Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rekvalifikace v České republice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rekvalifikace v České republice"— Transkript prezentace:

1 Rekvalifikace v České republice

2 Další vzdělávání ? Prohlubování kvalifikace Rozšiřování kvalifikace
Rekvalifikační kurzy jako součást politiky zaměstnanosti Zájmové kurzy 2

3 Názory ekonomů na nezaměstnanost
Nezaměstnanost ve výši 4-6 % je přirozeným jevem tržního hospodářství, umožňuje fungování trhu práce. Trh práce může fungovat i při nízké nezaměstnanosti do 3 %, na druhou stranu i 3% nezaměstnanost může být problémem (to když jsou v evidenci lidé dlouhodobě nezaměstnaní). Nezaměstnanost ve výši 6-10 % nemusí být fatálním problémem, jestliže jsou v evidenci lidé krátkodobě nezaměstnaní (2 až 3 měsíce) a jestliže je nezaměstnanost důsledkem restrukturalizace národního hospodářství (viz postkomunistické země) Nezaměstnanost ve výši 11 % představuje pro většinu zemí těžko únosnou zátěž státního rozpočtu Nezaměstnanost vyšší než 20 % (je dnes např. v regionech) může přinést sociální napětí a bouře

4 Názory ekonomů na nezaměstnanost
Hovoří se také o tzv. nepravé nezaměstnanosti, kdy ve společnosti existuje určitá skupina lidí (uvádí se 1-2 %), která nikdy pracovat nebude. Část těchto osob pobírá dokonce podporu, odmítají přijmout práci, vyhýbají se rekvalifikačním kurzům. Další část těchto osob nelegálně pracuje doma i v zahraničí. Zjišťování počtu nezaměstnaných se opírá o dva postupy. První jsou údaje úřadů práce, druhý (přinášející zpravidla vyšší procenta) vychází z výběrových šetření. V řadě zemí s vyšší mírou nezaměstnanosti a s propracovaným sociálním systémem hrozí „nový životní styl" zejména u mladé generace bez práce a bez životní perspektivy. Ve vyspělých zemích ovlivňuje míra nezaměstnanosti víši mezd (mzdové systémy) v soukromém sektoru.

5 Názory ekonomů na nezaměstnanost
Dlouhodobě je neřešeno spojení profesní a teritoriální mobility českých pracovníků. Prof. Šimek z katedry andragogiky FF Univerzity Palackého hovoří o krizi rekvalifikací. Vzdělání, vzdělávání působí jako preventivní faktor proti nezaměstnanosti. Diskuse Šance pro 10 milionů ukázala, že školská soustava a další vzdělávání ledacos dosáhly, ale mají též určité rezervy. Polovina absolventů středních škol (zvláště středních odborných škol a středních odborných učilišť) zůstává ihned po absolutoriu v evidenci úřadů práce. Nezaměstnanost v ČR nebude nikdy okrajovým problémem. Jsme schopni se v problému zorientovat a přizpůsobit se. Po obnovení ekonomického růstu by u nás nezaměstnanost neměla přestoupit 7 %.

6 Řešení problému nezaměstnanosti
Evropa má pouze jedno řešení: SILNÝ EKONOMICKY RŮST Tomu brání tyto faktory: - nepružný trh práce - drahá pracovní síla - štědrý" sociální stát - nemotivující daňový systém Ekonomická prosperita je však doprovázena ozdravnými, racionalizačními procesy způsobujícími další růst počtu lidí bez práce. Prognózy ukazují, že pro 30 % práceschopného obyvatelstva nebude v blízké budoucnosti práce vůbec. Hovoří se o generacích nezaměstnaných.

7 Rekvalifikace Rekvalifikace je využití potenciálu schopností pracovníka s cílem posílit jeho pozici na trhu práce. Rekvalifikace je každá změna kvalifikace, která umožní nezaměstnanému připravit se na zaměstnání, a získat zaměstnání v nějaké jiné, než jeho původní profesi. Změna dosavadní kvalifikace může být provedena vzhledem k jiné profesi vyžadující vyšší, srovnatelnou či nižší kvalifikaci.

8 Rekvalifikace obecně Rekvalifikace = získání nové kvalifikace nebo rozšíření stávající kvalifikace uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání (evidovaného na úřadu práce). Akreditace rekvalifikačních programů = pověření MŠMT k provádění rekvalifikace pro vymezenou pracovní činnost a k vydávání osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností. 8

9 Rekvalifikace Rekvalifikace je vzdělávací aktivita, která je součástí celoživotního vzdělávání a učení člověka. Podle zákona o zaměstnanosti č. 1/1991 Sb., v platném znění, a vyhlášky MPSV č. 21/1992 Sb., o bližších podmínkách zabezpečování rekvalifikací uchazečů o zaměstnání zaměstnanců, ve znění vyhl. č. 324/1992 Sb., se rekvalifikace musí vyznačovat: účelností (zaměření na vlídné pracovní zaměření), efektivností (využití dosavadní kvalifikace, optimální šíře rekvalifikace), minimální náklady (vícezdrojové financování v krátké době), smluvním základem (dohody se všemi subjekty zúčastněnými na rekvalifikaci).

10 Rekvalifikace Úřady práce spolupracují se vzdělávacími zařízeními a zajišťují u nich rekvalifikační kurzy. Vzdělávací zařízení provádějí rekvalifikace většinou na základě výběrových řízeni a písemných dohod.

11 Rekvalifikace vyplývají ze zákona č. 435/2004 Sb
Rekvalifikace vyplývají ze zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti , ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 176/2009 Sb. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR akredituje rekvalifikační kurzy, které připravují k výkonu konkrétní pracovní činnosti uplatnitelné na trhu práce nebo připravují k získání konkrétních pracovních dovedností.

12 Dělení rekvalifikací Čistá rekvalifikace: nesměřuje k profesní kvalifikaci ani není upravena jiným právním předpisem, uděluje odbor 212 MŠMT. Profesní kvalifikace: vzdělávací program má již schválenou profesní kvalifikaci dle národní soustavy kvalifikací (NSK), uděluje odbor 2012 MŠMT. Rekvalifikace v oblasti sportu: uděluje odbor 50 sportu na MŠMT. Rekvalifikace dle zvláštního právního předpisu: uděluje příslušné ministerstvo (MPSV podle zákona č. 108/2006 Sb., MZČR podle zákona 96/2004 Sb., MZE…).

13 Rekvalifikace Specifická rekvalifikace
reflektuje požadavky zaměstnavatelů a je cílená na konkrétní pracovní umístění uchazečů o zaměstnání. Nespecifická rekvalifikace vytváří předpoklady pro následné umístění uchazečů. Je často reakcí na stagnující ekonomiku, rostoucí míru nezaměstnanosti, stoupající počet neumístěných absolventů škol apod.

14 Typy vzdělávacích programů
vzdělávací programy k získání plné kvalifikace k výkonu konkrétní pracovní činnosti uplatnitelné na trhu práce (např. holičské a kadeřnické práce, personalista, počítačový grafik…), vzdělávací programy k získání konkrétních pracovních dovedností (např. PC kurzy, základy podnikání…), vzdělávací programy vedoucí k dílčím kvalifikacím v NSK dle zákona č. 179/2006 Sb. (např. malíř, manažer prodeje, příprava teplých pokrmů…), vzdělávací programy vedoucí k závěrečné zkoušce dle zvláštních právních předpisů, nespecifické rekvalifikační kurzy* - zaměřené na počítačovou uživatelskou gramotnost, management, marketing, účetnictví, bankovnictví, systém práce s lidmi a přípravu na soukromé podnikání v kombinaci s intenzivní jazykovou přípravou.

15 Nevýhody rekvalifikací
Rekvalifikační kurz není považován za studium, a tudíž z jeho účasti/absolvování neplynou žádné studentské výhody. Rekvalifikační kurz nesmí být vydáván za studium na vysoké škole ani za přípravné ročníky. Rekvalifikační kurz neslouží k získání trvalého pobytu na území ČR. (na rozdíl od studia ve školském systému)

16 Rekvalifikaci dle § 108 může provádět:
Zákon č. 435/2004 Sb. Rekvalifikaci dle § 108 může provádět: Zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle tohoto zákona (akreditace MŠMT) Zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu (např. zákon o sociálních službách) Škola v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení nebo VŠ s akreditovaný studijním programem Zařízení se vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu (zkouška dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb.) A B C D 16

17 Osvědčení úspěšném absolvování rekvalifikačního programu je vydáváno „Osvědčení o rekvalifikaci“ vydávané osvědčení má neomezenou platnost na území celé České republiky osvědčení vydané v ČR bývá v mnoha případech uznáváno i na území sousedních států, je však pouze na zaměstnavateli,jestli osvědčení uzná či nikoli

18

19 Rekvalifikační kurzy - statistika
celá ČR 4 800 rekvalifikačních kurzů v běhu 255 vzdělávacích společností Praha 531 rekvalifikačních kurzů v běhu 48 vzdělávacích společností Akreditaci pro rekvalifikační kurz uděluje MŠMT vždy na dobu 3 let. Po té je třeba žádat o reakreditaci kurzu.

20 Vyhláška č. 176/2009 Sb. Metodika uvedená na – vzdělávání – rekvalifikace – žádost o akreditaci Nová tabulka hodinových dotací První záložka – Profesní kvalifikace Druhá záložka – Čistá rekvalifikace Nové formuláře žádosti o akreditaci a pokynů k jejich vyplnění (méně administrativně náročné) profesní kvalifikace čistá rekvalifikace Obecné informace k rekvalifikacím 20

21 Vyhláška č. 176/2009 Sb. Existuje pro danou pracovní činnost PK?
(PK uvedené na ANO = obsah vzdělávacího programu vede ke zkoušce dle NSK (zákon č. 179/2006 Sb.) NE = 1) Akreditovaný vzdělávací program bez zkoušky (vzdělávání dle vyhlášky, zkouška dle jiného právního předpisu – např. Strážník obecní policie) 2) Čistá rekvalifikace (akreditovaný vzdělávací program i zkouška dle vyhlášky - § 4) 21

22 Propojení rekvalifikací se zákonem č. 179/2006 Sb.
Rekvalifikační programy nemají za výstup celostátně platné osvědčení, ale pouze potvrzení o účasti na vzdělávací aktivitě. Závěrečná zkouška je realizována u autorizované osoby pověřené a kontrolované příslušným autorizujícím orgánem (ústředním orgánem státní správy, který odpovídá za příslušné kvalifikace). Výstupem je osvědčení o PK. Úřad práce ČR proplácí jak vzdělávání, tak náklady na zkoušku u autorizované osoby. Zkouška je subdodávkou poskytovatele rekvalifikace (obdoba praxí). Bude existovat jasně měřitelný úspěch vzdělávacích institucí, kterým jsou propláceny náklady se školením uchazečů a zájemců o zaměstnání. 22

23 Zkouška dle NSK a zákona č. 179/2006 Sb.
Vzdělávání ≠ kvalifikace = příprava na zkoušku Získání kvalifikace dle NSK 23

24 Realizace rekvalifikací
V případě návaznosti vzdělávacího programu na NSK: Celý vzdělávací program musí být v souladu s hodnotícím standardem PK (profil absolventa, učební plán, učební osnovy, závěrečné zkoušky, osvědčení o rekvalifikaci) Název vzdělávacího programu = název PK Název pracovní činnosti = název PK Absolvování min. 80 % výuky pro připuštění ke zkoušce Vzor osvědčení č_2_PK (Osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu) Závěrečná zkouška se koná u autorizované osoby dle hodnotícího standardu konkrétní PK 24

25 Realizace rekvalifikací
V případě návaznosti vzdělávacího programu na jiný zvláštní právní předpis (např. Strážník obecní a městské policie): Celý vzdělávací program musí být v souladu s konkrétním právním předpisem (profil absolventa, učební plán, učební osnovy, závěrečné zkoušky, osvědčení o rekvalifikaci) Názvy pracovních činností dle metodik MŠMT Minimální hodinové dotace dle tabulky Absolvování min. 80 % výuky pro připuštění ke zkoušce Vzor osvědčení č_3_zvlpp (Osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu) Závěrečná zkouška se koná dle příslušného právního předpisu 25

26 Realizace rekvalifikací
V případě čisté rekvalifikace: Vzdělávací program je tvořen dle vyhlášky č. 176/2009 Sb. Vzor osvědčení č_1 (Osvědčení o rekvalifikaci) Závěrečná zkouška se koná dle § 4 Absolvování min. 80 % výuky pro připuštění ke zkoušce Vždy závěrečná zkouška Opravná zkouška Tříčlenná zkušební komise Předseda zkušební komise je garant kurzu Náklady na zkoušku jsou součástí ceny rekvalifikace 26

27 Statistické šetření DV MŠMT (za rok 2011)
Osloveno 2987 subjektů poskytujících vzdělávání 1533 subjektů s platnou akreditací MŠMT (51,3 %) 1397 škol (SŠ, VOŠ) bez platné akreditace MŠMT, zapsaných ve školském rejstříku (46,8 %) 57 vysokých škol bez platné akreditace MŠMT (1,9 %) Návratnost 40,6 % 27

28 Statistické šetření DV (za rok 2011)
Způsob financování realizovaných akreditovaných rekval. programů 28

29 Statistické šetření DV (za rok 2011)
Zaměření realizovaných akreditovaných rekval. programů Obor v % obchod, finance, řízení, a administrativu (účetnictví a daně) 26,07 osobní služby (péče o vlasy a vzhled) 24,42 Počítače 14,22 strojírenství, elektrotechnika, energetika a chemie 8,82 zemědělství, lesnictví a rybářství 5,66 29

30 Výhledy rekvalifikací
1. Větší pozornost věnovat přípravě dlouhodobě nezaměstnaných, nezaměstnaných s handicapem (motivační, předrekvalifikační kurzy...) 2. Více využívat rekvalifikace směrem k řemeslným profesím ve výrobě, obchodu a službách s výstupem vyučení, zaškolení atd. 3. Rekvalifikace v menších skupinách, individuální rekvalifikace. 4. Samotná rekvalifikace ještě uplatnění nikomu nezajistí (propojení s informačními a poradenskými aktivitami).

31 Budoucnost rekvalifikací
Absolutní provázanost s NSK Propojení s aktivitami SR – předvídání aktuálních potřeb trhu práce Modularizace vzdělávání dle kompetencí v kvalifikačním standardu PK Umožníme realizovat rekvalifikace s ohledem na potřeby a znalosti jednotlivce (individuální akční plán) Umožnění realizace pouze zkoušky 31

32 Andragogické problémy rekvalifikací
Teoretickým základem jsou poznatky Dietera Mertense uvedené v práci „Klíčové kvalifikace ve vzdělávání pro moderní společnost". Příklady: * Práce s výpočetní technikou a) uživatelský modul, b) účetnictví. * Aktivní znalost cizího jazyka (omezení kurzů pro začátečníky jako rekvalifikačních) kurzy dvojí klíčové kvalifikace jako například výpočetní technika a jazyk pro absolventy SŠ * Absolventi gymnázií disponují schopnostmi: komunikace - kulturně sociální orientace -základní jazykové vybavení (bez profesních dovedností)

33 Informační zdroje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
vyhláška č. 176/2009 Sb. pracovníci oddělení vyššího odborného a dalšího vzdělávání MŠMT 33

34 Příklady rekvalifikačních kurzů podle tipů rekvalifikace

35 Čistá rekvalifikace Název akce: Administrativní pracovník/pracovnice
Identifikační číslo (ID): Témata akce: Administrativní pracovník, sekretářka, kancelář, administrativa, počítač Další informace o akci: Vedení a řízení kanceláře, obchod, administrativní doklady, počítačové programy: MS Word, MS Excel, Internet Explorer, elektronická pošta Rozsah akce (v hodinách): 120/0 Rekvalifikace na základě akreditace MŠMT - podle zákona č. 435/2004 Sb. Celková cena kurzovného vč. DPH: 9900,00 CZK Místo konání: Jinonická 80, Praha 5 Kontaktní osoba / Kontakt: Alena Mandíková, tel , Datum zahájení: Datum ukončení: Doba trvání: 120 vyučovacích hodin Frekvence opakování: - Maximální počet účastníků: -  Doplňkové informace: Zaměření akce (číselník dalšího vzdělávání): 346 Sekretářské a kancelářské práce Cílová skupina: Akce je určena pro všechny Vstupní požadavky: základní vzdělání Způsob ukončení akce: závěrečný test Certifikát o ukončení akce: ano Poskytovatel ACZ, spol. s r. o. Karlštejnská 165, Černošice, Telefon / Fax Webová stránka: Jméno kontaktní osoby: RNDr. Olga Karousová Rekvalifikace Činnost: Administrativní pracovník/pracovnice. Ze dne do Číslo jednací19247/10-24/575

36 Profesní kvalifikace Název akce: Složitá obsluha hostů
Identifikační číslo (ID): Témata akce: Složitá obsluha hostů, číšník, servírka, rekvalifikace, kurz, kurzy, rekvalifikační kurzy, gastronomie, kurzy Praha, kurzy v Praze, kurz na číšníka, kurz na servírku Další informace o akci: Kurz je koncipován jako přípravný kurz na zkoušku před autorizovanou osobou, osvědčení lze použít pro živnostenské oprávnění. Nutné doložit též rok praxe. S osvědčením o profesní kvalifikaci se můžete přihlásit na učiliště společného stravování k závěrečným zkouškám. Rozsah akce (v hodinách): 150 hodin Rekvalifikace na základě akreditace MŠMT - podle zákona č. 435/2004 Sb. Celková cena kurzovného vč. DPH: 13300,00 CZK Místo konání: Ke Stírce 11, Praha 8 Kontaktní osoba / Kontakt: PhDr. Věra Jirásková, tel.: , Datum zahájení: Datum ukončení: Doba trvání: 3 měsíce Frekvence opakování: - Maximální počet účastníků: -  Doplňkové informace: Zaměření akce (číselník dalšího vzdělávání): 811 Hotelnictví, restauratérství a stravováníProfesní kvalifikace z NSK (podle zákona č. 179/2006 Sb.): Cílová skupina: Akce je určena pro všechny Vstupní požadavky: - Způsob ukončení akce: závěrečnou zkouškou, získání Osvědčení o profesní kvalifikaci po složení zkoušky před autorizovanou osobou Poskytovatel IVEX, s.r.o. Lohniského 848/17, Praha 5, , tel , Webová stránkahttp:// Rekvalifikace Činnost: Složitá obsluha hostů. Ze dne do , Číslo jednací2341/10-24/67

37 Rekvalifikace v oblasti sportu
Název akce: Poradce pro výživu Identifikační číslo (ID): Témata akce: poradce pro výživu, zdravá výživa, výživa lidu Rozsah akce (v hodinách): 120h Rekvalifikace na základě akreditace MŠMT - z oblasti sportu Celková cena kurzovného vč. DPH: 11900,00 CZK Místo konání: Jeřmanická 474/1, Liberec 25 Kontaktní osoba / Kontakt: Jarmila Císařová, , Datum zahájení: Datum ukončení: Doba trvání: 120h Frekvence opakování: -  Maximální počet účastníků: - Doplňkové informace: Zaměření akce (číselník dalšího vzdělávání)819 Osobní služby - jinéProfesní kvalifikace z NSK (podle zákona č. 179/2006 Sb.) Cílová skupina: Akce je určena pro všechny Vstupní požadavky: - Způsob ukončení akce: - Certifikát o ukončení akce: ano Poskytovatel Ing. Jarmila Císařová, Jeřmanická 474/1, Liberec 25, 46312, Webová stránka Podrobné informace o subjektu: Akreditované vzdělávací centrum pro masáže, kosmetiku a poradenství pro výživu Rekvalifikace Činnost: - Ze dne do , Číslo jednací29914/11-24/900

38 Rekvalifikace podle zvláštních právních předpisů
Název akce: Pracovník soc. péče pro pečovatelskou službu v domácnosti Identifikační číslo (ID): Témata akce: standardy kvality sociálních služeb, typologie sociálních služeb, komunikace, úvod do psychologie, psychopatologie, somatologie, první pomoc, právní minimum, základy péče o nemocné, aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, bezpečnost domova, péče o domácnost, osobní asistence Další informace o akci: Absolvent umí vykonávat zejména práce spojené s přímou péčí o osoby (a jejich domácnost) se sníženou soběstačností, s péčí o rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Umí pomoci při udržování čistoty a hygieny v domácnosti, poskytovat stravu nebo pomoc při zajištění stravy, rozvíjet dovednosti potřebné pro vytváření a udržování soběstačnosti klienta. Rozsah akce (v hodinách): 158h Rekvalifikace na základě akreditace MPSV - podle zákona č. 108/2006 Sb. Celková cena kurzovného vč. DPH: 0,00 CZK (Poznámka k ceně kurzovného: Individuální cena dle podmínek kurzu) Místo konání: Slovákova 8, Brno Kontaktní osoba / Kontakt: Mgr. Lucie Pertlová, tel: , Datum zahájení: nestanoveno Datum ukončení: nestanoveno Doba trvání: minimálně 1 měsíc Frekvence opakování: celoročně - dle přání klienta Maximální počet účastníků: není stanoven Doplňkové informace: Zaměření akce (číselník dalšího vzdělávání)769 Sociální péče - jinéProfesní kvalifikace z NSK (podle zákona č. 179/2006 Sb.): Cílová skupina: Akce je určena pro všechny, zejména pak pro cílové skupiny: zaměstnanci, nezaměstnaní, ženy, senioři (nad 50 let), osoby vracející se na trh práce, absolventi Vstupní požadavky: Základní vzdělání, Zdravotní způsobilost, Zdravotní průkaz Způsob ukončení akce: Závěrečná zkouška praktická a teoretická Poskytovatel Republikové centrum vzdělávání, s.r.o. Kubánské náměstí 1391/11O Praha 10, Tel: ,Fax Webová stránkawww.rcv.cz Rekvalifikace Činnost: Instalatérské práce. Ze dne do Číslo jednací26844/08-24/1090


Stáhnout ppt "Rekvalifikace v České republice"

Podobné prezentace


Reklamy Google