdějších předpisů (do novely č. 34/2008) KódNebezpečná vlastnost odpadu H1Výbušnost H2Oxidační schopnost H3-AVysoká hořlavost H3-BHořlavost H4Dráždivost H5Škodlivost zdraví H6Toxicita H7Karcinogenita H8Žíravost

13 DEKRA Automobil a.s. © DEKRA Automobil a.s. Seznam nebezpečných vlastností dle přílohy 2 zákona o odpadech č. 185/2001 ve znění pozdějších předpisů (do novely č. 34/2008) KódNebezpečná vlastnost odpadu H9Infekčnost H10Teratogenita H11Mutagenita H12Schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami H13 Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do prostředí při nebo po odstraňování H14Ekotoxicita

14 DEKRA Automobil a.s. © DEKRA Automobil a.s. Seznam nebezpečných vlastností dle Basilejské úmluvy a dle Vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. příloha 2 § 6 odst. 1 z.č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem zařadit odpad do kategorie nebezpečný, je-li a) uveden v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise, nebo

15 DEKRA Automobil a.s. © DEKRA Automobil a.s. Seznam nebezpečných vlastností dle Basilejské úmluvy a dle Vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. příloha 2 TřídaOznačeníVlastnosti 1H1 Výbušniny 3H3 Hořlavé kapaliny 4.1H4.1 Hořlavé pevné látky 4.2 H4.2 Látky nebo odpady podléhající samovolnému vznícení 4.3 H4.3 Látky nebo odpady, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny 5.1H5.1 Okysličovadla 5.2H5.2 Organické peroxidy

16 DEKRA Automobil a.s. © DEKRA Automobil a.s. Seznam nebezpečných vlastností dle Basilejské úmluvy a dle Vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. TřídaOznačeníVlastnosti 6.1 H6.1 Jedy (s akutní toxicitou) 6.2 H6.2 Infekční látky 8H8 Korozivní látky 9 H10 Látky schopné uvolňovat jedovaté plyny ve styku se vzduchem nebo vodu 9 H11 Toxické látky (s chronickou toxicitou a opožděným účinkem – včetně karcinogeních látek) 9H12 Ekotoxické látky 9 H13 Látky schopné jakýmkoliv způsobem po uložení uvolňovat jiné látky

17 DEKRA Automobil a.s. © DEKRA Automobil a.s. Třída 6.2 - Infekční látky (H6.2) Takto ne !

18 DEKRA Automobil a.s. © DEKRA Automobil a.s. Třída 6.2 - Infekční látky (H6.2) Takto ne !

19 DEKRA Automobil a.s. © DEKRA Automobil a.s. Rozdíly v klasifikaci mezi dohodou ADR a mezi katalogem odpadů. Dohoda ADR: podle skutečných vlastností klasifikuje nebezpečné věci podle skutečných vlastností (v podstatě nezáleží na názvu látky ani na jejím složení, vše závisí na vlastnostech) Zákon o odpadech – Katalog odpadů Zákon o odpadech – Katalog odpadů: podle odvětví, oboru nebo technologického procesu v němž odpad vzniká -zařazuje odpady podle odvětví, oboru nebo technologického procesu v němž odpad vzniká. -nebezpečnost se posuzuje podle skutečných vlastností odpadu nebo jeho složek Výše uvedené rozdíly = problémy pro subjekty, které se zabývají manipulací s nebezpečnými odpady podléhajícími dohodě ADR

20 DEKRA Automobil a.s. © DEKRA Automobil a.s. Rozdíly v klasifikaci mezi dohodou ADR a mezi katalogem odpadů. Nebezpečné odpady je nutné podle dohody ADR klasifikovat pro konkrétní případy odpadů individuálně, nejde ve většině případů stanovit pro konkrétní katalogové číslo druhu odpadu jednu klasifikaci dle ADR!!! 06 01 01*Kyselina sírová a kyselina siřičitá 8, CT1,I 8, C1, II 1831 1830 2796 1833 1832 KYSELINA SÍROVÁ, DÝMAVÁ KYSELINA SÍROVÁ, obsahující více než 51 % kyseliny ELEKTROLYT PRO AKUMULÁTORY (BATERIE), KYSELINA SÍROVÁ, obsahující nejvýše 51 % kyseliny KYSELINA SIŘIČITÁ KYSELINA SÍROVÁ, POUŽITÁ

21 DEKRA Automobil a.s. © DEKRA Automobil a.s. Rozdíly v klasifikaci mezi dohodou ADR a mezi katalogem odpadů. 06 01 02* Kyselina chloro- vodíková 8, C1, II, III 1789KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ (kyselina solná) 06 01 05 *Kyselina dusičná a dusitá 8, CO1, I, II 8, COT, I 2031 2032 KYSELINA DUSIČNÁ, jiná než dýmavá, obsahující více než 70 % kyseliny KYSELINA DUSIČNÁ,DÝMAVÁ 06 13 04* Odpady ze zpracování azbestu 9, M1, II 9, M1, III 2212 2590 AZBEST, MODRÝ (krokydolit) nebo AZBEST, HNĚDÝ (amosit, mysorit) AZBEST BÍLÝ (chrysotil, aktinolit, antofylit, tremolit)

22 DEKRA Automobil a.s. © DEKRA Automobil a.s. Rozdíly v klasifikaci mezi dohodou ADR a mezi katalogem odpadů. Převodník mezi katalogem odpadů a dohodou ADR Převodník odpadů Pomůcka pro klasifikaci nebezpečných odpadů dle dohody ADR – Převodník odpadů

23 DEKRA Automobil a.s. © DEKRA Automobil a.s. Rozdíly v klasifikaci mezi dohodou ADR a mezi katalogem odpadů.

24 DEKRA Automobil a.s. © DEKRA Automobil a.s. Kontinuální sledování přeprav nebezpečných věcí a nebezpečných odpadů V důsledku odcizování nebezpečných věcí v průběhu přepravy zneužitelných k teroristickým útokům zavedení kapitoly 1.10 do dohody ADR. Kap. 1.10 zavádí preventivní kroky směřující ke snížení rizika odcizení a zneužití nebezpečných věcí Pododdíl 1.10.3.3 stanoví používání prostředků, zařízení nebo systémů k ochraně proti odcizení vozidla a jeho nákladu při přepravě vysoce rizikových věcí. V této verzi dohody ADR je používání telematických systémů pro sledování přeprav doporučeno.

25 DEKRA Automobil a.s. © DEKRA Automobil a.s. Systémy WEBNEB - NEBNAK

26 DEKRA Automobil a.s. © DEKRA Automobil a.s. Systémy WEBNEB – NEBNAK Posouzení realizovatelnosti přepravy

27 DEKRA Automobil a.s. © DEKRA Automobil a.s. Systémy WEBNEB – NEBNAK Posouzení realizovatelnosti přepravy Ověření způsobilosti řidiče Ověření způsobilosti vozidla

28 DEKRA Automobil a.s. © DEKRA Automobil a.s. Systémy WEBNEB – NEBNAK Posouzení realizovatelnosti přepravy Ověření subjektů zúčastněných na přepravě a jejich zadání do systému

29 DEKRA Automobil a.s. © DEKRA Automobil a.s. Systémy WEBNEB - NEBNAK Evidence probíhajících přeprav

30 DEKRA Automobil a.s. © DEKRA Automobil a.s. Systémy WEBNEB - NEBNAK Zobrazení probíhajících přeprav

31 DEKRA Automobil a.s. © DEKRA Automobil a.s. Děkuji za pozornost ! Dr. Ing. Jiří Došek DEKRA Automobil, a.s. Vedoucí střediska pro přepravu nebezpečných věcí ADR, RID, ADN Türkova 1001 149 00 PRAHA 4  +420 267 288 312  +420 602 619 427  + 420 267 288 310  jiri.dosek@dekra-automobil.cz jiri.dosek@dekra-automobil.cz http://www.dekra-automobil.cz


Stáhnout ppt "DEKRA Automobil a.s. © DEKRA Automobil a.s. DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 Nebezpečné odpady a ADR."

Podobné prezentace


Reklamy Google