Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Oddělení antropomotoriky, rekreologie a metodologie Katedra kinantropologie, humanitních věd a managementu sportu © 2009 FTVS UK Motorické schopnosti a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Oddělení antropomotoriky, rekreologie a metodologie Katedra kinantropologie, humanitních věd a managementu sportu © 2009 FTVS UK Motorické schopnosti a."— Transkript prezentace:

1 Oddělení antropomotoriky, rekreologie a metodologie Katedra kinantropologie, humanitních věd a managementu sportu © 2009 FTVS UK Motorické schopnosti a motorické dovednosti

2 2 Motorické předpoklady dědičné (genotypové) vrozené vlohy a získané (fenotypové) osvojené znaky motorické činnosti (chování a jednání motorické předpoklady SCHOPNOSTIZKUŠENOSTIVLASTNOSTI návyky DOVEDNOSTI vědomosti stránky pohybu člověka určující rozdíly, originalitu a jedinečnost i podobnost lidí; nejobecnější jevy lidské motoriky projevené v činnosti vytrvalostní rychlostní silové koordinační

3 3 Motorické schopnosti patří mezi motorické předpoklady, které jsou vrozené, ale můžeme je v různé míře rozvíjet relativně samostatné komplexy funkčních vlastností organizmu, které podmiňují realizaci určité skupiny pohybových úkolů obecné kapacity jednotlivce, které se projevují ve výsledcích pohybové činnosti, jinak jsou skryté, latentní jsou potencionální a disponibilní

4 4 Motorické dovednosti učením získané předpoklady správně, rychle a úsporně řešit určitý pohybový úkol motorickým učením získaná pohotovost (způsobilost, připravenost) k pohybové činnosti, k řešení pohybového úkolu a dosažní úspěšného výsledku prostřednictvím učebních a cvičebních postupů na základě motorických schopností vytvořená, značně automatizovaná komponenta motorické činnosti (Měkota & Cuberek, 2007)

5 5 Schopnost vs. dovednost Motorické schopnostiMotorické dovednosti potencionální dispozice k efektivnímu vykonávání činnosti a dosahování výkonů částečně geneticky podmíněný (obecný) předpoklad učením získaná (specifická) pohotovost k pohybové činnosti tréninknácvik, výcvik proces rozvoje týká se rozsahu kapacitytýká se využití kapacity rozlišení

6 6 Schopnost vs. dovednost Motorické schopnostiMotorické dovednosti jejich úroveň je výsledkem adaptace na nespecifické podnětyna specifické podněty generalizovanéjsou specifické pro určitou činnost poměrně stálé v čase vyjadřují aktuálních předpoklady prostředí je poměrně málo ovlivňujeprojevuje se v nich značně vliv prostředí jejich počet je omezen (cca 50 základních) neobyčejně velký počet

7 7 Podmíněnost motorických předpokladů úroveň motorických schopností a dovedností je dána:  věkem  pohlavím  motorikou  somatickými předpoklady  výživou, atd.  psychickými procesy, stavy a vlastnostmi

8 8 Dělení motorických schopností Motorické schopnosti KONDIČNÍ (energetické) KOORDINAČNÍ (informační) silové vytrvalostní orientační diferenciační rychlostní akčníreakční rovnováhová rytmická flexibilita (Měkota & Novosad, 2005)

9 9 Hybridní motorické schopnosti

10 10 Hierarchický model motorických schopností (Měkota, 2000) Generální motorická schopnost Kondiční schopnosti („energetické“) Hybridní schopnosti (smíšené) Koordinační schopnosti („informační“) Vytrvalostní schopnosti Silové schopnosti Rychlostní schopnosti aerobnívytrvalost anaerobnívytrvalost silovávytrvalost maximální síla rychlostní síla akční rychlost reakční rovnováhová rytmická orientační diferenciační přesnost hodnocení vzdálenosti přesnost identifikace tvaru přesnost hodnocení úhlu komplexní orientace rychlost orientace

11 11 Modelování motorických schopností při identifikaci a taxonomii schopností se významně uplatňují matematicko-statistické metody  korelační analýzy  faktorové analýzy  strukturální modelování

12 12 Faktorová analýza atletického desetiboje explozivní síla horních končetin běžecká rychlost běžecká vytrvalost explozivní síla dolních končetin 100 m dálka 400 m koule disk oštěp 1 500 m výška překážky tyč 88 63 80 82 81 74 93 75 76 63 40 47 51 primární faktorové zátěže sekundární faktorové zátěže FaktoryTesty (disciplíny) Latentní proměnné Manifestní proměnné

13 13 Predikce využití výsledků měření motorických schopností  odhad současné výkonové kapacity  odhad do budoucnosti – predikce využití predikce pro selekci (výběr) na predikci se zakládá výběr talentovaných jedinců pro úspěšnou predikci je nutné znát dominantní schopnosti, které jsou základem „kriteriálního úkolu“ a musíme umět tyto schopnosti a další předpoklady změřit predikce je zatížena velkou náhodnou chybou

14 14 Genetická determinovanost mot. sch. diferenciační schopnost lokální svalová vytrvalost aerobní vytrvalost silová vytrvalost maximální síla (statická) akční rychlost rovnováhová schopnost prostorová orientace explozivní síla anaerobní vytrvalost reakční rychlost kordinace oko-ruka kloubní pohyblivost (flexibilita) slabá střední silná

15 15 Souvislosti ve většině případů není zapojena pouze elementární schopnost, ale je spojeno více pohybových schopností v schopnost hybridní pohybové schopnosti a jejich rozvoj jsou dány biologickými předpoklady jedince

16 16 Charakteristika motorických dovedností stálost účelnost rychlost provedení ekonomičnost jakýkoliv naučený pohyb můžeme chápat jako motorickou dovednost využití při vlastním sportovním výkonu  sportovní dovednost (ve fotbale tj. fotbalové dovednosti)

17 17 Charakteristika motorických dovedností motorická dovednost  automaticky prováděná činnost, která se vytváří a vědomě ukládá především prostřednictvím pohybových cvičení nejvíce jsou rozvíjeny dovednosti, které se uplatňují ve sportu modifikují se ze základních dovedností (hod, běh, skok atd.) a jejich názvy jsou odvozeny od motorických činností, které jsou prováděny

18 18 Základní znaky motorických dovedností kvalita výsledků senzomotorické činnosti  absence chyb  správnost provedení pohybů rychlost jejího provedení  včasnost  hbitost ekonomičnost provedení  nízký energetický výdej  nízké volní úsilí způsob provedení pohybu  sportovní styl  osobní styl

19 19 Třídění (klasifikace) motorických dovedností podle dominující tendence v jejich realizaci  percepční  motorické podle prostorového rozsahu pohybu  jemné (zajišťované malými svalovými skupinami)  hrubé (zajišťované koordinací velkých svalových skupin) podle zapojení cns  otevřené (kontrolované)  uzavřené (automatické) podle časového vztahu podnětu a reakce  diskrétní - zřetelně odlišný začátek a konec svého průběhu  sériové - komplexnější, zahrnují kombinace  kontinuální – nejsou přesně vymezeny, jejich části se znovu opakují

20 20 Třídění (klasifikace) motorických dovedností podle specifičnosti  elementární  komplexní podle konstantnosti úkolů  ve stejných podmínkách  v nových podmínkách podle frekvence výskytu  nové dovednosti  známé dovednosti podle druhu pohybové činnosti  základní  pracovní  sportovní aj. podle sportovních odvětví  herní  gymnastické  plavecké aj.

21 21 Souvislosti pohybové schopnosti a pohybové dovednosti přímo ovlivňují kvalitu pohybové činnosti většina pohybových úkolů obsahuje nároky na několik pohybových schopností a dovedností současně pro dosahování maximálních výkonů je třeba integrace všech složek tohoto otevřeného systému

22 22 Dovednosti jako výsledek učení dominantní výsledek motorického učení  pohybové dovednosti a pohybové činnosti efektivita dovednosti je patrná při srovnání pohybového úkolu (cviku, dovednosti aj.) začátečníkem a sportovcem, který již požadovanou pohybovou strukturu dokonale zvládl rozdíl postřehnou i osoby nekvalifikované, nezkušené, jakými jsou například sportovní diváci nebo žáci ve třídě

23 23 Činitelé ovlivňující motorické učení učební předpoklady k osvojení motorických dovedností je nezbytná jistá úroveň motorických schopností motivace přání něčemu se naučit je zcela základním předpokladem úspěšného učení kognitivní podmínky zvyšování úrovně psychických schopností usnadňuje učební proces zkušenosti z učení předchozí rozsáhlé motorické zkušenosti zvětšují pravděpodobnost úspěšného učení informace komunikace žáka s učitelem je důležitým předpokladem úspěšnosti učebního procesu učební modely vnější podmínky přátelská atmosféra, oslovení, výzbroj, výstroj atd.

24 24 Transfer vliv schopností, dovedností a znalostí získaných jednou činností na úroveň činnosti druhé DRUHY Kvalita Směr přenosu pozitivní negativní interference následný proaktivní zpětný retroaktivní Formy oboustranný úzký specifický všeobecný nespecifický

25 25 Diagnostika motorických dovedností Motorická dovednost změření výkonu Popis finálního výsledku - motorické (výkonové) testy rychlost běhu délka hodu míčkem délka skoku z místa - může se počítat počet úspěchů - výsledek se porovnává s normou nebo standardem odvozeným expertizou Popis provedení - škálování založené na: pozorování registraci zhodnocení průběhu záznam videa - projev se porovnává se vzorkem a popisem a zjišťuje se, jak dalece se blíží vyzrálé pohybové dovednosti a na jakém vývojovém stupni se nalézá (Měkota & Cuberek, 2007) posouzení průběhu

26 26 Literatura Čelikovský a kol. (1989). Antropomotorika. Praha : SPN. Rychtecký, A. & Fialová, L. (1998). Didaktika školní a tělesné výchovy. Praha : Karolinum. Holding, DH. (ed.). (1989). Human skills. New York : Wiley. Měkota, K. & Novosad, J. (2005). Motorické schopnosti. Olomouc : UPOL. Měkota, K. & Cuberek, R. (2007). Pohybové dovednosti, činnosti, výkony. Olomouc : UPOL.

27 27 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Oddělení antropomotoriky, rekreologie a metodologie Katedra kinantropologie, humanitních věd a managementu sportu © 2009 FTVS UK Motorické schopnosti a."

Podobné prezentace


Reklamy Google