Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rizikové chování (…tedy vlastně právo – a není to málo?)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rizikové chování (…tedy vlastně právo – a není to málo?)"— Transkript prezentace:

1 Rizikové chování (…tedy vlastně právo – a není to málo?)
Jaroslav Šejvl Právo a rizikové chování u dětí a dospívajících GPS ČR 2008

2 Obsah prezentace Právní ideály vs realita. Rizikové chování Správní právo a trestní právo. Testování dětí na užití návykových látek.

3 Trocha teorie nikoho (snad) nezabije
Právo – soubor pravidel lidského chování, kdy dodržování je vynutitelné státní mocí. Správní právo. Přestupkové právo. Trestní právo (ultima ratio).

4 Právní ideály ve škole Co je cílem práva? Proč chceme vše (děti) regulovat právem? Co to vyřeší? Není to o právu – je to o výchově, postojích a vzorech (rodina, škola, vrstevníci).

5 Sankce Děti (podle věku): výchovná opatření – přestupek – trestný čin, resp. provinění (zák. č. 218/2003 Sb). Rodiče.

6 Občanský zákoník Rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování osobního styku s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání, v určení místa jeho bydliště, v jeho zastupování a spravování jeho jmění; vzniká narozením dítěte a zaniká, jakmile dítě nabude plné svéprávnosti. Trvání a rozsah rodičovské odpovědnosti může změnit jen soud.

7 Definice rizikového chování
Rizikové chování – takové chování, v jehož důsledku dochází k prokazatelnému nárůstu zdravotních, sociálních, výchovných a dalších rizik pro jedince nebo společnost, a tímto pojmem nahrazujeme doposud používaný termín sociálněpatologické jevy (Miovský, 2010, s. 23).

8 Metodika MŠMT MŠMT (hlavní gestor problematiky) Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (č.j.: 21291/2010 – 28)

9 Metodika / vyhlášky / zákony
Metodické doporučení – nemá tedy závaznou legislativní povahu. Není dogma – ale to ani zákony. Nemůže nahradit pedagogickou a výchovnou roli subjektů (zákony nic nezachrání).

10 MŠMT – 21291/2010 – 28 Vymezuje aktuální terminologii. Popisuje jednotlivé instituce v systému prevence a úlohu pedagogického pracovníka. Definuje Preventivní program. Doporučuje postupy škol a školských zařízení při výskytu vybraných rizikových forem chování dětí a mládeže.

11 Primární prevence a gestoři
Definice: primární prevence; specifická a nespecifická primární prevence; efektivní primární prevence; neúčinná primární prevence; preventivní program. Role: MŠMT / krajského úřadu / krajského školský koordinátor prevence / metodik prevence v PPP / ředitel / školní metodik prevence / třídní učitel.

12 Co nám chybí? Anebo nechybí?
Obyčejný selský rozum. Sebereflexe. Autorita (a nejen pedagoga / k pedagogovi). Pokora a skromnost. Úcta k druhému i k sobě. Trpělivost. …a k tomu všemu se stále vzdělávat…

13 Co nám může pomoci? Určité právní sebevědomí. Znalost, jak ve které situaci postupovat. Mít zastání (ředitel / zřizovatel). (nejen) právní pojištění.

14 Přílohy k metodice (č. 1 – 8)
Návykové látky – drogy / tabák / alkohol. Rizikové chování v dopravě. Poruchy příjmu potravy. Alkohol u dětí školního věku. Syndrom týraného dítěte. Šikana. Kyberšikana. Homofobie.

15 Přílohy k metodice (č. 9 – 14)
Extremismus, rasismus, xenofobie a antisemitismus. Vandalismus. Záškoláctví. Tabák. Násilí. Krádeže.

16 Medikace a samomedikace
Někteří lidé se domnívají, že k jejich takřka ústavním právům patří i právo preparovat si dle vlastní vůle chemicky mozek (Káš, 1985).

17 Základní terminologie
Droga = terminologické nic. Psychoaktivní látka – ovlivňuje a mění duševní procesy anebo emoce. Návyková látka (srov. § 130 TZ): alkohol, omamná látka, psychotropní látka a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka, nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování.

18 Účinky drog obecně Množství látky … Forma látky … Způsobu užití látky …

19 Co ovlivňuje účinek drogy?
Biologické vlivy (např.: osobní dispozice, aktuální kondice, zdravotní stav). Psychologické vlivy (např.: očekávání účinku, aktuální vyladění). Sociální vlivy prostředí užívání látky, společnost jiných osob při užívání.

20 Potenciál závislosti Přínos pro uživatele. Rychlost účinku po užití látky. Spolehlivost s jakou se účinek dostaví. Rychlost, s jakou se rozvíjí tolerance. Rychlost, s jakou se objeví odvykací syndrom. Rychlost vyloučení drogy z těla.

21 Proč rovnou závislost? Škodlivé užívání: způsob užívání tabákových výrobků, alkoholu nebo jiných návykových látek, vedoucí k poškození tělesného nebo duševního zdraví uživatele (§ 2 písm. l) TabZák),

22 Škoda způsobená užíváním NL
Škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami škody, které zahrnují poškození zdraví, zejména závažná chronická onemocnění, úrazy, otravy a škody způsobené dopravními nehodami, poškození plodu v těhotenství, předčasná úmrtí, sociální problémy, zejména ztrátu zaměstnání a rodinné problémy, včetně škod ekonomických souvisejících s užíváním těchto látek, požáry a kriminalitu (§ 2 písm. m) TabZák),

23 Alkohol Původ: přírodní. Zdroj: ovoce, zelenina, obilí, … Vzhled: tekutina. Užití: per os.

24 Alkohol – účinky Pocit uvolnění a euforie.
Narušení schopnosti soustředit se. Zvýšení sebevědomí. Povzbuzení, mnohomluvnost. Snížení sebekritičnosti, zábran. Potíže s rovnováhou a koordinací pohybů.

25 Alkohol – rizika Žaludeční nevolnost až zvracení. Hluboký spánek až bezvědomí. Udušení zvratky. Úrazy, nehody. Agresivní jednání.

26 Alkohol – odvykací stav
Třes. Pocení. Nevolnost, zvracení. Pocit neklidu/malátnost, slabost. Přechodné halucinace. Křeče typu velkého epileptického záchvatu.

27 A co nealko pivo ve škole?
§ 2 písm k) TabZák: alkoholickým nápojem lihovina, víno a pivo; alkoholickým nápojem se rozumí též nápoj, který není uveden ve větě první, pokud obsahuje více než 0,5 objemového procenta alkoholu,

28 Co dělat? Snad třeba tohle …?
Zkoušet to budou. Pít budou. Relevantní informace, ale nestrašit. Dobrý příklad. Nabídnout alternativu (ne marihuanu!). Dohoda s rodiči. Školní řád. S láskou, respektem a důsledně.

29 Zaručené informace ?!? Konkrétní. Přesné. Ověřené. Pravdivé.
A i tak to bude možná málo …. Ale platí to u všeho a … vyplatí se to (snad).

30 Kde můžeme koupit alkohol?
a) ve specializovaných prodejnách alkoholických nápojů, b) ve specializovaných odděleních velkoplošných prodejen určených k prodeji alkoholických nápojů, v prodejnách potravin a smíšených prodejnách, nebo c) v zařízeních společného stravování provozovaných na základě hostinské činnosti, v ubytovacích zařízeních a kulturních zařízeních s výjimkou zařízení určených pro osoby mladší 18 let.

31 A výjimka …. Zákaz prodeje alkoholu se nevztahuje na: příležitostný prodej rozlévaných alkoholických nápojů při slavnostech, tradičních akcích, výročních trzích a jim podobných akcích. A to je smutný ….

32 Ještě se nesmí!!! Neb tu vzniká touha pít a být závislý….
(1) Zakazuje se prodej a výroba hraček napodobujících tvar a vzhled alkoholických nápojů. (2) Zakazuje se dovoz hraček napodobujících tvar a vzhled alkoholických nápojů.

33 Nesmí se prodávat ani podávat:
a) osobám mladším 18 let, b) na všech akcích určených osobám mladším 18 let, c) osobám zjevně ovlivněným alkoholickým nápojem nebo jinou návykovou látkou, d) ve zdravotnických zařízeních, e) v prostředcích výlučně určených pro vnitrostátní hromadnou dopravu osob s výjimkou železničních jídelních vozů, palub letadel a určených prostor plavidel veřejné lodní dopravy, f) na sportovních akcích, s výjimkou výčepního piva s extraktem původní mladiny do 10 hmotnostních procent, g) ve všech typech škol a školských zařízení

34 Oprávnění samosprávy Obec v samostatné působnosti může v případě konání kulturní, společenské nebo sportovní akce přístupné veřejnosti s důvodným rizikem nárůstu problémů a negativních společenských jevů způsobených jednáním fyzických osob pod vlivem alkoholu obecně závaznou vyhláškou omezit nebo zakázat v určitých dnech nebo hodinách nebo na určitých místech prodej, podávání a konzumaci alkoholických nápojů.

35 Tabák – obecně Původ: přírodní Zdroj: tabák viržinský a selský.
Vzhled: jemně nařezané listy, směsi. Užití: kouření, šňupání, žvýkání.

36 Tabák – účinky Závrať. Nevolnost až zvracení. Studený pot.
Bolest hlavy. Průjem. Nespavost.

37 Tabák – rizika a, co s tím….?
Kardiovaskulární, nádorová a chronická plicní onemocnění, …

38 Tak tedy ….? Co s tím? Právo je jasné - a naivní, nevymahatelné, snad i směšné …  Platí to samé, co u alkoholu. Zkoušet to budou. Kouřit budou. Relevantní informace, ale nestrašit. Dobrý příklad. Nabídnout alternativu (ne elektronickou cigaretu). Dohoda s rodiči. Školní řád. S láskou, respektem a důsledně.

39 Tabák – odvykací stav Malátnost a slabost. Touha po tabáku. Úzkost. Podrážděnost, neklid. Zvýšená chuť k jídlu. Špatná koncentrace pozornosti.

40 Trocha práva … (už zase)
§ 2 písm. h) TabZák.: tabákovým výrobkem výrobek určený ke kouření, šňupání, sání nebo žvýkání, pokud je vyroben zcela nebo zčásti z tabáku, včetně tabáku geneticky upraveného, § 2 písm. i) TabZák.: tabákovou potřebou výrobek sloužící ke kouření, šňupání, sání nebo žvýkání tabáku, s výjimkou výrobků plnících funkci uměleckého předmětu,

41 Kde lze prodávat? lze prodávat pouze v prodejnách podle zvláštního právního předpisu, a to na vyčleněném místě, dále ve stáncích s prodejem denního a periodického tisku, v zařízeních společného stravování provozovaných na základě hostinské činnosti nebo v ubytovacích zařízeních, s výjimkou ubytovacích zařízení určených k ubytování dětí a mládeže.

42 Zase ty hračky (1) Zakazuje se prodej a výroba potravinářských výrobků nebo hraček napodobujících tvar a vzhled tabákových výrobků nebo tabákových potřeb. (2) Zakazuje se dovoz potravinářských výrobků nebo hraček napodobujících tvar a vzhled tabákových výrobků nebo tabákových potřeb.

43 Osoby mladší 18 let (1) Prodávat tabákové výrobky, tabákové potřeby a elektronické cigarety osobám mladším 18 let se zakazuje. (2) Prodej tabákových výrobků, tabákových potřeb a elektronických cigaret na kulturních, společenských a sportovních akcích určených pro osoby mladší 18 let je zakázán.

44 Veřejná místa 1. veřejnosti volně přístupné uzavřené prostory;
2. veřejnosti volně přístupné vnitřní prostory budov státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků; 3. veřejnosti volně přístupné vnitřní prostory zařízení zřízených státem nebo územními samosprávnými celky; 4. veřejnosti volně přístupné vnitřní prostory finančních institucí; 5. dopravní prostředky veřejné silniční a drážní dopravy a městské hromadné dopravy; 6. veřejnosti volně přístupné vnitřní prostory budov související s veřejnou dopravou; 7. kryté nástupiště, přístřešky a čekárny veřejné silniční a drážní dopravy a městské hromadné dopravy, s výjimkou stavebně oddělených prostor ke kouření vyhrazených a při pobytu osob trvale větraných do prostor mimo budovu,

45 Dále se nesmí kouřit b) ve vnějších i vnitřních prostorách všech typů škol a školských zařízení, c) ve vnitřních prostorách nekuřáckých zařízení a ve vnitřních prostorách vyhrazených pro nekuřáky v zařízeních s vyhrazenými prostory,

46 Zákaz kouření d) v uzavřených zábavních prostorách, jako jsou kina, divadla, výstavní a koncertní síně, dále ve sportovních halách a prostorách, kde jsou pořádána pracovní jednání s výjimkou zvláštních, stavebně oddělených prostor ke kouření vyhrazených se zajištěným dostatečným větráním podle požadavků stanovených zvláštním právním předpisem, e) ve vnitřních prostorách zdravotnických zařízení všech typů, s výjimkou uzavřených psychiatrických oddělení nebo jiných zařízení pro léčbu závislostí, ve kterých je dovoleno kouřit pouze v prostorách stavebně oddělených, ke kouření vyhrazených a při pobytu osob trvale větraných do prostor mimo budovu,

47 Kouřím zdravě Jsem oligofrenik a budu mít brzo diplom univerzity, to proto, že § 2 písm. j) TabZák.: elektronickou cigaretou výrobek napodobující funkci tabákového výrobku nebo tabákové potřeby, jehož účelem je vdechování nikotinových výparů, včetně příslušenství takových výrobků,

48 No, není nad správnou motivaci
Vítejte na stránkách e-cigaret, předního dovozce elektronických cigaret do České republiky. Jde o cigaretu, která je zdravější alternativou kouření pro Vás i pro ty okolo vás, takže máte svobodu si zakouřit kdekoli a kdykoli, bez zápachu a bez popele. E-cigareta neobsahuje tabák, dehet, oxid uhelnatý ani další chemikálie obsažené v tradičních cigaretách. Kouřením e-cigaret vám začíná nová tabáková budoucnost. Podívejte se na váš nový startovací balíček e- cigaret start, anebo si alespoň přečtěte informace o výborné alternativě vašeho stávajícího kouření (

49 Těkavé látky Původ: přírodní i syntetické.
Zdroj: ropné produkty, zemní plyn. Vzhled: tekutina, kašovitá hmota, plyn. Užití: inhalace výparů. Příklad: toluen a jiná rozpouštědla, lepidla, benzín, aceton, náplně do zapalovačů, laky na nehty, odlakovač, apod.

50 Těkavé látky – účinky Pocit euforie. Prostorová dezorientace.
Živé barevné halucinace. Útlum, apatie, ospalost. Labilní nálada. Kolísavá chůze, ochablost.

51 Těkavé látky – rizika Bezvědomí až smrt. Udušení, vdechnutí zvratků.
Srdeční arytmie, poškození dýchacích cest. Hádavost až agresivita. Narušení psychiky až rozpad osobnosti. Úrazy, požáry.

52 Těkavé látky – odvykací stav
Touha po látce. Úzkostný stav. Zvýšená dráždivost. Nevolnost. Třes. Intenzivní bolesti hlavy.

53 A zase legálně … (částečně)
Analgetika / sedativa / a další Tablety, tekutiny, masti … Užití i.v., per os, do svalu. A třeba i jako doplněk jiných užívaných látek: zvýraznění jejich euforizujícího účinku (alkohol, opiáty, stimulancia).

54 Analgetika / sedativa Analgetika (úleva od bolesti): Aspirin, Ataralgin, Brufen, Ibalgin, Ibuprofen, Modafen, Nalgesin, Nurofen, Panadol a další. Sedativa (uklidnění, uvolnění, zmenšení strachu): Phenobarbital, Diazepam a další.

55 Sedativa, hypnotika – účinky
Euforie. Útlum, ospalost, otupělost. Rozmazané vidění, halucinace. Nekoordinované pohyby. Zmatenost. Halucinace.

56 Sedativa, hypnotika – rizika
Útlum dýchání. Bezvědomí až smrt. Vdechnutí slin/zvratků. Dopravní nehody.

57 Tak jako v kulturních dějinách lidstva byla doba lidí s kroužkovou keramikou či lidí popelnicových polí, tak se naší době jednou za mnoho set let bude říkat doba lidí pojídajících pilulky.

58 Legálně / nelegálně Legálně: koupené v lékárně (i tak mohou být zneužity). Užívání: totožně s účelem, způsobem a množství. Nelegálně: jsou na recept, ale pro někoho jiného / koupené přes net / nejsou na recept a nebyly předepsány. Zneužívání: v rozporu s účelem (pro který je vyrobeno); ve způsobu užití anebo množství.

59 Konopné látky Původ: přírodní. Zdroj: konopí seté.
Vzhled: sušený květ s lístky, hmota/tekutina. Užití: kouření, ústně. Příklad:marihuana (květ), hašiš (pryskyřice).

60 Konopné látky – účinky Euforie, příjemná nálada. Útlum.
Pocit zpomalení času. Iluze, nepravé halucinace se zachovalou orientací. Úzkost, depresivní stavy. Stav ponoření se do vlastních pocitů, nálad, myšlenek, fantazií.

61 Konopné látky – rizika Poruchy soustředění.
Narušení krátkodobé paměti. Paranoidního stav. Depresivní, úzkostné či panické stavy. Spouštěč schizofrenních onemocnění. Bronchitidy, astma, respirační choroby.

62 Konopné látky – odvykací stav
Nevolnost. Nervozita, podrážděnost. Nespavost. Ztráta chuti k jídlu. Úzkost. Třes.

63 Stimulancia - pervitin
Původ: syntetický. Zdroj: efedrin, pseudoefedrin. Vzhled: bílý krystalický prášek. Užití: šňupání, injekčně, ústně. Další stimulancia: amfetaminy, kokain, extáze aj.

64 Pervitin – účinky Zvýšená bdělost.
Pocit zvýšené psych. a fyz. výkonnosti. Snížení/odstranění únavy a chuti k jídlu. Celkové zrychlení psychomot. tempa. Zostřené vnímání tónů a barev. Stereotypní chování.

65 Srdeční selhání, poškození srdce. Poškození jater (příměsy).
Pervitin – rizika Srdeční selhání, poškození srdce. Poškození jater (příměsy). Oslabení imunitního systému. Psychotický stav. Celkové vyčerpání organismu. Svalové napětí až křeče Provokace psychotického stavu Nebezpečné látky jako příměsy Nelegání status Dopravní nehody Neúmyslné předávkování až smrt v důsledku srdečního selhání, otoku plic nebo mozku Riziko zánětu žil, hepatitid, HIV Odvykací stav

66 Pervitin – odvykací stav
Únava. Útlum/agitovanost. Touha po látce. Zvýšená chuť k jídlu. Nespavost/zvýšená spavost. Bizarní/nepříjemné sny.

67 Opioidy – heroin Původ: polosyntetický. Zdroj: mák setý. Vzhled: prášek. Užití: inhalace, injekčně, ústně. Další opioidy: opium, morfin, kodein, methadon, buprenorfin, fentanyl aj.

68 Heroin – účinky Celková euforie. Uvolnění, apatie. Únava, otupělost.
Zpomalení psychomotorického tempa. Tlumení bolesti. Sucho v očích, ústech a nose. Euforie popisovaná jako „orgasmus celého těla“, snový stav Uvolnění, apatie Pocit tíže v končetinách Zpomalení psychomotorického tempa Únava, otupělost Někdy úzkostný stav Zhoršená pozornost a paměť Tlumení bolesti Sucho v očích, ústech a nose

69 Heroin – rizika Nevolnost, zvracení. Udušení zvratky. Útlum dýchání. Záněty žil, trombóza. Hepatitidy, HIV. Předávkování.

70 Heroin – odvykací stav Touha po látce. Sekrece z nosu, očí. Bolesti svalů/křeče. Křeče v břiše, nevolnost, zvracení. Průjem. Zimomřivost.

71 Halucinogeny – lysohlávky
Původ: rostlinný. Vzhled: sušené části hub. Užití: ústně. Další halucinogeny: mezkalin, durman, …

72 Lysohlávky – účinek Euforie, lehká nadnesenost. Příjemná únava.
Prožívané nepopsatelné stavy. Iluze, nepravé halucinace. Derealizace - svět jako iluze. Depersonalizace. Euforie, pocit tělesného blaha, lehká nadnesenost Příjemná únava Subjektivně prožívané nepopsatelné stavy Iluze, halucinace (barevné mozaiky, plameny, květy, točící se barevné terče) Derealizace-svět jako pouhá iluze Depersonalizace-jako by tělo patřilo někomu jinému, sám sebe vnímá jako divák

73 Lysohlávky – rizika Nepředvídatelnost vývoje stavu, ztráta kontroly.
Srdeční komplikace u lidí se srdeční vadou. Nepříjemné pocity po celém těle. Rozvoj paranoidního stavu. Zmatenost, dezorientace. Psychotické projevy. Intenzivní halucinatorní stav bez možnosti ovlivnit vůlí-ztráta kontroly Nepředvídatelnost vývoje stavu Srdeční komplikace u lidí se srdeční vadou Nepříjemné pocity po celém těle Riziko rozvoje paranoidního stavu Stavy zmatenosti, dezorientace až psychotické projevy

74 A ještě více práva …drogy
Chybící přesná a praktická metodika. Přestupkové právo (§ 30). Trestní právo (§ 283 – § 289). Zkušenost, praxe, konzultace, …

75 § 30 zákona o přestupcích Přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Tedy, přestupku se dopustí ten, kdo:

76 § 30 odst. 1 písm. a) prodá, podá nebo jinak umožní požití alkoholického nápoje osobě zjevně ovlivněné alkoholickým nápojem nebo jinou návykovou látkou, osobě mladší osmnácti let, osobě, o níž lze mít pochybnost, zda splňuje podmínku věku, nebo osobě o níž ví, že bude vykonávat zaměstnání nebo jinou činnost, při níž by mohla ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek,

77 § 30 odst. 1 písm. b) a c) neoprávněně prodá, podá nebo jinak umožní druhé osobě škodlivé užívání jiné návykové látky než jsou omamné látky, psychotropní látky a alkohol, se nepodrobí opatření postihujícímu nadměrné požívání alkoholických nápojů nebo užívání jiných návykových látek,

78 § 30 odst. 1 písm. e) a f) úmyslně umožňuje požívání alkoholických nápojů nebo užívání jiných návykových látek než látek omamných a psychotropních osobě mladší osmnácti let, ohrožuje-li tím její tělesný nebo mravní vývoj, umožní neoprávněné požívání omamných a psychotropních látek osobě mladší osmnácti let, nejde-li o čin přísněji trestný,

79 § 30 odst. 1 písm. g – ch) požije alkoholický nápoj nebo užije jinou návykovou látku, ačkoliv ví, že bude vykonávat zaměstnání nebo jinou činnost, při níž by mohl ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek, h) po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky vykonává činnost uvedenou v písmenu g), ch) ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky, vykonává činnost uvedenou v písmenu g).

80 § 30 odst. 1 písm. i – k) i) odepře se podrobit vyšetření, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, k němuž byl vyzván podle zvláštního právního předpisu, j) neoprávněně přechovává v malém množství pro svoji potřebu omamnou nebo psychotropní látku, k) neoprávněně pěstuje pro vlastní potřebu v malém množství rostlinu nebo houbu obsahující omamnou nebo psychotropní látku,

81 § 30 odst. 2 (pokuty) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d) lze uložit pokutu do Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. e) a f) pokutu do Kč a zákaz činnosti do 1 roku, za přestupek podle odstavce 1 písm. g) až i) pokutu od Kč do Kč a zákaz činnosti od 1 do 2 let a za přestupek podle odstavce 1 písm. j) a k) pokutu do Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), e), f), g), h), ch), j) a k) lze spolu s pokutou uložit zákaz pobytu.

82 Trestní zákoník – tzv. „drogové“ trestné činy
Zvláštní část trestního zákoníku § § 287

83 § 283 odst. 1 tr. zákoníku Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy Kdo neoprávněně vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, zprostředkuje, prodá nebo jinak jinému opatří nebo pro jiného přechovává omamnou nebo psychotropní látku, přípravek obsahující omamnou nebo psychotropní látku, prekursor nebo jed, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem.

84 § 283 odst. 2 tr. zákoníku Odnětím svobody na dvě léta až deset let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 a) jako člen organizované skupiny, b) ač byl za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán, c) ve značném rozsahu, nebo d) ve větším rozsahu vůči dítěti nebo v množství větším než malém vůči dítěti mladšímu patnácti let.

85 § 284 odst. 3 a 4 tr. zákoníku § 284 odst. 3 a 4 tr. zákoníku Tzv. kvalifikované skutkové podstaty trestného činu. Jednání, které je postihováno přísnějším trestem.

86 § 284 odst. 1 tr. zákoníku Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu přechovává v množství větším než malém omamnou látku konopí, pryskyřici z konopí nebo psychotropní látku obsahující jakýkoli tetrahydrokanabinol, izomer nebo jeho stereochemickou variantu (THC), bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

87 § 284 odst. 2 tr. zákoníku Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu přechovává jinou omamnou nebo psychotropní látku než uvedenou v odstavci 1 nebo jed v množství větším než malém, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

88 § 284 odst. 3 a 4 tr. zákoníku Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve větším rozsahu. Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve značném rozsahu.

89 § 285 odst. 1 tr. zákoníku Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu pěstuje v množství větším než malém rostlinu konopí, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců, peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

90 § 285 odst. 2 tr. zákoníku Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu pěstuje v množství větším než malém houbu nebo jinou rostlinu než uvedenou v odstavci 1 obsahující omamnou nebo psychotropní látku, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

91 § 285 odst. 3 a 4 tr. zákoníku Odnětím svobody až na tři léta nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve větším rozsahu. Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 ve značném rozsahu.

92 § 286 odst. 1 tr. zákoníku Výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu Kdo vyrobí, sobě nebo jinému opatří anebo přechovává prekursor nebo jiný předmět určený k nedovolené výrobě omamné nebo psychotropní látky, přípravku, který obsahuje omamnou nebo psychotropní látku, nebo jedu, bude potrestán odnětím svobody až na pět let, peněžitým trestem, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

93 § 286 odst. 2 tr. zákoníku Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, b) spáchá-li takový čin ve značném rozsahu, c) spáchá-li takový čin ve větším rozsahu vůči dítěti, nebo d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

94 § 287 odst. 1 tr. zákoníku Šíření toxikomanie Kdo svádí jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu nebo ho v tom podporuje anebo kdo zneužívání takové látky jinak podněcuje nebo šíří, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.

95 § 287 odst. 2 a 3 tr. zákoníku Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 a) jako člen organizované skupiny, b) vůči dítěti, nebo c) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem. Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 vůči dítěti mladšímu patnácti let.

96 Hranice mezi přestupkem a tr. činem
Je to právě ono množství, uvedené v nařízení vlády. Přestupek začíná na stopovém množství dané (konkrétní) látky a končí na hranici množství většího než malého. Příklad: marihuana přestupek 0,000… až 10 g sušiny, trestný čin od 10 g sušiny

97 Druh látky Množství větší než malé Kvalitativní hledisko Metamfetamin Více než 2g 0,6g Heroin Více než 1,5g 0,5g Kokain Více než 1g 0,54g LSD 5 ks 0, g Extáze 4 tbl. 0,03 Lysohlávky Více než 40 plodnic 0,05 Hašiš Více než 5g 1 THC Marihuana Více než 10g sušiny/ Více než 5 rostlin 1,5 THC

98 Rizikové chování v dopravě
Chodec / cyklista na vsi a cyklista ve městě / cyklista cestující / kolečkové brusle / skate / spolujezdec v autě / motorkář do 50 cm3 / řidič Rizika: užívání NL (trestné) / neznalost předpisů (zoufalé) / osobnostní ladění (slabý duch; puberta; přeceňování schopností; další)

99 Rizikové chování v dopravě
Účastník silničního provozu. Ostatní jsou zpravidla silnější, rychlejší a tvrdší. Přilba, lokty, kolena, páteř, …

100 Co můžeme dělat Dopravní výchova (škola + BESIP / obecní policie / Policie ČR). Předcházíme: úrazům / úmrtím / psychickému poškození / škodám na majetku / poškození životního prostředí apod. A nezapomínat, že zákon o provozu na pozemních komunikacích nás nespasí: lyže, skoky do vody, …. Nestrašit, ale upozorňovat na některé nevratné následky.

101 Šup ho tam, a jedem Dechová zkouška. Odmítnutí – pokuta až do výše ,- Kč. Pokuta za jízdu na kole (kolečkových bruslích, skateboardu) pod vlivem: rovněž až do výše ,- Kč.

102 Trestání cyklistů Určitým specifikem při trestání cyklistů je to, že nebývá ukládán trest nebo sankce zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení jízdního kola. Ani v případě prokázaného přestupku nemůže být cyklistovi zadržen či odejmut řidičský průkaz. Tento doklad totiž opravňuje k řízení motorového vozidla, kterým jízdní kolo samozřejmě není (Pilař, 2011).

103 Poruchy příjmu potravy
Nemáme legislativní oporu proti předchozím formám rizikového chování. Mentální anorexie je porucha charakterizovaná zejména úmyslným snižováním tělesné hmotnosti. Základním kritériem anorexie je nízká tělesná hmotnost (alespoň o 15% nižší než odpovídá věku a výšce) a aktivní snaha hubnout nebo nepřibrat. Mentální bulimie je porucha charakterizovaná zejména opakujícími se záchvaty přejídání, spojenými s přehnanou kontrolou tělesné hmotnosti. Rozhodujícím kritériem přejídání je subjektivní pocit ztráty kontroly nad jídlem. GPS ČR 2008

104 Poruchy příjmu potravy
Výchova ke zdravé výživě a zdravému životnímu stylu. Práce s dětmi – nepřebírat slavné vzory. Odborná pracoviště a rodina. Snídat – svačit – obědvat – večeřet (i když je to trapný).

105 Poruchy příjmu potravy
Voda – čaj – šťávy – nealko pivo č. vzorek pH (metr) 1. Ovocný čaj 3,86 2. Minerální voda 4,16 3. Coca – cola 2,75 (ocet – 2,56) 4. Voda z kohoutku 7,51 5. Pivo 4,74 6. Džus 3,83

106 Orthorexia Nervosa Upnutí na „zdravou“ stravu za každou cenu.
Sedmá generace – skutečně zvláštní řešení. A co na to vitamíny? (A, E, D, K, …..) Tuky – cca 30% denního příjmu energie.

107 Syndrom týraného dítěte
CAN (Child Abuse and Neglect) – syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Změna chování dítěte. Změny na těle dítěte (stopy po násilí).

108 Zanedbávání trvalý hlad (malé nebo žádné svačiny; žebrání o jídlo) / podvýživa / slovní zásoba neodpovídá věku a intelektu / nedostatečná hygiena / zkažené zuby a časté záněty dásní / dítě není očkované proti nemocím / nevhodné oblečení vzhledem k počasí / nedostatek dohledu – dítě je večer doma samo, venku pobývá dlouho do tmy a bez dozoru / vyčerpanost, přepracovanost / s dítětem se nikdo neučí, nezajímá se o jeho školní povinnosti / vyhození z domova

109 Nepřekažení tr. činu (§ 367 tr. z.)
Vražda / zabití / těžké ublížení na zdraví / mučení a jiné nelidské a kruté zacházení / zbavení osobní svobody / loupež / vydírání / znásilnění / pohlavní zneužití / zneužití dítěte k výrobě pornografie / týrání svěřené osoby / krádež / nedovolená výroba a jiné nakládání s OPL / …

110 Neoznámení tr. řinu (§ 368 tr. z.)
Vražda / těžké ublížení na zdraví / obchodování s lidmi / mučení a jiné nelidské a kruté zacházení / zbavení osobní svobody / zneužití dítěte k výrobě pornografie / týrání svěřené osoby / ….

111 Další možné tr. činy Opuštění dítěte nebo svěřené osoby. Zanedbávání povinné výživy. Týrání svěřené osoby. Týrání osoby žijící ve společném obydlí. Ohrožování výchovy dítěte. Svádění k pohlavnímu styku. Podání alkoholu dítěti.

112 Vaše ochrana § 55 odst. 2 tr. ř. Nasvědčují-li zjištěné okolnosti tomu, že svědku nebo osobě jemu blízké v souvislosti s podáním svědectví zřejmě hrozí újma na zdraví nebo jiné vážné nebezpečí porušení jejich základních práv, a nelze-li ochranu svědka spolehlivě zajistit jiným způsobem, orgán činný v trestním řízení učiní opatření k utajení totožnosti i podoby svědka; jméno a příjmení a jeho další osobní údaje se do protokolu nezapisují, ale vedou se odděleně od trestního spisu a mohou se s nimi seznamovat jen orgány činné v trestním řízení v dané věci. Svědek se poučí o právu požádat o utajení své podoby a podepsat protokol smyšleným jménem a příjmením, pod kterým je pak veden. Je-li třeba zajistit ochranu těchto osob, orgán činný v trestním řízení učiní bezodkladně všechna potřebná opatření.

113 Šikana Řešení ve škole – řešení v rámci přestupkového řízení trestný čin. Ublížení na zdraví / omezování osobní svobody / loupež / vydírání / znásilnění / pohlavní zneužití / šíření pornografie / svádění k pohlavnímu styku / zatajení věci / krádež / drogové TČ / …

114 Nesuplujte OČTŘ, ale … Kdo, co, kdy, kde, jak, čím, proč. Okamžitě řešit. Nebagatelizovat. Důvěřovat. Poradit se s odborníkem.

115 Kyberšikana Mobilní telefony / notebooky / tablety / … maily – Facebook – ICQ – WhatsApp – Twitter – Instagram – Skype – Myspace – LinkedIn – a asi i další …. Anonymita útočníka (útočníků). Sdílení útoků útočníky (i dalšími jen pro pobavení).

116 Bezpečně na internetu Eva Burdová a Jan Traxler – Středočeský kraj a VISK. Září 2014. ISBN 978 – 80 – – 9 – 2.

117 Kyberšikana Kdykoli a kdekoli (pokud máme aparát). Ublížení na zdraví / omezování osobní svobody / loupež / vydírání / znásilnění / pohlavní zneužití / šíření pornografie / svádění k pohlavnímu styku / zatajení věci / krádež / nebezpečné vyhrožování / nebezpečné pronásledování / drogové TČ / …

118 Kyberšikana Minimalizace – škola/školské zařízení. Tablety, notebooky a mobily do školy nepatří. Pokud jsou z důležitých důvodů nutné, měla by být ve školním řádu přesná pravidla – a měla by být důsledně dodržována (vyžadována).

119 Homofobie nepřátelství vůči lidem s menšinovou sexuální orientací či pohlavní identitou, respektive vůči lidem, kteří vybočují z běžných genderových norem; Gender (proč?) – stačí slušné vychování, tolerance, respekt a úcta (netřeba zakládat nové obory a odvětví).

120 Extremismus Za extremistické chování lze považovat takové, které je vědomě konáno ve prospěch politických, náboženských a etnických hnutí a ideologií, která směřují proti základům demokratického ústavního státu.

121 Rasismus Rasistické chování je takové, které na základě přisouzení psychických a mentálních schopností a dovedností skupinám definovaných podle biologického rasového či národnostního původu tyto příslušníky těchto skupiny hodnotí a případně je i poškozuje.

122 Xenofobie Xenofobní chování je takové, které na základě subjektivně stanovených prvků cizosti (jinakosti) vyvolává obavy ze subjektů, které jsou jako cizí pojímány a v krajních případech může vést k jejich poškozování, což vyvolává protireakci.

123 Antisemitismus Antisemitské jednání je takové, které poškozuje objekt židovského charakteru kvůli tomu, že tomuto objektu určité negativní přisuzuje vlastnosti či symbolický význam na základě subjektivní percepce židovství.

124 Společné přestupky / trestné činy
Přestupek proti veřejnému soužití. Trestné činy: omezování osobní svobody / vydírání / omezování svobody vyznání / poškození cizích práv / pomluva / násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci / nebezpečné vyhrožování / nebezpečné pronásledování / hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob / podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo omezování jejich práv a svobod / …

125 Vandalismus Ničení školního majetku nebo jeho poškozování a ničení majetku ostatních žáků a žákyň, případně dalších; povinnost k uvedení do původního stavu nebo k náhradě škody; případně pořízení nového vybavení; škoda nad 5.000,- Kč (trestný čin).

126 Záškoláctví Neomluvená absence žáka základní či střední školy ve škole. Porušení školního řádu a školského zákona. Odpovědnost rodičů / zákonných zástupců.

127 Záškoláctví Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví (přestupek § 31). Č.j.: /2002 – 14. Omlouvá pedagog – zákonný zástupce (rodič) žádá o omluvu nezletilého.

128 Přestupek Přestupku se dopustí ten, kdo ohrožuje výchovu a vzdělávání nezletilého zejména tím, že nepřihlásí dítě k povinné školní docházce nebo zanedbává péči o povinnou školní docházku žáka (§ 31).

129 Záškoláctví Zletilý se omlouvá sám.
Neomluvenou nepřítomnost do součtu 10 vyučovacích hodin řeší se zákonným zástupcem žáka třídní učitel formou pohovoru, na který je zákonný zástupce pozván doporučeným dopisem. Pokud má žák víc než 10 neomluvených hodin, svolává ředitel školy školní výchovnou komisi.

130 …a dále… Lékař není povinen vystavovat potvrzení o nemoci. Lze jej mít zpoplatněné. Odpovědnost – nejen rodiče, ale i děti. Motivace studovat.

131 Sexuálně rizikové chování
Doporučení MŠMT k realizaci sexuální výchovy v základních školách. Č.j.: / 2009 – 22. Projevy doprovázející sexuální aktivity a vykazující prokazatelný nárůst zdravotních, sociálních a dalších typů rizik.

132 STI Pro termín „pohlavně přenosné choroby“ běžně užíváno STI (sexually transmitted infections). Dříve STD (sexually transmitted diseases) – sexuálně přenosná onemocnění.

133 Sexuální desatero školy
spolupráce školy s rodinou, systémovost a provázanost sexuální výchovy s celým výchovně vzdělávacím procesem ve škole, vědeckost v sexuální výchově, princip důvěry žáků v učitele, koedukovanost v sexuální výchově (dělená výchova), etický přístup, komplexnost a harmonie v sexuální výchově (rozvíjení biologické, psychologické, sociální a etické složky sexuální výchovy souběžně), osobnost učitele, přiměřenost v sexuální výchově a neodsuzující a citlivý postoj k sexualitě.

134 Sexuální rizikové chování
Nechráněný pohlavní styk při náhodné známosti, výrazně promiskuitní chování, rizikové sexuální praktiky, …. Kombinace rizikových projevů. Foto, video, …. a jejich zveřejňování.

135 Co s tím? Anonymní testování (Dům světla, KHS, …). Když čůrám, bolí to. Výtoky. Samovyšetření (doma a v klidu). Pedagog jako most k lékaři? A co oznamovací povinnost?

136 STD a vyšetření Onemocnění přenosná sexuálním stykem (STD – sexually transmitted diseases). Přenos pohlavním stykem je vysoce pravděpodobný a častý. Doma / NNO / lékař.

137 Domácí vyšetření – Chlamydiea
Chlamydie (494,- Kč). V ČR jí trpí až 80% pacientů léčených na pohlavní nemoci. Nejrizikovější skupinou jsou mladiství ve věku 15 – 25 let, kteří častěji mění své sexuální partnery. Mnoho z nich je pouze tzv. přenašečem a onemocnění se u nich nemusí neprojevit.

138 Domácí vyšetření – kvasinkyb
Test na Vaginální Kvasinky je rychlý zdravotní test pro stanovení výskytu kvasinkové infekce. Pokud máte nepříjemný pocit svědění či pálení, podezřelý výtok a v krajních případech i potíže při močení, je tento test určen právě pro Vás. Pomocí této testovací sady zjistíte za pár minut zda opravdu máte problém, či ne. Cena: 450,- Kč.

139 Domácí vyšetření – syfilisc
Domácí diagnostický test pro zjištění nákazy pohlavně přenosné infekce Syfilis. Vřídky v okolí vagíny, penisu či úst. Cena: 329,- Kč.

140 Vaginální phd Test pro zjištění infekce v pochvě.
Kolísání pH může mít například tyto příčiny: a) bakteriální vaginóza, b) bakteriální infekce způsobená více druhy patogenů, c) pohlavně přenosné choroby, d) prasknutí membrán zadržujících plodovou vodu, e) deficit estrogenů, f) infekce pooperačních ran, g) nadměrná intimní hygiena.

141 Další testy Kapka krve (HIV, syfilis). Plná krev.
Stěry z pochvy a děložního čípku (stejně jako u samovyšetření). Prostory vyšetřované (ho). Mobilní ambulance (např. sanitka R – R). Zdravotnické zařízení.

142 Trestné činy § 152 tr. z. – šíření nakažlivé lidské nemoci. § 153 tr. z. – šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti. § 155 tr. z. – ohrožení pohlavní nemocí (byť i z nedbalosti).

143 Použitá literatura Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů v platném znění. Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních.

144 Použitá literatura Zákon č. 167/1998 sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů. Zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

145 Použitá literatura Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů v platném znění. Zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění.

146 Použitá literatura Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů v platném znění. Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), v platném znění.

147 Použitá literatura Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů. Zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

148 Použitá literatura Káš, S. (1990). Injekce které nebolí. Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví. Pilař, J. (staženo: 2011, 1. července): staženo dne

149 Použitá literatura – obrázky

150 Text prezentace odpovídá právnímu stavu k 1. 1. 2015
Právní stav Text prezentace odpovídá právnímu stavu k

151 Děkuji Vám za pozornost sejvl@adiktologie. cz Klinika adiktologie 1
Děkuji Vám za pozornost Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze Apolinářská Praha 2


Stáhnout ppt "Rizikové chování (…tedy vlastně právo – a není to málo?)"

Podobné prezentace


Reklamy Google