Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt 1716/2011 Aktualizace a rozšíření výuky předmětu experimentální analýza konstrukcí F1 / a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt 1716/2011 Aktualizace a rozšíření výuky předmětu experimentální analýza konstrukcí F1 / a."— Transkript prezentace:

1 Projekt 1716/2011 Aktualizace a rozšíření výuky předmětu experimentální analýza konstrukcí F1 / a

2 ZKOUŠKY ZEMIN zrnitost měrná hmotnost objemová hmotnost sypná hmotnost vlhkost stupeň nasycení ulehlost mez tekutosti mez plasticity číslo plasticity stupeň konzistence ekvivalent písku obsah organických příměsí zhutnitelnost – Proctorova zkouška Kalifornský poměr únosnosti – CBR smyková pevnost stanovení PH propustnost namrzavost

3 zrnitost měrná hmotnost obsah organických látek PEVNÁ FÁZE PLYNNÁ FÁZE pórovitost objemová hmotnost KAPALNÁ FÁZE vlhkost tekutost stupeň nasycení zeminy vodou mez tekutosti optimální vlhkost maximální objemová hmotnost podle Proctora

4 KLASIFIKACE ZEMIN je závislá základních fyzikálních vlastnostech zeminy - vlhkost, - mez tekutosti, - mez plasticity, - objemové hmotnosti, - pórovitosti dále na - granulometrickém složení, - stupni namrzavost, - technických vlastnostech zeminy

5 VLHKOST množství vody obsažené v zemině, které odstraníme vysoušením zeminy při teplotě 105 až 110°C NENÍ VLASTNOST ale STAV ČSN CEN ISO/TS Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 1: Stanovení vlhkosti zemin

6 VLHKOST: potřebná zařízení Váhy s přesností 0,03 gVáženka

7 VLHKOST: potřebná zařízení Sušárna

8 hmotnost prázdné váženky přidat vzorek zeminy hmotnost váženky se vzorkem vysušení do ustálené hmotnosti hmotnost vysušeného vzorku a váženky VLHKOST: zkušební postup

9 VLHKOST w = (m 1 – m 2 ) / (m 1 – m c ) m 1 … hmotnost váženky a vzorku v g m 2 … hmotnost váženky v g m c … hmotnost váženky v g Pozn. velikost navážky je závislá na velikosti max. zrna

10 MEZ PLASTICITY Je definována jako vlhkost w P, při níž je zemina ve stavu plastickém až polopevném, zemina je natolik vysušená, že ztrácí svou plasticitu Je definována vlhkostí, při které váleček o průměru 3 mm vyválený ze zkoušené zeminy se začíná drobit na kousky 8 až 10 mm dlouhé.

11 MEZ PLASTICITY ČSN CEN ISO/TS Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin – Část 12 : Stanovení konzistenčních mezí ČSN Laboratorní stanovení meze plasticity zemin

12 MEZ PLASTICITY: potřebná zařízení Váhy s přesností 0,03 gVáženka

13 MEZ PLASTICITY: potřebná zařízení Sušárna

14 zkušební vzorek o hmotnosti cca 20 g zemina se musí ponechat na desce schnout, dokud nebude natolik plastická, aby byla formovatelná do tvaru koule. zkušební vzorek se musí rozdělit na dva zkušební vzorky o hmotnosti cca 10 g. Na každém z nich musí proběhnout samostatné stanovení. Každý ze dvou dílčích vzorků musí být rozdělen do čtyřech rovnoměrných částí a z každou z těchto částí se má zacházet následovně. Zemina se musí hníst mezi prsty, aby se rovnoměrně rozložila vlhkost a následně se musí formovat mezi ukazováčkem a palcem každé ruky do válečků o průměru zhruba 6 mm. Tyto válečky se musí po té válet mezi prsty ruky od špička po druhý kloub a povrchem válecí desky. Výroba válečků se musí opakovat, dokud se válečky s průměrem blížícím se 3 mm, kontrolovaným porovnáním se šablonou, nerozpadávají jak v podélném, tak v příčném směru. Části rozpraskaných válečků zeminy s vlhkostí na mezi plasticity se musí sesbírat a umístit do vhodné nádoby (váženky), která se musí okamžitě uzavřít. MEZ PLASTICITY: zkušební postup

15 MEZ PLASTICITY: potřebná zařízení Skleněná deska nůž srovnávací šablony

16 MEZ TEKUTOSTI mez tekutosti: w L, empiricky stanovená vlhkost, při které zemina přechází ze stavu tekutého do stavu plastického vlhkost, která odpovídá 10 mm penetraci kužele při použití kužele 60 g/60º, nebo vlhkost, která odpovídá 20 mm penetraci kužele při použití kužele 80 g/30º.

17 MEZ TEKUTOSTI ČSN CEN ISO/TS Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin – Část 12 : Stanovení konzistenčních mezí ČSN Laboratorní stanovení meze tekutosti zemin

18 MEZ TEKUTOSTI: potřebná zařízení Váhy s přesností 0,03 gVáženka

19 MEZ TEKUTOSTI: potřebná zařízení Sušárna

20 připravit pastu (zkušební vzorek) nastavit hrot kužele na povrch zeminy. kužel musí být uvolněn a ponechán ve spuštěné pozici po dobu 5 s ± 1 s konečná pozice kuželu musí být zaznamenána s přesností 0,1 mm penetrační zóny kužele musí být odebrán vzorek (± 10 g) a má se na něm stanovit vlhkost celý postup penetrační zkoušky se musí opakovat nejméně třikrát za použití stejného zkušebního vzorku, avšak s jinými vlhkostmi MEZ TEKUTOSTI: zkušební postup

21 MEZ TEKUTOSTI: potřebná zařízení kužel

22 MEZ TEKUTOSTI: vyjádření výsledků

23

24 MEZ TEKUTOSTI ČSN Laboratorní stanovení meze tekutosti zemin Casgrandeho přístroj

25 MEZ TEKUTOSTI ČSN Laboratorní stanovení meze tekutosti zemin Koláček zeminy, rozdělení nožem, 2 otáčky za vteřinu, dopad z výšky 1 cm, slití koláčku na 12,5 mm (15-35 úderů, výsledek 25 úderů)

26 ČÍSLO PLASTICITY Ip = w L - w p I p … číslo plasticity w L … mez tekutosti w p … mez plasticity Index plasticity charakterizuje schopnost dané zeminy vázat vodu, aniž dojde ke změně stavu zeminy. Ip = 40 – 20 = 20 Ip = 60 – 20 = 40

27 STUPEŇ KONZISTENCE I c = (w l - w) \ I p I c … stupeň konzistence I p … číslo plasticity w L … mez tekutosti w… vlhkost zeminy

28 ZRNITOST Stanovení zrnitosti je jednou z nejdůležitějších identifikačních zkoušek zemin. Klasifikace zemin je založena především na zrnitosti. K zrnitosti zemin se vztahuje řada geotechnických a hydrogeologických vlastností zemin. ČSN CEN ISO/TS Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin – Část 4: Stanovení zrnitosti zemin

29 ZRNITOST pro zeminy s menším zrnem jak 125 mm pro zeminy s obsahem částic nad 90 % většího průměru 0,063 mm – zkouška proséváním pro zeminy s obsahem částic nad 10 % menšího průměru 0,063 mm – zkouška prosévání + sedimentace

30 ZRNITOST: rozsítování – mokrá cesta Zkušební vzorek Kvartace Vysušení Zvážení vzorku Rozmočení vzorku

31 ZRNITOST: rozsítování – mokrá cesta Promytí zkušebního vzorku přes síta 2 mm a 0,063 mm vysušení rozsítování zvážení vyhodnocení

32 ZRNITOST: sedimentace Zkušební vzorek Stanovení vlhkosti Výroba disperze rozsítování

33 ZRNITOST: sedimentace suspenze promíchání měření hustoměrem

34 ZRNITOST: sedimentace Čtení hustoměru v různých (definovaných) časech

35 ZRNITOST: sedimentace Stokesův zákon

36 ZRNITOST: sedimentace Hmotnostní podíl částic

37 ZRNITOST: sedimentace Výsledná čára zrnitosti hustoměrná zkouškasítování

38 NAMRZAVOST ZEMIN Orientačně lze určit namrzavost zeminy podle zrnitosti zeminy.

39 NAMRZAVOST ZEMIN

40

41 ZHUTNITELNOST – PROCTOROVA ZKOUŠKA Závislost mezi vlhkostí w opt a objemovou hmotností vysušeného vzorku ρ d. ČSN EN Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy – Část 2: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti – Proctorova zkouška

42 ZHUTNITELNOST ZEMINY Zhutnitelnost zeminy je ovlivněna mnoha faktory: -granulometrické složení, -tvar zrn, -pevnost zrn, -podíl výplně jemných částic, -vlastnosti výplně jemných částic, -vlhkost -a další.

43

44 ZHUTNITELNOST ZEMINY Proctor standard 0,6 MJ/m 3 Proctor modifikovaný 2,7 MJ/m3

45 ZHUTNITELNOST ZEMINY 3 druhy rozměrů A: d=100, h=120 mmB: d=150, h=120 mmC: d=250, h=200 mm

46 ZHUTNITELNOST ZEMINY 3 druhy pěchů A: m=2,5 kg, d=50 mm, h=305 mm B: m=4,5 kg, d=50 mm, h=457 mm C: m=15 kg, d=125 mm, h=600 mm

47 ZHUTNITELNOST ZEMINY 4 metody A: moždíř mm, zemina propadlá 5 mm B: moždíř mm, zemina propadlá 16 mm C: moždíř 152 mm, zemina propadlá 5 mm D: moždíř 152 mm, zemina propadlá 5 mm STANDARD: pěch 2.5 kg, výška 300 mm, tři vrstvy 25 úderů (A,B), tři vrstvy 56 úderů (C,D) MODIFIKOVANÁ: pěch 4.5 kg, výška 450 mm, pět vrstev 25 úderů (A,B), pět vrstev 56 úderů (C,D)

48 ZHUTNITELNOST – PROCTOR  d = (100 x  ) / (w + 100) m 2 … hmotnost hrnce s vlhkým vzorkem m 1 … hmotnost hrnce w … vlhkost vzorku  d … objemová hmotnost suché zeminy  … objemová vlhkost vlhké zeminy  = (m 2 – m 1 ) x 1000/ V

49

50 CBR x IBI Poměr odporu zeminy proti vniknutí ocelového trnu o průměru 50 mm. Rychlost penetrace je 1.27 mm/min. Slouží pro hodnocení pevnosti podloží. Zkouška probíhá za optimální vlhkosti. Srovnávací hodnoty jsou na úrovni 2,5 a 5 mm. Velikost srovnávacích sil je 12 kN a 20 kN. CBR = (p / p s ) 100 ČSN EN Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy – Část 47: Zkušební metody pro stanovení kalifornského poměru únosnosti, okamžitého indexu únosnosti a lineárního bobtnání

51 CBR x IBI CBR (Kalifornský poměr únosnosti: index užívaný pro stanovení charakteristik únosnosti směsi, stanovený ihned po zhutnění nebo po době zrání IBI (okamžitý poměr únosnosti: okamžitá hodnota Kalifornského poměru únosnosti stanovená bez zatěžovacího prstence

52 CBR x IBI: potřebná zařízení Proctorova forma B pěch A nebo B váhy zařízení pro stanovení vlhkosti válcový penetrační trn o průměru 50 mm lis s rychlostí penetrace 1,27 mm/min

53 CBR x IBI: podmínky zrání Stav, kdy se zabrání odpařování vody (klimatizační komora, vosk, umístění na formu a utěsnění, jiný postup) Stav, který umožní nasycení vzorku (ponoření do vody) Stav, kdy se zabrání odpařování po nasycení vzorku

54 CBR x IBI

55 CBR zemina

56 CBR x IBI


Stáhnout ppt "Projekt 1716/2011 Aktualizace a rozšíření výuky předmětu experimentální analýza konstrukcí F1 / a."

Podobné prezentace


Reklamy Google