Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cesta ke kvalitě Evaluační nástroje

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cesta ke kvalitě Evaluační nástroje"— Transkript prezentace:

1 Cesta ke kvalitě Evaluační nástroje Stanislav Michek, zástupce hlavního manažera projektu, NÚV

2 Mapa evaluačních nástrojů
Pozorování Skupinové rozhovory Dotazování jiných aktérů Dotazování žáků Evaluační nástroje poskytující kvantitativní indikátory Analýza dokumentů Plánuj Dělej Kontroluj Jednej Profesní portfolio učitele Rámec profesních kvalit učitele Klima školy Zpětná vazba absolventů a firem Dotazování rodičů Anketa pro rodiče Příprava na změnu. Metoda pro předjímání reakcí lidí. Výuka v odborném výcviku Skupinová bilance absolventů Učíme děti učit se Analýza dokumentace školy Metody, a formy výuky Dotazování učitelů Internetová prezentace školy Mapování cílů kurikula Zapojení ICT v životě školy – Profil školy21 Zjišťování a vyhodnocování výsledků vzdělávání žáků Klima učitelského sboru Poradenská role školy Anketa pro učitele Připravenost školy k inklusivnímu vzdělávání Předcházení problémům v chování žáků Společenství prvního stupně Strategie učení se cizímu jazyku Postoje žáků ke škole Školní výkonová motivace žáků Interakce učitele a žáků Anketa pro žáky Klima školní třídy Založeno na kvalitativním přístupu Dobrá škola. Metoda pro stanovení priorit školy 360° zpětná vazba pro střední úroveň řízení školy Založeno na více metodách Rámec pro vlastní hodnocení školy

3 Seznam evaluačních nástrojů
Rámec pro vlastní hodnocení školy. Metodický průvodce Anketa pro rodiče. Anketa škole na míru Anketa pro žáky. Anketa škole na míru Anketa pro učitele. Anketa škole na míru Analýza dokumentace školy. Katalog kvantitativních indikátorů Dobrá škola. Metoda pro stanovení priorit školy Příprava na změnu. Metoda pro předjímání reakcí lidí Rámec profesních kvalit učitele. Hodnoticí a sebehodnoticí arch Profesní portfolio učitele. Soubor metod k hodnocení a sebehodnocení 360° zpětná vazba pro střední úroveň řízení. Soubor dotazníků a metodických doporučení Metody a formy výuky. Hospitační arch Učíme děti učit se. Hospitační arch Výuka v odborném výcviku. Hospitační arch Klima školy. Soubor dotazníků pro učitele, žáky a rodiče Klima školní třídy. Dotazník pro žáky Klima učitelského sboru. Dotazník pro učitele Společenství prvního stupně. Dotazník pro žáky formou počítačové hry Interakce učitele a žáků. Dotazník pro žáky Připravenost školy k inkluzivnímu vzdělávání. Dotazník pro učitele Předcházení problémům v chování žáků. Dotazník pro žáky Poradenská role školy. Posuzovací arch Mapování cílů kurikula. Posuzovací arch Strategie učení se cizímu jazyku. Dotazník pro žáky Školní výkonová motivace žáků. Dotazník pro žáky Postoje žáků ke škole. Dotazník pro žáky Zjišťování a vyhodnocování výsledků vzdělávání žáků. Posuzovací archy ICT v životě školy - Profil školy21. Metodický průvodce Internetová prezentace školy. Posuzovací arch Skupinová bilance absolventů. Metoda pro hodnocení průběhu školního vzdělávání Zpětná vazba absolventů a firem. Dotazník pro absolventy a metoda rozhovoru pro zástupce spolupracujících firem

4 Manuály k evaluačním nástrojům
Cíle a účel nástroje Obecný úvod do problematiky Pokyny pro zadávání a vyhodnocení nástroje Interpretace nástroje Postup ověřování nástroje Obecná doporučení – opatření Ukázka použití nástroje Rizika nástroje Přílohy Nástroj Evaluační zpráva Psychometrické vlastnosti nástroje a normy

5 1. Rámec pro vlastní hodnocení školy.
Metodický průvodce. Autorka: Martina Kekule

6 Použití nástroje Výstup identifikace oblastí kvality, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků identifikace oblastí kvality, které je vhodné zlepšit Zpráva o vlastním hodnocení školy ve Wordu, PDF, ODT

7 Charakteristika nástroje
Kdo hodnotí? Možnosti použití evaluačního nástroje: dostačující nástroj pro školy, které s evaluací teprve začínají a pro školy, kde by systematičtěji provedená evaluace postrádala smysl (malotřídky apod.) provádí: ředitel/ka, užší vedení přehledový a zastřešující nástroj pro autoevaluaci, kterou je vhodné prohlubovat použitím dalších evaluačních nástroj provádí: širší vedení, tým složený s dalších zaměstnanců provádí: -//- s případným pohledem externího hodnotitele

8 Vazba na vyhlášku č. 15/2005 Sb. a novelu č. 225/2009 Sb.
Odstavec 2 § 8 - hlavní oblasti vlastního hodnocení školy. Písm. a) - e): detailně zhodnoceny pomocí kriteriálních otázek. Písm. f) (Úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům): je splněn při provedení souhrnného zhodnocení jednotlivých oblastí. Odstavec 1 § 8 - zaměření vlastního hodnocení školy. Písm. a) a b) se týkají cílů a posouzení, jak jsou tyto cíle plněny. Toto hodnocení se vždy děje v rámci souhrnných zhodnocení jednotlivých oblastí. Pro větší přehlednost jsou cíle převzaty z jiných dokumentů a zaznamenány v úvodní části nástroje. Provedení druhého celkového zhodnocení znamená splnění požadavků v písm. c) a d)

9 Východiska, inspirace Východiska, inspirace
Inspirace nástroji pro sebehodnocení firem (model CAF, model START) Inspirace nástroji pro auto/evaluaci v evropských zemích (např. přehled evaluace škol poskytujících povinné vzdělávání v Evropě (data Eurydice), Jak dobrá je naše škola?, Holandský dotazník pro učitele) Legislativa (školský zákon, vyhláška č. 15/2005 a její novela č. 225/2009) Kritéria hodnocení ČŠI, požadavky RVP na autoevaluaci Další odborná literatura týkající se auto/evaluace Dokumenty obsahující vlastní hodnocení škol vytvořené samotnými školami Skupinové rozhovory se zástupci různých typů škol

10 Upraveno na základě diskusí z 2 focus groups a připomínek zástupců 7 typů škol
Pilotáže se účastnilo: sledována obsahová validita, náročnost a srozumitelnost nástroje Typ školy Počet Mateřská škola 2 Základní škola 11 Gymnázium 5 SOU 3 SOŠ 9 VOŠ 1

11 Evaluační proces s RVHŠ:
Struktura nástroje Evaluační proces s RVHŠ:

12 Struktura nástroje pohledem uživatele
Činnosti, které provedete během vlastního hodnocení školy při použití nástroje, můžeme rozdělit do několika základních kroků: 1. Úvodní informace Uvedete stručný popis školy zasazený do kontextu vnějšího prostředí (velikost školy a sídla školy, charakteristika spádové oblasti atd.). Zaznamenáte cíle školy, které jsou stanoveny zejména v koncepčním záměru rozvoje školy a ve školním vzdělávacím programu. Vyberete typ školy, na základě kterého budou vygenerována kritéria příslušející právě k danému typu školy. Můžete si vygenerovat podklady, které tvoří zejména z přehled kriteriálních otázek.

13 Struktura nástroje pohledem uživatele
2. Hodnocení oblastí a podoblastí Postupně zhodnotíte všechny podoblasti podle navržených kriteriálních otázek. Shromáždíte důkazy, kterými doložíte, co a jak je v dané oblasti prováděno, jakých výsledků je dosahováno. Těmito důkazy mohou být i šetření dílčích oblastí kvality školy realizovaná za pomoci nástrojů vytvořených v rámci projektu Cesta ke kvalitě. Vyberete odpovídající stupeň na hodnotící škále. Zvolíte počet bodů v rozmezí příslušejícím danému stupni (volitelné). Můžete podat konkrétní návrh na zlepšení v dané oblasti (volitelné).

14 Struktura nástroje pohledem uživatele
3. Souhrnné zhodnocení a návrh zlepšení Provedete souhrnné zhodnocení za každou oblast také vzhledem k podmínkám a stanoveným cílům školy. Provedete celkové zhodnocení dosažených výsledků. Navrhnete opatření pro další zlepšování. Vygenerujete si zprávu o vlastním hodnocení školy, kterou ještě můžete upravit.

15 Oblasti kvality školy Podmínky ke vzdělávání Obsah a průběh vzdělávání
Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání Výsledky vzdělávání žáků Vedení a řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům  

16 Zpráva o vlastním hodnocení školy
Kapitoly:   Formát: pro Office 03/07, PDF Reader nebo OpenOffice Možnost doplnit nebo upravit text, přidat fotografie, apod.

17 Jaké jsou škály? Jaké máme důkazy? Jaký odpovídá stupeň hodnocení?
zhodnocení kritéria souhrnné zhodnocení Jaké jsou škály? Jaké máme důkazy? Jaký odpovídá stupeň hodnocení?

18 2 typy Hodnocení: hodnocení procesu (např. 2.3)
zhodnocení kritéria 2 typy hodnocení procesu (např. 2.3) hodnocení dosažení výsledku (např. 4.1) Škály (viz podklady) ad 1) rozdíl mezi stupněm 2 a 3: systematičnost! ad 2) škála 1:   škála 2: omezený výběr v závislosti na předchozím škála 1 a 2:   Bodové hodnocení – volitelné – lépe začít na spodní hranici

19 Výběr jednotlivých stupňů škál
Hodnocení Výstupy škol: Výběr jednotlivých stupňů škál

20   Hodnocení: Škály (viz podklady) ad 2) škála 1 Hodnocení
zhodnocení kritéria Škály (viz podklady) ad 2) škála 1 Stupeň 1 Stupeň 2 Stupeň 3 Stupeň 4  

21   Hodnocení: Škály (viz podklady) ad 2) škála 1 a 2 Hodnocení
zhodnocení kritéria Škály (viz podklady) ad 2) škála 1 a 2 Škála 1 Škála 2 trendy za období min. 3 let extrapolace  

22  Úkol: Uveďte + a – následujících důkazů 
Hodnocení Hodnocení: zhodnocení kritéria Důkazy viz Zdroje cíl: objektivizace hodnocení konkrétní! rozbor různých aspektů stručné, stačí odkaz na konkrétní dokument (např. provedenou analýzu)  Úkol: Uveďte + a – následujících důkazů 

23 Hodnocení Hodnocení: Podmínky Zhodnocení oblastí vzhledem k Oblasti dobrých výsledků, oblasti ke zlepšení zhodnocení kritéria souhrnné zhodnocení

24 RVHŠ v číslech RVHŠ v číslech Nástroj 5 oblastí 25 podoblastí
cca 100 kritérií Zpráva o vlastním hodnocení školy cca 15 stran bez příloh max. 40 stran včetně příloh Program 23 složek 251 souborů řádků zdrojového kódu

25 2. Ankety pro rodiče Autor: Tomáš Kohoutek

26 Ankety pro rodiče Cílem ankety může být zjištění názoru rodičů na určité aspekty činnosti školy nebo získání doporučení před určitým konkrétním rozhodnutím v dalším rozvoji školy. Obecně lze anketu využít v každém typu školy. Soubor otázek pro výběr usiluje o uspokojení 8 typů škol (MŠ speciální, ZŠ, speciální ZŠ, G, SOŠ, SOU, konzervatoř, ZUŠ), které jsou cílovými skupinami projektu. Pod tímto evaluačním nástrojem nenajdete pouze jednu anketu, ani sadu anket. Najdete zde soubor 158 otázek pro každý typ školy vhodných pro použití a dále doporučení pro skladbu otázek do jedné ankety, která může být adresovaná rodičům. Verbalizovaná zpráva i s tabulkami výsledků je ihned automaticky generována ve wordu a v PDF

27 Ankety pro rodiče – bloky otázek
Informace: Jsou pro Vás dostačující informace, které dostáváte ze školy? Jak přínosné jsou pro Vás tyto zdroje informací o Vašem dítěti a o škole? Jak jste spokojeni se zázemím a vybavením školy? Zázemí školy: Jak jste spokojeni s úrovní výuky na naší škole? Jak jste spokojeni s jednotlivými oblastmi výuky? Jak náročné jsou podle Vás požadavky, které škola na Vaše dítě klade? Jsou v naší škole velké rozdíly: Výuka: Nakolik jste spokojeni s úrovní výchovného působení naší školy? Podporuje naše škola u dítěte: Jste spokojeni s úrovní dalších aktivit školy? Posuďte prosím, s čím se Vaše dítě ve škole setkává a jak se zde cítí: Přáli byste si, aby se něco změnilo: Nakolik o Vás platí, že... Spolupráce školy s partnery: Jste spokojeni s úrovní komunikace mezi Vámi a školou? Výchovné působení školy: Posuďte prosím, jak jste spokojeni s vedením školy: Pokuste se prosím obecně ohodnotit, nakolik jste celkově spokojeni

28 Prostředí anket pro rodiče

29 Samotná anketa pro rodiče

30 Ankety pro rodiče – struktura zprávy
Informace o respondentech Souhrnné výsledky – splnění očekávání s: s úrovní informací o škole se zázemím školy s úrovní výuky s výchovným působením školy s nabídkou mimoškolních aktivit a dalších akcí školy se vztahy a atmosférou ve škole s úrovní komunikace se školou s vedením školy s úrovní spolupráce školy s partnery Splňuje škola Vaše očekávání? Doporučili byste školu, do které Vaše dítě chodí, i svým známým? Informace Zázemí školy Výuka Výchovné působení školy Vztahy Spolupráce rodičů Komunikace Vedení školy

31 4. Anketa pro učitele Autor: Tomáš Kohoutek

32 Anketa pro rodiče Cílem ankety může být zjištění názoru pracovníků školy na určité aspekty činnosti školy nebo získání doporučení před určitým konkrétním rozhodnutím v dalším rozvoji školy. Obecně lze anketu využít v každém typu školy. Soubor otázek pro výběr usiluje o uspokojení většiny typů škol (MŠ speciální, ZŠ, speciální ZŠ, G, SOŠ, SOU, konzervatoř, ZUŠ), které jsou cílovými skupinami projektu, tj. ped. pracovník ZŠ a SŠ, pracovník ZUŠ, učitel OV, nepedagogický pracovník. Pod tímto evaluačním nástrojem nenajdete pouze jednu anketu, ani sadu anket. Najdete zde soubor 194 otázek pro každý typ školy vhodných pro použití a dále doporučení pro skladbu otázek do jedné ankety, která může být adresovaná učitelům. Verbalizovaná zpráva i s tabulkami výsledků je ihned automaticky generována ve wordu a v PDF

33 Ankety pro učitele – bloky otázek
Postoje, preference Reflexe vlastních výsledků, sebehodnocení výsledky žáků úspěchy (ve vztahu k preferencím) Formy výuky Výsledky, hodnocení hodnocení žáků náročnost požadavků školy překážky Sebehodnocení činnosti pedagoga zdroje zpětné vazby postupy sebehodnocení Další vzdělávání pedagogických pracovníků ochota k dalšímu vzdělávání formy dalšího vzdělávání

34 Ankety pro učitele – bloky otázek
Spolupráce spolupráce v pedagogickém sboru, spolupráce s žáky a rodiči spolupráce s nepedagogickými pracovníky Podpora ze strany školy, vedení školy Vztahy Zázemí a vybavení školy zázemí vybavení pro výuku výpočetní technika Spokojenost s pracovními podmínkami Shrnující otázky, celkové zhodnocení

35 Prostředí ankety pro učitele

36 5. Analýza dokumentace školy Katalog kvantitativních indikátorů
Autor: Petr Bannert

37 Přehled indikátorů kvality, které lze v dokumentaci školy sledovat a vyhodnocovat v návaznosti na stanovená kritéria pracuje s údaji vedené školou v rámci povinné a další dokumentace (školní matrika, třídní knihy, třídní výkazy, žákovská knížky, katalogy, výsledky soutěží, apod.); s informacemi, které jsou prostřednictvím školy předávány dalším institucím – statistiky (ÚIV, ČŠI, KEVIS, výroční zpráva o činnosti školy, apod.); s informacemi, které si škola získává pro vlastní potřebu (CZVV, ÚP, ČŠI, výroční zprávy kraje, systémové informační portály, apod.).

38 Příklad katalogového listu vybraného indikátoru
Četnost žáků v intervalovém rozdělení klasifikačních průměrů Pro danou školu je např. charakteristické (vlastní normalita školy), že její klasifikační průměr z dlouhodobého hlediska je cca 2,50. Tento průměr je pak hodnotícím kritériem. Potom lze např. sledovat následující ukazatele: a) Jaké je rozložení procentní četnosti žáků v okolí tohoto průměru? b) Kolik procent žáků má průměr do 2,50 včetně? c) Kolik procent žáků má průměr horší než 2,50?

39 metoda pro stanovení priorit školy
6. Dobrá škola metoda pro stanovení priorit školy Autoři: Milan Pol – Bohumíra Lazarová

40 Dobrá škola - metoda pro stanovení priorit školy
Kvalitativní nástroj pro stimulaci diskuze o prioritách a vizích školy Založené na výběru 10 z 66 výroků minimálně 3 čtyřčlennými skupinami pracovníků školy z následujících kategorií: Cíle školy Reflexe a (auto)evaluace Kurikulum – výukové plány Vybavení a vzhled školy Vztah k lokalitě a vnější vztahy Dělba práce a organizace Kompetence a vzdělávání učitelů Rozhodování Vedení a řízení školy Vztahy ve škole Oddanost lidí a motivace Inovace a změna Ověřování na šesti školách leden – září 2010: 3 ZŠ (vesnická, městská i z malého města), 1 ZŠ praktická (město), 1 SOU (malé město) a 1 G (město) Práce s týmem 18 – 26 učitelů. Při ověřování zaznamenání všech připomínek, které učitelé vyjadřovali a na základě nich úprava nástroje Nástroj také zveřejněn v prosinci 2009 na internetových stránkách NÚOV - žádná škola neposkytla zpětnou vazbu Na základě ověřování vznikl navazující dotazník pro učitele s 25 tvrzeními zestručnit na 1 snímek

41 8. Rámec profesních kvalit učitele
Hodnoticí a sebehodnoticí arch. Autorský tým: Anna Tomková, Vladimíra Spilková, Michaela Píšová, Jana Kargerová, Klára Kostková , Tereza Krčmářová, Nataša Mazáčová

42 Charakteristika nástroje
Systém pro hodnocení a sebehodnocení učitelů Založeno na profesních činnostech projevujících se jako profesní kompetence učitele - soubor profesních znalostí, dovedností, postojů, hodnot i osobnostních charakteristik 47 kritérií v osmi oblastech: 1. Plánování výuky (7 kritérií) 2. Prostředí pro učení (7 kritérií) 3. Procesy učení (7 kritérií) 4. Hodnocení práce žáků (5 kritérií) 5. Reflexe výuky (4 kritéria) 6. Rozvoj školy a spolupráce s kolegy (3 kritéria) 7. Spolupráce s rodiči a širší veřejností (6 kritérií) 8. Profesní rozvoj učitele (8 kritérií)

43 3. Procesy učení Učitel používá takové výukové strategie, které umožňují každému žákovi porozumět probírané látce, osvojit si žádoucí kompetence a získat vnitřní motivaci i dovednosti k celoživotnímu učení a poznávání. Učitel: 3.1 vede výuku podle připraveného plánu, aktuálně reaguje na vývoj situace a na potřeby a možnosti jednotlivých žáků, neztrácí zaměření na stanovené cíle učení; seznamuje žáky s výchovně vzdělávacími cíli; reaguje změnou plánu na aktuální situaci a potřeby žáků, aniž ztrácí ze zřetele dlouhodobé cíle;  3.4 vede žáky k porozumění učivu, situace, úkolu; vede žáky k výběru důležitých informací; vede žáky k výběru, interpretaci a porozumění informacím z rozličných zdrojů; zjišťuje, zda žáci správně porozuměli zadání či získaným informacím; žádá, aby žáci vyjadřovali své porozumění vlastními slovy; zařazuje látku do širšího kontextu; jasně formuluje otázky, zadání úkolů, a to různými způsoby (ústně, písemně);

44 D - Standardní zvládání profesních činností popsaných v daném kritériu
Ukázka škály N – Zvládání profesních činností popsaných v daném kritériu nelze hodnotit A - Zvládání profesních činností popsaných v daném kritériu na základní úrovni B - Drobný pokrok ve zvládání profesních činností popsaných v daném kritériu (od stupně A ke stupni D) C – Podstatný pokrok ve zvládání profesních činností popsaných v daném kritériu (od stupně A ke stupni D) D - Standardní zvládání profesních činností popsaných v daném kritériu E – Stálý pokrok ve zvládání profesních činností popsaných v daném kritériu (od stupně D ke stupni F) F - Vynikající zvládání profesních činností popsaných v daném kritériu

45 Zprávy jsou ihned automaticky generovány v PDF
Výstupy z nástroje Pro učitele: Zpráva z rozhovoru, obsahující silné stránky, podněty k růstu a plán osobního rozvoje učitele v hodnocené oblasti (hodnocených oblastech) Pro ředitele Zpráva z hodnocení, obsahující silné stránky, podněty k růstu a plán osobního rozvoje hodnocených učitelů v hodnocené oblasti (hodnocených oblastech) Zprávy jsou ihned automaticky generovány v PDF

46 10. 360° zpětná vazba pro střední úroveň řízení školy
Soubor dotazníků a metodických doporučení Autorka: Renata Kocianová

47 360° zpětná vazba pro střední úroveň řízení
je vícezdrojové hodnocení, zpětná vazba od více hodnotitelů: hodnocení nadřízeným sebehodnocení pracovníka hodnocení spolupracovníky hodnocení podřízenými hodnocení těchto kritérií / kompetencí: Pracovní iniciativa Pracovní komunikace (uvnitř i vně školy) Spolupráce se spolupracovníky Řešení problémů Odolnost vůči zátěži při práci Organizace práce, rozhodování Spolehlivost, odpovědnost Vedení lidí, personální práce Odbornost.

48 STŘEDNÍ MANAGEMENT ŠKOL
zástupci ředitele zástupce pro I. stupeň zástupce pro II. stupeň zástupce pro ekonomiku a provoz zástupce pro teoretické a praktické předměty (i podle oborů) zástupce pro detašovaná pracoviště vedoucí skupin učitelů vedoucí metodických sdružení (1. – 2. ročník, 3. – 5. ročník) vedoucí předmětových komisí, vedoucí učitelé, vedoucí předmětů, vedoucí učitelé podle předmětů, skupinový učitel v dílně výchovní poradci (pro 1. a 2. stupeň) koordinátoři (např. ICT, ŠVP, environmentální výchova) metodici prevence vedoucí školní družiny vedoucí školní jídelny vedoucí domova mládeže vedoucí mateřské školy vedoucí správního úseku

49 Nejprve probíhají SW hodnocení – dotazník
Postup 360 ° zpětné vazby Hodnocené období: např. v období od ledna do poloviny února následujícího kalendářního roku. Nejprve probíhají SW hodnocení – dotazník Zpráva pro hodnoceného a pro ředitele je ihned automaticky generována v PDF Poté probíhají hodnotící rozhovory. Dotazníky slouží jako podklad k rozhovoru. Po skončení hodnotícího rozhovoru pracovník potvrzuje svým podpisem na formuláři „Záznam hodnotícího rozhovoru“, že byl seznámen se závěry hodnocení a že s ním byly projednány. Originály všech vyplněných formulářů s podpisy se archivují

50 Ukázka SW dotazníku

51 12. Učíme děti učit se Hospitační arch Autorka: Hana Kasíková

52 Učíme děti učit se - hospitační arch
K posouzení výuky z hlediska příležitosti pro rozvoj kompetence k učení Situace podporující Zacílení výuky Úkolové situace nižšího řádu Úkolové situace vyššího řádu Podpora výkonu Žákovská volba Práce s informačními zdroji Poskytnutí pomoci žákovi při obtížích Reflexe učební činnosti Samostatný časový blok věnovaný přímé práci s rozvojem kompetence k učení Situace tlumící Osobnostně ponižující Didakticky nepřijatelné Souhrnné charakteristiky výuky Časovost situací Pozitivní atmosféra Kontextovost výuky Celkové hodnocení výuky z hlediska podpory rozvoje kompetence k učení Hospitační arch k posouzení výuku z hlediska příležitosti pro rozvoj kompetence k učení Situace podpůrné: Zacílení výuky Úkolové situace nižšího řádu Úkolové situace vyššího řádu Podpora výkonu Žákovská volba Práce s informačními zdroji Poskytnutí pomoci žákovi při obtížích Reflexe učební činnosti Samostatný časový blok věnovaný přímé práci s rozvojem kompetence k učení Situace tlumící: Osobnostně ponižující Didakticky nepřijatelné Souhrnné charakteristiky: Časovost situací Pozitivní atmosféra Kontextovost výuky

53 Učíme děti učit se - hospitační arch
Sleduje se: Výskyt situace 0 situace se nevyskytla + situace se vyskytla, ale ne zcela zdařile (vnímáme sice snahu o podporu učebních kompetencí, ale zatím plně nezvládnuto) + + situace se vyskytla ve zdařilé podobě (jak je popsáno v charakteristice situace a pozorovaných projevech) Zásah žáků 1 situace zasáhla spíše jednotlivce či menší skupinu žáků 2 situace zasáhla většinu žáků či všechny žáky Ověřovali 3 zaškolení pozorovatelé během 20 hod v V-VI/2010 na ZŠ, G, SOŠ Ověření: vždy 2 pozor. během 24 hod v V-VI/2011 na ZŠ, SŠ v: přírodovědných, společenskovědních předmětech (včetně cizích jazyků), Ma, IVT a v odborném předmětu. Hospitační arch k posouzení výuku z hlediska příležitosti pro rozvoj kompetence k učení Situace podpůrné: Zacílení výuky Úkolové situace nižšího řádu Úkolové situace vyššího řádu Podpora výkonu Žákovská volba Práce s informačními zdroji Poskytnutí pomoci žákovi při obtížích Reflexe učební činnosti Samostatný časový blok věnovaný přímé práci s rozvojem kompetence k učení Situace tlumící: Osobnostně ponižující Didakticky nepřijatelné Souhrnné charakteristiky: Časovost situací Pozitivní atmosféra Kontextovost výuky

54 13. Výuka v odborném výcviku Hospitační arch Autor: Petr Mach

55 Téma a cíle odborného výcviku
Časová struktura vyučovací jednotky Sledované oblasti: A Plánování a řízení (5 sledovaných jevů) B Použití metod a forem výuky (10 sledovaných jevů) C Materiální podmínky výuky (4 sledované jevy) D Motivace a hodnocení (3 sledované jevy) E Klima, vztahy, komunikace - pozorovací část (3 sledované jevy) Pohospitační rozhovor – analýza vyučovací jednotky Škála pro hodnocení sledovaných jevů: 1 – výborně; 2 - velmi dobře; 3 – dobře; 4 – dostatečně; 5 – nedostatečně

56 Ukázka sledovaných jevů
C) Materiální podmínky výuky úroveň materiálního vybavení pracoviště úroveň vybavení uč. pomůckami a technickými výukovými prostředky úroveň zajištění hygienických podmínek pracoviště zajištění a dodržování bezpečnosti práce při výuce E) Klima, vztahy, komunikace - pozorovací část úroveň komunikace UOV se žáky úroveň neverbální komunikace vztah UOV k žákům

57 15. Klima školní třídy Dotazník pro žáky
Autor: Jiří Mareš, Stanislav Ježek

58 34 -53 položkový dotazník pro žáky ke zjištění klima ve třídě
Klima školní třídy Dotazník je použitelný pro žáky 2. stupně základních škol a všechny typy středních škol. položkový dotazník pro žáky ke zjištění klima ve třídě Informace o faktorech: Dobré vztahy se spolužáky Spolupráce se spolužáky Vnímaná opora od učitele Rovný přístup učitele k žákům Přenos naučeného mezi školou a rodinou Preference soutěžení ze strany žáků Dění o přestávkách Volitelně: Možnost diskutovat během výuky Iniciativa žáků Snaha žáků učit se Snaha zalíbit se okolí Škála: nesouhlasím - spíše nesouhlasím - těžko rozhodnout - spíše souhlasím – souhlasím Zpráva je ihned automaticky generována v PDF

59 Ukázka položek dotazníku a jejich interpretace
2. faktor - Spolupráce se spolužáky Svoje myšlenky nebo názory vysvětluji spolužákům. Diskutujeme a řešíme se spolužáky, jak by se daly vyřešit úkoly či problémy, které nám učitel/učitelka předložil/ předložila. Ostatní se mně ptají, jak jsem postupoval při řešení určitého úkolu či problému. V tomto předmětu se učím i od svých spolužáků. Ostatní chtějí se mnou na různých úkolech spolupracovat. Interpretace: Z hlediska práce se třídou je významné, zda jsou žáci zvyklí pracovat a řešit problémy či úkoly společně. Otázky se neptají na potřebu či žádoucnost spolupráce, ale přímo na spolupracování jako chování.

60 Vysvětlivky: 1: Dobré vztahy se spolužáky. 5: Přenos naučeného mezi školou 2: Spolupráce se spolužáky a rodinou. 3: Vnímaná opora od učitele. 6: Preference soutěžení ze strany žáků. 4: Rovný přístup učitele k žákům. 7: Dění o přestávkách.

61 16. Klima učitelského sboru Dotazník pro učitele Autor: Petr Urbánek

62 Klima učitelského sboru
Anonymní dotazník zjišťuje kvalitu interpersonálních vztahů a sociálních procesů pedagogického personálu, které fungují ve sledované škole tak, jak ji vnímají, prožívají a hodnotí učitelé, resp. pedagogičtí pracovníci školy. Sleduje faktory: sebehodnocení učitelů učitelova angažovanost; učitelova frustrace; relace směrem k vedení školy podpora učitelů vedením školy; pevnost vedení školy vztahy uvnitř sboru přátelské vztahy ve sboru; Evaluační zpráva je ihned automaticky generována v PDF

63 1. Podpora učitelů vedením školy (P)
Faktory dotazníku 1. Podpora učitelů vedením školy (P) Vedení školy poskytuje konstruktivní kritiku zaměřenou na blaho školy a učitelů, zadává smysluplné úkoly; motivuje učitele, samo jde svým přístupem a vlastní prací příkladem. Akceptovány jsou jak požadavky fungování školy, tak také sociální potřeby učitelů. 2. Pevnost veDení školy (D) Vedení školy má kontrolu nad prací učitelů, formuluje jasné požadavky, používá rigorózní kritéria hodnocení; řízení školy drží pevně v rukou, plánuje reálné vize a má přehled o dění ve škole.

64 Faktory dotazníku 3. Angažovanost učitelů (A) Učitelé jsou iniciativní, hrdi na svou školu, respektují své kolegy a aktivně s nimi spolupracují; učitelé jsou ochotni naplňovat společnou vizi školy. Úsilí učitelů směřuje k podpoře a úspěchu žáků, preferovány jsou přátelské vazby k dětem a vytváření atmosféry důvěry. 4. Frustrace učitelů (F) Učitelé cítí nadbytek rutinních povinností mimo vlastní výuku a velké množství obtížné administrativy, o jejíž potřebnosti a rozsahu nejsou přesvědčeni. Méně příznivě jsou vnímány vztahy mezi kolegy. Řízení školy je vnímáno se znaky byrokratismu a manažerismu. 5. Přátelské vztahy ve sboru (V) Učitelé hodnotí vztahy mezi kolegy jako pevné a přátelské, případné konflikty umí řešit věcně a s nadhledem. Učitelé se osobně dobře znají a stýkají se i mimo své pracovní povinnosti.

65 SOŠ 32/39 Ústecký k. SOŠ 43/55 Pardubický kraj

66 SOŠ 32/39 Ústecký k. SOŠ 43/55 Pardubický kraj

67 17. Společenství prvního stupně Dotazník pro žáky formou počítačové hry
Autorka: Denisa Denglerová ;

68 Nástroj zjišťuje postoje dítěte k tzv. 20 klíčovým pojmům:
Popis nástroje Nástroj zjišťuje postoje dítěte k tzv. 20 klíčovým pojmům: moje paní učitelka; známky; přestávka; naše třída (místnost); moji spolužáci; kluci; holky; družina; žáci z vyšších tříd (starší žáci); běhání (lítání) ve škole; oběd ve školní jídelně; paní vychovatelka z družiny; školní záchodky (WC); poznámka; tělocvik; počítače; šatna; kroužky ve škole Klíčové pojmy se postupně po jednom zobrazují v horní třetině obrazovky (pojem, obrázek, zvuk) Ke klíčovým pojmům jsou přiřazovány atributy Na konci je dítě požádáno, aby seřadilo všechny atributy podle toho, jak se mu líbí či nelíbí. Sledují se postoje k pojmům prostřednictví vztahu k referenčním pojmům: Nejoblíbenější pohádková postava, kterou máš rád(a) Zlá pohádková postava, kterou vůbec nemáš rád(a) Evaluační zpráva je ihned automaticky generována v Excelu

69

70

71

72

73 18. Interakce učitele a žáků
Dotazník pro žáky Autorky: Ilona Gillernová, Lenka Krejčová

74 Interakce učitele a žáků
zjišťuje charakteristiky vzdělávacího a výchovného působení učitelů na žáky. První charakteristika zjišťuje, jak žáci vnímají a popisují (reflektují) vztah učitele k nim (školní emoční vztah), druhá se zaměřuje na způsob vedení žáků učitelem (požadavky), tj. do jaké míry klade na žáky požadavky, resp. jakou jim poskytuje volnost. Metoda je použitelná pro žáky 2. stupně základních škol a všechny typy středních škol. Jednotlivým vyučujícím výsledky ukážou jejich silné stránky ve stylu práce se žáky i jejich případné rezervy, jak je popisují jejich žáci. Tj. učitel se poměrně podrobně dozví, v kterých oblastech má vytrvat a pokračovat v interakcích se žáky daným způsobem a které oblasti je vhodné rozvíjet a posilovat. 60 položkový dotazník + známkování učitele + vzkazy od žáků Evaluační zpráva je ihned automaticky generována v PDF

75 Dimenze školního emočního vztahu
kladný a střední vztah učitele k žákům - jsou respektovány potřeby vzájemně příznivých postojů, přijetí, porozumění, akceptace ve školním prostředí. záporný a rozporný emoční vztah: chybí uvedené charakteristiky příznivě nastavených vztahů nebo jsou jejich projevy jen nahodilé či pro konkrétního žáka v konkrétních školních podmínkách nedostatečné. Dimenze řízení (vedení) zahrnuje míru a způsob kladení požadavků, jejich kontrolu, poskytování prostoru, určitou míru volnosti. silné - s řadou požadavků učitele a jejich důslednou kontrolou, střední - charakteristická je vyváženost požadavků a volnost, které učitel žákům předkládá, slabé - učitel klade jen minimum požadavků a prakticky chybí jejich kontrola, žáci mají hodně volnosti při volbě úkolů i cílů Rozporné - nedůsledné s ohledem na požadavky i volnost, které učitel žákům nabízí – někdy hodně, jindy málo

76

77 19. Připravenost školy k inkluzivnímu vzdělávání
Dotazník pro učitele Autor: Josef Lukas

78 Posuzovací arch pro učitele zaměřený na otevřenost školy k začleňování různých žáků do vzdělávání
Obsahuje 30 položek – 20 minut vyplnění Struktura: Politika školy - 10 položek Kultura školy - 10 položek Praxe školy - 10 položek Výstup dotazníku: obecný rámcový slovní popis situace školy z hlediska její připravenosti k inkluzivnímu vzdělávání, který odráží názory všech pedagogů na tuto situaci; index inkluze který může sloužit k orientačnímu srovnání různých škol. Evaluační zpráva je ihned automaticky generována v Excelu

79 Ukázka položek posuzovacího archu
Politika školy Vedení školy deleguje co nejvíce pravomocí a odpovědností na učitele a na žáky (popř. na členy komunity) Vše se rozhoduje v ředitelně a tam také probíhá kontrola všeho, co se ve škole děje Vedení deleguje víceméně mechanická nebo rutinní zadání, úkoly stojící na samostatnosti a tvořivosti chce stále kontrolovat Kultura školy Ve škole je místnost, kde si může učitel pohovořit s rodiči nebo se žákem, aniž by byli přítomni další lidé Soukromí ve škole je možné najít, ale musí se improvizovat (učitel musí požádat kolegu, aby odešel z kabinetu, když chce hovořit s rodičem nebo žákem) Učitelé hovoří s rodiči nebo žáky v kabinetě nebo sborovně v přítomnosti jiných lidí Praxe školy Škola nabízí volitelné předměty od druhého stupně jako posílení určitých školních předmětů (jazyky, informatika) Škola má speciální nabídku pro děti s různými nadáními, a to přímo v rámci výuky (např. přeskupování dětí podle oborů zájmu, obory nejen jako školní předměty); existuje přeskupování podle potřeb i možností Škola dělí děti podle výkonnosti na třídy A,B; v třídách jsou vytvářeny skupiny dle výkonnosti A, B, …, na které jsou kladeny diferencované požadavky

80 20. Předcházení problémům v chování žáků
Dotazník pro žáky Autorka: Věra Vojtová

81 Předcházení problémům v chování žáků
Dotazník je použitelný pro žáky 2. stupně základních škol a všechny typy středních škol. 35 položkový dotazník pro žáky k vyhodnocení silných a slabých stránek školního života ve faktorech Škola je místo, kam/kde: Úspěch a příležitost Negativní prožívání Vztah učitel – žák Školní status Formování (podpora) Interakce s vrstevníky Škála: rozhodně ano–spíše ano-spíše ne-rozhodně ne Evaluační zpráva je ihned automaticky generována v Excelu

82 Ukázka položek dotazníku – Škola je místo, kde …
Úspěch a příležitost vymezují indikátory: rád se učím, vím, že mohu dosáhnout dobrých výsledků, jsem často zvědavý, hodně se toho naučím, učitelé se zajímají o mé názory. Negativní prožívání vymezují indikátory: cítím se osaměle; učitelé mě nemají rádi; učitelé některé žáky upřednostňují. Interakci s vrstevníky vymezují indikátory: těším se na přestávku, kde mě spolužáci přibírají k různým hrám, kde je o přestávkách dobrá zábava, se spolužáky si rádi povídáme, s kamarády děláme mnoho zajímavého.

83 Graf s faktory

84 24. Školní výkonová motivace žáků
Dotazník pro žáky Autoři: Isabella Pavelková, Vladimír Hrabal

85 Školní výkonová motivace žáků
Dotazník je zaměřen na školní výkonovou motivaci žáků (studentů) v oblasti: tendence (snahy) dosáhnout úspěšného výkonu a tendence vyhnout se neúspěchu (obavy ze selhání či neúspěchu). 12 položkový dotazník pro pedagogicko-psychologickou diagnostiku jednotlivých tříd 2. stupně základních škol a všech typů středních škol Standardizační vzorek: 1313 žáků z šestých až devátých tříd 26 ZŠ v kraji JHM, LBK, MSK, OLK, PHA, PLK, STC, ÚLK, VYS, ZLK. 1573 žáků z prvních až čtvrtých tříd (resp. z kvinty až oktávy u osmiletých gymnázií) ze 14 SŠ v kraji JHM, LBK, MSK, OLK, PHA, PLK, STC, ÚLK. Evaluační zpráva je ihned automaticky generována ve wordu a v PDF

86 Typologie žáků z hlediska výkonových potřeb

87 Typy žáků z hlediska školní výkonové motivace
Vysoká potřeba úspěšného výkonu a současně nízká potřeba vyhnutí se neúspěchu Typ 2: nízká potřeba úspěšného výkonu a současně vysoká potřeba vyhnutí se neúspěchu Typ 3: vysoká potřeba úspěšného výkonu a současně vysoká potřeba vyhnutí se neúspěchu Typ 4: nízká potřeba úspěšného výkonu a současně nízká potřeba vyhnutí se neúspěchu Typ 5: nevyhraněný

88 25. Postoje žáků ke škole Dotazník pro žáky Autor: Radko Pöschl

89 Charakteristika dotazníku
Škola má klíčovou úlohu v ovlivňování vztahů žáků ke vzdělávání, k vnímání smysluplnosti vzdělávání pro jejich život. Evaluační nástroj nabízí možnost zmapování těchto vztahů. Cílem dotazníku je zmapovat postoje žáků ke vzdělávání, ke škole a k vybraným vyučovacím předmětům. Konkrétně uvažujeme předměty český jazyk a literatura, matematika, cizí jazyk a výuka ICT, které bývají považovány jako „hlavní vyučovací předměty“ za jádro všeobecného vzdělávání. Evaluační nástroj je určen pro žáky všech typů středních škol a žáky 2. stupně škol základních. Dotazník postojů žáků je konstruován na principu metody sémantického diferenciálu, která umožňuje měřit skryté, konotativní významy pojmů u lidí a mapovat tak jejich postoje. Za klíčové považujeme v našem dotazníku pojmy VZDĚLÁVÁNÍ a ŠKOLA a jejich umístění vůči pojmu JÁ. Evaluační zpráva je ihned automaticky generována v Excelu

90 VZDĚLÁVÁNÍ, ŠKOLA – Klíčové pojmy
ČESKÝ JAZYK, MATEMATIKA, CIZÍ JAZYK, POČÍTAČE –jádro všeobecného vzdělání. „hlavní“ vyučovací předměty. Vnímají žáci uvedené pojmy jako pouhé vyučovací předměty nebo si uvědomují i jiné, další jejich postavení ve svém životě? JÁ – Pojem, s jehož pomocí se dá minimálně vyčíst osobní postavení respondenta ke všem sledovaným pojmům. ŽIVOT, LÁSKA, BUDOUCNOST, POVINNOST, PRAVDA – Pojmy pomáhají určit vztah respondentů k jejich hodnotám. Uvědomují si žáci význam sledovaných pojmů pro svůj život a budoucnost? Do jaké míry vnímají vzdělávání a školu jako povinnost a pravdu? VĚDA, KULTURA, PŘÍRODA, SVĚT – Pojmy významově a obsahově velmi bohaté. Vnímají žáci význam vzdělávání pro náš svět? Do jaké míry mají sledované pojmy spojené s vědou a kulturou? TECHNIKA, HRA – Pojmy slouží pro dokreslení sémantického prostoru.

91 Význam pojmů je mapován pomocí sedmibodových škál, které uvozují následující adjektiva:
Faktor hodnocení: užitečná – neužitečná jednotvárná – pestrá krásná – ošklivá nudná – zajímavá Faktor aktivity: pomalá – rychlá mladá – stará pasivní – aktivní pružná – tuhá Faktor potence: silná – slabá vzdálená – blízká hluboká – povrchní úzká – široká jednoduchá – složitá

92

93

94 26. Zjišťování a vyhodnocování výsledků vzdělávání žáků
Posuzovací archy Autoři: Jana Straková, Petr Suchomel

95 Otázky pro výběru testu
Potřebuji pro daný evaluační účel srovnání výkonů mých žáků s výkony žáků z jiných škol? Potřebuji ohodnotit vědomosti a dovednosti žáků týkající se širšího celku učiva? Je tento test vhodný pro účel, pro který ho potřebuji? Je doporučená interpretace výsledků shodná s mými potřebami? Je dostatečně dobře popsáno, jaké vzdělávací cíle test ověřuje? Je dostatečně dobře zacílen, neklade si příliš velké ambice, neověřuje příliš mnoho cílů? Poskytne mi tento test validní informaci o výsledcích mých žáků? Zjišťuje to, na co se ve výuce zaměřuji a co považuji za důležité? Je testový nástroj dostatečně kvalitní? Je dostatečně hodnověrně doloženo, že testové úlohy spolehlivě ověřují stanovené vzdělávací cíle? Má dostatečně vysokou reliabilitu? Je testový nástroj finančně dostupný? Jsou nároky na administraci přijatelné? Je přijatelná jeho časová náročnost? Je test určen pro žáky podobné těm, které vyučuji? Byl na takových žácích pilotován? Budu mít dostatečně podrobnou informaci o tom, s kým jsou moji žáci porovnáváni? Je srovnání s ostatními zúčastněnými školami relevantní? Je zpráva, kterou obdržím, dostatečně informativní? Poskytne mi užitečné a dostatečně podrobné informace, na základě kterých budu moci modifikovat svoji výuku? Poskytne užitečné informace mým žákům?

96 Otázky pro výběr autentické evaluační úlohy
Vyžaduje vyřešení této úlohy vědomosti a dovednosti, které tvoří důležitou součást kurikula? Stojí úloha za čas a energii, která je nezbytná k jejímu řádnému vyřešení? Je úloha pro žáky dostatečně náročná a motivující? Pomůže zpětná vazba, kterou získají v průběhu práce na úloze, žákům vyhodnotit svoji práci a přizpůsobit ji danému úkolu? Pomohou žákům známky, které dostanou za danou úlohu, a s nimi spojené informace získat zpětnou vazbu a zlepšit jejich práci? Je návod na vyhodnocování žákovských odpovědí dostatečně podrobný a jednoznačný? Je úloha určena pro žáky podobné těm, které vyučuji? Byla na takových žácích pilotována? Budu mít dostatečně podrobnou informaci o tom, s jakým výkonem je výkon mých žáků porovnáván? Byla úloha standardizována na dostatečném počtu dostatečně různorodých žáků? Je srovnání s ostatními zúčastněnými školami relevantní?

97 29. Skupinová bilance absolventů
Metoda pro hodnocení průběhu školního vzdělávání. Autoři: Karel Starý, Michaela Poláčková

98 Charakteristika nástroje
Způsob získání informací od žáků odcházejících ze školy (9. ročník, maturující) Tematické nasměrování je dáno šesti otázkami: 1. Jakými třemi větami byste popsali své pocity při přechodu z 1. na 2. stupeň ZŠ (příp. ze ZŠ na SŠ)? 2. Které tři nejdůležitější věci charakterizují dobrého učitele – skutečného profesionála? 3. Vzpomeňte si na tři příklady, kdy vás výuka bavila a zároveň jste měli pocit, že jste se něco naučili. 4. Napište tři případy, kdy jste se do školy těšili. 5. Vzpomeňte si na tři konkrétní příklady, kdy jste školní znalosti využili mimo školu. 6. Jaké tři věci byste na této škole změnili, kdybyste byli na místě jejího ředitele?

99 Postup se žáky: Vysvětlení úkolu Rozdělení žáků do skupiny Diskuse ve skupině – hledání 3 odpovědí na otázku Hlasování o nejdůležitějších odpovědích – 2 hlasy/žák Závěrečná reflexe žáky – diskuse Postup zpracování „dat“: Přepis Analýza odpovědí Kategorizace odpovědí Zobrazení Interpretace výsledků

100 Jaké vlastnosti má dobrý učitel – skutečný profesionál?
Žáci 9. ročníku ZŠ „XY“:

101 www.nuov.cz/ae cesta@nuov.cz www.evaluacninastroje.cz
Vše podstatné o projektu lze nalézt na Portál evaluačních nástrojů je zde Otázky, náměty, doporučení lze psát na adresu


Stáhnout ppt "Cesta ke kvalitě Evaluační nástroje"

Podobné prezentace


Reklamy Google