Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Didaktika sportovních her PSPH 247N

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Didaktika sportovních her PSPH 247N"— Transkript prezentace:

1 Didaktika sportovních her PSPH 247N
Garant: PaedDr. Michael Velenský, Ph.D.

2 Náměty pro didaktické výstupy a doporučené didaktické metody Náměty pro hodnocení

3 Volejbal. Doc. PhDr. Jaroslav Buchtel, CSc. ,. PhDr
Volejbal Doc. PhDr. Jaroslav Buchtel, CSc., PhDr. Rostislav Vorálek, Ph.D. 1. Nácvik odbití míče obouruč vrchem (základy nahrávky) na místě, po přesunech (do vzdálenosti maximálně 2m) vpřed, vzad a doprava, doleva; doporučená metoda – po částech a propojování částí v celek, koncentrace a distribuce (nácvik odbíjení prokládat jiným učivem); 2. Nácvik odbití míče obouruč spodem (základy přihrávky) –na místě i po různých druzích přesunů (do vzdálenosti maximálně 2m); doporučená metoda – po částech a propojování částí v celek; 3. Nácvik spodního podání; doporučené metoda – v celku, či od celku k částem a opět k celku; 4. Nácvik vrchního podání; doporučená metoda – po částech a propojování částí v celek;

4 Doporučená literatura:
BUCHTEL, J. a kol. Teorie a didaktika volejbalu. Praha : Karolinum, ISBN BUCHTEL, J., EJEM, M., VORÁLEK, R. Trénink volejbalu. Praha : Karolinum ISBN CÍSAŘ, V. Volejbal – technika a taktika hry, průpravná cvičení. Praha : Grada Publishing, ISBN KAPLAN, O. Volejbal. Technika, pravidla, herní systémy, průpravná cvičení. Praha : Grada Publishing. 1999, ISBN

5 Náměty pro hodnocení Trénink a nácvik herních činností jednotlivce (základních způsobů odbíjení a podání) na základě údajů získaných diagnostickou metodou škálování (posuzovací škály). Aplikace metod: škálování (předpokládá se vytvoření unidimenzioální škály, tj. se zaměřením na jednu položku – činnost s možností popisu několika znaků); interpretace výsledků s praktickými ukázkami (na co a jak se zaměřit v tréninkovém procesu).

6 Házená PaedDr. Martin Tůma, Ph.D.
1. Nácvik přechodu na útočnou polovinu (jednotlivcem, skupinou hráčů) – (využití metody progresivního spojování částí v celek); 2. Nácvik kombinace založené na přeběhnutí (křížení) se zakončením v prostoru spojek – (možnost využití metod koncentrace a distribuce učiva); 3. Zdokonalování střelby z prostoru pivota, případně křídla – (možnost využití recipročního vyučovacího stylu); 4. Nácvik systému osobní obrany a útoku proti ní; 5. Případně (nadstavba) – nácvik výměny míst v rámci pozičního útočného systému.

7 Doporučená literatura:
ŠAFAŘÍKOVÁ, J., TŮMA, M. Praktická cvičení k didaktice házené. Praha : Univerzita Karlova, 1983. ŠAFAŘÍKOVÁ, J. Házená. Edice metodických textů pro školní i mimoškolní tělesnou výchovu a sport 11 – 15letých žáků. Praha : NS Svoboda,1998. TŮMA, M., TKADLEC, J. Házená. Praha : Grada Publishing, 2002.

8 Náměty pro hodnocení Tvorba didaktického systému učiva na podkladech závěrů diagnostiky herního výkonu žáků. Aplikace metod: přímé pozorování se záznamem, zprostředkované pozorování (analýza videozáznamu), případně prezentace výsledků s využitím programu DARTFISH.

9 Florbal PhDr. Jan Křiček, CSc.
1. Uvolňování hráče s míčkem, řešení situace 1-1 se zvýrazněním aplikované činnosti; doporučená metoda – po částech a propojování částí v celek (= 1-1); 2. Střelba švihem (tahem) z místa a v pohybu - transpozice činnosti z relativně stálých podmínek (PC 1, HC 1) do herních podmínek (HC 2, PC); 3. Herní kombinace založené na přihrávání (nahození - zpětná přihrávka, nahození – odběhnutí, nahození – proběhnutí); základy součinnosti v útoku, možnosti řešení situace 2-2 prostřednictvím aplikované kombinace; doporučená metoda – od celku (= 2-2) k částem a opět k celku; 4. Systém postupného útoku - základy součinnosti (rozestavování hráčů, pohyb útočníků bez míčku jako základní předpoklad efektivity útoku, časové a prostorové sladění činností spoluhráčů); doporučená metoda – v celku; 5. Systém osobní obrany, základní principy osobního krytí; doporučená metoda – od celku k částem a opět k celku; 6. Význam průpravných her - možnosti uplatnění, praktické ukázky. 7. Herní lokomoce – nácvik, zdokonalování v kontextu zvyšování intenzity činnosti (P1, P 2, H 1 - bez míčku a s míčkem). Doporučená metoda – v celku.

10 Doporučená literatura:
KYSEL, J. Florbal. Praha: Grada Publishing ISBN PSOTTA, R., VELENSKÝ, M. Základy didaktiky sportovních her. Praha : Karolinum ISBN VELENSKÝ, M. a kol. Průpravné hry. Praha : Karolinum Učební texty. ISBN ZLATNÍK, D. Florbalový trénink v praxi. Praha : Česká florbalová unie, 2004.

11 Náměty pro hodnocení Výběr učiva a MOF v aspektech cíle vyučovací jednotky, využití didaktických metod, chování učitele v didaktických situacích – zadávání činnostních úkolů (MOF), plnění (průběh) činnostních úkolů. Aplikace metod: přímé (terénní) pozorování se záznamem, deskriptivně interpretační charakteristika sledovaných jevů.

12 Basketbal PaedDr. Michael Velenský, Ph.D.
1. Uvolňování s míčem v pohybu (dribling), řešení situace 1-1 se zvýrazněním aplikované činnosti; doporučená metoda – po částech a propojování částí v celek (= 1-1); 2. Střelba v pohybu (po tzv. dvojtaktu) v základech nácviku (po jedno-úderovém driblingu) a ve složitějším provedení (po více-úderovém driblingu nebo po driblingu se změnami směru a ruky); doporučená metoda – po částech a propojování částí v celek; 3. Střelba z místa (míněno jako nácvik základů); doporučená metoda – koncentrace a distribuce (nácvik střelby prokládat jiným učivem, základy tzv. variabilní praxe); 4. Přihrávání, uvolňování bez míče a chytání míče, řešení situace 2-2, základy kombinace „hoď a běž“; doporučená metoda – po částech a propojování částí v celek (= 2-2); 5. Zahajování úniku s míčem, využití klamných pohybů (tzv. fintování), možnosti zakončování úniku, řešení situace 1-1; doporučená metoda – po částech a propojování částí v celek (= 1-1); 6. Základy osobního obranného krytí; doporučená metoda – od celku (principy osobního krytí v obranném systému) k částem (základy techniky a taktiky krytí) a opět k celku (tj. k aplikaci 5-5).

13 Doporučená literatura:
VELENSKÝ, M. Basketbal. Praktická cvičení pro školní TV. Praha : Univerzita Karlova, Učební text. ISBN VELENSKÝ, M. Basketbal. Základní program aplikace útočných a obranných činností. Praha : NS Svoboda, Metodický text. ISBN VELENSKÝ, M., KARGER, J. Basketbal. Herní trénink, kondiční trénink, technika, taktika. Praha : Grada Publishing, ISBN VELENSKÝ, M. Streetball. Praha : Olympia, ISBN VELENSKÝ, M. Pojetí basketbalového učiva pro děti a mládež. Praha : Nakladatelství Karolinum, Učební text. ISBN

14 Náměty pro hodnocení Zadávání, organizace a realizace činnostních úkolů (MOF) v aspektech využití času v tréninkové jednotce (k problémům „on the task“, „off the task“). Aplikace metod: zprostředkované pozorování, analýza videozáznamu – kvantitativní a kvalitativní charakteristika sledovaných jevů.

15 Fotbal PhDr. Mario Buzek, CSc.
Herní činnosti jednotlivce (aplikace v herně situačních souvislostech) 1. základy individuálních útočných činnosti s míčem – způsoby manipulace s míčem, vedení míče se změnou směru, krytí míče v soubojových situacích; 2. výběr místa – nabíhání a uvolňování se od soupeře pro míč; 3. přihrávání a zpracování míče na místě a v pohybu; 4. obcházení soupeře, řešení herní situace 1:1 v útočné fázi hry; 5. střelba po vedení a obcházení soupeře při zakončení útoku; 6. obsazování hráče s míčem a bez míče, řešení herní situace 1:1 v obranné fázi hry příp. přesilové situaci 1:2.

16 B. Herní kombinace (aplikace v herně situačních souvislostech)
1. základy součinnosti dvojic, aplikace útočných kombinací založených na přihrávce, přihraj a běž, základy řešení herních situací 2:1, 2:2 (při vedení a zakončování útoku); 2. základy součinnosti trojic, aplikace útočných kombinací založených na přihrávce, výměně místa, přihraj a běž, základy řešení herních situací 3:2, 3:3 (při vedení a zakončování útoku); 3. útočné kombinace při zakládání a vedení útoku (při zapojení různých hráčských funkcí); 4. útočné kombinace při zakončování útoku vedeného středem hřiště; 5. útočné kombinace při zakončování útoku vedeného křídelním prostorem; 6. obranné kombinace založené na vzájemném zajišťování a přebírání hráčů (součinnost dvojic, trojic, čtveřic….. proti útočné činnosti).

17 C. Herní systémy 1. rychlý protiútok (na příkladu modelového řešení v různých situačních souvislostech); 2. postupný útok (na příkladu modelového řešení v různých situačních souvislostech); 3. zónová obrana – aplikace vybraného principu zónové obrany v rámci skupinové nebo týmové součinnosti (od dvojice přes trojici, čtveřici…. až celé družstvo).

18 Doporučená literatura:
BUZEK, M., PROCHÁZKA, L. Česká fotbalová škola. Praha : Olympia, ISBN BUZEK, M., PROCHÁZKA, L. Moderní obrana. Praha : G.D.K. Sport, ISBN PSOTTA, R. Fotbal. Základní program. Praha : NS SVOBODA, ISBN X.

19 Náměty pro hodnocení Didaktická interakce v aspektech zadávání (záměrů) činnostních úkolů (MOF) a jejich plnění žáky; k problematice poskytování zpětných informací. Aplikace metod: přímé (terénní) pozorování s popisem určených kategorií a v otázkách četnosti zpětných informací, jejich souvislostí s plněním činnostních úkolů žáky (reakce učitele na úroveň provedení), způsoby jejich poskytování (sociálně interakční formy – jednotlivec, skupina, celá třída) a charakter jejich poskytování (hodnotící část, část korekce, resp. instrukce).

20 Softball Doc. PhDr. Vladimír Süss, Ph.D., PhDr. Jan Carboch, Ph.D.
1. Využití MOF pro nácvik a trénink obrany vnitřního pole; 2. Využití MOF pro nácvik a trénink obrany vnějšího pole; 3. Využití MOF pro nácvik a trénink odpalování; 4. Využití MOF pro nácvik a trénink nadhazování.

21 Doporučená literatura:
SÜSS, V. V. Softball a baseball. Praha : Grada Publishing, 113 s. ISBN X. SÜSS, V. Využití indikátorů herního výkonu pro řízení tréninkového procesu. Vědecká monografie.173 s. ISBN

22 Náměty pro hodnocení Didaktická interakce v aspektech zadávání (záměrů) činnostních úkolů (MOF) a jejich plnění žáky; k problematice poskytování zpětných informací. Aplikace metod: modifikovaná ADI, analýza videozáznamu a analýza mluveného projevu učitele.

23 Základní literatura pro hodnocení didaktického procesu:
DOBRÝ, L. Didaktika sportovních her. Praha : SPN, 1988. DOBRÝ, L. a kol. Analýza didaktické interakce v tělesné výchově. Praha : Nakladatelství Karolinum, 1997. JANSA, P. Deskripce a analýza činnosti učitelů a žáků 1. stupně základní školy v tělesné výchově. In : Tělovýchovný sborník, svazek 20. Praha : Olympia, 1987, s JANSA, P. a kol. Pedagogika sportu. Praha : Nakladatelství Karolinum, 2012. SVOBODA, B., KOCOUREK, J. Výzkum osobnosti a vyučovací činnosti učitele tělesné výchovy. In : Tělovýchovný sborník, svazek 20. Praha : Olympia, 1987, s


Stáhnout ppt "Didaktika sportovních her PSPH 247N"

Podobné prezentace


Reklamy Google