Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Rekvalifikace v České republice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Rekvalifikace v České republice."— Transkript prezentace:

1 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Rekvalifikace v České republice

2 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Další vzdělávání ? Prohlubování kvalifikace Rozšiřování kvalifikace Rekvalifikační kurzy jako součást politiky zaměstnanosti Rekvalifikační kurzy jako součást politiky zaměstnanosti Zájmové kurzy

3 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Nezaměstnanost ve výši 4-6 % je přirozeným jevem tržního hospodářství, umožňuje fungování trhu práce. Trh práce může fungovat i při nízké nezaměstnanosti do 3 %, na druhou stranu i 3% nezaměstnanost může být problémem (to když jsou v evidenci lidé dlouhodobě nezaměstnaní). Nezaměstnanost ve výši 6-10 % nemusí být fatálním problémem, jestliže jsou v evidenci lidé krátkodobě nezaměstnaní (2 až 3 měsíce) a jestliže je nezaměstnanost důsledkem restrukturalizace národního hospodářství (viz postkomunistické země) Nezaměstnanost ve výši 11 % představuje pro většinu zemí těžko únosnou zátěž státního rozpočtu Nezaměstnanost vyšší než 20 % (je dnes např. v regionech) může přinést sociální napětí a bouře Názory ekonomů na nezaměstnanost

4 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Hovoří se také o tzv. nepravé nezaměstnanosti, kdy ve společnosti existuje určitá skupina lidí (uvádí se 1-2 %), která nikdy pracovat nebude. Část těchto osob pobírá dokonce podporu, odmítají přijmout práci, vyhýbají se rekvalifikačním kurzům. Další část těchto osob nelegálně pracuje doma i v zahraničí. Zjišťování počtu nezaměstnaných se opírá o dva postupy. První jsou údaje úřadů práce, druhý (přinášející zpravidla vyšší procenta) vychází z výběrových šetření. V řadě zemí s vyšší mírou nezaměstnanosti a s propracovaným sociálním systémem hrozí „nový životní styl" zejména u mladé generace bez práce a bez životní perspektivy. Ve vyspělých zemích ovlivňuje míra nezaměstnanosti víši mezd (mzdové systémy) v soukromém sektoru. Názory ekonomů na nezaměstnanost

5 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Dlouhodobě je neřešeno spojení profesní a teritoriální mobility českých pracovníků. Prof. Šimek z katedry andragogiky FF Univerzity Palackého hovoří o krizi rekvalifikací. Vzdělání, vzdělávání působí jako preventivní faktor proti nezaměstnanosti. Diskuse Šance pro 10 milionů ukázala, že školská soustava a další vzdělávání ledacos dosáhly, ale mají též určité rezervy. Polovina absolventů středních škol (zvláště středních odborných škol a středních odborných učilišť) zůstává ihned po absolutoriu v evidenci úřadů práce. Nezaměstnanost v ČR nebude nikdy okrajovým problémem. Jsme schopni se v problému zorientovat a přizpůsobit se. Po obnovení ekonomického růstu by u nás nezaměstnanost neměla přestoupit 7 %. Názory ekonomů na nezaměstnanost

6 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Evropa má pouze jedno řešení: SILNÝ EKONOMICKY RŮST Tomu brání tyto faktory: - nepružný trh práce - drahá pracovní síla - štědrý" sociální stát - nemotivující daňový systém Ekonomická prosperita je však doprovázena ozdravnými, racionalizačními procesy způsobujícími další růst počtu lidí bez práce. Prognózy ukazují, že pro 30 % práceschopného obyvatelstva nebude v blízké budoucnosti práce vůbec. Hovoří se o generacích nezaměstnaných. Řešení problému nezaměstnanosti

7 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Rekvalifikace Rekvalifikace je využití potenciálu schopností pracovníka s cílem posílit jeho pozici na trhu práce. Rekvalifikace je každá změna kvalifikace, která umožní nezaměstnanému připravit se na zaměstnání, a získat zaměstnání v nějaké jiné, než jeho původní profesi. Změna dosavadní kvalifikace může být provedena vzhledem k jiné profesi vyžadující vyšší, srovnatelnou či nižší kvalifikaci.

8 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Rekvalifikace obecně Rekvalifikace = získání nové kvalifikace nebo rozšíření stávající kvalifikace uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání (evidovaného na úřadu práce). Akreditace rekvalifikačních programů = pověření MŠMT k provádění rekvalifikace pro vymezenou pracovní činnost a k vydávání osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností.

9 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Rekvalifikace Rekvalifikace je vzdělávací aktivita, která je součástí celoživotního vzdělávání a učení člověka. Podle zákona o zaměstnanosti č. 1/1991 Sb., v platném znění, a vyhlášky MPSV č. 21/1992 Sb., o bližších podmínkách zabezpečování rekvalifikací uchazečů o zaměstnání zaměstnanců, ve znění vyhl. č. 324/1992 Sb., se rekvalifikace musí vyznačovat: - účelností (zaměření na vlídné pracovní zaměření), - efektivností (využití dosavadní kvalifikace, optimální šíře rekvalifikace), - minimální náklady (vícezdrojové financování v krátké době), - smluvním základem (dohody se všemi subjekty zúčastněnými na rekvalifikaci).

10 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Úřady práce spolupracují se vzdělávacími zařízeními a zajišťují u nich rekvalifikační kurzy. Vzdělávací zařízení provádějí rekvalifikace většinou na základě výběrových řízeni a písemných dohod. Rekvalifikace

11 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Rekvalifikace vyplývají ze zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 176/2009 Sb. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR akredituje rekvalifikační kurzy, které připravují k výkonu konkrétní pracovní činnosti uplatnitelné na trhu práce nebo připravují k získání konkrétních pracovních dovedností.

12 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Dělení rekvalifikací  Čistá rekvalifikace: nesměřuje k profesní kvalifikaci ani není upravena jiným právním předpisem, uděluje odbor 212 MŠMT.  Profesní kvalifikace: vzdělávací program má již schválenou profesní kvalifikaci dle národní soustavy kvalifikací (NSK), uděluje odbor 2012 MŠMT.  Rekvalifikace v oblasti sportu: uděluje odbor 50 sportu na MŠMT.  Rekvalifikace dle zvláštního právního předpisu: uděluje příslušné ministerstvo (MPSV podle zákona č. 108/2006 Sb., MZČR podle zákona 96/2004 Sb., MZE…).

13 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Specifická rekvalifikace reflektuje požadavky zaměstnavatelů a je cílená na konkrétní pracovní umístění uchazečů o zaměstnání. Nespecifická rekvalifikace vytváří předpoklady pro následné umístění uchazečů. Je často reakcí na stagnující ekonomiku, rostoucí míru nezaměstnanosti, stoupající počet neumístěných absolventů škol apod. Rekvalifikace

14 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. vzdělávací programy k získání plné kvalifikace k výkonu konkrétní pracovní činnosti uplatnitelné na trhu práce (např. holičské a kadeřnické práce, personalista, počítačový grafik…), vzdělávací programy k získání konkrétních pracovních dovedností (např. PC kurzy, základy podnikání…), vzdělávací programy vedoucí k dílčím kvalifikacím v NSK dle zákona č. 179/2006 Sb. (např. malíř, manažer prodeje, příprava teplých pokrmů…), vzdělávací programy vedoucí k závěrečné zkoušce dle zvláštních právních předpisů, nespecifické rekvalifikační kurzy* - zaměřené na počítačovou uživatelskou gramotnost, management, marketing, účetnictví, bankovnictví, systém práce s lidmi a přípravu na soukromé podnikání v kombinaci s intenzivní jazykovou přípravou. Typy vzdělávacích programů

15 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Rekvalifikační kurz není považován za studium, a tudíž z jeho účasti/absolvování neplynou žádné studentské výhody. Rekvalifikační kurz nesmí být vydáván za studium na vysoké škole ani za přípravné ročníky. Rekvalifikační kurz neslouží k získání trvalého pobytu na území ČR. (na rozdíl od studia ve školském systému) Nevýhody rekvalifikací

16 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Zákon č. 435/2004 Sb. Rekvalifikaci dle § 108 může provádět: – Zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle tohoto zákona (akreditace MŠMT) – Zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu (např. zákon o sociálních službách) – Škola v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení nebo VŠ s akreditovaný studijním programem – Zařízení se vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu (zkouška dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb.) A B C D

17 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Osvědčení úspěšném absolvování rekvalifikačního programu je vydáváno „Osvědčení o rekvalifikaci“ vydávané osvědčení má neomezenou platnost na území celé České republiky osvědčení vydané v ČR bývá v mnoha případech uznáváno i na území sousedních států, je však pouze na zaměstnavateli,jestli osvědčení uzná či nikoli

18 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc.

19 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Rekvalifikační kurzy - statistika celá ČR 4 800 rekvalifikačních kurzů v běhu 255 vzdělávacích společností Praha 531 rekvalifikačních kurzů v běhu 48 vzdělávacích společností Akreditaci pro rekvalifikační kurz uděluje MŠMT vždy na dobu 3 let. Po té je třeba žádat o reakreditaci kurzu.

20 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Vyhláška č. 176/2009 Sb.  Metodika uvedená na www.msmt.cz – vzdělávání – rekvalifikace – žádost o akreditaciwww.msmt.cz  Nová tabulka hodinových dotací  První záložka – Profesní kvalifikace  Druhá záložka – Čistá rekvalifikace  Nové formuláře žádosti o akreditaci a pokynů k jejich vyplnění (méně administrativně náročné)  profesní kvalifikace  čistá rekvalifikace  Obecné informace k rekvalifikacím

21 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Existuje pro danou pracovní činnost PK? (PK uvedené na www.narodni-kvalifikace.cz)www.narodni-kvalifikace.cz - ANO = obsah vzdělávacího programu vede ke zkoušce dle NSK (zákon č. 179/2006 Sb.) - NE =1) Akreditovaný vzdělávací program bez zkoušky (vzdělávání dle vyhlášky, zkouška dle jiného právního předpisu – např. Strážník obecní policie) 2) Čistá rekvalifikace (akreditovaný vzdělávací program i zkouška dle vyhlášky - § 4) Vyhláška č. 176/2009 Sb.

22 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Propojení rekvalifikací se zákonem č. 179/2006 Sb.  Rekvalifikační programy nemají za výstup celostátně platné osvědčení, ale pouze potvrzení o účasti na vzdělávací aktivitě.  Závěrečná zkouška je realizována u autorizované osoby pověřené a kontrolované příslušným autorizujícím orgánem (ústředním orgánem státní správy, který odpovídá za příslušné kvalifikace). Výstupem je osvědčení o PK.  Úřad práce ČR proplácí jak vzdělávání, tak náklady na zkoušku u autorizované osoby. Zkouška je subdodávkou poskytovatele rekvalifikace (obdoba praxí).  Bude existovat jasně měřitelný úspěch vzdělávacích institucí, kterým jsou propláceny náklady se školením uchazečů a zájemců o zaměstnání.

23 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Zkouška dle NSK a zákona č. 179/2006 Sb.Vzdělávání ≠ kvalifikace = příprava na zkoušku Získání kvalifikace dle NSK

24 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Realizace rekvalifikací  V případě návaznosti vzdělávacího programu na NSK:  Celý vzdělávací program musí být v souladu s hodnotícím standardem PK (profil absolventa, učební plán, učební osnovy, závěrečné zkoušky, osvědčení o rekvalifikaci)  Název vzdělávacího programu = název PK  Název pracovní činnosti = název PK  Absolvování min. 80 % výuky pro připuštění ke zkoušce  Vzor osvědčení č_2_PK (Osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu)  Závěrečná zkouška se koná u autorizované osoby dle hodnotícího standardu konkrétní PK

25 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc.  V případě návaznosti vzdělávacího programu na jiný zvláštní právní předpis (např. Strážník obecní a městské policie):  Celý vzdělávací program musí být v souladu s konkrétním právním předpisem (profil absolventa, učební plán, učební osnovy, závěrečné zkoušky, osvědčení o rekvalifikaci)  Názvy pracovních činností dle metodik MŠMT  Minimální hodinové dotace dle tabulky  Absolvování min. 80 % výuky pro připuštění ke zkoušce  Vzor osvědčení č_3_zvlpp (Osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu)  Závěrečná zkouška se koná dle příslušného právního předpisu Realizace rekvalifikací

26 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc.  V případě čisté rekvalifikace:  Vzdělávací program je tvořen dle vyhlášky č. 176/2009 Sb.  Vzor osvědčení č_1 (Osvědčení o rekvalifikaci)  Závěrečná zkouška se koná dle § 4  Absolvování min. 80 % výuky pro připuštění ke zkoušce  Vždy závěrečná zkouška  Opravná zkouška  Tříčlenná zkušební komise  Předseda zkušební komise je garant kurzu  Náklady na zkoušku jsou součástí ceny rekvalifikace Realizace rekvalifikací

27 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Statistické šetření DV MŠMT (za rok 2011)  Osloveno 2987 subjektů poskytujících vzdělávání  1533 subjektů s platnou akreditací MŠMT (51,3 %)  1397 škol (SŠ, VOŠ) bez platné akreditace MŠMT, zapsaných ve školském rejstříku (46,8 %)  57 vysokých škol bez platné akreditace MŠMT (1,9 %)  Návratnost 40,6 %

28 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Statistické šetření DV (za rok 2011) Způsob financování realizovaných akreditovaných rekval. programů

29 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Statistické šetření DV (za rok 2011) Zaměření realizovaných akreditovaných rekval. programů Oborv % obchod, finance, řízení, a administrativu (účetnictví a daně) 26,07 osobní služby (péče o vlasy a vzhled)24,42 Počítače14,22 strojírenství, elektrotechnika, energetika a chemie 8,82 zemědělství, lesnictví a rybářství5,66

30 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. 1. Větší pozornost věnovat přípravě dlouhodobě nezaměstnaných, nezaměstnaných s handicapem (motivační, předrekvalifikační kurzy...) 2. Více využívat rekvalifikace směrem k řemeslným profesím ve výrobě, obchodu a službách s výstupem vyučení, zaškolení atd. 3. Rekvalifikace v menších skupinách, individuální rekvalifikace. 4. Samotná rekvalifikace ještě uplatnění nikomu nezajistí (propojení s informačními a poradenskými aktivitami). Výhledy rekvalifikací

31 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Budoucnost rekvalifikací  Absolutní provázanost s NSK  Propojení s aktivitami SR – předvídání aktuálních potřeb trhu práce  Modularizace vzdělávání dle kompetencí v kvalifikačním standardu PK  Umožníme realizovat rekvalifikace s ohledem na potřeby a znalosti jednotlivce (individuální akční plán)  Umožnění realizace pouze zkoušky

32 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Teoretickým základem jsou poznatky Dietera Mertense uvedené v práci „Klíčové kvalifikace ve vzdělávání pro moderní společnost". Příklady: *Práce s výpočetní technikou a) uživatelský modul, b) účetnictví. *Aktivní znalost cizího jazyka (omezení kurzů pro začátečníky jako rekvalifikačních) kurzy dvojí klíčové kvalifikace jako například výpočetní technika a jazyk pro absolventy SŠ *Absolventi gymnázií disponují schopnostmi: komunikace - kulturně sociální orientace -základní jazykové vybavení (bez profesních dovedností) Andragogické problémy rekvalifikací

33 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Informační zdroje  zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,  zákon č. 179/2006 Sb.  vyhláška č. 176/2009 Sb.  www.msmt.cz  pracovníci oddělení vyššího odborného a dalšího vzdělávání MŠMT

34 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Příklady rekvalifikačních kurzů podle tipů rekvalifikace

35 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Název akce: Administrativní pracovník/pracovnice Identifikační číslo (ID): 131363 Témata akce: Administrativní pracovník, sekretářka, kancelář, administrativa, počítač Další informace o akci: Vedení a řízení kanceláře, obchod, administrativní doklady, počítačové programy: MS Word, MS Excel, Internet Explorer, elektronická pošta Rozsah akce (v hodinách): 120/0 Rekvalifikace na základě akreditace MŠMT - podle zákona č. 435/2004 Sb. Celková cena kurzovného vč. DPH: 9900,00 CZK Místo konání: Jinonická 80, Praha 5 Kontaktní osoba / Kontakt: Alena Mandíková, tel. 222 365 819, alena.mandikova@aczprace.czalena.mandikova@aczprace.cz Datum zahájení: 2.4.2013 Datum ukončení: 29.4.2013 Doba trvání: 120 vyučovacích hodin Frekvence opakování: - Maximální počet účastníků: - Doplňkové informace: Zaměření akce (číselník dalšího vzdělávání): 346 Sekretářské a kancelářské práce Cílová skupina: Akce je určena pro všechny Vstupní požadavky: základní vzdělání Způsob ukončení akce: závěrečný test Certifikát o ukončení akce: ano Poskytovatel ACZ, spol. s r. o. Karlštejnská 165, Černošice, 252 28 Telefon 222 365 819 / Fax272 049 016 Email: acz@aczprace.cz Webová stránka: www.aczprace.czacz@aczprace.czwww.aczprace.cz Jméno kontaktní osoby: RNDr. Olga Karousová Rekvalifikace Činnost: Administrativní pracovník/pracovnice. Ze dne13.9.2010. do 13.9.2013. Číslo jednací19247/10-24/575 Čistá rekvalifikace

36 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Název akce: Složitá obsluha hostů Identifikační číslo (ID): 131328 Témata akce: Složitá obsluha hostů, číšník, servírka, rekvalifikace, kurz, kurzy, rekvalifikační kurzy, gastronomie, kurzy Praha, kurzy v Praze, kurz na číšníka, kurz na servírku Další informace o akci: Kurz je koncipován jako přípravný kurz na zkoušku před autorizovanou osobou, osvědčení lze použít pro živnostenské oprávnění. Nutné doložit též rok praxe. S osvědčením o profesní kvalifikaci se můžete přihlásit na učiliště společného stravování k závěrečným zkouškám. Rozsah akce (v hodinách): 150 hodin Rekvalifikace na základě akreditace MŠMT - podle zákona č. 435/2004 Sb. Celková cena kurzovného vč. DPH: 13300,00 CZK Místo konání: Ke Stírce 11, Praha 8 Kontaktní osoba / Kontakt: PhDr. Věra Jirásková, tel.: 603 767 703, e-mail: vera.jiraskova@ivex.czvera.jiraskova@ivex.cz Datum zahájení: 21.1.2013 Datum ukončení: 10.4.2013 Doba trvání: 3 měsíce Frekvence opakování: - Maximální počet účastníků: - Doplňkové informace: Zaměření akce (číselník dalšího vzdělávání): 811 Hotelnictví, restauratérství a stravováníProfesní kvalifikace z NSK (podle zákona č. 179/2006 Sb.): Cílová skupina: Akce je určena pro všechny Vstupní požadavky: - Způsob ukončení akce: závěrečnou zkouškou, získání Osvědčení o profesní kvalifikaci po složení zkoušky před autorizovanou osobou Poskytovatel IVEX, s.r.o. Lohniského 848/17, Praha 5, 152 00, tel. 603 767703, Webová stránkahttp://www.ivex.czhttp://www.ivex.cz Rekvalifikace Činnost: Složitá obsluha hostů. Ze dne9.2.2010 do9.2.2013, Číslo jednací2341/10-24/67 Profesní kvalifikace

37 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Název akce: Poradce pro výživu Identifikační číslo (ID): 131553 Témata akce: poradce pro výživu, zdravá výživa, výživa lidu Rozsah akce (v hodinách): 120h Rekvalifikace na základě akreditace MŠMT - z oblasti sportu Celková cena kurzovného vč. DPH: 11900,00 CZK Místo konání: Jeřmanická 474/1, 46312 Liberec 25 Kontaktní osoba / Kontakt: Jarmila Císařová, 605843783, remako@remako.euremako@remako.eu Datum zahájení: 15.4.2013 Datum ukončení: 15.6.2013 Doba trvání: 120h Frekvence opakování: - Maximální počet účastníků: - Doplňkové informace: Zaměření akce (číselník dalšího vzdělávání)819 Osobní služby - jinéProfesní kvalifikace z NSK (podle zákona č. 179/2006 Sb.) Cílová skupina: Akce je určena pro všechny Vstupní požadavky: - Způsob ukončení akce: - Certifikát o ukončení akce: ano Poskytovatel Ing. Jarmila Císařová, Jeřmanická 474/1, Liberec 25, 46312, Emailremako@remako.eu Webová stránka www.remako.euremako@remako.eu www.remako.eu Podrobné informace o subjektu: Akreditované vzdělávací centrum pro masáže, kosmetiku a poradenství pro výživu Rekvalifikace Činnost: - Ze dne4.1.2012 do 4.1.2015, Číslo jednací29914/11-24/900 Rekvalifikace v oblasti sportu

38 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Název akce: Pracovník soc. péče pro pečovatelskou službu v domácnosti Identifikační číslo (ID): 124515 Témata akce: standardy kvality sociálních služeb, typologie sociálních služeb, komunikace, úvod do psychologie, psychopatologie, somatologie, první pomoc, právní minimum, základy péče o nemocné, aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, bezpečnost domova, péče o domácnost, osobní asistence Další informace o akci: Absolvent umí vykonávat zejména práce spojené s přímou péčí o osoby (a jejich domácnost) se sníženou soběstačností, s péčí o rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Umí pomoci při udržování čistoty a hygieny v domácnosti, poskytovat stravu nebo pomoc při zajištění stravy, rozvíjet dovednosti potřebné pro vytváření a udržování soběstačnosti klienta. Rozsah akce (v hodinách): 158h Rekvalifikace na základě akreditace MPSV - podle zákona č. 108/2006 Sb. Celková cena kurzovného vč. DPH: 0,00 CZK (Poznámka k ceně kurzovného: Individuální cena dle podmínek kurzu) Místo konání: Slovákova 8, 602 00 Brno Kontaktní osoba / Kontakt: Mgr. Lucie Pertlová, tel: 734 575 033, e-mail: lucie.pertlova@rcv.czlucie.pertlova@rcv.cz Datum zahájení: nestanoveno Datum ukončení: nestanoveno Doba trvání: minimálně 1 měsíc Frekvence opakování: celoročně - dle přání klienta Maximální počet účastníků: není stanoven Doplňkové informace: Zaměření akce (číselník dalšího vzdělávání)769 Sociální péče - jinéProfesní kvalifikace z NSK (podle zákona č. 179/2006 Sb.): Cílová skupina: Akce je určena pro všechny, zejména pak pro cílové skupiny: zaměstnanci, nezaměstnaní, ženy, senioři (nad 50 let), osoby vracející se na trh práce, absolventi Vstupní požadavky: Základní vzdělání, Zdravotní způsobilost, Zdravotní průkaz Způsob ukončení akce: Závěrečná zkouška praktická a teoretická Poskytovatel Republikové centrum vzdělávání, s.r.o. Kubánské náměstí 1391/11O Praha 10, Tel: 569 624 343,Fax569 626 637 Emailmailbox@rcv.cz Webová stránkawww.rcv.czmailbox@rcv.czwww.rcv.cz Rekvalifikace Činnost: Instalatérské práce. Ze dne19.12.2008 do19.12.2011. Číslo jednací26844/08-24/1090 Rekvalifikace podle zvláštních právních předpisů


Stáhnout ppt "Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Rekvalifikace v České republice."

Podobné prezentace


Reklamy Google