Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Didaktika sportovních her PSPH 247N Garant: PaedDr. Michael Velenský, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Didaktika sportovních her PSPH 247N Garant: PaedDr. Michael Velenský, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Didaktika sportovních her PSPH 247N Garant: PaedDr. Michael Velenský, Ph.D.

2 Náměty pro didaktické výstupy a doporučené didaktické metody Náměty pro hodnocení

3 1. Nácvik odbití míče obouruč vrchem (základy nahrávky) na místě, po přesunech (do vzdálenosti maximálně 2m) vpřed, vzad a doprava, doleva; doporučená metoda – po částech a propojování částí v celek, koncentrace a distribuce (nácvik odbíjení prokládat jiným učivem); 2. Nácvik odbití míče obouruč spodem (základy přihrávky) –na místě i po různých druzích přesunů (do vzdálenosti maximálně 2m); doporučená metoda – po částech a propojování částí v celek; 3. Nácvik spodního podání; doporučené metoda – v celku, či od celku k částem a opět k celku; 4. Nácvik vrchního podání; doporučená metoda – po částech a propojování částí v celek; Volejbal Doc. PhDr. Jaroslav Buchtel, CSc., PhDr. Rostislav Vorálek, Ph.D.

4  BUCHTEL, J. a kol. Teorie a didaktika volejbalu. Praha : Karolinum, 2005. ISBN 80- 246-1011-6.  BUCHTEL, J., EJEM, M., VORÁLEK, R. Trénink volejbalu. Praha : Karolinum 2011. ISBN 978-80-246-1967-5  CÍSAŘ, V. Volejbal – technika a taktika hry, průpravná cvičení. Praha : Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-0502-8.  KAPLAN, O. Volejbal. Technika, pravidla, herní systémy, průpravná cvičení. Praha : Grada Publishing. 1999, ISBN 80-7169-762. Doporučená literatura:

5  Trénink a nácvik herních činností jednotlivce (základních způsobů odbíjení a podání) na základě údajů získaných diagnostickou metodou škálování (posuzovací škály).  Aplikace metod: škálování (předpokládá se vytvoření unidimenzioální škály, tj. se zaměřením na jednu položku – činnost s možností popisu několika znaků); interpretace výsledků s praktickými ukázkami (na co a jak se zaměřit v tréninkovém procesu). Náměty pro hodnocení

6 Házená PaedDr. Martin Tůma, Ph.D. 1. Nácvik přechodu na útočnou polovinu (jednotlivcem, skupinou hráčů) – (využití metody progresivního spojování částí v celek); 2. Nácvik kombinace založené na přeběhnutí (křížení) se zakončením v prostoru spojek – (možnost využití metod koncentrace a distribuce učiva); 3. Zdokonalování střelby z prostoru pivota, případně křídla – (možnost využití recipročního vyučovacího stylu); 4. Nácvik systému osobní obrany a útoku proti ní; 5. Případně (nadstavba) – nácvik výměny míst v rámci pozičního útočného systému.

7 Doporučená literatura:  ŠAFAŘÍKOVÁ, J., TŮMA, M. Praktická cvičení k didaktice házené. Praha : Univerzita Karlova, 1983.  ŠAFAŘÍKOVÁ, J. Házená. Edice metodických textů pro školní i mimoškolní tělesnou výchovu a sport 11 – 15letých žáků. Praha : NS Svoboda,1998.  TŮMA, M., TKADLEC, J. Házená. Praha : Grada Publishing, 2002.

8  Tvorba didaktického systému učiva na podkladech závěrů diagnostiky herního výkonu žáků.  Aplikace metod: přímé pozorování se záznamem, zprostředkované pozorování (analýza videozáznamu), případně prezentace výsledků s využitím programu DARTFISH. Náměty pro hodnocení

9 Florbal PhDr. Jan Křiček, CSc. 1. Uvolňování hráče s míčkem, řešení situace 1-1 se zvýrazněním aplikované činnosti; doporučená metoda – po částech a propojování částí v celek (= 1-1); 2. Střelba švihem (tahem) z místa a v pohybu - transpozice činnosti z relativně stálých podmínek (PC 1, HC 1) do herních podmínek (HC 2, PC); 3. Herní kombinace založené na přihrávání (nahození - zpětná přihrávka, nahození – odběhnutí, nahození – proběhnutí); základy součinnosti v útoku, možnosti řešení situace 2-2 prostřednictvím aplikované kombinace; doporučená metoda – od celku (= 2-2) k částem a opět k celku; 4. Systém postupného útoku - základy součinnosti (rozestavování hráčů, pohyb útočníků bez míčku jako základní předpoklad efektivity útoku, časové a prostorové sladění činností spoluhráčů); doporučená metoda – v celku; 5. Systém osobní obrany, základní principy osobního krytí; doporučená metoda – od celku k částem a opět k celku; 6. Význam průpravných her - možnosti uplatnění, praktické ukázky. 7. Herní lokomoce – nácvik, zdokonalování v kontextu zvyšování intenzity činnosti (P1, P 2, H 1 - bez míčku a s míčkem). Doporučená metoda – v celku.

10 Doporučená literatura:  KYSEL, J. Florbal. Praha: Grada Publishing 2010. ISBN 978-80-247-3615-0.  PSOTTA, R., VELENSKÝ, M. Základy didaktiky sportovních her. Praha : Karolinum 2009. ISBN 978-80-246-1694-0.  VELENSKÝ, M. a kol. Průpravné hry. Praha : Karolinum 2005. Učební texty. ISBN 80-246- 0970-3.  ZLATNÍK, D. Florbalový trénink v praxi. Praha : Česká florbalová unie, 2004.

11  Výběr učiva a MOF v aspektech cíle vyučovací jednotky, využití didaktických metod, chování učitele v didaktických situacích – zadávání činnostních úkolů (MOF), plnění (průběh) činnostních úkolů.  Aplikace metod: přímé (terénní) pozorování se záznamem, deskriptivně interpretační charakteristika sledovaných jevů. Náměty pro hodnocení

12 Basketbal PaedDr. Michael Velenský, Ph.D. 1. Uvolňování s míčem v pohybu (dribling), řešení situace 1-1 se zvýrazněním aplikované činnosti; doporučená metoda – po částech a propojování částí v celek (= 1-1); 2. Střelba v pohybu (po tzv. dvojtaktu) v základech nácviku (po jedno- úderovém driblingu) a ve složitějším provedení (po více-úderovém driblingu nebo po driblingu se změnami směru a ruky); doporučená metoda – po částech a propojování částí v celek; 3. Střelba z místa (míněno jako nácvik základů); doporučená metoda – koncentrace a distribuce (nácvik střelby prokládat jiným učivem, základy tzv. variabilní praxe); 4. Přihrávání, uvolňování bez míče a chytání míče, řešení situace 2-2, základy kombinace „hoď a běž“; doporučená metoda – po částech a propojování částí v celek (= 2-2); 5. Zahajování úniku s míčem, využití klamných pohybů (tzv. fintování), možnosti zakončování úniku, řešení situace 1-1; doporučená metoda – po částech a propojování částí v celek (= 1-1); 6. Základy osobního obranného krytí; doporučená metoda – od celku (principy osobního krytí v obranném systému) k částem (základy techniky a taktiky krytí) a opět k celku (tj. k aplikaci 5-5).

13 Doporučená literatura:  VELENSKÝ, M. Basketbal. Praktická cvičení pro školní TV. Praha : Univerzita Karlova, 1994. Učební text. ISBN 80-7066-802-4.  VELENSKÝ, M. Basketbal. Základní program aplikace útočných a obranných činností. Praha : NS Svoboda, 1998. Metodický text. ISBN 80-205-0553-9.  VELENSKÝ, M., KARGER, J. Basketbal. Herní trénink, kondiční trénink, technika, taktika. Praha : Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-834-2.  VELENSKÝ, M. Streetball. Praha : Olympia, 1999. ISBN 80-7033-625-0.  VELENSKÝ, M. Pojetí basketbalového učiva pro děti a mládež. Praha : Nakladatelství Karolinum, 2008. Učební text. ISBN 978-80-246-1480-9.

14  Zadávání, organizace a realizace činnostních úkolů (MOF) v aspektech využití času v tréninkové jednotce (k problémům „on the task“, „off the task“).  Aplikace metod: zprostředkované pozorování, analýza videozáznamu – kvantitativní a kvalitativní charakteristika sledovaných jevů. Náměty pro hodnocení

15 Fotbal PhDr. Mario Buzek, CSc. A.Herní činnosti jednotlivce (aplikace v herně situačních souvislostech) 1. základy individuálních útočných činnosti s míčem – způsoby manipulace s míčem, vedení míče se změnou směru, krytí míče v soubojových situacích; 2. výběr místa – nabíhání a uvolňování se od soupeře pro míč; 3. přihrávání a zpracování míče na místě a v pohybu; 4. obcházení soupeře, řešení herní situace 1:1 v útočné fázi hry; 5. střelba po vedení a obcházení soupeře při zakončení útoku; 6. obsazování hráče s míčem a bez míče, řešení herní situace 1:1 v obranné fázi hry příp. přesilové situaci 1:2.

16 B. Herní kombinace (aplikace v herně situačních souvislostech) 1. základy součinnosti dvojic, aplikace útočných kombinací založených na přihrávce, přihraj a běž, základy řešení herních situací 2:1, 2:2 (při vedení a zakončování útoku); 2. základy součinnosti trojic, aplikace útočných kombinací založených na přihrávce, výměně místa, přihraj a běž, základy řešení herních situací 3:2, 3:3 (při vedení a zakončování útoku); 3. útočné kombinace při zakládání a vedení útoku (při zapojení různých hráčských funkcí); 4. útočné kombinace při zakončování útoku vedeného středem hřiště; 5. útočné kombinace při zakončování útoku vedeného křídelním prostorem; 6. obranné kombinace založené na vzájemném zajišťování a přebírání hráčů (součinnost dvojic, trojic, čtveřic….. proti útočné činnosti).

17 C. Herní systémy 1. rychlý protiútok (na příkladu modelového řešení v různých situačních souvislostech); 2. postupný útok (na příkladu modelového řešení v různých situačních souvislostech); 3. zónová obrana – aplikace vybraného principu zónové obrany v rámci skupinové nebo týmové součinnosti (od dvojice přes trojici, čtveřici…. až celé družstvo).

18  BUZEK, M., PROCHÁZKA, L. Česká fotbalová škola. Praha : Olympia, 1999. ISBN 80-7033-596-3.  BUZEK, M., PROCHÁZKA, L. Moderní obrana. Praha : G.D.K. Sport, 2003. ISBN 80-86783-00-6.  PSOTTA, R. Fotbal. Základní program. Praha : NS SVOBODA, 1999. ISBN 80-205- 1001-X. Doporučená literatura:

19  Didaktická interakce v aspektech zadávání (záměrů) činnostních úkolů (MOF) a jejich plnění žáky; k problematice poskytování zpětných informací.  Aplikace metod: přímé (terénní) pozorování s popisem určených kategorií a v otázkách četnosti zpětných informací, jejich souvislostí s plněním činnostních úkolů žáky (reakce učitele na úroveň provedení), způsoby jejich poskytování (sociálně interakční formy – jednotlivec, skupina, celá třída) a charakter jejich poskytování (hodnotící část, část korekce, resp. instrukce). Náměty pro hodnocení

20 Softball Doc. PhDr. Vladimír Süss, Ph.D., PhDr. Jan Carboch, Ph.D. 1. Využití MOF pro nácvik a trénink obrany vnitřního pole; 2. Využití MOF pro nácvik a trénink obrany vnějšího pole; 3. Využití MOF pro nácvik a trénink odpalování; 4. Využití MOF pro nácvik a trénink nadhazování.

21 Doporučená literatura:  SÜSS, V. V. Softball a baseball. Praha : Grada Publishing, 113 s. ISBN 80-247- 0658-X.  SÜSS, V. Využití indikátorů herního výkonu pro řízení tréninkového procesu. Vědecká monografie.173 s. ISBN 80-246-1162-7.

22  Didaktická interakce v aspektech zadávání (záměrů) činnostních úkolů (MOF) a jejich plnění žáky; k problematice poskytování zpětných informací.  Aplikace metod: modifikovaná ADI, analýza videozáznamu a analýza mluveného projevu učitele. Náměty pro hodnocení

23 Základní literatura pro hodnocení didaktického procesu:  DOBRÝ, L. Didaktika sportovních her. Praha : SPN, 1988.  DOBRÝ, L. a kol. Analýza didaktické interakce v tělesné výchově. Praha : Nakladatelství Karolinum, 1997.  JANSA, P. Deskripce a analýza činnosti učitelů a žáků 1. stupně základní školy v tělesné výchově. In : Tělovýchovný sborník, svazek 20. Praha : Olympia, 1987, s. 174-199.  JANSA, P. a kol. Pedagogika sportu. Praha : Nakladatelství Karolinum, 2012.  SVOBODA, B., KOCOUREK, J. Výzkum osobnosti a vyučovací činnosti učitele tělesné výchovy. In : Tělovýchovný sborník, svazek 20. Praha : Olympia, 1987, s. 48- 73.


Stáhnout ppt "Didaktika sportovních her PSPH 247N Garant: PaedDr. Michael Velenský, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google