Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Motorické schopnosti a motorické dovednosti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Motorické schopnosti a motorické dovednosti"— Transkript prezentace:

1 Motorické schopnosti a motorické dovednosti
Oddělení antropomotoriky, rekreologie a metodologie Katedra kinantropologie, humanitních věd a managementu sportu © 2009 FTVS UK

2 Motorické předpoklady
dědičné (genotypové) vrozené vlohy a získané (fenotypové) osvojené znaky motorické činnosti (chování a jednání motorické předpoklady SCHOPNOSTI VLASTNOSTI ZKUŠENOSTI stránky pohybu člověka určující rozdíly, originalitu a jedinečnost i podobnost lidí; nejobecnější jevy lidské motoriky projevené v činnosti vědomosti silové DOVEDNOSTI rychlostní návyky vytrvalostní koordinační

3 Motorické schopnosti patří mezi motorické předpoklady, které jsou vrozené, ale můžeme je v různé míře rozvíjet relativně samostatné komplexy funkčních vlastností organizmu, které podmiňují realizaci určité skupiny pohybových úkolů obecné kapacity jednotlivce, které se projevují ve výsledcích pohybové činnosti, jinak jsou skryté, latentní jsou potencionální a disponibilní

4 Motorické dovednosti učením získané předpoklady správně, rychle a úsporně řešit určitý pohybový úkol motorickým učením získaná pohotovost (způsobilost, připravenost) k pohybové činnosti, k řešení pohybového úkolu a dosažní úspěšného výsledku prostřednictvím učebních a cvičebních postupů na základě motorických schopností vytvořená, značně automatizovaná komponenta motorické činnosti (Měkota & Cuberek, 2007)

5 Schopnost vs. dovednost
Motorické schopnosti Motorické dovednosti potencionální dispozice k efektivnímu vykonávání činnosti a dosahování výkonů částečně geneticky podmíněný (obecný) předpoklad učením získaná (specifická) pohotovost k pohybové činnosti proces rozvoje trénink nácvik, výcvik rozlišení týká se rozsahu kapacity týká se využití kapacity

6 Schopnost vs. dovednost
Motorické schopnosti Motorické dovednosti jejich úroveň je výsledkem adaptace na nespecifické podněty na specifické podněty generalizované jsou specifické pro určitou činnost poměrně stálé v čase vyjadřují aktuálních předpoklady prostředí je poměrně málo ovlivňuje projevuje se v nich značně vliv prostředí jejich počet je omezen (cca 50 základních) neobyčejně velký počet

7 Podmíněnost motorických předpokladů
úroveň motorických schopností a dovedností je dána: věkem pohlavím motorikou somatickými předpoklady výživou, atd. psychickými procesy, stavy a vlastnostmi

8 Dělení motorických schopností
Motorické schopnosti KONDIČNÍ (energetické) KOORDINAČNÍ (informační) silové vytrvalostní orientační diferenciační rychlostní akční reakční rovnováhová rytmická flexibilita (Měkota & Novosad, 2005)

9 Hybridní motorické schopnosti

10 Hierarchický model motorických schopností
Generální motorická schopnost Kondiční schopnosti („energetické“) Hybridní schopnosti (smíšené) Koordinační schopnosti („informační“) Vytrvalostní schopnosti Silové schopnosti Rychlostní schopnosti aerobní vytrvalost anaerobní vytrvalost silová vytrvalost maximální síla rychlostní síla akční rychlost reakční rovnováhová rytmická orientační diferenciační přesnost hodnocení vzdálenosti přesnost identifikace tvaru přesnost hodnocení úhlu komplexní orientace rychlost orientace (Měkota, 2000)

11 Modelování motorických schopností
při identifikaci a taxonomii schopností se významně uplatňují matematicko-statistické metody korelační analýzy faktorové analýzy strukturální modelování

12 Faktorová analýza atletického desetiboje
Faktory Testy (disciplíny) explozivní síla horních končetin běžecká rychlost běžecká vytrvalost explozivní síla dolních končetin 100 m dálka 400 m koule disk oštěp 1 500 m výška překážky tyč 88 63 80 82 81 74 93 75 76 40 47 51 Latentní proměnné Manifestní proměnné primární faktorové zátěže sekundární faktorové zátěže

13 Predikce využití výsledků měření motorických schopností
odhad současné výkonové kapacity odhad do budoucnosti – predikce využití predikce pro selekci (výběr) na predikci se zakládá výběr talentovaných jedinců pro úspěšnou predikci je nutné znát dominantní schopnosti, které jsou základem „kriteriálního úkolu“ a musíme umět tyto schopnosti a další předpoklady změřit predikce je zatížena velkou náhodnou chybou

14 Genetická determinovanost mot. sch.
diferenciační schopnost lokální svalová vytrvalost aerobní vytrvalost silová vytrvalost maximální síla (statická) akční rychlost rovnováhová schopnost prostorová orientace explozivní síla anaerobní vytrvalost reakční rychlost kordinace oko-ruka kloubní pohyblivost (flexibilita) slabá střední silná

15 Souvislosti ve většině případů není zapojena pouze elementární schopnost, ale je spojeno více pohybových schopností v schopnost hybridní pohybové schopnosti a jejich rozvoj jsou dány biologickými předpoklady jedince

16 Charakteristika motorických dovedností
stálost účelnost rychlost provedení ekonomičnost jakýkoliv naučený pohyb můžeme chápat jako motorickou dovednost využití při vlastním sportovním výkonu  sportovní dovednost (ve fotbale tj. fotbalové dovednosti)

17 Charakteristika motorických dovedností
motorická dovednost  automaticky prováděná činnost, která se vytváří a vědomě ukládá především prostřednictvím pohybových cvičení nejvíce jsou rozvíjeny dovednosti, které se uplatňují ve sportu modifikují se ze základních dovedností (hod, běh, skok atd.) a jejich názvy jsou odvozeny od motorických činností, které jsou prováděny

18 Základní znaky motorických dovedností
kvalita výsledků senzomotorické činnosti absence chyb správnost provedení pohybů rychlost jejího provedení včasnost hbitost ekonomičnost provedení nízký energetický výdej nízké volní úsilí způsob provedení pohybu sportovní styl osobní styl

19 Třídění (klasifikace) motorických dovedností
podle dominující tendence v jejich realizaci percepční motorické podle prostorového rozsahu pohybu jemné (zajišťované malými svalovými skupinami) hrubé (zajišťované koordinací velkých svalových skupin) podle zapojení cns otevřené (kontrolované) uzavřené (automatické) podle časového vztahu podnětu a reakce diskrétní - zřetelně odlišný začátek a konec svého průběhu sériové - komplexnější, zahrnují kombinace kontinuální – nejsou přesně vymezeny, jejich části se znovu opakují

20 Třídění (klasifikace) motorických dovedností
podle specifičnosti elementární komplexní podle konstantnosti úkolů ve stejných podmínkách v nových podmínkách podle frekvence výskytu nové dovednosti známé dovednosti podle druhu pohybové činnosti základní pracovní sportovní aj. podle sportovních odvětví herní gymnastické plavecké aj.

21 Souvislosti pohybové schopnosti a pohybové dovednosti přímo ovlivňují kvalitu pohybové činnosti většina pohybových úkolů obsahuje nároky na několik pohybových schopností a dovedností současně pro dosahování maximálních výkonů je třeba integrace všech složek tohoto otevřeného systému

22 Dovednosti jako výsledek učení
dominantní výsledek motorického učení  pohybové dovednosti a pohybové činnosti efektivita dovednosti je patrná při srovnání pohybového úkolu (cviku, dovednosti aj.) začátečníkem a sportovcem, který již požadovanou pohybovou strukturu dokonale zvládl rozdíl postřehnou i osoby nekvalifikované, nezkušené, jakými jsou například sportovní diváci nebo žáci ve třídě

23 Činitelé ovlivňující motorické učení
učební předpoklady k osvojení motorických dovedností je nezbytná jistá úroveň motorických schopností motivace přání něčemu se naučit je zcela základním předpokladem úspěšného učení kognitivní podmínky zvyšování úrovně psychických schopností usnadňuje učební proces zkušenosti z učení předchozí rozsáhlé motorické zkušenosti zvětšují pravděpodobnost úspěšného učení informace komunikace žáka s učitelem je důležitým předpokladem úspěšnosti učebního procesu vnější podmínky přátelská atmosféra, oslovení, výzbroj, výstroj atd. učební modely

24 Transfer vliv schopností, dovedností a znalostí získaných jednou činností na úroveň činnosti druhé DRUHY Kvalita Směr přenosu negativní následný zpětný pozitivní interference proaktivní retroaktivní Formy úzký všeobecný oboustranný specifický nespecifický

25 Diagnostika motorických dovedností
Motorická dovednost změření výkonu posouzení průběhu Popis finálního výsledku motorické (výkonové) testy rychlost běhu délka hodu míčkem délka skoku z místa může se počítat počet úspěchů výsledek se porovnává s normou nebo standardem odvozeným expertizou Popis provedení    - škálování založené na: pozorování registraci zhodnocení průběhu záznam videa   - projev se porovnává se vzorkem a popisem a zjišťuje se, jak dalece se blíží vyzrálé pohybové dovednosti a na jakém vývojovém stupni se nalézá (Měkota & Cuberek , 2007)

26 Literatura Čelikovský a kol. (1989). Antropomotorika. Praha : SPN.
Rychtecký, A. & Fialová, L. (1998). Didaktika školní a tělesné výchovy. Praha : Karolinum. Holding, DH. (ed.). (1989). Human skills. New York : Wiley. Měkota, K. & Novosad, J. (2005). Motorické schopnosti. Olomouc : UPOL. Měkota, K. & Cuberek, R. (2007). Pohybové dovednosti, činnosti, výkony. Olomouc : UPOL.

27 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Motorické schopnosti a motorické dovednosti"

Podobné prezentace


Reklamy Google