Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Č eská republika: Památky Podorlicka Hospodářský zeměpis Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Č eská republika: Památky Podorlicka Hospodářský zeměpis Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka,"— Transkript prezentace:

1 Č eská republika: Památky Podorlicka Hospodářský zeměpis Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 Hrady a zámky Mezi nejnavšt ě vovan ě jší z ř íceniny hrad ů Podorlicka pat ř í Potštejn a Litice, dále také Žampach a Lanšperk. Dalšími hrady jsou Brandýs nad Orlicí a Frymburk. Nejznám ě jšími zámky jsou Opo č no, Rychnov nad Kn ě žnou, Doudleby nad Orlicí a Č astolovice. Dále zde jsou zámky v Chocni, Kostelci nad Orlicí, Lanškroun ě, Letohradu, Tatenicích, Potštejn ě a záme č ek u Rudoltic

3 Zřícenina hradu Potštejn Hrad Potštejn byl založen P ů tou z Potštejna z rodu Drslavic ů patrn ě p ř ed r. 1287 jako mohutný gotický hrad, jeden z nejpevn ě jších v celé podorlické oblasti. Jeho syn Mikuláš, loupeživý rytí ř, zde našel bezpe č né úto č išt ě. B ě hem č asu hrad vyst ř ídal n ě kolik majitel ů. Ve 14. století byl dobyt a zna č n ě poškozen. V 16. století byl hrad Potštejn reprezenta č ním sídlem Pernštejn ů a plnil funkci správního centra. Bylo to období jeho nejv ě tší slávy. Po opušt ě ní hradu Hrzány z Harasova, kte ř í zde v 16. století provád ě li poslední stavební úpravy, Potštejn postupn ě chátral. Dílo zkázy dovršil Jan Ludvík Harbuval de Chamaré, který zde v letech 1747 - 1782 hledal poklad loupeživého rytí ř e Mikuláše. V sou č asné dob ě je hrad v majetku obce a prochází rozsáhlou rekonstrukcí.

4 Hrad Litice Nad stejnojmennou obcí se ty č í z ř ícenina hradu Drslavic ů z 13. století. Vybrali si p ř íhodné místo, skalnatý ostroh obtékaný ze t ř í stran ř ekou Orlicí. Mezi majiteli byli pozd ě ji nap ř. králové Václav II. a Ji ř í z Pod ě brad, který jej nechal p ř estav ě t na jeden z nejmocn ě jších hrad ů té doby. Na Liticích v ě znil husitského radikála V. Korandu. P ř izvaní kameníci vytvo ř ili na pr ůč elí vstupní v ě že n ě kolik plastických reliéf ů, ojedin ě lý dokument socha ř ského um ě ní 15. století. Za Pernštejn ů obývali Litice ú ř edníci. Zachovalá hradní v ě ž s palácem, kde se nachází malé muzeum, nabízí široký rozhled do okolí.

5 Zámek Opočno Renesan č ní zámek nad údolím Zlatého potoka stav ě l č eský šlechtický rod Tr č k ů z Lípy v pr ů b ě hu druhé poloviny 16. stol. Velkorysost koncepce a zna č ný rodový majetek byly p ř edpokladem k výstavb ě rozsáhlého areálu, rozvíjeného kolem hlavní zámecké budovy se t ř emi podlažími arkádových lodžií otev ř ených do obdélníkového nádvo ř í. Události t ř icetileté války spolu s pronikáním nových spole č enských forem a stavebních sloh ů ovlivnily vzhled i vlastnictví areálu. Pro Colloredo - Mansfeldy se stala pot ř eba reprezentace hlavní silou ovliv ň ující d ě ní v zámku. Interiéry byly upravovány v duchu evropského aristokratického prost ř edí, hospodá ř sky využívané údolí nahradil nov ě založený p ř írodn ě krajiná ř ský park s romantickými stavbami. P ř es veškeré zm ě ny, kterými zámecký areál prošel, si dodnes udržel obrovskou historickou hodnotu, ale i zna č né kouzlo a svého genia loci. Prohlídka expozice zámku zahrnuje bohat ě vybavené historické interiéry s cennými solitérními kusy mobiliá ř e, náznakovou expozici vývoje nábytku, jedine č né sbírky obraz ů, evropských i asijských zbraní, knih i etnografických p ř edm ě t ů z Afriky a Ameriky.

6 Zámek Častolovice D ě jiny zámku sahají až do 13. století. Byla to p ů vodn ě vodní tvrz, v jejímž držení se v pr ů b ě hu 15. a 16. století vyst ř ídali r ů zní majitelé. Rodina Oppersdorf ů p ř estav ě la v letech 1588 až 1615 tvrz na renesan č ní zámek. Z té doby pocházejí výjevy z Liviových ř ímských d ě jin, které zdobí nádvorní fasádu. V roce 1694 zakoupili Č astolovice Šternberkové a z ů stali zde až do roku 1948, kdy zámek p ř ešel do majetku státu. Po roce 1989 byl vrácen rodu Šternberk ů. V interiérech se nachází rozsáhlá sbírka obraz ů a malované kazetové stropy. Na nádvo ř í galerie sou č asných um ě lc ů, kavárna a restaurace. K zámku náleží rozsáhlý anglický park s r ů žovou a vodní zahradou, zámeckým zv ěř incem, oborou s bílými da ň ky a jeleny sika a s d ě tským h ř išt ě m. Prohlídková trasa obsahuje ukázky bydlení šlechty v 17. - 19. století. Dominantou prohlídky je rytí ř ský sál, zámecká jídelna zvaná Tobiáška se sbírkou portrét ů č eských panovník ů a kaple Božího t ě la. Rytí ř ský sál, jídelnu a další dva p ř ilehlé salonky zdobí unikátní renesan č ní kazetové stropy z po č átku 17. století. Bohaté sbírky obraz ů, zbraní apod.

7 LIDOVÁ ARCHITEKTURA Kostel sv. Jana K ř titele ve Slavo ň ov ě Rotunda sv. Kate ř iny v Č eské T ř ebové Nám ě stí v Jablonném Hostinec Kr č ma v Lanškroun ě

8 PEVNOSTI BOUDA A HANI Č KA D ě lost ř elecká tvrz Bouda byla vybudována v letech 1936 - 1938 jako sou č ást č eskoslovenského pevnostního systému na obranu proti N ě mecku. Jako jediná z p ě ti stavebn ě dokon č ených tvrzí je zp ř ístupn ě na ve ř ejnosti. Je skv ě lou ukázkou toho, jak se Č eskoslovenská republika p ř ipravovala na svoji obranu, a je nejmohutn ě jším prvkem pevnostní linie budované po celé délce státní hranice. Byla vybudována na stejnojmenném kopci nad obcí T ě chonín v t ě žce p ř ístupném terénu na sestupném h ř ebenu ze Suchého vrchu (995 m). Tvrz je komplexem p ě ti objekt ů, tzv. srub ů, které propojuje rozsáhlý systém chodeb a sál ů (délka 1,5 km). D ě lost ř elecká pevnost Hani č ka pat ř í do systému p ř edvále č ného hrani č ního opevn ě né vybudovaného v letech 1935 – 38 na obranu p ř ed nacistickým N ě meckem. Nachází se nedaleko stejnojmenné osady u státní hranice s Polskou republikou. V roce 2007 byla pevnost Hani č ka vyhlášena technickou kulturní památkou. Pevnostní komplex se skládá z 6 bojových objekt ů na povrchu, které jsou v podzemí propojeny stovkami metr ů chodeb a sál ů. Od roku 1975 do roku 1995 byla Hani č ka ve ř ejnosti nep ř ístupná, protože v ní Federální ministerstvo vnitra budovalo protiatomové vále č né stanovišt ě Kahan (krycí název), které m ě lo zabezpe č it p ř ežití n ě kolika vyvoleným. Podzemí bylo upraveno a vybaveno moderní technologií jako je nap ř. strojovna s agregáty na výrobu elektrické energie, úpravna vody, místnosti pro osádku atd.

9 TECHNICKÉ PAMÁTKY Železárna - R ů ženina hu ť ve Skuhrov ě nad B ě lou Staro č eský pivovárek v Dobrušce D ř ev ě ný v ě šadlový most ve Zdobnici

10 SLAVNÉ OSOBNOSTI Rodný domek F. V. Heka Jedna z nejvýznamn ě jších památek m ě sta, p ř edstavuje dob ř e dochovanou ukázku dobrušské p ř edm ě stské architektury 18. století. Do d ě jin se však zapsal i další skute č ností. Dne 11. 4. 1769 se v n ě m narodil František Vladislav Hek, znám ě jší jako hlavní postava Jiráskova p ě tidílného románu F. L.V ě k. Expozice rodného domku má t ř i č ásti. Obytná sv ě tni č ka p ř ipomíná zp ů sob života a bydlení na po č átku 19. století. Na ni navazuje kupecký krám a záv ě re č nou č ást expozice tvo ř í muzeum života a díla nejpopulárn ě jší dobrušské osobnosti. Rodný domek Prokopa Diviše U helvíkovického mostu stojí roubenka, ve které je dnes umíst ě n památník žamberského rodáka, vynálezce „stroje proti bou ř ím" (zemn ě ného bleskosvodu) Prokopa Diviše (1696 - 1765). Návšt ě vníci si zde mohou prohlédnout maketu slavného vynálezu, dobov ě vybavenou sv ě tnici a expozici v ě novanou nejd ů ležit ě jším okamžik ů m Divišovy cesty za vzd ě láním a jeho dráhy premonstrátského kn ě ze a v ě dce.

11 Domek Na Sboru v Kunvaldu V roce 1457 se v Kunvaldu usadila malá skupinka poslucha čů arcibiskupa Jana Rokycany, která žila pod vlivem u č ení Petra Chel č ického. Jednota bratrská, jak se pozd ě ji toto hnutí ozna č ovalo, si v míst ě dnešního domku č. p. 238 postavila Sbor Č eských brat ř í. V roce 1929 upravila Č eskobratrská církev evangelická stavení na památník J. A. Komenského a Jednoty bratrské. Mezi ostatními exponáty si mohou návšt ě vníci prohlédnout i Bibli kralickou. Poblíž domku je pískovcový pomník J. A. Komenského, uprost ř ed obce roste tzv. Bratrská lípa, vysazená č eskými bratry v roce 1547.


Stáhnout ppt "Č eská republika: Památky Podorlicka Hospodářský zeměpis Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka,"

Podobné prezentace


Reklamy Google