Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

A ZÁKLADNÍ DOKUMENTY V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "A ZÁKLADNÍ DOKUMENTY V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ"— Transkript prezentace:

1 A ZÁKLADNÍ DOKUMENTY V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ
Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. LEGISLATIVA A ZÁKLADNÍ DOKUMENTY V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ Projekt KRUH Jihlava 25. dubna 2012 1

2 Právo ve VD – názory Anketa na webu : „Názor na skutečnost, že MŠMT připravuje zákon o vzdělávání, jehož součástí má být i další vzdělávání“. Odpovědělo 85 respondentů: Po mnohaletých diskuzích se dočkáme zákona, který zařadí DV do vzdělávací soustavy (53%). Je potěšitelné, že kompetence v DV budou dány legislativně (33%). Je dobré, když stát převezme garance za rozvoj DV (25%). Myslím, že i stávajících zásahů státu je až dost (18%). Zákon obsahující DV jistě zvýší jeho kvalitu (15%). Cokoliv v DV uzákoňovat znamená omezit jeho rozvoj (12%). Uzákonit by se měly státní dotace, jinak je to nesmyslné (9%). Bude to jen na úkor volného podnikání (8%). Bohatě stačí zákon č. 179/06 Sb., o ověř. a uzn. výsl. DV (4%). 2

3 Historická východiska
Zákon č. 67 ze o organizaci lidových kurzů občanské výchovy. Výnos MŠANO č /3461 ze – přednost ve státních subvencích pro organizace, které zahrnou přednášky o programech státotvorných stran Zákon č. 251 z – povinnost učitelů spolupůsobit zdarma 4 hod. týdne na lidovýchovných akcích. Prezidentův dekret 130 z o státní péči osvětové Soběslavský plán (osvětová pomoc lidu v budování socialismu, šíření vědeckého světonázoru, a vědecko-osvětové propagace). Zákon č. 53/1959 o osvětové činnosti. Vyhláška MŠ 131/1983 Sb. o výchově a vzdělávání pracovníků v socialistických organizacích. Zákon 179/2006 Sb, o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání 3

4 Právo na vzdělání Všeobecná deklarace lidských práv (schválená Rezolucí Valného shromáždění OSN 217 (II.) z 10. prosince 1948 stanovuje v čl. 26: Každý má právo na vzdělání. Vzdělání nechť je bezplatné, aspoň v počátečních a základních stupních. Základní vzdělání má být povinné. Technické a odborné vzdělání budiž obecně přístupné všem podle schopností. Vzdělání má směřovat k plnému rozvoji lidské osobnosti a k posílení úcty k lidským právům a základním svobodám. … Ve dne byla ve Štrasburku schválena "Charta základních sociálních práv", která mezi základní lidská práva zahrnuje i právo na vzdělání. V ČR bylo právo na vzdělání uzákoněno čs. ústavním zákonem č. 23/1991 Sb. – Listina základních práv a svobod. Ústava z roku 1992 prohlásila Listinu za součást ústavního pořádku ČR. 4

5 Výchozí nepříjemnosti
Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy (kompetenční zákon). V působnosti žádného z ústředních orgánů státní správy neexistuje kompetence ani odpovědnost za vzdělávání dospělých. Zákon o živnostenském podnikání č. 455/1991 Sb. v pozdějších zněních (t.č. ve znění novely z konce roku 1999 s účinností od ) – vzdělávání: živnost volná. Školský zákon č. 561/2004 Sb. § 7: „Vzdělávací soustavu tvoří školy a školská zařízení.“ . 5

6 Nezbytnosti pro zákon o DV
vývojové tendence a stávající sociální politika stávající stav v oblasti dalšího vzdělávání absence politiky pro DV, neujasněné kompetence, nesystémovost, vývoj v ostatních zemích EU základní dokumenty ČR i EU legislativní nedořešenost, vágnost implementace respektovat potřeby individuální, skupinové, podnikové i celospolečenské motivaci strany nabídky i strany poptávky podpora nabídky, daňové zvýhodnění, uznávání výsledků DV, systém motivačních pobídek, informační systém, aktivní profesní poradenství nutnost všeobecné dostupnosti systémotvorné prvky neexistence některých: financování, evidence a statistika, monitoring, VaV, kvalita (instituce – program – lektor) 6

7 VD ve školské soustavě Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), část IX, §113 Jednotlivá zkouška, §114 Odborné kurzy.. maturitní zkouška bez předchozího vzdělání, odborné kurzy, pomaturitní specializační kurzy Zákon o vysokých školách č. 111/1998 Sb., právo studovat bez věkové diskriminace §60 celoživotní vzdělávání, vč.uznání kreditů do výše 60% 7

8 Kvalifikační vzdělávání
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce – Péče o odborný rozvoj zaměstnanců zahrnuje zejména a) zaškolení a zaučení, b) odbornou praxi absolventů škol, c) prohlubování kvalifikace, d) zvyšování kvalifikace. § 228 zaškolení, zaučení – povinnost zaměstnavatele, § 229 odborná praxe absolventů § 230 prohlubování kvalifikace (povinnost zaměstnance, náklady hradí zaměstnavatel – může i uložit; dohoda setrvat v zaměstnání při nákladech 75 tis.+) § 231 zvyšování kvalifikace § v souladu se zaměstnavatelem – nárokové úlevy; dohoda se závazkem setrvat v zaměstnání až 5 let 8

9 Rekvalifikační vzdělávání
Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., Rekvalifikací se rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala. Vyhláška č.176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení . Vyhláška č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnancům MPSV v dohodě s MŠMT stanoví bližší podmínky provádění rekvalifikaci. 9

10 Akreditace rekvalifikačních programů
Novela zákona o zaměstnanosti k : V § 108 odstavec 2 : Rekvalifikaci může provádět pouze a) zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle tohoto zákona, b) zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu c) škola v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení nebo vysoká škola s akreditovaným studijním programem podle zvláštního právního předpisu nebo d) zařízení se vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu

11 Průběh akreditace Vyhláška 176/2009 Sb. upřesňuje
organizaci vzdělávání podle rekvalifikačního programu (formy vzdělávání, organizování teoretické a praktické výuky), způsob ukončení vzdělávání, upřesňuje vykonání závěrečné zkoušky do 15 dnů od ukončení výuky a právo účastníka na vydání osvědčen o rekvalifikaci. formy provádění závěrečné zkoušky (písemná, ústní praktická nebo kombinace nejméně dvou uvedených forem), povinnost absolvovat nejméně 80% vzdělávacího programu, upřesňuje složení komise, provádění opravné zkoušky event. náhradní zkoušky náležitosti osvědčení o rekvalifikaci

12 Povinnost akreditace dalších oborů
Zákon 563/2004 Sb. ve znění zákona 264/2006 Sb. o pedagogických pracovnících ukládá MŠMT povinnost akreditovat vzdělávací programy pro DVPP Pokyn MŠMT č. 18 242/2001 k akreditaci vzdělávacích programů v oblasti sportu upřesňuje akreditaci vzdělávacích programů v oblasti tělovýchovy a sportu Zákon č. 312/2002 o úřednících územních samosprávných celků akreditace vzdělávacích institucí a vzdělávacích programů v gesci MV Zákon 108/2006 Sb.ze dne 14. března 2006 o sociálních službách akreditaci institucí a programů pro sociální pracovníky uděluje MPSV Zákon č. 96/2004 Sb. ze dne 4. února 2004 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností, souvisejících s poskytováním zdravotní péče – instituce akredituje MZ

13 Uznávání výsledků vzdělávání
Zákon č.. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání upravuje a) systém ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, b) kvalifikace, c) kvalifikační standardy dílčí kvalifikace, d) hodnotící standardy dílčí kvalifikace, e) Národní soustavu kvalifikací, f) pravidla udělování, prodlužování platnosti a odnímání autorizace k ověřování výsledků dalšího vzdělávání, g) práva a povinnosti účastníků dalšího vzdělávání, h) působnost orgánů vykonávajících státní správu v oblasti ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

14 Novela zák. 179 v roce 2012 změna názvu „dílčí“ kvalifikace na „profesní“ kvalifikaci umožnění podnikající fyzické osobě mít autorizovaného zástupce zrušení povinnosti právnické osoby, prokazovat v rámci procesu udělení autorizace, že její předmět činnosti souvisí s danou profesní kvalifikací poplatek žádosti o udělení autorizace se určuje na 1.500,- Kč za jednu autorizaci za hrubé porušení povinnosti autorizované osoby může být udělena pokuta až 20 tis. Kč (dosud je odebrání autorizace) termín zkoušky zveřejňuje (na internetu) AO min. 5 dní před konáním zkoušky (zkoušky jsou veřejné) zkoušku „profesní“ kvalifikace mohou absolvovat i osoby mladší 18 let pro zahájení zkoušky mohou být nastaveny vstupní požadavky uznání částí kvalifikace, které již absolvent absolvoval jinde

15 Novelizace vyhlášky k provazuje akreditace se zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Pokud existuje dílčí kvalifikace (DK) v Národní soustavě kvalifikací (NSK), bude akreditace udělena, pouze ve vazbě na DK. v případě, že pro danou pracovní činnost existuje DK, je nutné, aby celá žádost byla zpracována v souladu se standardem k dané DK. ustáleny formy vzdělání: prezenční, distanční a kombinovaná. konkretizováno pojetí závěrečných zkoušek. povinnost vést dokumentaci o zahájení, průběhu a ukončení rekvalifikace. nově jsou upravena osvědčení o rekvalifikaci

16 S DV související legislativní opatření
zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání v § 22určuje kvalifikační podmínky (odbornou způsobilost) pro podnikání Odborná způsobilost specializovaných pracovníků na úseku bezpečnosti práce a technických zařízení Odborná způsobilost některých profesí, daná přísl. zákony Vládní usnesení č. 238/1991 umožňující tzv. nespecifické rekvalifikace absolventů škol zákon č. 2/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů umožňuje snížit daňový základ o některé položky z oblasti dalšího vzdělávání zákon o dani z přidané hodnoty - poslední novelizace zákona č. 235/2004 Sb., osvobozuje od daně rekvalifikace a přípravu na jazykové zkoušky

17 Systémotvorné dokumenty
Memorandum o CU – závěrečná zpráva o konzultačním procesu v ČR – 2001 Bílá kniha 2002 nejasné kompetence neúčinná motivace neexistence systémových mechanismů (kvalita, financování, monitorování, výzkum, poradenství) Strategie rozvoje lidských zdrojů – 2003 Národní akční plán rozvoje zaměstnanosti 2004 4.Q tis. v rekvalifikaci, tis. zájem o rekvalifikace: 13,2% nezam., v EU průměr 31,8

18 Systémotvorné dokumenty
Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací soustavy v ČR (2007) podpora DV ve školách i mimo ně (UNIV) UNIV 1 – 84 mil. (?), UNIV mil. (+320 na činnost škol) 1999 – 20%, 2002 – 17%, – 11%, 2009 – 4%, 2010 – 2,7% podpora systémů zajišťování kvality zvyšování profesionality vzdělavatelů Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky na léta (2007) DV: 0 VŠEOBECNÁ „VÁGNOST IMPLEMENTACE“

19 NERV Závěrečná zpráva 2009:
Oblast dalšího vzdělávání představuje klíčovou oblast pro naplnění role vzdělávání ve vztahu k posilování konkurenceschopnosti Rámec strategie konkurenceschopnosti – zpráva NERV – 2011: Celoživotní vzdělávání - opatření: Realizovat strategii CV Využívat zdroje ESF a vzdělávací kapacity škol Mezirezortně spolupracovat Zajistit dohled nad neadekvátním vzlínáním formálních požadavků na další vzdělávání 5. Vzdělávání učitelů (!) Kariérní systém učitele IPN 30 mil. NIDV

20 Proč „vágnost implementace“?
PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ VLÁDY „….hospodářské oživení a růst jsou klíčovou podmínkou dalšího rozvoje české společnosti “ Přitom: další vzdělávání, vzdělávání dospělých – 0 celoživotní učení (pouze zdravotníci a soudcové) KOALIČNÍ SMLOUVA další vzdělávání, vzdělávání dospělých - 0 celoživotní vzdělávání pedagogických pracovníků celoživotní vzdělávání zdravotníků Učení - dopor-učení (3x), slo-učení … podporovat přirozenou lidskou zvídavost ….

21 Strategie celoživotního učení (2007)
stimulovat jednotlivce i zaměstnavatele k rozšiřování účasti na DV (vč. rekvalifikačního vzdělávání) zajistit systém uznávání výsledků DV vytvořit podmínky pro sladění nabídky s potřebami trhu práce rozvinout nabídku DV, zajistit dostupnost zvýšit úroveň podnikového vzdělávání zajistit kvalitu DV rozvíjet systémy informační a poradenské KONCEPT

22 Koncept (blýskání na časy?)
Analýza a navržení komplexního systémového prostředí pro další vzdělávání v následujících oblastech: Sladění vzdělávací nabídky s potřebami trhu práce Kvalita dalšího vzdělávání (lektor, rating IVD) Podpora nabídky dalšího vzdělávání (monitoring, marketing, tvorba programů) Podpora zvyšování úrovně vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků Informační a poradenský systém Uznávání výsledků dalšího vzdělávání Stimulace poptávky po dalším vzdělávání

23 ŘEŠENÍ ČEHOKOLIV JE ŘEŠENÍM TEPRVE TEHDY, KDYŽ JE NAPLNĚNO SKUTKEM
Problém ŘEŠENÍ ČEHOKOLIV JE ŘEŠENÍM TEPRVE TEHDY, KDYŽ JE NAPLNĚNO SKUTKEM

24 Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.
Děkuji za vyslechnutí. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. prezident AIVD ČR 24


Stáhnout ppt "A ZÁKLADNÍ DOKUMENTY V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google