Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt „Učíme digitálně“ Registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0026 Veřejné zakázky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt „Učíme digitálně“ Registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0026 Veřejné zakázky."— Transkript prezentace:

1 Projekt „Učíme digitálně“ Registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0026 Veřejné zakázky

2 Legislativní rámec  Směrnice ES (2004/18/ES)  Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách  vyhlášky, nařízení vlády  Příručka pro příjemce verze 8  Závazné postupy pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, kdy zadavatel není povinen postupovat podle zákona

3 Vztah partner - příjemce  Za správný postup při zadání veřejné zakázky je poskytovateli dotace vždy odpovědný příjemce  Zadavatelem může být příjemce i partner s finančním příspěvkem  Partner s finančním příspěvkem zajistí nákup potřebných mobilních (dotykových) zařízení

4 Rozdělení zakázek  Veřejná zakázka malého rozsahu  Podlimitní veřejná zakázka  Nadlimitní veřejná zakázka

5 Stanovení předpokládané hodnoty  Využití předpokládané hodnoty  Stanovení režimu průběhu výběrového/zadávacího řízení  Principy stanovení předpokládané hodnoty  Průzkum trhu, odhad na základě zkušeností, apod.  Zadavatel je povinen poskytovateli podpory na vyžádání prokázat způsob stanovení předpokládané hodnoty zakázky  Předpokládaná vs. Maximální hodnota  Překročení předpokládané hodnoty zakázky nevede k vyřazení nabídky  Stanovení předpokládané hodnoty zakázky jakožto maximálně nejvýše přípustné je nutné uvést v zadávacích podmínkách

6 Rozdělení dle předmětu  Veřejná zakázka na dodávky  je zakázka, jejímž předmětem je pořízení věci („zboží“) formou koupě, koupě zboží na splátky nebo nájmu zboží. Dále za zakázku na dodávky lze považovat poskytnutí služby spočívající v umístění, montáži či uvedení zboží (viz předchozí věta) do provozu, pokud tyto činnosti nejsou základním účelem zakázky, avšak jsou nezbytné ke splnění zakázky na dodávky  Veřejná zakázka na stavební práce  Veřejná zakázka na služby  je zakázka, která není zakázkou na dodávky nebo stavební práce

7 Stanovení předmětu  Zadavatel stanoví předmět zakázky tak, aby předmětem jedné zakázky byla:  všechna obdobná a spolu související plnění, které zadavatel zamýšlí pořídit v průběhu jednoho účetního období  všechna plnění, jejichž předměty tvoří jeden funkční celek  Věcná, místní a časová souvislost  Stanovení předmětu zakázky - problémy  Charakteristické pro oblast ICT – mnoho technologických pojmů, názvů atd.

8 Předmět zakázky v ICT – I Technická specifikace Technické podmínky musí být stanovené objektivně a jednoznačně způsobem vyjadřujícím účel využití požadovaného plnění zamýšleného zadavatelem Technické podmínky nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže

9 Předmět zakázky v ICT – II Pravidla pro správné stanovení předmětu VZ  Není-li to odůvodněno předmětem zakázky nesmí zadávací podmínky obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží a služeb, ochranné známky, apod., pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků.  Zadavatel musí být vždy schopen objektivně zdůvodnit případné uvedení odkazů na obchodní názvy, apod. v rámci zadávacích podmínek

10 Předmět zakázky v ICT – III Odkaz na obchodní názvy lze výjimečně připustit :  pokud by jinak nebylo možné dostatečně přesně a srozumitelně určit předmět zakázky.  pokud by poptávané plnění bylo nekompatibilní s již používanými zařízeními či systémy a jeho přizpůsobení provozu by zadavateli působilo mimořádné obtíže Např. Microsoft Windows a Microsoft Office  Zadavatel ve výše uvedených případech musí vždy výslovně umožnit i jiné kvalitativně obdobné plnění

11 Předmět zakázky v ICT – IV Doporučujeme specifikovat požadavek na výkon procesoru pomocí některého ze standardně používaných benchmarků Sice je stanovení minimálního benchmarkového skóre obecně považováno za „nejvhodnější“ ukazatel výkonnosti procesoru, ale jeho využití však záleží na každém zadavateli Pozor: Benchmarkové skóre je v čase proměnlivé Může způsobit problémy při posuzování nabídek

12 Obecné zásady zadávání VZ  Obecné zásady obsažené ve smlouvě o založení ES  Volný pohyb zboží a služeb, právo usazování, rovné zacházení, zákaz diskriminace, transparentnost, proporcionalita, vzájemné uznávání osvědčení  § 6 zákona  Transparentnost, rovné zacházení, zákaz diskriminace  Vnitřní předpisy příjemců

13 Princip PPP  Public Private Partnerships (PPP) neboli partnerství veřejného a soukromého sektoru v oblasti veřejné infrastruktury a veřejných služeb je označení rozšířené prakticky ve všech vyspělých zemích pro soubor metod spolupráce, v nichž soukromá společnost zajišťuje poskytování veřejné služby

14 Zakázky dle zásad PPP  Postup řízení  Náležitosti formulářů  Kvalifikace a hodnocení  Ukončení VZ  Dělení zakázek dle PPP  Výjimky a nestandardní případy

15 Zakázka malého rozsahu  předpokládaná hodnota nepřekročí: 2mil. Kč bez DPH – VZ na dodávky / služby 6mil. Kč bez DPH – VZ na stavební práce  nespadají pod působnost Zákona s výjimkou §6 a §147a  Pravidla poskytovatelů dotací - závazná

16 Zahájení VZ  Proces  Náležitosti výzvy/ ZD Identifikační údaje: Název, popis plnění, předpokládaná hodnota, informaci o tom, zda se jedná o VZ dle zákona Povinná publicita: logolink, odkaz na financování z ESF Kontaktní údaje: kontaktní osoba, poskytnutí ZD, Další údaje: jazyk, hodnotící kritéria, předpokládaná hodnota zakázky  Přesné požadavky obsahuje „Příručka pro příjemce“

17 Lhůty a jejich stanovení  Lhůty Lhůta začíná běžet dnem následujícím po odeslání výzvy, resp. uveřejnění oznámení o zahájení VŘ Rozhodující jsou dny kalendářní Lhůta pro podání nabídek – nejdůležitější povinná lhůta rámci VZMR  Poskytování informací uchazečům Nutnost poskytnout informaci prokazatelně všem uchazečům V souvislosti s doplněním informací o ZD je nutné přiměřeně upravit lhůtu pro podání nabídek.

18 Kvalifikace a hodnocení  Kvalifikační předpoklady Podmínka, kterou musí uchazeč splnit, aby jeho nabídka byla hodnocena Nevhodně nastavená kvalifikační kritéria mohou diskriminovat uchazeče  Hodnotící kritéria Parametr, podle kterého se hodnotí kvalita nabídek Nesmí být shodné s kvalifikačními kritérii  Hodnotící kritéria - druhy Cena (může být i jediným kritériem) – nejnižší cena vítězí Jiná kvantitativní kritéria – dle nastavení vítězí nejvyšší, nebo nejnižší Kvalitativní kritéria – hodnoceno subjektivně komisí  Práce s hodnotícími kritérii Nutno postupovat transparentně, zejména v případě subjektivních kritérií

19 Posouzení a hodnocení  Hodnotící komise Jmenovat minimálně 3 členy Mohou zastávat i roli komise pro otevírání obálek  Postup + dokladování Hodnoceny jsou pouze úplné nabídky Nabídky předložené po uplynutí lhůty nejsou hodnoceny Nabídky, které nesplňují další podmínky výzvy a kvalifikační kritéria nejsou hodnoceny  O hodnocení je vždy nutné pořídit protokol – povinné náležitosti v PPP Je nezbytné přesně uvádět důvod pro bodové hodnocení jednotlivých nabídek V případě vyřazení nabídky je nutné postup zdůvodnit

20 Ukončení VZ  Uzavření smlouvy – postup a možnosti Zadavatel je oprávněn uzavřít smlouvu pouze s uchazečem, který podal vítěznou nabídku – pokud odmítne, pak s druhým, příp. třetím v pořadí Uzavřená smlouva musí odpovídat podmínkám stanoveným v zadávací dokumentaci Náležitosti smlouvy dle PPP  Zrušení VZ – možnosti a důsledky Nutnost informovat všechny uchazeče Zakázku lze zrušit pouze pokud jsou splněny podmínky dle PPP Zadavatel přeformuluje podmínky a zadává znovu Zadavatel je povinen vždy o důvodech zrušení informovat poskytovatele

21 Zakázky do 100 tisíc Kč  Nemusí být prováděno výběrové řízení a je dostačující zaslat přímo objednávku či výzvu k podání cenové nabídky jednomu vhodnému dodavateli  S vybraným dodavatelem nemusí být nutně uzavřena písemná smlouva  V případě nákupu drobných položek v obchodě stačí doložit paragon (do 10 000 Kč bez DPH)

22 Zakázky 100 tis ÷ 2 mil Kč  Zadavatel je povinen písemně oslovit alespoň 3 dodavatele  Povinnost zveřejnit výzvu na stránkách MŠMT  Lhůta pro podání nabídek činí alespoň 10 kalendářních dnů  Hodnotící komise je alespoň tříčlenná  Písemná smlouva (může být již součástí nabídky)  Nutnost uveřejnit smlouvu na webu MŠMT, příp. na profilu zadavatele

23 Výjimky, nestandardní případy I  Dlouhodobě nasmlouvané služby nebo dodávky Alespoň 6 měsíců před podáním projektové žádosti Podmínky využívání služby nesmí být měněny  Nedostačující počet dodavatelů k oslovení Jedinečné technologie Nutno prokázat potřebu v rámci projektu Nutno jednoznačně prokázat jedinečnost (průzkum trhu, certifikát apod.)

24 Výjimky, nestandardní případy II  Dodatečné zakázky na služby či stavební práce Vznik na základě objektivně nepředvídaných okolností Maximálně do výše 20% původní ceny zakázky Vždy nutné odůvodnit  Opce Zadavatel ví, že v budoucnu bude potřebovat navýšit plnění, ale neví kdy a v jaké míře Musí být obsaženo ve Výzvě, resp. ZD, max. 30% původní ceny zakázky  Rámcová smlouva Opakující se dodávky či služby Lze uzavřít s jedním nebo více než dvěma uchazeči

25 Zákon č.137/2006 Druhy zadávacích řízení  Zjednodušené podlimitní řízení  Otevřené řízení  Jednací řízení bez uveřejnění

26 Druhy zadávácích řízení  Otevřené řízení  Užší řízení  Jednací řízení s uveřejněním  Jednací řízení bez uveřejnění  Soutěžní dialog  Zjednodušené podlimitní řízení

27 Zjednodušené podlimitní řízení  Upravuje §25 a §38  Povinnost uveřejnění Výzvy na profilu zadavatele  Oslovit minimálně 5 uchazečů – zákaz vyzývat opakovaně stejné uchazeče  Lhůta pro podání nabídek minimálně 15 dnů  Prokazování kvalifikace – pouze čestné prohlášení

28 Otevřené řízení  Upravuje §27  Zahájeno odesláním Oznámení o zakázce do Věstníku VZ  Povinnost uveřejnění předběžného oznámení ve Věstníku VZ  Povinnost uveřejnění odůvodnění VZ na profilu zadavatele  Lhůta pro podání nabídek minimálně 52 dnů

29 Zákon 137/2006 Sb. Průběh zadávacího řízení  Zahájení zadávacího řízení  Otevírání obálek  Posouzení kvalifikace  Posouzení a hodnocení nabídek  Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

30 Zahájení zadávacího řízení  Upravuje §26  Odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění nebo odesláním výzvy o zahájení zadávacího řízení  Zadávací dokumentace/výzva k podání nabídek  Předběžné oznámení veřejného zadavatele  Odůvodnění veřejné zakázky  Dotazy/ dodatečné informace

31 Náležitosti ZD  Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek  Technické podmínky (§45)  Požadavky na varianty nabídek  Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny  Podmínky a požadavky na zpracování nabídky  Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií  Jiné požadavky zadavatele

32 Otevírání obálek a posouzení kvalifikace  Otevírání obálek ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek  Protokol o otevírání obálek  Komise pro otevírání obálek  Posouzení kvalifikace  Protokol o posouzení kvalifikace

33 Posouzení a hodnocení nabídek  Hodnotící komise  Posouzení nabídek  Hodnocení nabídek  Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek  Rozhodnutí/oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

34 Zákon č.137/2006 sb Ukončení zadávacího řízení  Uveřejňovací povinnost zadavatele po ukončení zadávacího řízení  Námitky

35 Ukončení zadávacího řízení  Zrušení zadávacího řízení Pouze na základě zákonem stanovených podmínek  Uzavření smlouvy s vybraným uchazečem Smlouva musí být v souladu s nabídkou a zadávacími podmínkami  Lhůta pro uzavření smlouvy 15 dní od uplynutí lhůty pro podání námitek  Změna smlouvy Zadavatel neumožní podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy

36 Uveřejňovací povinnost Uveřejňovací povinnost zadavatele po ukončení zadávacího řízení  Oznámení o výsledku zadávacího řízení  Uveřejnění smlouvy s vybraným uchazečem na profilu zadavatele (vč. všech dodatků)  Uveřejnění písemné zprávy zadavatele  Uveřejnění skutečné výše uhrazené ceny a seznamu subdodavatelů (více než 10% ceny VZ)

37 Námitky  Dle zákona Námitku podává neúspěšný uchazeč Námitku je nutné doručit zadavateli do 15 dní od zjištění namítané skutečnosti U zjednodušeného podlimitního řízení je lhůta 10 dnů Námitky jsou podávány vždy písemně Uchazeč se může vzdát práva na podání námitky Uchazeč, jenž nevyužil možnosti podat námitky není oprávněn podat podnět ÚOHS v téže věci  Dle příručky Neformální způsob řešení

38 Nesrovnalosti ve VZ  Druhy  Postup řešení  Sankce  Důsledky pro realizaci projektů

39 Nejčastější chyby Nejčastější chyby při zadávaní veřejných zakázek v rámci OP VK  Za správné zadání veřejné zakázky je odpovědný zadavatel, a to v jakékoliv fázi veřejné zakázky či výběrového řízení

40 Nejčastější chyby I  neoslovení závazného počtu uchazečů dle limitu stanového Příručkou pro příjemce finanční podpory OP VK (dále jen „PpP“)  neuveřejnění výběrového řízení na internetových stránkách MŠMT  dělení předmětu veřejných zakázek

41 Nejčastější chyby II použití obchodních názvů u ICT technologie uvedení požadavku na minimální taktovací frekvenci v zadávací dokumentaci nejednoznačně stanovená hodnotící kritéria, např. kvalita, bez popisu způsobu hodnocení nepřiměřené kvalifikační předpoklady

42 Nejčastější chyby III  požadovaná nedostatečná lhůta pro předložení nabídek  neschopnost doložit odeslání výzvy  neschopnost doložit odeslání dodatečných informací  text výzvy neobsahuje všechny požadované náležitosti

43 Nejčastější chyby IV  hodnocení neproběhlo dle kritérií stanovených ve výzvě  netransparentní hodnocení nabídek  nesprávné vyloučení nabídek  zápis z hodnocení nabídek neobsahuje všechny náležitosti, zejména důvod vyloučení nabídky a způsob hodnocení nabídek

44 Nejčastější chyby V  text smlouvy není v souladu s Výzvou, popřípadě s předloženou nabídkou  neuveřejnění uzavřené smlouvy, písemné zprávy zadavatele a skutečně uhrazené ceny na profilu zadavatele v zákonném termínu  odesílání výsledku veřejné zakázky do Věstníku veřejných zakázek po zákonem stanoveném termínu


Stáhnout ppt "Projekt „Učíme digitálně“ Registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0026 Veřejné zakázky."

Podobné prezentace


Reklamy Google