Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

doc. Ing. Pavel Sirůček, Ph. D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "doc. Ing. Pavel Sirůček, Ph. D."— Transkript prezentace:

1 doc. Ing. Pavel Sirůček, Ph. D.
Nestandardní přístupy k ekonomickým teoriím (MIE203, resp. 3MI327) Předmět bývá obvykle vyučován v zimním semestru doc. Ing. Pavel Sirůček, Ph. D. KMIE FPH VŠE v Praze č. m. 343 RB podrobný sylabus předmětu (program, literatura, zakončení apod.) na adrese též viz prezentaci kurzů 3MI111, MIE911 aj. tamtéž

2 Základní doporučená literatura k přehledu vývoje ekonomického myšlení v jazyce českém (podrobněji viz sylabus předmětu): Brožová, D.: Malé dějiny ekonomického myšlení přepracované vydání. Praha, Oeconomica – VŠE v Praze 2006. Holman, R. a kol.: Dějiny ekonomického myšlení vydání. Praha, C. H. Beck 2005. Sirůček, P.: Průvodce dějinami standardních ekonomických teorií. 2. aktualizované vydání. Slaný, Melandrium 2003. Sirůček, P. a kol.: Hospodářské dějiny a ekonomické teorie (vývoj-současnost-výhledy). Slaný, Melandrium 2007. Sojka, M.: Dějiny ekonomických teorií. Praha, Havlíček Brain Team 2010.

3 Téma: Ekonomické teorie a ekonomické dějiny – základní přehled
A) Ekonomika a ekonomická věda – základní pojmy a kategorie B) Ekonomické teorie a jejich členění C) Standardní a nestandardní přístupy k ekonomickým teoriím – základní charakteristiky D) Neoklasická a keynesovská ekonomie „hlavních proudů“ – základní východiska, charakteristiky, podoby a hlavní rozdíly E) Aktuální stav a problémy soudobé standardní ekonomie ve světle globalizace F) Periodizace a filosofie dějin G) Technické a technologické revoluce

4 Ukázka doporučené literatury v jazyce českém a slovenském (blíže viz sylabus):
Adamec, R.: Platí ekonomická teorie s nereálnými předpoklady? Politická ekonomie, 1996, č. 2. Felderer, B., Homburg, S.: Makroekonomika a nová makroekonomika. Bratislava, Elita 1995. Holman, R. a kol.: Dějiny ekonomického myšlení. 3. vydání. Praha, C. H. Beck 2005 (vybrané pasáže). Lisý, J. a kol.: Dejiny ekonomických teórií. Bratislava, IURA Editon 2003 (vybrané kapitoly). Sirůček, P.: Rozpory a perspektivy globalizace. Marathon, 2007, č. 3. Sirůček, P.: Hospodářské dějiny a ekonomické teorie (vývoj-současnost-výhledy). Slaný, Melandrium 2007 (kap. 1., 14. – 19.). Sojka, M.: John Maynard Keynes a současná ekonomie. Praha, Grada Publishing 1999. Sojka, M.: Dějiny ekonomických teorií. Praha, Havlíček Brain Team 2010 (vybrané pasáže). Varadzin. F., Březinová, O.: Hledání ve světě ekonomie (věda, metodologie, ekonomie). Praha, Professional Publishing (vybrané pasáže).

5 Téma: Racionalita ekonomického modelu člověka
A) Přehled vývoje ekonomického myšlení do vzniku ekonomie jako samostatné vědy B) Klasická, poklasická a neoklasické ekonomie – etapizace, základní charakteristiky a rozdíly C) Pojetí člověka u A. Smitha D) Neoklasický ekonomický člověk a jeho extenze E) Pojetí racionality v ekonomické vědě – individualistický a kolektivistický koncept F) Směry kritiky koncepce homo oeconomicus G) Hledání nového paradigmatu v ekonomii

6 Ukázka doporučené literatury v jazyce českém (blíže viz sylabus předmětu):
Akerlof, G. A., Shiller, R. J.: Živočišné pudy. Praha, Dokořán a Argo 2010. Etzioni, A.: Morální dimenze ekonomiky. Praha, Victoria Publishing 1995. Hlaváček, J. a kol.: Mikroekonomie. Sounáležitosti se společenstvím. Praha, Karolinum – Univerzita Karlova v Praze 1999. Holman, R. a kol.: Dějiny ekonomického myšlení. 3. vydání. Praha, C. H. Beck 2005 (vybrané pasáže). Johanisová, N.: Svět podle ekonomie. Listy, 1998, č. 2. Kameníček, J.: Lidský kapitál. Úvod do ekonomie chování. Praha, Karolinum – Univerzita Karlova v Praze 2003. Klusoň, V.: Vlastní zájem, trh a morálka – pohled do historie. Politická ekonomie, 1998, č. 5. Lea, S. E., Tarpy, R. M., Webley, P.: Psychologie ekonomického chování. Praha, Grada 1994. Sirůček, P.: Pojetí člověka a racionality v ekonomických teoriích. Marathon, 2002, č. 3. Sirůček, P. a kol.: Hospodářské dějiny a ekonomické teorie (vývoj-současnost-výhledy). Slaný, Melandrium 2007 (kap , 15.2., 18.1., 18.1., 19.2). Sirůček, P., Džbánková, Z.: Racionalita a etická dimenze v ekonomických teoriích (vybrané problémy). Ekonomie a Management, 2006, č. 3. Smith, A.: Pojednání o podstatě a původu bohatství národů. Praha, Liberální institut 2001. Smith, A.: Teorie mravních citů. Praha, Liberální institut 2005.

7 Téma: Německá historická škola a hledání metody v ekonomii
A) Obecná charakteristika a základní přehled nestandardních přístupů k ekonomickým teoriím B) Předchůdci německé historické školy C) Obecná charakteristika historizujících přístupů D) Spory o metodu a jejich odkaz E) Starší německá historická škola F) Mladší německá historická škola G) Koncepce německé historické školy

8 Ukázka doporučené literatury v jazyce českém (blíže viz sylabus předmětu):
Holman, R. a kol.: Dějiny ekonomického myšlení vydání. Praha, C. H. Beck 2005 (kap. 2., 6.). Loužek, M.: Spor o metodu mezi rakouskou ekonomickou školou a německou historickou školou jako nejvýznamnější metodologický spor v dějinách ekonomie. Politická ekonomie, 1999, č. 4. Loužek, M.: Spor o metodu mezi rakouskou školou a německou historickou školou. Praha, Karolinum – Univerzita Karlova v Praze 2001. Sirůček, P. a kol.: Hospodářské dějiny a ekonomické teorie (vývoj-současnost-výhledy). Slaný, Melandrium (kap , 18.2., 19.1.). Sojka, M.: Dějiny ekonomických teorií. Praha, Brain Team 2010 (kap. 5.). Varadzin. F., Březinová, O.: Hledání ve světě ekonomie (věda, metodologie, ekonomie). Praha, Professional Publishing 2003 (vybrané pasáže).

9 Téma: Tradice institucionální ekonomie
A) Vznik, vývoj a obecná charakteristika institucionalismu B) Hlavní představitelé a koncepce tradičního amerického institucionalismu C) Neoinstitucionalismus J. K. Galbraitha D) Periodizace hospodářských dějin podle W. W. Rostowa E) Hlavní směry rozvoje a perspektivy nového institucionalismu

10 Ukázka doporučené literatury v jazyce českém (blíže viz sylabus předmětu):
Galbraith, J. K.: Společnost hojnosti. Praha, Svoboda 1967. Holman, R.: Ekonomická analýza práva. Politická ekonomie, 2004, č. 4. Holman, R. a kol.: Dějiny ekonomického myšlení. 3. vydání. Praha, C. H. Beck 2005 (kap. 14., 17.). Kubik, P. J.: Institucionalismus jako teoretická alternativa. Politická ekonomie, 1994, č. 5. Klusoň, V.: Instituce a odpovědnost. K filozofii ekonomické vědy. Praha, Karolinum – Univerzita Karlova v Praze 2004. Mlčoch, L.: Institucionální ekonomie. Praha, Karolinum – Univerzita Karlova v Praze 1996. Sirůček, P. a kol.: Hospodářské dějiny a ekonomické teorie (vývoj-současnost-výhledy). Slaný, Melandrium (kap. 1., 18.1., 18.2.). Sojka, M.: Dějiny ekonomických teorií. Praha, Havlíček Brain Team 2010 (kap. 10., 20.). Veblen, T. B.: Teorie zahálčivé třídy. Praha, Sociologické nakladatelství 1999.

11 Téma: Teorie transformace kapitalismu
A) Obecná charakteristika, přednosti a omezení sociálně-ekonomických směrů ekonomické teorie B) Obecná charakteristika a podoby teorií transformace kapitalismu C) Teorie manažerského řádu D) Teorie demokratizace kapitálu, teorie revoluce v důchodech a koncepce státu všeobecného blahobytu E) Teorie smíšené ekonomiky F) Teorie konvergence G) Teorie informační společnosti a koncepce tzv. nové ekonomiky H) Vývoj světa pomocí megatrendů

12 Ukázka doporučené literatury v jazyce českém a slovenském (podrobněji viz sylabus předmětu):
Dudinská, E.: Prechod od industriálnej k informačnej spoločnosti. Ekonomické rozhl´ady, 1995, č. 1. Galbraith, J. K.: Společnost hojnosti. Praha, Svoboda 1967. Naisbitt, J., Aburdenová, P.: Megatrendy Bratislava, Bradlo 1992. Sirůček, P.: „Novou ekonomiku“ přináší V. dlouhá vlna. Marathon, 2001, č. 4. Sirůček, P.: Nové aspekty globalizace aneb megatrendy 2000 – Marathon, 2004, č. 5. Sirůček, P. a kol.: Hospodářské dějiny a ekonomické teorie (vývoj-současnost-výhledy). Slaný, Melandrium (kap , 19.3.). Toffler, A.: Šok z budoucnosti. Praha, Práce 1992. Toffler, A., Tofflerová, H.: Nová civilizace. Třetí vlna a její důsledky. Praha, Dokořán 2001.

13 Téma: Tradice rakouské ekonomie a německý ordoliberalismus
A) Přehled vývoje a základní charakteristiky liberální rakouské ekonomie B) Rakouská subjektivně-psychologická škola C) Neorakouská škola – dílo L. E. Misese, F. A. Hayeka a jejich pokračovatelů D) Debata o efektivnosti a racionalitě socialistické ekonomiky E) Moderní neoliberální ekonomické koncepce F) Německý ordoliberalismus a koncepce sociálně-tržní ekonomiky

14 Ukázka doporučené literatury v jazyce českém (podrobněji viz sylabus předmětu):
Eucken, W.: Zásady hospodářského řádu. Praha, Liberální institut 2004. Hayek, F. A.: Cesta do otroctví. Praha, Academia 1990. Holman, R. a kol.: Dějiny ekonomického myšlení vydání. Praha, C. H. Beck 2005 (kap. 5., 11., 15., 17.). Kindlová, E.: Vybrané kapitoly z rakouské ekonomie. Praha, VŠE v Praze 2003. Kinkor, J.: Hayekova cesta do otroctví. Praha, Berlet 2001. Kirzner, I.: Jak fungují trhy. Praha, Megaprint 1998. Klusoň, V.: Ordo-liberalismus a hospodářská politika. Politická ekonomie, 1998, č. 3. Rothbard, M. N.: Zásady ekonomie. Praha, Liberální institut 2005. Sirůček, P. a kol.: Hospodářské dějiny a ekonomické teorie (vývoj-současnost-výhledy). Slaný, Melandrium (kap , 18.4.). Sojka, M.: Dějiny ekonomických teorií. Praha, Havlíček Brain Team 2010 (kap. 8., 11.).

15 Téma: Velké politické ideologie a jejich odraz v ekonomických teoriích
A) Pojetí politických ideologií – industriální historie jako střet ideologií liberalismu, konzervatismu a socialismu B) Vznik, vývoj a podoby liberalismu C) Hodnoty a ideje liberalismu D) Klasický, moderní a neoliberalismus a jejich odraz v ekonomických teoriích E) Dominace, problémy a perspektivy liberalismu F) Vznik, vývoj a podoby konzervatismu G) Hodnoty, ideje a perspektivy konzervatismu H) Neokonzervativní ekonomie a ideologie Nové pravice – základní přehled CH) Chicagská ekonomická škola – základní přehled I) Neoliberalismus a nekonzervatismus ve světle soudobé globalizace

16 Ukázka doporučené literatury v jazyce českém (blíže viz sylabus kurzu):
Friedman, M.: Kapitalismus a svoboda. Praha, Liberální institut 1993. Friedman, M.: Metodologie pozitivní ekonomie. Praha, Grada Publishing 1997. Heywood, A.: Politické ideologie. 4. vydání. Plzeň, Aleš Čeněk 2008 (vybrané pasáže). Heywod, A.: Politologie. Praha, Eurolex Bohemia 2004 (vybrané pasáže). Holman, R. a kol.: Dějiny ekonomického myšlení. 3. vydání. Praha, C. H. Beck 2005 (kap. 17., 18., 19.). Ježek, T. (ed.): Zásady liberálního řádu. Praha, Academia 2001. Kindlová, E.: Vybrané kapitoly z rakouské ekonomie. Praha, VŠE v Praze 2003. Meyer, F. S., Joch, R.: Vzpoura proti revoluci dvacátého století. Praha, Academia 2003. Sirůček, P. a kol.: Hospodářské dějiny a ekonomické teorie (vývoj-současnost-výhledy). Slaný, Melandrium 2007 (kap , 18.3., 18.4., 19.2., 19.3.). Sojka, M.: Milton Friedman. Svět liberální ekonomie. Praha, Epocha 1996.

17 Téma: Koncepce sociálně-ekonomického vývoje J. A. Schumpetera
A) Život a dílo J. A. Schumpetera B) Teorie ekonomického vývoje jako základ Schumpeterova teoreticko-metodologického systému C) Teorie inovací J. A. Schumpetera a její moderní pokračovatelé D) Koncepce ekonomických cyklů a inovační vysvětlení mechanizmu dlouhých vln E) Teorie samolikvidace kapitalismu a přechod k socialismu podle J. A. Schumpetera F) Odkaz a aktuálnost díla J. A. Schumpetera

18 Ukázka doporučené literatury v jazyce českém a slovenském (podrobněji viz sylabus předmětu):
Holman, R. a kol.: Dějiny ekonomického myšlení vydání. Praha, C. H. Beck 2005 (kap. 11.). Monotematické číslo Politické ekonomie věnované J. A. Schumpeterovi. Politická ekonomie, 1990, č. 11. Schumpeter, J. A.: Teória hospodárského vývoja. Bratislava, Pravda 1987. Schumpeter, J. A.: Kapitalismus, socialismus a demokracie. Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury 2004. Sirůček, P.: Koncepce dlouhých vln J. A. Schumpetera. Politická ekonomie, 1999, č. 5. Sirůček, P.: Historické mezníky zkoumání ekonomických cyklů. Marathon, 2007, č. 4. Sirůček, P. a kol.: Hospodářské dějiny a ekonomické teorie (vývoj-současnost-výhledy). Slaný, Melandrium (kap , 19.1.). Valenta, F.: Inovace v manažerské praxi. Praha, Velryba 2001.

19 Téma: Teorie a realita dlouhých vln
A) Ekonomické cykly, společensko-ekonomické cykly, resp. dlouhé (Kondratěvovy) K-vlny – základní pojmy a otevřené problémy B) Počátky koncepce dlouhých vln v kontextu zkoumání ekonomických cyklů C) N. D. Kondratěv a J. A. Schumpeter – zakladatelé moderní teorie dlouhých vln D) Poválečné koncepce dlouhých vln – inovační a další přístupy E) Průběh a charakteristiky dlouhé vlny F) Aplikace instrumentaria inovačního přístupu k dlouhým vlnám

20 Ukázka doporučené literatury v jazyce českém a anglickém (blíže viz sylabus kurzu):
Schumpeter, J. A.: Bussines Cycles. Philadelphia, Porcupine Press 1989. Sirůček, P.: N. D. Kondratěv – zakladatel moderních koncepcí dlouhých vln. Politická ekonomie, 1998, č. 4. Sirůček, P.: Koncepce dlouhých vln J. A. Schumpetera. Politická ekonomie, 1999, č. 5. Sirůček, P.: Počátky zkoumání dlouhých vln. Politická ekonomie, 1999, č. 1. Sirůček, P.: Zkoumání dlouhých vln v meziválečném období. Politická ekonomie, 1999, č. 3. Sirůček, P.: Standardní a nestandardní přístupy k ekonomickým cyklům. Politická ekonomie, 2001, č. 1. Sirůček, P.: Dlouhé vlny, inovace, globalizace. Marathon, 2007, č. 5. Sirůček, P.: Historické mezníky zkoumání ekonomických cyklů. Marathon, 2007, č. 4. Sirůček, P. a kol.: Hospodářské dějiny a ekonomické teorie (vývoj-současnost-výhledy). Slaný, Melandrium 2007 (kap. 1., 17.4., 19.1., 19.3.). Valenta, F.: Inovace v manažerské praxi. Praha, Velryba 2001. Van Duijn, J. J.: The Long Wave in Economic Life. London, G. Allen and Unwin 1983.

21 Téma: Hlavní teoreticko-metodologické přístupy marxistické politické ekonomie
A) Ideologie socialismu a její různé podoby B) Tři zdroje a tři součásti marxismu C) Vývoj a etapizace marxistického učení D) Dílo K. H. Marxe, F. Engelse a V. I. Lenina E) Obecná charakteristika marxistické politické ekonomie F) Politická ekonomie kapitalismu a socialismu G) Radikální politická ekonomie a další směry H) Moderní podoby a problémy marxismu

22 Ukázka literatury v jazyce českém (blíže viz sylabus předmětu):
Heywood, A.: Politické ideologie. Praha, Victoria Publishing 1994 (vybrané pasáže). Holman, R. a kol.: Dějiny ekonomického myšlení. 3. vydání. Praha, C. H. Beck 2005 (kap. 5., 7.). Marxismus. Vybrané texty Karla Marxe, Bedřicha Engelse a Vladimíra Iljiče Lenina (zpracoval M. Formánek). 3. díly. Praha, Orego Ransdorf, M.: Nové čtení Marxe. Díl I. 2. vydání. Plzeň, EUROVERLAG 2010. Sirůček, P.: Rozpory a perspektivy globalizace. Marathon, 2007, č. 3. Sirůček, P. a kol.: Hospodářské dějiny a ekonomické teorie (vývoj-současnost-výhledy). Slaný, Melandrium (kap. 6., 18.1., 18.4., 19.1., 19.2., 19.3.). Sojka, M.: Dějiny ekonomických teorií. Praha, Havlíček, Brain Team 2010 (kap. 4). Sojka, M. a kol.: Dějiny ekonomických teorií. Praha, Karolinum – Univerzita Karlova v Praze 2000 (kap. 13., 14.). Sweezy, P. M.: Teorie vývoje kapitalismu. Praha, Academia 1967. Wheen, F.: Karl Marx. Praha, BB art 2002.

23 Téma: Koncepce ekonomické demokracie J. Vaneka
A) Dílo J. Vaneka B) Vanekova koncepce samosprávné demokratické ekonomiky C) Problémy a perspektivy ekonomické a politické samosprávy D) Vanekova kritika standardního pojetí a dopadů mezinárodního obchodu Základní doporučená literatura v jazyce českém (blíže viz sylabus): Sedláček, T., Horváth, R.: Život a dílo Jaroslava Vanka. Politická ekonomie, 2002, č. 6, Sirůček, P. a kol.: Hospodářské dějiny a ekonomické teorie (vývoj-současnost-výhledy). Slaný, Melandrium (kap , 18.4., 19.1., 19.2.) a Vanek, J.: Komparativní systémy, destruktivní obchod a spravedlivé rozdělování ve světě. Politická ekonomie, 2002, č. 4.

24 Téma: Francouzský strukturalismus
A) Obecná charakteristika ekonomického strukturalismu B) Hlavní představitelé a teoretické koncepce francouzského strukturalismu, resp. francouzské sociologické školy C) Francouzská neoklasika a další francouzské koncepce po II. SV – základní přehled Základní literatura v jazyce českém (blíže viz sylabus předmětu): Sirůček, P. a kol.: Hospodářské dějiny a ekonomické teorie (vývoj-současnost-výhledy). Slaný, Melandrium 2007 (kap , 18.2.) a Sojka, M.: Dějiny ekonomických teorií. Praha, Havlíček Brain Team 2010 (kap. 16.).

25 Téma: Postkeynesovská a neoricardovská ekonomie
A) Členění a charakteristiky keynesovství B) Neokeynesovství „hlavního proudu“ a nová keynesovská ekonomie – základní přehled C) Obecná charakteristika postkeynesovství D) Antimarginalistická revoluce E) Italsko-cambridgeská škola F) Mladší větev postkeynesovství G) Teorie endogenních peněz a další koncepce, resp. doporučení postkeynesovců H) Neoricardovství – dílo P. Sraffy

26 Ukázka doporučené literatury v jazyce českém (podrobněji viz sylabus kurzu ):
Holman, R. a kol.: Dějiny ekonomického myšlení vydání. Praha, C. H. Beck 2005 (kap. 16.). Koderová, J., Sojka, M., Havel, J.: Teorie peněz rozšířené vydání. Praha, Wolters Kluwer 2011 (kap. 6., 7., 10., 11.). Sedláček, P.: Postkeynesovská teorie peněz – alternativní pohled. Politická ekonomie, 2002, č. 2. Sirůček, P. a kol.: Hospodářské dějiny a ekonomické teorie (vývoj-současnost-výhledy). Slaný, Melandrium (kap , 18.4., 19.1.). Sojka, M.: John Maynard Keynes a současná ekonomie. Praha, Grada Publishing 1999. Sojka, M.: Postkeynesovská ekonomie. Politická ekonomie, 2000, č. 5. Sojka, M.: Dějiny ekonomických teorií. Praha, Havlíček Brain Team 2010 (kap. 14., 15.). Sraffa, P.: Výroba zboží pomocí zboží. Praha, Svoboda 1971.

27 Téma: Globalizace a nové pohledy na ekonomický růst
A) Tradiční přístupy k ekonomickému růstu – základní přehled teorií růstu, resp. rozvoje B) Kořeny nových pohledů na růst v kontextu koncepcí sociálně-ekonomického vývoje C) Fenomén globalizace – základní pohledy, datování, rozměry a hlavní problémy D) Globální problémy a způsoby jejich řešení E) Geneze Zpráv Římského klubu F) Koncepce trvalé udržitelnosti – problémy vymezení a bariéry prosazování G) Rozpory a perspektivy soudobé globalizace

28 Ukázka literatury v jazyce českém (blíže viz sylabus):
Brundtlandová, G. H. a kol.: Naše společná budoucnost. Praha, Academia 1991. Johanisová, N.: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě i člověku. Volary, Stehlík 2008. Keller, J.: Až na dno blahobytu. Praha, EarthSave 2005. Klaus, V.: Modrá, nikoli zelená planeta. Praha, Dokořán 2007. Meadows, D. L., Meadows, D. H., Randers, J.: Překročení mezí. Praha, Argo 1995. Mishan, J. E.: Spor o ekonomický růst. Praha, Slon 1994. Sirůček, P.: „Dilema“ ekonomie versus ekologie aneb ekonomičtí ideologové a ekonomičtí disidenti. Marathon, 2006, č. 2. Sirůček, P.: Rozpory a perspektivy globalizace. Marathon, 2007, č. 3. Sirůček, P. a kol.: Hospodářské dějiny a ekonomické teorie (vývoj-současnost-výhledy). Slaný, Melandrium 2007 (kap. 13., 17.1., 19.2., 19.3.). Sirůček, P., Heczko, S.: (Staro)nové jevy kapitalistické globalizace. Marathon, 2010, č. 4. Varadzin, F. a kol.: Ekonomický rozvoj a růst. Praha, Professional Publishing 2004. Zeman, J.: Rozpory mechanismu prosazování strategie trvale udržitelného rozvoje. Politická ekonomie, 1994, č. 5.


Stáhnout ppt "doc. Ing. Pavel Sirůček, Ph. D."

Podobné prezentace


Reklamy Google