Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GJS PODLE RODIČŮ Podzim 2013 PhDr. Nora Jakobová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GJS PODLE RODIČŮ Podzim 2013 PhDr. Nora Jakobová."— Transkript prezentace:

1 GJS PODLE RODIČŮ Podzim 2013 PhDr. Nora Jakobová

2 O ČEM SE DOČTETE ? Kdo výsledky zpracoval a jak to bude dál Kdo vyplňoval Pohled rodičů na GJS Návrhy do budoucna

3 KDO VÝSLEDKY ZPRACOVAL? Výsledky jsou zpracovány PhDr. Norou Jakobovou, která s GJS spolupracuje externě Je psycholožka na Gymnáziu Jana Palacha, v současné době na mateřské dovolené Výsledky jsou Vám předány formou prezentací zaslaných emailem a následně (po zpracování výsledků dotazníku od žáků, kterých je přes 200) každému učiteli bude rozeslána i osobní zpětná vazba s informacemi o jeho předmětu Průnik výsledků všech dotazníků (učitelů, rodičů a žáků) odprezentuje NJ osobně na GJS

4 K DO VYPLŇOVAL ? 84 rodičů 42 žen, 29 mužů, zbytek neurčil ročníkpočet Prima14 Sekunda21 Tercie12 Kvarta7 Kvinta7 Sexta5 Septima7 Oktáva9

5 D ÍTĚ SE PLNĚ ROZVÍJÍ

6 DÍTĚ SE UČÍ, PROTOŽE HO TO BAVÍ

7 D ÍTĚ VHODNĚ MOTIVOVÁNO UČITELI

8 UČITELÉ SE CHOVAJÍ K ŽÁKŮM S RESPEKTEM

9 UČITELÉ DŮRAZNĚ DBAJÍ NA DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL

10 GJS PŘEDÁVÁ ETICKÉ PRINCIPY

11 GJS ŘEŠÍ VÝCHOVNÉ PROBLÉMY

12 ŠKOLNÍ PSYCHOLOG ČI VÝCHOVNÝ PORADCE POMÁHÁ DÍTĚTI S PROBLÉMY

13 NÁROKY NA VÝUKU JSOU

14 N ÁROKY NA DOMÁCÍ PŘÍPRAVU JSOU

15 N ÁROKY NA ZNALOSTI JSOU

16 ZPŮSOB VÝUKY VYHOVUJE

17 D O ŠKOLY SE DÍTĚ TĚŠÍ

18 DÍTĚ MŮŽE BÝT AKTIVNÍ

19 V E TŘÍDĚ JSOU DOBRÉ VZTAHY

20 C ELKOVĚ SE DÍTĚ CÍTÍ VE ŠKOLE DOBŘE

21 K RITÉRIA HODNOCENÍ JSOU JASNÁ

22 H ODNOCENÍ = SCHOPNOSTI A ÚSILÍ DÍTĚTE

23 HODNOCENÍ = CO DÍTĚ SKUTEČNĚ UMÍ

24 Z AVÉST I SLOVNÍ HODNOCENÍ

25 S POKOJENOST S VYBAVENÍM

26 NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ – TŘÍDY třídy fádní a neútulné, strohé – více výzdoby více vystavovat tvorbu studentů či výstupy z projektů zlepšit vybavení – interaktivní tabule, multifunkční a modernější vybavení místo projektorů 3D tiskárny a kurzy na jejich použití nahradit nekvalitní rolety

27 NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ – TĚLOCVIČNA, JÍDELNA, CHODBY zlepšit tělocvičnu (větší) a sportovní zázemí lepší vybavení posilovny, sedačky místo laviček využívat sportovní vybavení větší jídelna na školním serveru chybí SFTP a SSH vylepšit prostředí chodeb zavést více pohovek na školní chodby

28 INFORMACE O PROSPĚCHU A ČINNOSTI ŠKOLY JSOU DOSTUPNÉ

29 N ÁVRHY – INFORMACE PRO RODIČE jednotný systém informovanosti o prospěchu (žákovská knížka) – viz rozhovor pana ředitele „Byli jsme příliš tajuplní“ prosíme o zasílání administrativních informací emailem (školné, zájezdy, platby atd.) známky a popř. v budoucnu slovní hodnocení dávat důsledně na web v průběhu školního roku

30 UČITELÉ JSOU DOSTUPNÍ, KDYŽ RODIČ POTŘEBUJE KONZULTACI

31 G JS JE OTEVŘENÉ NÁZORŮM RODIČŮ A JEJICH INICIATIVĚ

32 GJS VYSLYŠÍ STÍŽNOSTI A PODNĚTY RODIČŮ

33 R ODIČ VÍ, NA KOHO SE OBRÁTIT

34 F ORMÁT TŘÍDNÍCH SCHŮZEK VYHOVUJE

35 N ÁVRHY – TŘÍDNÍ SCHŮZKY aby se učitelé přišli představit do tříd a nestály se fronty– pokud není v předmětu problém, za učitelem nejdou, a tím pádem učitele neznají nestát frontu u kabinetů, dostávat info emailem získávání info na konzultacích, někdy je příliš mnoho rodičů na vyučujícího na třídních schůzkách

36 DŮVODY VÝBĚRU GJS

37 Počítáno pouze u rodičů, kde dodrželi instrukce (jeden hlavní a tři vedlejší důvody) Důvody se splnily či částečně splnily Školu by rodiče doporučili dál

38 P ROČ GJS ANO ? dobré znalosti dětí, pocit sounáležitosti, dobrá atmosféra, rodinné prostředí, žádná šikana a dobré vztahy funguje a má lidské rozměry má dlouholeté zkušenosti a vychovává z mých dětí sebevědomé a vzdělané lidi, které jsou dobře připravené na budoucí život naplnilo naše představy o kvalitní škole, která studenty vzdělává, motivuje, rozvíjí možnost ovlivnit kvalitu výuky ze strany rodičů máme dobrou zkušenost, učitelé se věnují dětem nadstandardně, jsou jako „ve vatě“

39 přátelská a přitom náročná škola příjemná škola rodinného typu výborní učitelé, dobrý duch školy báječní učitelé, proaktivní atmosféra výborná atmosféra, kvalitní výuka, unikátní výběr jazyků kvalitní výuka, dobrá atmosféra, tolerantní, dobré výsledky na VŠ spokojenost s výukou, dobrý přístup úžasná škola

40 vyšší nároky než ZŠ, výborná biologie vystudoval syn, dostal se na VŠ tím, že IQ testy jako přijímačky, chodí na GJS zajímaví studenti systém bloků pro septimu a oktávu je výborný

41 A PÁR VÝTEK …. zatím nemůžeme jednoznačně doporučit, protože jen menší část profesorů odpovídá našim představám jednou jsem doporučil, ale s varováním, že velmi záleží na tříd. prof., jejich výběr je pro rodiče nepředstavitelná loterie

42 P ŘÍJEMNÁ PŘEKVAPENÍ 1) atmosféra  Svobodná, rodinná, příjemná, přátelská 2) spokojenost dítěte Dítě rádo chodí do školy, je spokojené, těší se tam, více se zajímá o školu Dítě je samostatnější, zodpovědnější Dobře se začlenilo mezi spolužáky 3) dobrá adaptace na školu od primy od začátku se cítí dobře, nadšení i pedagogy rychlá aklimatizace v primě, spokojenost, samostatnost lepší komunikace, větší samostatnost

43 4) učitelský sbor, vedení školy respekt profesorů ke studentům neformální přístup profesorů osobnosti profesorů přístup třídní učitelky (sekunda, tercie, kvarta) vysoká kvalita učitelského sboru nadšení některých mladých učitelů, a to nejen při výuce, ale i mimoškolních akcích vyhráli jsme v loterii, když se třídním učitelem stal prof. Kvasničák třídním profesorem (J. Kvasničák), vstřícným postojem paní ředitelky a paní Novákové ke studentům i rodičům změnu ředitele vnímáme pozitivně

44 5) výuka projekty z biologie v podání prof. Ekrtové kvalitní angličtina (tercie) výuka formou bloků 6) bezpečné pečující prostředí péče o bezpečenost mladších studentů (křižovatka u školy) kdykoliv se dítě může obrátit na vyučujího o pomoc, doplnění, vysvětlení látky v případě problémů hned řeší škola vynikající přístup vyšších ročníků k nižším, pomáhají a pěkně mluví o škole

45 7) mimoškolní aktivity vánoční koncert pestrost mimoškolních aktivit (Thálie, zahraniční výměny), různé exkurze 8) ostatní když starší syn přišel s přihláškou z GJS pozdě, řekli mu, že je z elitní školy, a tak mu ji vezmou ještě po termínu a dostane se tam málo studentů ve třídě

46 N EPŘÍJEMNÁ PŘEKVAPENÍ 1) vysoká finanční náročnost pořízení všech pomůcek a učebnic absence učebnic 2) výuka a pedagogický sbor nekázeň studentů ve výuce neschopnost navázat na startovní znalosti ze ZŠ (rodič primána) kvalita výuky neodpovídá mým představám, mnoho frontální výuky, málo aktivního zapojení žáků, málo samostatného myšlení a diskuzí (rodič sekundána) poněkud rigidní výuka v podání některých profesorů, která se blíží výuce z mých gymnaziálních let na ZŠ měl rád matematiku a velmi mu na ZŠ šla, nyní má za 3 a nebaví ho, škoda

47 učivo je někde zbytečně dopodrobna (např. HV) méně hledání souvislostí a kritické myšlení, tlak na info a výkon rigidním přístupem některých kantorů, omezeným výkladem, jeho nedostatečností velké výkyvy v kvalitě učitelů – zní to jako ageismus – problémy se staršími profesorkami, které jednají jako učitelky nedostatečná podpora a motivace studenta v jednotlivých případech známkování v primě (3/4 žáků mělo 4 z čj), v průběhu 3/4 špatné známky z M – to není možné. Nesrovnatelné známky ubírají v primě studentům od počátku motivaci častou změnu učitelů fyziky

48 3) informovanost směrem k rodičům nejasnou koncepcí sdělování známek, velké rozdíly v nárocích na znalosti v případě změny vyučujícího (měla by být pravidla vedení) hlavně vázne informovanost mezi učiteli a rodiči, zejména v nižších ročnících, kdy dítě nepodává informace samo průběžná informovanost o prospěchu nefunguje 4) rozvrh delší vyučování, velké množství nultých hodin plavání povinně místo TV problém začátků hodin na nultou hodinu, zásadní nedostatek! nulté hodiny 4krát týdně nulté hodiny, bohužel při nich spí velmi nevhodný rozvrh (kvarta) – mnoho nultých hodin, příliš mnoho odpoledních hodin s přestávkou zkrátit dobu čekání na oběd. Není přesně určeno, v kolik končí škola

49 5) vybavení školy a organizace nevybavenost počítačové učebny nevybavenost školy zastaralé vybavení, extrémní teploty v budově školy (v zimě velká zima, v létě velké vedro) zrušení gaučů organizace třídních schůzek skladba jídelníčku – převažují jídla s masem, není alternativa pro děti, které maso nejedí

50 NOVÉ FORMY VÝUKY – SKUPINOVÉ A KOOPERATIVNÍ UČENÍ

51 D ISKUSE A DEBATY, KDE ŽÁCI ARGUMENTUJÍ A NASLOUCHAJÍ

52 EXKURZE A POZNÁVACÍ VÝPRAVY

53 T VŮRČÍ ČINNOSTI

54 PROJEKTOVÁ VÝUKA SPOJUJÍCÍ VÍCE PŘEDMĚTŮ

55 S EMINÁRNÍ PRÁCE ( SAMOSTUDIUM, PREZENTACE )

56 SAMOSTUDIUM POMOCÍ VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ

57 ČÍM BY MĚLO BÝT GJS ZNÁMÉ? Studium rozvíjí u žáků schopnost samostatně myslet, rozhodovat se a obhajovat svá rozhodnutí. 47 Absolventi jsou dobře připraveni k přijetí na konkrétní vysoké školy, které si zvolili. 45 Škola umožňuje žákům harmonický osobní rozvoj respektující jejich individualitu. 40 Ve škole panuje svobodná, tolerantní atmosféra a respektující přístup. 30 Žáci se naučí učit a jsou motivováni pro učení v dalším životě. 25 Studium je tu pro žáky zajímavé a baví je. 17 Škola vychovává žáky k zodpovědnosti, k toleranci a demokracii. 17 Žáci zde získávají velmi široký všeobecný přehled. 13 Žáci se tu cítí dobře a bezpečně. 12 Studium rozvíjí u žáků praktické dovednosti, které jim pomohou získat dobrou práci. 7 Žáci se zde naučí dodržovat pravidla, respektovat autority. 2 Škola má vysoké akademické standardy 1

58 JAKOU OBLAST VÝUKY ROZVÍJET

59 N ÁVRHY NA ROZVOJ OBLASTÍ NA GJS 1) jazyky rodilý mluvčí Aj nebo jej zprostředkovat na zaplacení angličtina v primě – potřeba většího „progresu“ konverzace s rodilým mluvčím už v nižších ročnících pravidelné jazykové pobyty výuka předmětů v angličtině rozdělení tříd na jazyky dle více stupňů napříč třídami od primy druhý cizí jazyk

60 2) práce s počítačem motivace práce na PC skrze aplikace praktických dovedností informatika i v primě 3) přírodní vědy více propojovat praktické poznatky v „technických oborech“ místo biflování – vyhledávání info, skupinová práce, interaktivní badatelský přístup v přírodovědných předmětech logické předměty se synovi zdají příliš jednoduché, silně postrádá kvalifikovanou radu v oblasti programování a práce s počítačem 4) umění HV – učit děti mít rád hudbu, poslouchat v rámci FOK pro školy VV – chodit na výstavy a diskutovat o dílech dějiny umění i pro nižší ročníky

61 5) TV systém TV – absence, když chybí, ale ne, když je přítomen a necvičí TV – více aktivit i v dívčím (kvinta) 6) ostatní předměty více důrazu na souvislosti historicko-geografické na nižším gymnáziu by stále bylo třeba připomínat státní svátky (proč a co se stalo – D, SVZ) mladší studenti by se mohli učit o současných dějinách (1. rep., 2. sv. válka, 50. léta)

62 D ALŠÍ NÁVRHY PŘEDMĚTŮ A AKCÍ exkurze do praxe, podniků rétorika, umění argumentace, obhajoba názorů tématické přednášky více meziškolních vědomostních olympiád psaní všemi 10 více tvůrčí činnosti rozvoj čtenářské gramotnosti ŘP v rámci výuky

63 C O JEŠTĚ ZLEPŠIT ? vybavení – pomůcky, počítače, učebnice atd. 35 výběr mimoškolních aktivit 12 způsob přípravy žáků na další vzdělávání 11 složení pedagogického sboru 11 kontakt s rodiči 9 kvalita výuky 8 přístup učitelů k žákům 9 vztahy mezi žáky navzájem 8 „Jste dobří, tak vydržte a budete ještě lepší!“ (rodič z GJS)

64 UČEBNICE, POMŮCKY A INFORMACE seznam učebnic včas na web popř. zapůjčení učebnic alespoň za částečnou cenu (za 1/4 ceny na 4 roky) seznam VV potřeb, sešitů na začátku prázdnin, aby nebyla honička po obchodech rozvrh již koncem prázdnin rozvrh školních akcí na web začátkem školního roku u každého předmětu ve výuce jasnou osu – skripta či handouty učitele prosím: známky důsledně psát do Bakaláře učitele prosím o důsledné opravování domácích úkolů pro lepší zpětnou vazbu rozvedení rodiče: informace také otci

65 INOVACE VÝUKY inovovat výuku: diskuse, argumentace, samostatnost sjednotit stupeň znalostí, který je požadován, skrz všechny předměty zavést projekty a skupinové práce zlepšit kázeň ve výuce

66 I NOVACE PROSTŘEDÍ, VYBAVENÍ ŠKOLY více výzdoby výtvory studentů a referáty či projekty (třída prima je holá) šatní skříňky a skříňky k dispozici od 1. dne koupit 3D tiskárnu, aby nebyly děti pozadu za zbytkem světa učebny ze sklepa na půdu, gauče na chodbě více míst ve školní jídelně

67 I NOVACE PEDAGOGICKÉHO SBORU, VEDENÍ více indivudální přístup profesorů ke studentům motivace žáků ke studium pedagogové, kteří neumí zaujmout a nejsou nároční, mají jít dělat jinou práci v průběhu 8 let se objevili učitelé, kteří vyžadovali pouze svůj názor, nediskutovali o problémech inovovat výuku: diskuse, argumentace, samostatnost – na základě toho si sestavit pedagogický sbor Myslím, že škola potřebuje ředitele na plný úvazek, dosavadní řešení je pouze polovičaté

68 TŘÍDNÍ SCHŮZKY, DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ den otevřených dveří zatraktivnit – ať jsou studenti průvodci, vedení školy pak promluví v určitý čas pro všechny rodiče zlepšit prezentaci školy třídní schůzky: nescházet se všichni v tělocvičně, všeobecné info podá třídní učitel učitelé by obešli třídy a představili se (nevíme, kdo učí naše děti) a krátce představili cíle předmětů, představili známky po skončení hromadných tř. schůzek by si pak rodiče mohli obejít učitele v kabinetech

69 INOVACE MIMOŠKOLNÍCH, PORADENSKÝCH A PODPŮRNÝCH AKTIVIT Klub mladého diváka i pro nižší ročníky – rodiče rádi děti dovezou a zase odvezou lepší příprava pro budoucí povolání a pomoc při výběru povolání, vysvětlení jednotlivých bloků systém družení se zahraničními školami i pro nižší stupně jen kvartáni měli zrušený zájezd do Anglie více společenských akcí studenti mohou aktivně získávat peníze na výlety, sportovní vybavení, technologii např. vánočními trhy, prodejem pečiva atd. primáni by mohli mít přiděleny septimány, kteří pomáhají, v sekundě pak zas oni pomohou u maturit důraz na spolupráci a vztahy (tercie)

70 povinná aktivní účast na koncertech není dobrá kvarta o volné hodině nesmí do klubu ani ven, zbývá jen chodba

71 P ODĚKOVÁNÍ RODIČŮ I MOJE … „Děkuji všem učitelům za nasazení a férový přístup.“ (rodič z GJS)


Stáhnout ppt "GJS PODLE RODIČŮ Podzim 2013 PhDr. Nora Jakobová."

Podobné prezentace


Reklamy Google