Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. HLAVNÍ ETAPY HISTORICKÉHO VÝVOJE KATASTRU NEMOVITOSTÍ Vypracoval: Kristýna Čečotková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. HLAVNÍ ETAPY HISTORICKÉHO VÝVOJE KATASTRU NEMOVITOSTÍ Vypracoval: Kristýna Čečotková."— Transkript prezentace:

1 1. HLAVNÍ ETAPY HISTORICKÉHO VÝVOJE KATASTRU NEMOVITOSTÍ Vypracoval: Kristýna Čečotková

2 D EFINICE POJMU KATASTR Jedná se o dílo vytvářené téměř 200 let Katastr je soubor údajů o nemovitostech v ČR zahrnující jejich soupis, popis, jejich geometrické a polohové určení. Součástí katastru je evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.

3 D ĚJINY KATASTRU DO ROKU 1817 T EREZIÁNSKÝ KATASTR 1) KATASTR RUSTIKÁLNÍ 1. jednotně zakládané a vedené katastry v Českých zemích (po r. 1650) Rozlišovala se půda zemědělská a neobdělávaná 2) KATASTR DOMINIKÁLNÍ Rozlišoval veškeré zahrady, role, úhory, vinice, chmelnice, pastviny a lesy

4 D ĚJINY KATASTRU DO ROKU 1817 J OSEFSKÝ KATASTR Zaveden 20. 4. 1875 1. katastr založený na výsledcích skutečného měření, ne jen na základě daňových přiznání. Vyhotoven pro jednotlivé berní obce. Měření probíhalo velmi rychle. 1.11.1789 vstoupil operát v platnost. V r. 1792 částečně zrušen Katastr tereziánsko- josefský, jenž byl podkladem pro založení zemských desek (evidence soukromého majetku).

5 ZEMSKÉ DESKY

6 S TABILNÍ KATASTR (1817-1869) Snahy pro získání kvalitního měřického podkladu pro rozdělení pozemkové daně, potřeba přesných vojenských map císařský patent ze dne 21.12.1817 Dodnes tvoří základ katastrálních map na 70% našeho území. Instrukce ze dne 28.2.1824 Měřítko 1:2880 (pouze pro lesy,horské území 1:5760; pro města a cennou půdu 1:720, 1:1440) Definitivně vydána v r. 1865

7 S TABILNÍ KATASTR – GEOMETRICKÉ ZÁKLADY Trigonometrická síť Cassini-Soldnerovo zobrazení Triangulace I.,II.,III. Řádu Zkreslení úhlů, délek a ploch více souř. Soustav Pro Čechy Gusterberg, Morava a Slezsko Sv. Štěpán Podrobné měření metodou měřického stolu

8 R EAMBULACE STABILNÍHO KATASTRU Úkolem bylo jednorázové doplnění měřického i písemného elaborátu katastru. Změny se na mapách vytahovaly rumělkou, názvy se škrtaly, hranice se přeškrtávaly Dokončena ve velmi krátké době nezkušenými měřiči. Práce byly prováděny ve spěchu, povrchně, nekvalitně. Výsledkem bylo podstatné zhoršení map stabilního katastru

9 P OZEMKOVÉ KNIHY, E VIDENCE REAMBULOVANÉHO KATASTRU 5.12. 1874 přijat zákon o pozemkových knihách Do pozemkových knih měly být zapsány všechny nemovitosti a všechna práva a povinnosti s nimi spojené 1883 - uzákoněno udržování katastru v souladu se skutečným a právním vztahem Povinnost držitelů oznamovat změny  1. měřická instrukce z roku 1887 – číselné měření v metrické míře, dekadická měřítka 1:2500,1:1250,1:625  Nový měřický návod pro stolovou metodu v roce 1907

10 M APY STABILNÍHO KATASTRU www.mza.cz

11 P OZEMKOVÝ KATASTR (1927-1964) Vznikl na základě katastrálního zákona ze dne 16.12.1927 Katastr měl sloužit jako podklad pro vyměřování daní, pro zakládání, obnovování a doplňování veřejných knih a jejich map, zajištění držby, pro převody nemovitostí a pro reálný úvěr.  Instrukce A (1932) – návod jak vykonávati katastrální měřické práce pro založení nového katastru původním katastrálním řízením)  Mapování číselně, převážně v 1:1000,1:2000, zmapováno 5% území  Instrukce B (1933) – návod jak vykonávati katastrální měřické práce pro vedení pozemkového katastru

12 M APY POZEMKOVÉHO KATASTRU

13 P OZEMKOVÁ REFORMA (1945) A Z MĚNA OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU (1950) Po skončení II. světové války došlo k mimořádným změnám ve vlastnictví. Po roce 1948 nastaly poválečné konfiskace, změny vlastnických práv k nemovitostem,zrušení Katastrálního zákona tzv. druhá pozemková reforma Nový občanský zákoník č.141/1950 Sb. – stanovil, že stavby nejsou součásti pozemku upadla povinnost intabulace, katastr a pozemková kniha ztratili význam a po roce 1956 se přestali prakticky vést.

14 J EDNOTNÁ EVIDENCE PŮDY (1954-1964) Nevycházela ze zákonné úpravy, kvůli spěchu. Pracovalo se s otisky katastrální mapy na nezajištěném papíře, měření bylo maximálně zjednodušeno a omezeno, bez stabilizace, bez kontrol. Všudypřítomné úlevy, např. ve výpočtu výměr, v zápisu novostaveb, neodborní pracovníci Takto vzniklé pozemkové mapy JEP se pak ale staly jedním z podkladů při vyhotovování map navazující evidence nemovitostí.

15 E VIDENCE NEMOVITOSTÍ (1964-1992) Zákon č.22/1964 Sb. O evidenci nemovitostí a prováděcí vyhláška č.23/1964 Sb. Doplnění nikde již nevedených údajů o vlastnictví za období od roku 1951 bylo prováděno systematickým šetřením přímo v obcích Určitých úspěchů dosáhlo nové mapování 1:1000, 1:2000, 1:5000, nejprve podle směrnic pro technicko-hospodářské mapování, později podle směrnic pro základní mapy velkého měřítka. Měření také pomocí fotogrammetrie, vysoký stupeň automatizace v procesu tvorby. Nedostatkem však byly chabé základy místního šetření. Pokrývají cca 25% našeho území.

16 S OUČASNÝ KATASTR NEMOVITOSTÍ První potřebný krok ke znovuvybudování katastru, tentokrát spojeného i s funkcí pozemkové knihy, byl učiněn přípravou a vydáním základní legislativy, která nabyla účinnosti ke dni 1.1.1993. Katastr musí pro zachování nezbytné kontinuity vycházet ze současného stavu značně nedokonalé evidence nemovitostí (převzít, doplnit, zcela přepracovat). Mimo EN také poměrně přesné mapy vyhotovené číselnými metodami (30% území), grafické mapy stabilního katastru (70%)

17 www.cuzk.cz Ukázka katastrálních map

18 Soubor popisných informací KN byl postupně doplněn o parcely ZE a plně digitalizován. Tento proces byl dokončen v r. 1998 Soubor geodetických inform ací je postupně doplňován o parcely ZE a současně přepracováván do podoby digitální katastrální mapy. Původem sáhové mapy jsou převáděny na katastrální mapy digitalizované. Informační systém KN (ISKN)- na základě zákona č. 120/2000 Sb. stanoveno vedení informačního systému katastru převážně počítačovými prostředky postupné vytváření ISKN

19 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "1. HLAVNÍ ETAPY HISTORICKÉHO VÝVOJE KATASTRU NEMOVITOSTÍ Vypracoval: Kristýna Čečotková."

Podobné prezentace


Reklamy Google