Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výroční zpráva Základní škola Kralupy nad Vltavou,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výroční zpráva Základní škola Kralupy nad Vltavou,"— Transkript prezentace:

1 Výroční zpráva 2004 - 2005 Základní škola Kralupy nad Vltavou,
ul.Gen.Klapálka 1029, okres Mělník Výroční zpráva

2 Obsah: Úvod: úvod a hlavní úkoly školy v roce 2004 - 2005
charakteristika školy přehled učebních plánů údaje o pracovnících školy údaje o přijímacím řízení a zápisu do prvních tříd výsledky vzdělávacího procesu údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI údaje o mimoškolních aktivitách zpráva o poskytování informací za kalendářní rok 2004 zpráva o hospodaření za rok 2004 závěr Úvod: školní rok byl nejvíce ovlivněn přijetím nového školského zákona a dalších legislativních předpisů. V souvislosti s tím byl vypracován nový školní řád s pravidly pro hodnocení. Byly zahájeny spíše přípravné práce na tvorbě školního vzdělávacího programu a byl vypracován program školní družiny. Vedle dlouhodobého úkolu zlepšování školního klimatu jsme začali zdůrazňovat modernizaci vzdělávacího procesu. Byl vypracován ICT plán školy a využívání počítačového vybavení školy prostupuje čím dál tím výrazněji vyučováním. Rok byl naplněn velkým množstvím pedagogické i organizační práce. O tom nejlépe vypoví seznam akcí a zpráva o jednotlivých oblastech činnosti školy. Hodnocení se letos opírá nejen o poznatky vedení školy, ale také o sebehodnocení, které ve zjednodušené formě provedli učitelé. Domnívám se, že legislativní změny, které na počátku roku 2005 vyvolaly spíše nespokojenost, vedly na naší škole k posunu směrem k týmové práci učitelů, k vyučování, které více vtahuje žáky do činností a dává jim možnost samostatného myšlení a rozhodování. K tomu, abychom naše vyučování mohli nazvat skutečně efektivním, splňujícím všechny požadavky kladené na přípravu pro život v průběhu 21. století, nám chybí ještě mnoho. Je potřeba stabilizovat učitelský sbor tak, aby byly zastoupeny různé pedagogické osobnosti z hlediska věku i odborností. Sladit jeho činnost podle ………školního vzdělávacího programu. V některých hlediscích lze školu hodnotit jako nadprůměrnou v regionu. Například o systému dalšího vzdělávání učitelů vyšel o škole článek v Učitelských novinách. Oblast řešení výchovných problémů je také poměrně úspěšná. Měřítkem se může stát počet dětí, které na žádost rodičů přijímáme mimo náš spádový obvod. Existuje však mnoho prostoru pro zlepšování. Analýza školního roku snad pomůže najít další impulsy pro následující období. 2

3 Hlavní úkoly školního roku 2004 – 2005
1.) Vyučovací proces příprava na tvorbu školního vzdělávacího programu vytvoření tématického plánu a propojování předmětů RV a ON akcent na přípravu volby povolání modernizace vyučovacího procesu orientace na vytváření kompetencí žáků řešit praktické životní situace pokračování v zavádění tématických dní a projektů do vyučování zaměřit se na zkvalitnění výuky matematiky - souvislost s testy „SCIO“ 2.) Organizační úkoly zlepšování řídícího systému školy jako příspěvkové organizace dokončení organizačního řádu zavedení pracovních porad vyučujících zaměřených na aktuální problémy podle finančních možností zřízení nové pracovny, opravy žákovských WC a další zlepšování prostředí aktuální podávání co nejkonkrétnějších informací o škole rodičovské veřejnosti 3.) Výchovná oblast vytvoření a realizace minimálního preventivního programu se zaměřením na zdravý životní styl a minimalizace kázeňských problémů a snížení neomluvené absence. budeme se snažit zjistit co nejobjektivněji aktuální stav ve třídních kolektivech pokusíme se měřit efektivitu naší činnosti využijeme dobré zkušenosti z loňského roku a zavedeme další kroky k proměně a zlepšení sociálně komunikativních dovedností pedagogů a žáků - třídnické hodiny a semináře vytváření dalších příležitostí pro účinnou spolupráci s rodiči budeme podporovat veškeré projevy slušnosti, lidskosti, solidarity a vzájemné spolupráce zavádění systému pochval žáků na konci klasifikačních období prostřednictvím dětí budeme posilovat ve společnosti pocity občanské zodpovědnosti v našem regionu 3

4 4

5 Údaje o pracovnících školy:
5

6 6

7 Informace o dalším vzdělávání pedagogů
Další vzdělání učitelů V tomto školním roce dokončil své pedagogické vzdělání pan učitel Keller. Paní učitelka Zemenová pokračovala ve studiu pedagogiky. Jitka Hokešová se zúčastnila semináře k prevenci kriminality a sociálně patologických jevů. Byla na soustředění pro metodiky prevence a na semináři o alternativních formách práce se třídou. Viktor Keller navštívil seminář o česko - německých vztazích a vzdělávací akce pro pedagogy, kterou pořádá Památník Terezín. Podařilo se kompletně využít účelovou dotaci pro vzdělávání učitelů v rámci akce Internet do škol. V tomto roce nastal velký posun v informační gramotnosti našich učitelů a zájem o účast v kurzech, které pořádalo Gymnázium v Kralupech, byl velký. Výsledkem je, že většina učitelů umí využívat zařízení počítačových ¨pracoven a internetu. Také seznamování se s možností vytvářet školní vzdělávací program ve škole probíhá.. Seminářů, které vedli zástupci pilotních škol, se zúčastnily: J. Hokešová, J. Šafránková a D. Knöpfelmacherová. Paní učitelka Lipšová pokračuje ve spolupráci se sdružením Tereza, které organizuje vzdělávací akce pro učitele. Seminář „Ohrožení globální biodiverzity“ navštívila Libuše Havlíková. Zástupkyně Hinterholzingerová absolvovala metodický kurz „Hry ve vyučování němčiny“. Kurzu pro učitele francouzského jazyka a semináře relaxační techniky se zúčastnila paní učitelka Hrášková.Jazykové a metodické znalosti v němčině a angličtině rozvíjeli o prázdninách D. Škrabálková a V. Keller. M. Kejmarová zahájila kurz pro učitele NJ, který by mohl vést k předepsané zkoušce. Chemické názvosloví a povinné bezpečnostní školení absolvovaly M. Kejmarová a T. Havelková. Zástupkyně pro 2. stupeň se zúčastnila dvoudenní konference k aktuální situaci v oblasti sociálně patologických jevů. Vedoucí vychovatelka M. Kuželová pravidelně navštěvuje pedagogické centrum a sleduje aktuality týkající se školních družin. Ředitelka školy průběžně navštěvuje semináře zaměřené na řízení školy, hospodaření příspěvkových organizací. Zahájila funkční studium. Navázali jsme na dobrou tradici vzdělávání celého pedagogického sboru. Ve dnech ředitelského volna pro žáky se učitelé sešli ke dvoudennímu semináři s Dr. Richardem Braunem - psychologem. Tyto semináře směřují do oblasti zdokonalování mezilidských vztahů - komunikace a spolupráce mezi dospělými, mají preventivní vliv předcházet konfliktům a únavě z tak náročného povolání. Pomáhají pedagogům řešit výchovné problémy, které praxe přináší čím dál víc, a to k prospěchu žáků, dospělých i rodičů. Je možno konstatovat, že učitelé využívají nabídku k dalšímu vzdělávání. Navštěvují zajímavé akce, především PC v Praze, ale i dalších organizací. Prostředky vyčleněné na tuto činnost byly v uplynulém roce využity. Účelné jsou také akce pořádané pro celý sbor přímo ve škole. Budeme v nich pokračovat a hledat další zajímavé příležitosti 7

8 Ke studiu na víceletém gymnáziu bylo přijato 6 žáků pátého ročníku – v loňském roce 5.
Nejvíce zájemců je o studium na gymnáziu a obchodní akademii. Na průmyslové školy se hlásilo a bylo přijato 8 žáků. Další studijní zájmy našich absolventů byly pestré. Za zmínku stojí 3 žákyně přijaté na zdravotní školu. Zájem o učební obory je poměrně rozdělen mezi obory, které slibují absolventům dobré možnosti na trhu práce. Největší zájem byl o obor kuchař, číšník – 8 přijatých žáků. Z nižších ročníků vyšli 3 žáci. Všichni byli přijati na učební obory. Do dvou prvních tříd bylo zapsáno 56 žáků. Bylo vyhověno 4 podloženým žádostem rodičů o odklad školní docházky. 8

9 9

10 Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI:
Ve školním roce neproběhla na škole žádná inspekce. 10

11 Přehled akcí školního roku 2004-2005
Údaje o školních a mimoškolních aktivitách: Přehled akcí školního roku Září 5. třídy exkurze Železniční muzeum zájemci volejbalový turnaj zájezd žáků do Itálie zájemci lehkoatletický čtyřboj 4.-7.třídy Den jazyků 6.ročník Cesta k předkům - tématické vyuč. Beseda o lince důvěry s p.Baudyšovou-akce pro učitele 4.ročník Planetárium Říjen 8.a 9.ročník přespolní běh - místní obl.kolo přespolní běh - krajské kolo 7.ročník orientační závod 8.ročník ZOO Praha exkurze SOUCH 4.ročník seminář Tabák a alkohol třídní schůzky, informace o volbě povolání 8.D exkurze zámek Veltrusy 2.stupeň program Planeta Země zahájení Peer programu Listopad 9.ročník exkurze IPS Mělník 3.-5.ročník film.představení Hledá se Nemo konzultační den pro rodiče 8.ročník D exkurze Praha zájemci okresní kolo v šachu okresní kolo v plavání Celoměstská akademie 1.-2.ročník film.představení Medvědí bratři 8.ročník Lidé pěti světadílů 6.-8.ročník Muzeum Policie ČR 6.ročník film.představení Piráti z Karibiku 11

12 vánoční výstava v přízemí školy
Prosinec vánoční výstava v přízemí školy soutěž o nejvánočnější řetěz Vánoční trhy SCIO testy 1.a 3.ročník Vánoční diamant Vánoční výstva v Muzeu 2.stupeň Vánoční koncert 4.třída BESIP 1.stupeň výroba svíček vybraní žáci vyhodnocení výtv.soutěže KÚ Praha dějepisná olympiáda soutěž v aerobiku olympiáda v českém jazyku 2.stupeň divadelní přestavení Tristan a Izolda KMD - Divadlo v Celetné 2.stupeň film.přestavení Troja přihlášení žáci Super gala show vánoční besídky Leden KMD - divadelní představení divadlo ABC SEV Černuc- Jak roste chleba okresní kolo olympiády v Nj 2.ročník Vesmír kolem nás - Planetárium Karlovarský Skřivánek - Sl.Peštová SEV Černuc- malování na sklo Únor 9.ročník exkurze Terezín beseda Holocaust p.Kottová recitační soutěž okresní kolo olympiády dějepis SEV Černuc - Život lesu okresní kolo olympiády v českém jazyku 7.ročník lyžařský výcvik zápis do 1.tříd Březen 1.schůzka budoucích prvňáků 1.stupeň informační výchova - Mě knihovna 8.ročník protidrogová prevence - seminář s Dr.Kašparovou 6.ročník projektové vyučování prevence soc.patol.jevů ffff 12

13 Duben Květen 1. st. A ŠD velikonoční trhy
vybraní žáci matematická olympiáda 7. – 8. třídy filmové představení Pupendo 8. třídy škola v přírodě – sportovní zaměření 9.a,b přírodovědná exkurze 5.c multikulturní výchova celá škola sběrová akce 4. třídy „Na výlet do vesmíru“ pořad v hvězdárně 1. třídy „Co povídá les“ akce SEV Černuc 1. stupeň vybíjená dívky a chlapci 3. a,b program KaSS „O čaroději“ vítěz šk. kola okresní kolo biologické olympiády 5. třídy Země jako planeta pořad Hvězdárny Petřín KMD divadelní představení 2. stupeň Den Země realizace projektového vyučování 9.c beseda na faře zájemci Nota D – soutěž pořádaná Gymnáziem učitelský sbor seminář s Dr. R. Braunem Květen 4. b,c škola v přírodě 1. třídy „O sluníčku“ pořad planetária vítězky obl. kola okresní kolo ve vybíjené 9. třídy exkurze Památník Terezín zájemci lehkoatletický čtyřboj 1.a návštěva MŠ v první třídě 5. třídy pietní akce MěÚ Kralupy 3. třídy Vesmír kolem nás pořad planetária Okresní kolo Pythagoriády 8. a 9. třídy Beseda s Dr. Radimem Uzlem sexuální výchova 9.a,b,c Národní muzeum – exkurze zájemci okrskové kolo Mc Donald Cup 8. Třídy IPS Mělník – volba povolání 2. Třídy „Pět smyslů“ SEV Černuc 7. b,d školní výlet Libochovice 5.b škola v přírodě vybraní žáci Pohár rozhlasu zájemci poznávací zájezd do Anglie skupina Peerů výjezd do Mokrosuk ukončení cyklu Přípravka pro prvňáky 13

14 Červen 1.a, 4.a školní výlet ZOO Praha
9. Třídy preventivní akce návykové látky Dr. Randák 2. třídy Den v přírodě 6. třídy plavání 1. třídy Slavnosti slabikáře 5.a,c školní výlet Kokořín 3.a,b školní výlet ZOO 9.a školní výlet Český Ráj 6., 7. Třídy „Kluk nebo holka“ divadlo 9.a,b pořad v planetáriu 9.b školní výlet Strž u Dobříše 1. stupeň atletická všestrannost 9.c školní výlet Šumava ŠD příprava volební místnosti 2. stupeň fotbalový turnaj 7. b,d Národní muzeum 4. třída Besip 1. stupeň Mělnický vrkoč 2. stupeň atletická všestrannost 9. c,d Planetárium 8.c školní výlet Petřín 9.c Vyšehrad – exkurze ČJ 2.a,b Planetárium – Vesmír kolem nás zájemci Den pro dobré slovo – soutěž Gymnázia Kralupy 3.a,b školní výlet – Křivoklát 2. –9. třídy koncert židovské hudby 2.a,b Škola v přírodě 8.a,b Národní muzeum 8.a školní výlet Kokořín 9. třídy zeměpisná exkurze 6.b školní výlet ZOO 1.b školní výlet Máslovice skupina Peerů akce pro ZŠ Mikovice 1. –5. třídy program Kouzelný měšec 14

15 Vybrané oblasti činnosti školy
   První stupeň 12 tříd prvního stupně ukončilo rok poměrně úspěšně. Z celkového počtu 278 dětí neprospělo jen 5 dětí. V pátých třídách mělo 36 dětí vyznamenání a to je 47 % z celkového počtu. Jenom jeden žák měl snížený stupeň z chování. Počet žáků ve třídách - průměrně 23, 16 je příznivý. Umožňuje učitelům dětem se věnovat, zabezpečovat i zvýšené nároky, které vyplývají z poměrně vysokého počtu integrovaných žáků s dysfunkcemi. Učitelé se opírají o své zkušenosti a znalosti, často využívají i nových metod – například práce s počítačem. TU mají ve třídě romské žáky a cizince - to vyžaduje k jejich pedagogické práci připojit i sociální činnost. Už na prvním stupni se ukazují žáci, kteří budou mít ve vyšších ročnících potíže s pravidelnou docházkou. Mnoho energie bylo věnováno pohovorům s rodiči, spolupráci s PPP a doučování - obzvláště v prvních ročnících. U některých dětí byl patrný výsledek dobré spolupráce s rodiči, ale jedna žákyně nesplnila nároky základní školy a byla přijata se souhlasem rodičů na základě opakovaného vyšetření do školy zvláštní. Tak jako v minulých letech proběhla na prvním stupni řada tradičních, ale i nových zajímavých akcí. Tento rok přinesl jisté zúročení snahy o propojování dětí prvního a druhého stupně. Již třetím rokem asistovaly starší děti u zápisu do prvních tříd a byly jakousi oporou často nejistým budoucím prvňáčkům. Během všedních dní na své svěřence nezapomínají, docházejí za nimi o přestávkách a tráví s nimi čas. Letos poprvé  na závěr první třídy s nimi i vystoupily na Slavnostech slabikáře. Společné vystoupení žáků 1. a 7. tříd bylo opravdu krásným zážitkem pro všechny zúčastněné. Stejně tak tomu bylo když, žáci 9. tříd podruhé připravili pro celý první stupeň „Rozloučení se školním rokem.“ Za velmi vydařený považujeme vyučování naruby, kdy si žáci 2. stupně připravili hodiny a po dohodě a pod dozorem učitelek vyučovali. Zpestřili tak školní práci mladším spolužákům, ale zároveň poznali, že stát před třídou není vždy jednoduché, jak se může zdát a příprava pěkné hodiny je opravdu náročná práce. Pro tento školní rok bylo na prvním stupni zřejmé také ještě větší otevírání se spolupráci nejen v rámci školy, ale také v regionu –spolupráce s policií a to městskou, ale i státní,. a se zajímavými neziskovými organizacemi. SEV Černuc je partnerem naší školy již několik let a spolupráce je stále kvalitnější a četnější. Zkušenost s Multikulturním centrem je nová a cyklus seminářů, které si na škole ověřovali, byl přínosný. Děkovný dopis, který na školu přišel, i reakce celostátního tisku – MF dnes toto potvrzují. Do oblasti prvního stupně patří i školní družina. K dokonalému propojení pomáhá nejen to, že dvě vychovatelky na částečný úvazek působí jako učitelky hudební výchovy a angličtiny, ale také trvale dobré vztahy mezi školou a družinou. Většina akcí je výsledkem spolupráce vychovatelek a učitelek prvního stupně. Dobré mezilidské vztahy, vysoká iniciativa a kompetentnost řízení vytvářejí pro děti dobré a kvalitní prostředí pro trávení volného času. Ve školní družině měly děti možnost navštěvovat kroužek anglického jazyka a sportovní hry. V rámci Hv; v 1. ročníku proběhl nácvik hry na zobcovou flétnu se zaměřením na zdravotní dechový rozvoj dětí celých tříd. Výcvik vedla Šárka Nováková. Děti byly schopné vystoupit s programem na Slavnostech slabikáře. Hraní na zobcovou flétnu bude pokračovat. - V uplynulém školním roce proběhla řada nových akcí, které obohatily tradiční nabídku. Práce byla dobře organizována, metodické sdružení pracovalo pravidelně, neformálně a účelně. Na konci školního roku se podařilo opravit část nevyhovujících WC a zajistit velkou část nového školního nábytku, což umožní lépe plnit hygienické normy a zlepšit prostředí na prvním stupni. Je možné konstatovat, že první stupeň a školní družina jsou částmi školy s trvale dobrými výsledky. Bude možné navazovat na osvědčené metody práce. . 15

16 Výchovné poradenství a prevence sociálně patologických jevů
Hlavním úkolem výchovné poradkyně je práce s vycházejícími žáky. Žáci 9. tříd již tradičně navštívili IPS Mělník a některé SŠ a SOU. 8. Ročníky v rámci třídnických hodin pracovaly podle příručky Dotazník volby povolání a plánování profesní kariéry, na což navázala návštěva IPS Mělník. Výchovná poradkyně je současně i metodikem prevence, pomáhá tedy řešit výchovné problémy, je členkou výchovné komise. Zpracovává a vyhodnocuje minimální preventivní program. Na prvním stupni se letos podílely na plnění MPP třídní učitelky, které nenásilným /vhodným / způsobem zařazovaly prevenci sociálně patologických jevů, při které využívaly i videokazety určené mladšímu školnímu věku. Do preventivních akcí byla zařazena beseda v Muzeu Policie ČR a seminář s pracovnicí PIS Policie Mělník / ročník/. Námětem těchto setkání byla šikana a nebezpečné situace v životě dětí. Stále uskutečňujeme program s peer prvky v pátém ročníku. Shledáváme ho velice užitečný a účinný. Letos se podařil i výjezd, což je nejvýhodnější, ale také organizačně a finančně nejnáročnější. Využíváme účelově přidělené prostředky od zřizovatele. Jsme přesvědčeni, že tyto peníze jsou velice efektivně vynaložené. Prevence sociálně patologických jevů je v našem městě aktuální, protože riziko ohrožení mládeže je velké. Na druhém stupni již několik let probíhá systematická prevence, kde stěžejní místo zaujímá třídní učitel, vyučující Rv, Ov, ale také plánované semináře a besedy s odborníky a další akce. I v tomto školním roce se uskutečnila beseda rodičů s odborníkem na drogovou problematiku. Účast rodičů na těchto akcích má kolísavý charakter. Letošní účast by se dala nazvat průměrnou. Velkou část preventivní činnosti tvoří individuální práce s rodiči i dětmi, které mají výchovné problémy. V letošním roce jsme se takto věnovali několika závažným problémům žáků posledních tříd druhého stupně. Pokud bychom chtěli analyzovat a shrnout výchovnou oblast činnosti školy, je možné uvést, že systém preventivní činnosti funguje, o pořádané akce je mezi dětmi zájem, každoročně jsou zařazovány nové akce, do života školy stále zřetelněji zasahuje žákovská rada, žáci využívají schránku důvěry a množství drobných problémů se řeší a vyřeší na třídnických hodinách. Je nutné zároveň konstatovat, že v letošním roce jsme vykázali množství neomluvených hodin, že řada hodin, které rodiče omlouvali, byla jakási skrytá neomluvená absence. Je to velice negativní jev, na který se váží další problémy. I když jsme využili všechny dostupné prostředky, které škola ve spolupráci s příslušnými orgány má, ojedinělé případy nekončily tak, jak bychom si z výchovného hlediska představovali. Důkladná analýza jednotlivých případů bude zohledněna při vytváření minimálního preventivního programu a praktické výchovné činnosti v jednotlivých třídách i v celé škole. Sport a výchova ke zdraví V uplynulém školním roce byla věnována velká pozornost sportovním soutěžím. Úspěchy jednotlivců i družstev byly zveřejňovány Jak je vidět v přehledu, řada osvědčených akcí jako jsou cvičení a soutěže v aerobiku, bruslení, hry v přírodě byly tradiční nabídkou pro naše žáky. S velkým ohlasem se setkaly akce pro celé ročníky jako byl orientační běh pro sedmáky a škola v přírodě pro žáky osmého ročníku. Pro celý druhý stupeň byl uspořádán závod v plavání a fotbalový turnaj. Tyto akce jsou oživením školního života, propagací sportu v době, kdy často slyšíme stížnosti, že mládež má nedostatek pohybu a sportovní aktivity nejsou v náplni volného   . 16

17 času u většiny lidí na prvním místě
času u většiny lidí na prvním místě. Organizace takových akcí pro celý ročník nebo dokonce pro celou školu je velice náročná a po této stránce máme ještě co zlepšovat. Ke zlepšení fyzické kondice dětí přispívá i zařazení pohybových aktivit ve školní družině, nepovinné a povinně volitelné předměty, sportovní a pohybové hry. Velice dobře zorganizované a přínosné jsou výjezdy žáků na školy v přírodě a LVVZ. Zájemci mohli využít zájezdu pro zájemce spojeného s koupáním v Ambergu. Děti na prvním stupni měly možnost kupovat si školní mléko. Výchově ke zdraví je věnován velký prostor při výuce. I v příštím roce bude oblast sportu, jako jedna z důležitých možností prevence negativních návyků, podporována. Oblast vyučování . Na druhém stupni z celkového počtu 359 žáků neprospělo 10 a 85 mělo vyznamenání. Situace je srovnatelná s minulým rokem Je to jedno hledisko, podle kterého můžeme oblast vyučování hodnotit. Další hledisko může být úspěšnost při přijímání na střední školu. Ani jedno není úplně přesně vypovídající o výsledcích naší práce. Jak je již zmíněno v jiné části této výroční zprávy, složení třídních kolektivů je z hlediska sociálního původu pestré a část našich žáků nemá dostatečnou motivaci ke vzdělávání z rodiny. Takže hlavně na prvním stupni je za mnohými dostatečnými skryto velké úsilí školy, které umožňuje dětem využít maximálně jejich schopnosti. Na druhém stupni často tito žáci ztrácejí chuť a motivaci a často dochází ke zhoršení prospěchu. Zajímavým pohledem na výsledky vyučování byly testy SCIO, kterými prošli žáci devátých ročníků. Tyto testy byly profesionálně zadány a zpracovány. V matematice, českém jazyku a v obecných studijních předpokladech byly výsledky porovnány se školami okresu i kraje. Celkové výsledky ukázaly i na porovnání aktuálních výsledků – znalostí se studijními předpoklady jednotlivých žáků. Konkrétní příklady výsledků jsou tyto: Výsledky vyučovacího procesu jsou jistě důležitým kritériem hodnocení školy a musíme s nimi pracovat. Na tomto místě výroční zprávy je třeba uvést, že naši žáci v uplynulém školním roce měli možnost získávat mnoho znalostí a dovedností, které upotřebí v praktickém životě a v dalším vzdělávání. Jako příklad bych uvedla zkušenosti z projektového vyučování ke Dni Země a Dni jazyků, výjezdu žáků do Anglie a řada dalších, které jsou uvedeny v seznamu akcí školy. Děti měly příležitost rozvinout schopnosti komunikovat, pracovat s informacemi – vyhledávat je, zpracovávat a prezentovat. Tyto schopnosti jistě využijí v dalším vzdělávání. Ve třídách bylo integrováno 29 žáků. Byla jim zajišťována péče v rámci tříd, pokud rodiče zažádali, byli žáci hodnoceni slovně. V ročníku bylo otevřeno oddělení ADN, které vedla paní vychovatelka Šárka Nováková. Využití softwaru Škola za školou zřetelně ovlivnilo využití počítačů nejen v hodinách informatiky. V příštím školním roce bude téma vyučování a výsledky vzdělávacího procesu hlavním tématem v souvislosti s přípravou školního vzdělávacího programu. Školní klima Oblast mezilidských vztahů je na škole zásadně preferována. V soustavné práci třídních učitelů s žákovskými kolektivy vidíme základ prevence výchovných a vyučovacích problémů. Prevence   . 17

18 Školní klima Oblast mezilidských vztahů je na škole zásadně preferována. V soustavné práci třídních učitelů se žákovskými kolektivy vidíme základ prevence výchovných a vyučovacích problémů, prevence šikanování a dalších závažných přestupků. I za této situace však docházelo k jednotlivým projevům nekázně, porušování školního řádu a izolovaným projevům násilného chování, poškozování vybavení školy, krádeží apod. Závažnější problémy byly řešeny s výchovnou komisí, odborem sociálních věcí i Policií ČR. Do tohoto oddílu spadá také neformální a účinná spolupráce s rodiči. V praxi uplynulého školního roku najdeme příklady naprosto ideální spolupráce školy a rodiny ve prospěch konkrétního dítěte, ale také pochopení rodičů pro kolektiv třídy nebo celé školy. Na druhé straně se setkáme i s opakem. K upevnění důvěry rodičů, že jsme schopni společně řešit jejich problémy pomohlo i jednání s městským úřadem prostřednictvím školy o dopravní situaci v ulice Gen. Klapálka. Škola pomáhala řešit zákonným zástupcům velké množství individuálních problémů. Můžeme konstatovat, že škola je vyhledávána rodiči cizinců. Pomocí dobrovolnické akce byly pro tyto děti pořádány kurzy českého jazyka studentkou gymnázia Zuzanou Kárníkovou. Myslím, že dokladem dobrého sociálního klimatu na škole je, že nedochází k projevům xenofobie a soužití dětí s příslušníky jiných národností je přínosem pro obě strany Žákovská rada K dlouhodobým úkolům patří práce se žákovskou radou. V letošním roce byla navázána spolupráce se ZŠ Táborská. Členové rady navštívili tuto úspěšnou školu v Praze. Byli v hodinách , ve školní jídelně a prohlédli si školní prostředí. Poznatky přenesli svým spolužákům. Pokračovali jsme v charitativních akcích. Proběhlo několik sbírek - například pro Kapku naděje, Nadaci Terezy Maxové. Sběr pečiva pro ZOO. Věříme, že se podaří zapojovat žákovskou samosprávu i v příštím školním roce do života školy.Budeme stále respektovat názory našich žáků a vštěpovat jim principy demokratického jednání a uvědomění že s právy souvisí i povinnosti. Civilní služba Od srpna 2003 vykonává na škole civilní službu Jiří Mates. Jeho přítomnost je pro školu velkým přínosem.Působí jednak v oblasti správní a administrativní, jednak vykonává úspěšně pomocný dozor, má velice pěkný přístup k dětem. 18

19 Zpráva o hospodaření za rok 2003 :
V lednu 2003 došlo k transformaci školy jako rozpočtové na příspěvkovou organizaci. Byl vytvořen systém, který se opírá o vydané ekonomické směrnice. Účetnictví a mzdová agenda probíhá externě. Čerpání finančních prostředků probíhalo plynule. Dotace poskytnutá MŠMT byla ve výši Kč Dotace na platy byla ve výši Kč - tato částka byla vyčerpána OPPP Kč ONIV  Kč DVPP Kč účelová dotace projekt P Kč účelová dotace projekt P Kč Příspěvek zřizovatele byl odsouhlasen ve výš Kč Příklady plnění nákladů v porovnání se schváleným rozpočtem:    Celkové náklady organizace byly Kč Celkové výnosy organizace byly Kč Kč byl zlepšený hospodářský výsledek. Na konci hospodářského roku byla provedena kontrola stavu účetnictví . Podle protokolu je účetnictví školy hodnoceno jako řádně vedené, splňující požadavky stanovené zákonnými předpisy. Dále proběhla kontrola v odvádění nemocenského a důchodového pojištění. Výsledek kontroly – bez námitek. 19

20 Závěr Byl zahájen i ukončen se 637 žáky. V oblasti vzdělávací jsme využívali tématické plány a výrazně pokročili směrem k realizaci efektivního, pro děti zajímavého a pro jejich budoucí uplatnění praktického vzdělávání. Ve srovnání s minulým rokem byla mnohonásobně více využita výpočetní technika. Vážím si otevření počítačové pracovny pro děti i mimo vyučování, protože tak se umožnila práce s počítačem hlavně těm dětem, které nemají toto vybavení doma. Skupina pedagogů byla dětem k dispozici nejen jako dozor, ale věnovali jim plně svůj volný čas. V oblasti vzdělávací se nepodařilo splnit úplně vše co jsem si naplánovali. Například projekt Tolerance nebyl v šestém ročníku splněn v plném rozsahu. Také speciální teoretický seminář o ochraně člověka za mimořádných situací nebyl realizován. Místo toho byl zařazen pobyt 8. ročníků s tématem sportovně turistickým v přírodě. Vedle nesporných úspěchů v oblasti výchovné je třeba vidět problém několika žáků s neomluvenou absencí a absencí, která byla omluvena, ale přesto jí musíme hodnotit jako negativní projev nezvládnuté výchovy všech zainteresovaných stran. Bude třeba z tohoto vyvodit preventivní opatření pro příští školní rok. Hlavní úsilí v oblasti organizační směřovalo do oblasti vytváření stabilního systému školy jako příspěvkové organizace. V oblasti kontroly převládal kontrola ekonomická a úkoly pedagogické kontroly byly splněny především v části dokumentační. Počty hospitací v konkrétních hodinách byly u ředitelky i zástupkyň malé. Výsledkem snahy o vytváření ekonomických úspor školy jako organizace je podstatný pokrok ve zlepšení školního vybavení za stejné výše ročního příspěvku zřizovatele – výměna velké časti žákovského nábytku, opravy žákovských WC, vybudování multifunkční pracovny, nákup nových pomůcek do kabinetů. Některé úkoly mají dlouhodobý charakter a uplynulý rok byl pouze krokem k jejich splnění a vytvořil předpoklad k proměnám ve smyslu lidské slušnosti, vzájemné tolerance a solidarity a fungující společnosti. Výroční zprávu zpracovala: Mgr. Dagmar Knöpfelmacherová Zpráva byla přijata pedagogickou radou 19


Stáhnout ppt "Výroční zpráva Základní škola Kralupy nad Vltavou,"

Podobné prezentace


Reklamy Google