Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kreacionismus a inteligentní plán

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kreacionismus a inteligentní plán"— Transkript prezentace:

1 Kreacionismus a inteligentní plán
The Universe may not just be queer to imagine, but queerer than we can imagine. J.B.S. Haldane 2013 Marek Vácha Kreacionismus a inteligentní plán

2 Kreacionismus a Inteligentní Designér
1. srpna 2005 řekl George W. Bush, že "Myslím si, že součástí vzdělávání je, že vystavíme lidi nejrůznějším myšlenkovým školám. Pokud se mě ptáte, zda lidé mají být vystavení vlivu nejrůznějších názorů, pak odpovídám ano." ...což bylo interpretováno jako podpora kreacionismu a vyvolalo řadu nesouhlasných polemik.

3 kreacionsmus

4 Kreacionismus „Ortodoxní“ kreacionismus = kreacionismus mladé Země:
Země je stará cca (10 000) let Gen 1 je popis události evoluce neprobíhá organismy byly přímo a v současné podobě zázračně stvořeny Bohem fosílie jsou pozůstatky utopených organismů z biblické potopy, které se Noemu nevešly na loď

5 Kreacionismus „Umírněný“ kreacionismus = kreacinismus staré Země:
Země je stará 4, 65 miliard let evoluce v globálu neprobíhá blízce příbuzné druhy snad mohly vzniknout vývojem, ale určitě ne vyšší taxony ( řád, třída, kmen) obecně řečeno, nature is not self-sufficient (Miller, K.R. (1999) Finding Darwin´s God. Cliff Street Books. HarperCollins Publishers, New York. p. 266) only God could have made a species

6 kritika kreacionismu

7 Kritika kreacionismu z pozice biologie
pokud kreacionista uzná, že od zygoty až k dospělému člověku nepotřebujeme nějaké speciální porušování přírodovědeckých zákonů proč by v minulosti při fylogenetickém vzniku člověka mělo k porušování těchto zákonů docházet…? není tedy zde u kreacionistů nedostatek víry v to, že Bůh stvořil hmotu dokonale a místo toho ji vytvořil tak neuměle, že ji musí neustále „zázračně“ postrkovat směrem k životu či člověku? pokud by Bůh občas do dění zasáhl, musel by se v jiných chvílích stáhnout

8 „Ti, kdo podléhají pokušení zachovat tu a tam možnost výjimečného božského zásahu, mají sklon zapomínat, že tím vpodstatě vylučují Boha z ostatního dění. Pokud se Bůh opakovaně objevuje, pak také opakovaně mizí. Jestliže do děje vstupuje v okamžicích výjimečných krizí, potom v obdobích mezi nimi není na scéně přítomen. Je vznešenější teorie vždy přítomného Boha, nebo příležitostného Boha?“ (Henry Drummond, cit. v Davies, P., (2009) Kosmický jackpot. Argo/Dokořán, Praha, str. 207)

9 Kritika kreacionismu z pohledu teologie
Bible: Bůh stvořil... Kreacionisté: Jak Bůh stvořil...

10 Kritika kreacionismu z pohledu teologie
Bůh není Velký hodinář Boží dílo nesmí být chápáno tak, že by Bůh vytvořil výrobek jako řemeslník a pak šel pryč. (DP. q.3 a.14, ad10) můj Otec je stále činný (Jan 5,17) knihu Genesis nelze zaměnit za vědeckou publikaci o vzniku světa

11 Kritika kreacionismu z pohledu teologie
„Písmo je náboženská kniha, nikoli učebnice přírodovědy, a když si kněží dovolují tu volnost, že neodvrhnou oko, které je pohoršuje, a nenastaví druhou tvář, když je někdo uhodí, tak nám zase mohou dovolit, abychom nevěřili písmenům Písma.“ (Giebel (1859) v knize O vzniku zvířat)

12 Písmo a tradice tradice je pro katolicismus záklopkou, která brání fundamentalismu sola scriptura může vést k fundamentalismu křesťané dávají do kánonu Písma i Starý Zákon, i když ví, že je zde spousta předpisů, které se již necítí zavázáni plnit (obřízka, omývání, oběti...) – a tím jasně dávají najevo, že ne vše je nutno v SZ dodržovat! J.H. Newman: vždy je třeba nově interpretovat slova Písma, právě proto, aby smysl zůstal nezměněn! už jen proto, že obsah slov se časem posunuje principem tradice je, že ve jménu smyslu musíme měnit formu

13 s kým se oženil Kain jak vypadal had před tím jak to, že žena je stvořena dvakrát měl Adam o jedno žebro méně měli Adam s Evou pupek strom poznání dobrého a zlého je zřejmě chápáno metaforicky - poznání neroste na stromech!

14 Chyby v porozumění stvoření vyústí v chyby v porozumění Bohu.
Errors made about creation will result in errors about God as well (Aquinas) (CG II, ch. 2 n.3)

15 inteligentní plán

16 Inteligentní plán určité rysy universa a živých bytostí josu nejlépe vysvětleny inteligentní příčinou, a nikoli neřízeným procesem jakým je přirozený výběr.

17 Inteligentní Designér
Teorie „Inteligentního designéra“ Země je stará 4, 65 miliard let život je příliš komplikovaný na to, aby vznikl samovolně evolucí evoluce probíhá, ale ID ji řídí nadpřirozeně (za občasného porušování přírodovědeckých zákonů) směrem k člověku

18 Intelligent design Teorie nepolemizuje s představou evoluce definované jako změna v průběhu času, ani s představou původu ze společného předka. Polemizuje ale s Darwinovou představou, že celý proces biologické změny je zcela slepý a neřízený.

19 Kreacionismus a Inteligentní Designér
 Kreacionismus typicky začne s biblickým textem a snaží se zjistit, kde by mohly vědecké objevy tento text potvrdit. Inteligentní design začíná s empirickým přístupem a s hledáním důkazů a snaží se zjistit, jaké závěry by z těchto důkazů mohly být vytvořeny.

20 evolucionismus

21 Evolucionismus Země je stará 4, 65 miliard let
evoluce stále probíhá, nové druhy stále vznikají a jiné zanikají… …a to vše zcela v mantinelech přírodovědeckých zákonů pokud bychom „zázrak“ definovali jako „porušení fyzikálních zákonů“, pak se v průběhu evoluce zázraky nedějí

22 1859: vychází O původu druhů přírodním výběrem
První překlad „O původu druhů do francouzštiny, 1862, Clémence Boyer v předmluvě: „Darwinova doktrína je racionální zjevení pokroku, který probíhá v logickém antagonismu s iracionálním zjevením bible o pádu člověka. Jsou to dva principy, dvě náboženství, která spolu bojují. Je to buď „ano“ nebo „ne“ která jsou velmi kategoricky vyslovena a mezi kterými je třeba si vybrat. Každý, kdo souhlasí s jedním, zároveň nesouhlasí s druhým.

23 Darwin nebo bible Aut Moses, aut Darwin
od počátku se myšlenka evoluce chápala jako přímý útok na pravdivost Gen 1… … a vzniká názor „Darwin nebo bible“ biologové: Darwin ano (… a tedy bible ne) kreacionisté: Bible ano (… a tedy Darwin ne) …což má fatální následky pro biology i kreacionisty – mnoho biologů vede k ateismu a mnoho křesťanů k rozchodu s realitou

24 další poznámky

25 Byl Darwin věřící…? „Agnostic would be the most correct description of my state of mind.“ „..the extreme difficulty, or rather the impossibility, of conceiving this immense and wonderful universe, including man with his capacity for looking far backwards and far into the futurity, as the result of blind chance or necessity. When thus reflecting I feel compelled to look to a First Cause having an intelligent mind in some degree analogous to that of man; and I deserve to be called a Theist.“ (Charles Darwin in Collins, F., (2006) The Language of God. Free Press, New York, p.99)

26 spory

27 Spory Kreacionismus x evoluce
Vysvětluje neodarwinismus evoluci uspokojivě? (Neo)darwinismus jako náboženství; protažení teorie až na molekulární úroveň na jedné straně a do sociobiologie na straně druhé

28 Proticírkevní, ba vůbec proti všemu náboženství zaměřená tendence nové teorie byla jednou z jejích nejsilnějších vzpruh a darwinisté byli velmi citliví na náboženské vyznání odborníků. Kdo byl proti Darwinovi, byl ocejchován jako reakcionář a papeženec.: Baerovi, Wigandovi, Owenovi a ze starších Cuvierovi bylo vypáleno znamení zpátečnictví a církev je všechny s potěšením přijímala pod svůj stinný klobouk bez ohledu na to, zda tam patří nebo ne, a hájila je těžkopádně a neohrabaně proti netolerantním darwinistům Rádl, E., (2006) Dějiny biologických teorií novověku, II. díl, Academia, Praha, str. 182

29 http://www. granosalis. cz/modules. php

30 Komentář věda se může mnohokrát mýlit
…ale věda je to nejlepší co máme toho času v ruce vědci „nevěří“ v evoluci nejedná se totiž o víru nýbrž o rozum v dějinách se mnohokrát mýlili představitelé církví, vědy i umění (pokud je umění hledáním pravdy) přesto nelze kvůli jednotlivcům či jednotlivým omylům označit vědu, náboženství a umění za jeden veliký omyl

31

32

33

34 Spory Vysvětluje neodarwinismus evoluci uspokojivě?
1. Neredukovatelně komplexní systémy – bylo dost času na to, aby vznikly náhodou? 2. Adaptovanější neznamená komplexnější 3. Příliš mnoho hypotéz ad hoc. Teorie je nefalsifikovatelná Existence vědomí u člověka – má myšlenka hmotnou povahu? Jak je možné, že příroda si u člověka dovolila takový luxus, jakým je reflexivní myšlení? Zdá se, že přírodní výběr je jen jeden z mnoha mechanismů kterým evoluce funguje

35 Spory kdo řekl před desítkou či dvěma něco proti darwinismu, dostává nálepku církevního tmáře, reakcionáře, papežence apod. pro křesťana je dnes satisfakcí, že dnes je darwinismus zpochybňován samotnými evolucionisty science nemůže existenci Boha ani potvrdit ani vyvrátit a zdá se, že je Stvořitel vůči biologickým teoriím rezistentní

36 Námitky kreacionismu Evoluce nebyla nikdy pozorována
evoluce by popírala druhý zákon termodynamiky neexistují mezičlánky evoluční teorie říká, že život vznikl a evoluce pokračuje náhodnými změnami evoluce je jen teorie, nikdy nebyla dokázána

37 „Pokud si neutěsníte různé části mozku na vzduchotěsně oddělené kompartmenty, jak je možné, že létáte v letadlech, posloucháte rádio, užíváte antibiotika a zároveň zastáváte názor, že Země je stará let nebo že všichni mimozemšťané ze souhvězdí Střelce jsou družní a přívětiví?“ (Sagan, C., (1996) The Demon-Haunted World. Ballantine Books, New York, p. 297)

38 stanoviska katolické církve

39 Stanovisko katolické církve
Pius XII (encyklika Humani generis )1950: „Proto církevní Magisterium, vzhledem k současnému stavu lidského bádání i posvátné teologie, nezakazuje, aby byla evoluční teorie, pokud jde o bádání o původu lidského těla, zda totiž povstalo z již existující a živé látky, zkoumána a diskutována s odborníky z řad obou táborů. Katolická víra však přikazuje tvrdit, že lidské duše jsou bezprostředně stvořeny Bohem. Názory obou stran, jak pro, tak proti, je třeba promýšlet a posuzovat velice uvážlivě a rozvážně, pokud všichni budou ochotni uposlechnout rozhodnutí Církve, které Kristus uložil autenticky interpretovat Písmo svaté a chránit dogmata víry.“

40 Stanovisko katolické církve
Jan Pavel II. v projevu k členům Papežské akademie věd 1996: „místo o jedné evoluční teorii bychom měli mluvit o několika evolučních teoriích. Tato pluralita na jedné straně souvisí s různými výklady mechanismů evoluce, na druhé straně s různými filosofiemi, na nichž se zakládá. Tak existuje interpretace materialistická, redukcionistická a spiritualistická.“

41 Stanovisko katolické církve - vznik člověka
Pius XII.: „Jestliže lidské tělo má svůj původ v preexistující živé hmotě, duchová duše je stvořena bezprostředně Bohem“ Jan Pavel II.: „Ty evoluční teorie, které podle filosofií, jimiž se inspirují, učí, že duch se vynořuje ze sil živé hmoty nebo že je pouhým epifenoménem hmoty, nejsou slučitelné s pravdou týkající se člověka“

42 Stanoviska katolické církve
Christopher Schönborn v New York Times 7. července o dopisu JPII: „Zatímco jeho velmi vágní a nepříliš důležitý dopis z roku 1996 je neustále citován…“ „Evoluce ve smyslu společného předka může být pravdivá, avšak evoluce v neodarwinistickém smyslu – neřízený, neplánovaný proces náhodné variace a přirozeného výběru – není. Jakýkoli myšlenkový systém, který popírá nebo se snaží vyzávorkovat (seeks to explain away) naprosto evidentní fakt designu v biologii je ideologie, nikoli věda.“

43 Stanovisko katolické církve
Christopher Schönborn v New York Times 7. července 2005 o dopisu JPII: „tento dopis Jana Pavla nemůže být chápán jako souhlasné schválení všech teorií evoluce, včetně teorií neodarwinistické provenience, které explicite popírají Božskou prozřetelnost a její vpravdě kausální roli ve vývoji života ve vesmíru.“

44

45 Stanoviska katolické církve
George V. Coyne, ředitel vatikánské observatoře: Kardinál Schönborn se mýlí v pěti bodech: vědecká teorie evoluce, jako ostatně všechny vědecké teorie, je naprosto neutrální co se týče vztahu k náboženství. poselství Jana Pavla II., které kardinál označil jako „velmi vágní a nepříliš důležité“ (rather vague and unimportant,’) je fundamentální učení církve a tento list byl velkým přínosem pro evoluční debatu.

46 Stanoviska katolické církve
evoluce v neodarwinistickém smyslu není slovy kardinála Schönborna „neřízený, neplánovaný proces náhodné variace a přirozeného výběru“. 4. evidentní direkcionalita evolučního procesu viděná vědou nepotřebuje Designéra. 5. koncept inteligentního designu nepatří do vědy navzdory kardinálovu prohlášení, že „neodarwinismus a různé kosmologické hypotézy byly vymyšleny proto, aby se vyhnuly naprosto evidentnímu faktu pro účel a plán nacházený moderní vědou.“

47 Stanoviska katolické církve
„Judaisticko-křesťanská víra je radikálně kreacionistická, ale v naprosto odlišném významu (než si myslí kreacionisté). Je zakořeněna ve víře, že všechno závisí na Bohu, nebo lépe, že vše je darem Božím. Vesmír není Bůh a nemůže existovat nezávisle na Bohu. Ani panteismus ani naturalismus není pravdivý.“

48 Stanoviska katolické církve
George V. Coyne, ředitel vatikánské observatoře: Věda je a měla by být vnímána jako „zcela neutrální“ v teistických nebo ateistických implikacích vědeckých poznatků. Teorie inteligentního designu redukuje Boha na inženýra, který vymýšlí systémy spíše než toho, který miluje.

49 Pro věřícího člověka v přírodě inteligentní design nepochybně je…
biologii a fyziku zajímají fakta a pokud se z těchto faktů snažíme dokázat nebo vyvrátit existenci Boha, jedná se již o filosofii pro mnohé křesťany je matoucí, že ačkoli přírodovědci často (a správně) proklamují, že vědou se nedá existence Pána Boha dokázat, mnozí z nich (Dawkins, Dennett) právě z vědy odvozují svůj ateismus

50 ateistická interpretace

51 Ateistická interpretace
„Bude nutné, aby se člověk konečně probudil ze svého tisíciletého snu, aby odhalil svou naprostou samotu, svou radikální cizost. Nyní již ví, že tak jako cikán je na okraji vesmíru, kde musí žít. Vesmíru hluchého k jeho hudbě, lhostejnému k jeho nadějím, k jeho utrpení či zločinům.“ (Monod, J., (1970) Le hasard et la necessité. Paris, Seuil)

52 Ateistická interpretace
Vesmír řízený materialistickou evolucí... „Takový vesmír by nebyl ani úmyslně zlý, ani úmyslně dobrý. Neprojevovaly by se v něm záměry žádného druhu. Ve světě slepých fyzikálních sil a genetických replikací bude mnoho lidí trpět, jiní lidé budou šťastní a nenajdete v tom ani pravidelnost, ani příčinu, ani žádnou spravedlnost. Svět, o kterém uvažujeme, má přesně ty vlastnosti, které bychom měli očekávat, kdyby v jeho základě nebyl žádný plán, žádný účel, zlo ani dobro, nic, jen slepá a bezcitná indiference.“ (Dawkins, R., (1995) River Out of Eden. HarperCollins, New York, pp )

53 Ateistická interpretce
nejde o to, zda evoluce je nebo není… …ale o to, že evoluce (neo-darwinisticky interpretovaná) prokazuje fundamentální bezúčelnost, bezesmyslnost světa svět zbavený účelu je svět bez vnitřního významu, beze smyslu naše existence postrádá smysl

54 Ateistická interpretce Mircea Eliade: „The Terror of History“
Běh času, se všemi svými katastrofami a svou radikální nahodilostí velmi hluboce ohrožuje lidské úsilí po nalezení řádu a spojitosti. Zdá se, že v dějinách není žádný smysl. Žijeme, umíráme, a jako bychom nikdy nebyli. Universum nám nedává žádné znamení svého zájmu o naši existenci.

55 Ateistická interpretce Mircea Eliade: „The Terror of History“
pokud tomu tak bylo v pradávných časech, kdy lidé věřili v existenci bohů, jak ještě mnohem více je to pravda dnes, když neodarwinisté vnímají život jako nic než výsledek „náhody a nutnosti“ (Jacques Monod) nebo „slepého hodináře“ (Richard Dawkins) Sacks, J., (2010) Exodus: The Book of Redemption. Covenant and Conversation. Oupress, Maggid Books and The Orthodox Union. New Milford, London, Jerusalem. p. 64

56 The new atheism thus combines dualism (the scientific children of light versus the religious children of darkness), talk of apocapypse and the belief that its adherents are "in sole possession of the truth".

57 Příroda je, abychom užili další z Nietzschových výroků „mimo dobro a zlo“. Tak to je. Můžeme se smát, můžeme plakat, můžeme vytvořit „tragický smysl života“, ale nic dalšího není. Všechno ostatní je bláhová iluze. V Universu jsme sami a můžeme buď vládnout, nebo být ovládáni. Všechno, co existuje je slepá, nelítostná jsoucnost (is-ness) věcí. Sacks, J., (2009) Future Tense. Hodder and Stoughton, London. p.32.

58 Ateistická interpretace
Albert Camus ( ) základní otázka zní: je zde někde důvod, proč bych neměl spáchat sebevraždu?

59 Nezodpovězené otázky předpokládejme, že stvoření je evoluce a že se věci dějí čistě přírodními procesy... Co je odpovědné za tyto přírodní procesy? Co je jejich příčinou? Jaký je poslední zdroj pochopitelnosti přírodního pořádku nebo současné inteligence, která se v přírodě objevila s příchodem člověka? může neinteligentní proces, řízený striktní nezbytností a náhodnou mutací, proces který nemá žádnou harmonii ani rozum, dát konečné zdůvodnění vzniku života, člověka za celek všeho vesmíru? Kass, L.R., (2006) The Beginning of Wisdom. The University of Chicago Press. Chicago, London. p. 51

60 ovlivnění křesťanské spirituality

61 Ovlivnění křesťanské spirituality
přírodní vědy jako součást teologie dvě knihy sv. Augustina, z kterých můžeme dospět k existenci Boha: Písmo Svaté a Kniha stvoření Teilhard de Chardin: cesta k bodu omega hymnus na hmotu

62 Ovlivnění křesťanské spirituality
Nesamozřejmost existence života na zemi… …ve srovnání s fotografiemi z jiných planet „Husband Hill“ vyfotografovaný sondou Spirit

63 Opportunity na Marsu: pohled zpět

64 Ovlivnění křesťanské spirituality
„zázračnost“ života na Zemi nasycení pěti tisíců z pěti chlebů a dvou ryb chápeme jako zázrak – Ježíš vytahuje z koše nové a nové chleby… …vložíme zrno pod povrch země a samo od sebe obdržíme nová a nová zrna každodenní nasycení šesti miliard je tentýž zázrak

65 Ovlivnění křesťanské spirituality
„zázračnost“ života na Zemi narození dítěte z Panny Marie chápeme jako zázrak narození dítěte ze dvou rodičů je tentýž zázrak; jen jsme mu uvyklejší

66 Ovlivnění křesťanské spirituality
„neuzavřený“ vesmír koho by v kambriu napadlo, že jednou vzniknou květiny a kolibříci! za tři miliardy let tu možná budou organismy natolik od nás odlišné jako se dnes my lidé odlišujeme od bakterií (Martin Rees) ve hmotě je potenciálně ukryto nekonečně mnoho nových druhů!

67 Ovlivnění křesťanské spirituality
hlubší pochopení „estetična“ v přírodě jako krásný nám nepřipadá jen ptačí zpěv nebo západy Slunce ale i pohled do nitra buněk či záběry Hubbleova teleskopu stejně jako principy objevené molekulární genetikou… …se kterými jsme nemohli mít žádnou evoluční zkušenost

68 Ovlivnění pohledu na svět
hlubší pochopení „estetična“ v přírodě na stoly si dáváme vázy s květinami o dovolených míříme do míst, ještě nenarušených člověkem …a rádi tato místa fotografujeme

69 kolem domů se rádi staráme o zahrádky nebo máme doma alespoň květináče za oknem
pokud by příroda nebyla krásná, nemělo by to smysl je to možná vzpomínka na doby, kdy jsme celý život žili v „outdooru“ a kus vzpomínky si chceme přinést i do „indooru“

70 Ovlivnění pohledu na svět
netopýr Anoura fistulata je jediným opylovačem rostliny Centropogon  nigri cans nahoře v laboratoři, dole v přírodě

71 Ovlivnění pohledu na svět
orchidej Angraecum sesquipedale a lišaj Xanthopan morgani praedicta

72 Ovlivnění křesťanské spirituality
víra a věda nejde jen o to neustále prokazovat, že si neprotiřečí… …nýbrž zakomponovat nové poznatky (jako je třeba evoluční myšlenka, teorie Velkého třesku, teorie strun apod.) do své spirituality

73 Ovlivnění křesťanské spirituality
víra a věda nejde jen o to neustále prokazovat, že si neprotiřečí… …nýbrž zakomponovat nové poznatky (jako je třeba evoluční myšlenka, teorie Velkého třesku, teorie strun apod.) do své spirituality

74 Ovlivnění křesťanské spirituality
Pro plné pochopení otázky „co je člověk?“ si zřejmě nevystačíme s přírodními vědami Hans Jonas: „přírodověda neříká o přírodě celou pravdu“ Člověk je zřejmě víc než průsečík genů a prostředí

75 a přeji mnoho radosti z poznání
Děkuji za pozornost a přeji mnoho radosti z poznání Marek Vácha


Stáhnout ppt "Kreacionismus a inteligentní plán"

Podobné prezentace


Reklamy Google