Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt 1716/2011 Aktualizace a rozšíření výuky předmětu experimentální analýza konstrukcí F1 / a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt 1716/2011 Aktualizace a rozšíření výuky předmětu experimentální analýza konstrukcí F1 / a."— Transkript prezentace:

1 Projekt 1716/2011 Aktualizace a rozšíření výuky předmětu experimentální analýza konstrukcí F1 / a

2 ZKOUŠKY ZEMIN zrnitost měrná hmotnost objemová hmotnost sypná hmotnost vlhkost stupeň nasycení ulehlost mez tekutosti mez plasticity číslo plasticity stupeň konzistence ekvivalent písku obsah organických příměsí zhutnitelnost – Proctorova zkouška Kalifornský poměr únosnosti – CBR smyková pevnost stanovení PH propustnost namrzavost

3 zrnitost měrná hmotnost obsah organických látek PEVNÁ FÁZE PLYNNÁ FÁZE pórovitost objemová hmotnost KAPALNÁ FÁZE vlhkost tekutost stupeň nasycení zeminy vodou mez tekutosti optimální vlhkost maximální objemová hmotnost podle Proctora

4 KLASIFIKACE ZEMIN je závislá základních fyzikálních vlastnostech zeminy - vlhkost, - mez tekutosti, - mez plasticity, - objemové hmotnosti, - pórovitosti dále na - granulometrickém složení, - stupni namrzavost, - technických vlastnostech zeminy

5 VLHKOST množství vody obsažené v zemině, které odstraníme vysoušením zeminy při teplotě 105 až 110°C NENÍ VLASTNOST ale STAV ČSN CEN ISO/TS 17892-1 Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 1: Stanovení vlhkosti zemin

6 VLHKOST: potřebná zařízení Váhy s přesností 0,03 gVáženka

7 VLHKOST: potřebná zařízení Sušárna

8 hmotnost prázdné váženky přidat vzorek zeminy hmotnost váženky se vzorkem vysušení do ustálené hmotnosti hmotnost vysušeného vzorku a váženky VLHKOST: zkušební postup

9 VLHKOST w = (m 1 – m 2 ) / (m 1 – m c ) m 1 … hmotnost váženky a vzorku v g m 2 … hmotnost váženky v g m c … hmotnost váženky v g Pozn. velikost navážky je závislá na velikosti max. zrna

10 MEZ PLASTICITY Je definována jako vlhkost w P, při níž je zemina ve stavu plastickém až polopevném, zemina je natolik vysušená, že ztrácí svou plasticitu Je definována vlhkostí, při které váleček o průměru 3 mm vyválený ze zkoušené zeminy se začíná drobit na kousky 8 až 10 mm dlouhé.

11 MEZ PLASTICITY ČSN CEN ISO/TS 17892-1 Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin – Část 12 : Stanovení konzistenčních mezí ČSN 72 1013 Laboratorní stanovení meze plasticity zemin

12 MEZ PLASTICITY: potřebná zařízení Váhy s přesností 0,03 gVáženka

13 MEZ PLASTICITY: potřebná zařízení Sušárna

14 zkušební vzorek o hmotnosti cca 20 g zemina se musí ponechat na desce schnout, dokud nebude natolik plastická, aby byla formovatelná do tvaru koule. zkušební vzorek se musí rozdělit na dva zkušební vzorky o hmotnosti cca 10 g. Na každém z nich musí proběhnout samostatné stanovení. Každý ze dvou dílčích vzorků musí být rozdělen do čtyřech rovnoměrných částí a z každou z těchto částí se má zacházet následovně. Zemina se musí hníst mezi prsty, aby se rovnoměrně rozložila vlhkost a následně se musí formovat mezi ukazováčkem a palcem každé ruky do válečků o průměru zhruba 6 mm. Tyto válečky se musí po té válet mezi prsty ruky od špička po druhý kloub a povrchem válecí desky. Výroba válečků se musí opakovat, dokud se válečky s průměrem blížícím se 3 mm, kontrolovaným porovnáním se šablonou, nerozpadávají jak v podélném, tak v příčném směru. Části rozpraskaných válečků zeminy s vlhkostí na mezi plasticity se musí sesbírat a umístit do vhodné nádoby (váženky), která se musí okamžitě uzavřít. MEZ PLASTICITY: zkušební postup

15 MEZ PLASTICITY: potřebná zařízení Skleněná deska nůž srovnávací šablony

16 MEZ TEKUTOSTI mez tekutosti: w L, empiricky stanovená vlhkost, při které zemina přechází ze stavu tekutého do stavu plastického vlhkost, která odpovídá 10 mm penetraci kužele při použití kužele 60 g/60º, nebo vlhkost, která odpovídá 20 mm penetraci kužele při použití kužele 80 g/30º.

17 MEZ TEKUTOSTI ČSN CEN ISO/TS 17892-1 Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin – Část 12 : Stanovení konzistenčních mezí ČSN 72 1014 Laboratorní stanovení meze tekutosti zemin

18 MEZ TEKUTOSTI: potřebná zařízení Váhy s přesností 0,03 gVáženka

19 MEZ TEKUTOSTI: potřebná zařízení Sušárna

20 připravit pastu (zkušební vzorek) nastavit hrot kužele na povrch zeminy. kužel musí být uvolněn a ponechán ve spuštěné pozici po dobu 5 s ± 1 s konečná pozice kuželu musí být zaznamenána s přesností 0,1 mm penetrační zóny kužele musí být odebrán vzorek (± 10 g) a má se na něm stanovit vlhkost celý postup penetrační zkoušky se musí opakovat nejméně třikrát za použití stejného zkušebního vzorku, avšak s jinými vlhkostmi MEZ TEKUTOSTI: zkušební postup

21 MEZ TEKUTOSTI: potřebná zařízení kužel

22 MEZ TEKUTOSTI: vyjádření výsledků

23

24 MEZ TEKUTOSTI ČSN 72 1014 Laboratorní stanovení meze tekutosti zemin Casgrandeho přístroj

25 MEZ TEKUTOSTI ČSN 72 1014 Laboratorní stanovení meze tekutosti zemin Koláček zeminy, rozdělení nožem, 2 otáčky za vteřinu, dopad z výšky 1 cm, slití koláčku na 12,5 mm (15-35 úderů, výsledek 25 úderů)

26 ČÍSLO PLASTICITY Ip = w L - w p I p … číslo plasticity w L … mez tekutosti w p … mez plasticity Index plasticity charakterizuje schopnost dané zeminy vázat vodu, aniž dojde ke změně stavu zeminy. Ip = 40 – 20 = 20 Ip = 60 – 20 = 40

27 STUPEŇ KONZISTENCE I c = (w l - w) \ I p I c … stupeň konzistence I p … číslo plasticity w L … mez tekutosti w… vlhkost zeminy

28 ZRNITOST Stanovení zrnitosti je jednou z nejdůležitějších identifikačních zkoušek zemin. Klasifikace zemin je založena především na zrnitosti. K zrnitosti zemin se vztahuje řada geotechnických a hydrogeologických vlastností zemin. ČSN CEN ISO/TS 17892-4 Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin – Část 4: Stanovení zrnitosti zemin

29 ZRNITOST pro zeminy s menším zrnem jak 125 mm pro zeminy s obsahem částic nad 90 % většího průměru 0,063 mm – zkouška proséváním pro zeminy s obsahem částic nad 10 % menšího průměru 0,063 mm – zkouška prosévání + sedimentace

30 ZRNITOST: rozsítování – mokrá cesta Zkušební vzorek Kvartace Vysušení Zvážení vzorku Rozmočení vzorku

31 ZRNITOST: rozsítování – mokrá cesta Promytí zkušebního vzorku přes síta 2 mm a 0,063 mm vysušení rozsítování zvážení vyhodnocení

32 ZRNITOST: sedimentace Zkušební vzorek Stanovení vlhkosti Výroba disperze rozsítování

33 ZRNITOST: sedimentace suspenze promíchání měření hustoměrem

34 ZRNITOST: sedimentace Čtení hustoměru v různých (definovaných) časech

35 ZRNITOST: sedimentace Stokesův zákon

36 ZRNITOST: sedimentace Hmotnostní podíl částic

37 ZRNITOST: sedimentace Výsledná čára zrnitosti hustoměrná zkouškasítování

38 NAMRZAVOST ZEMIN Orientačně lze určit namrzavost zeminy podle zrnitosti zeminy.

39 NAMRZAVOST ZEMIN

40

41 ZHUTNITELNOST – PROCTOROVA ZKOUŠKA Závislost mezi vlhkostí w opt a objemovou hmotností vysušeného vzorku ρ d. ČSN EN 13286-2 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy – Část 2: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti – Proctorova zkouška

42 ZHUTNITELNOST ZEMINY Zhutnitelnost zeminy je ovlivněna mnoha faktory: -granulometrické složení, -tvar zrn, -pevnost zrn, -podíl výplně jemných částic, -vlastnosti výplně jemných částic, -vlhkost -a další.

43

44 ZHUTNITELNOST ZEMINY Proctor standard 0,6 MJ/m 3 Proctor modifikovaný 2,7 MJ/m3

45 ZHUTNITELNOST ZEMINY 3 druhy rozměrů A: d=100, h=120 mmB: d=150, h=120 mmC: d=250, h=200 mm

46 ZHUTNITELNOST ZEMINY 3 druhy pěchů A: m=2,5 kg, d=50 mm, h=305 mm B: m=4,5 kg, d=50 mm, h=457 mm C: m=15 kg, d=125 mm, h=600 mm

47 ZHUTNITELNOST ZEMINY 4 metody A: moždíř 101.5 mm, zemina propadlá 5 mm B: moždíř 101.5 mm, zemina propadlá 16 mm C: moždíř 152 mm, zemina propadlá 5 mm D: moždíř 152 mm, zemina propadlá 5 mm STANDARD: pěch 2.5 kg, výška 300 mm, tři vrstvy 25 úderů (A,B), tři vrstvy 56 úderů (C,D) MODIFIKOVANÁ: pěch 4.5 kg, výška 450 mm, pět vrstev 25 úderů (A,B), pět vrstev 56 úderů (C,D)

48 ZHUTNITELNOST – PROCTOR  d = (100 x  ) / (w + 100) m 2 … hmotnost hrnce s vlhkým vzorkem m 1 … hmotnost hrnce w … vlhkost vzorku  d … objemová hmotnost suché zeminy  … objemová vlhkost vlhké zeminy  = (m 2 – m 1 ) x 1000/ V

49

50 CBR x IBI Poměr odporu zeminy proti vniknutí ocelového trnu o průměru 50 mm. Rychlost penetrace je 1.27 mm/min. Slouží pro hodnocení pevnosti podloží. Zkouška probíhá za optimální vlhkosti. Srovnávací hodnoty jsou na úrovni 2,5 a 5 mm. Velikost srovnávacích sil je 12 kN a 20 kN. CBR = (p / p s ) 100 ČSN EN 13286-47 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy – Část 47: Zkušební metody pro stanovení kalifornského poměru únosnosti, okamžitého indexu únosnosti a lineárního bobtnání

51 CBR x IBI CBR (Kalifornský poměr únosnosti: index užívaný pro stanovení charakteristik únosnosti směsi, stanovený ihned po zhutnění nebo po době zrání IBI (okamžitý poměr únosnosti: okamžitá hodnota Kalifornského poměru únosnosti stanovená bez zatěžovacího prstence

52 CBR x IBI: potřebná zařízení Proctorova forma B pěch A nebo B váhy zařízení pro stanovení vlhkosti válcový penetrační trn o průměru 50 mm lis s rychlostí penetrace 1,27 mm/min

53 CBR x IBI: podmínky zrání Stav, kdy se zabrání odpařování vody (klimatizační komora, vosk, umístění na formu a utěsnění, jiný postup) Stav, který umožní nasycení vzorku (ponoření do vody) Stav, kdy se zabrání odpařování po nasycení vzorku

54 CBR x IBI

55 CBR zemina

56 CBR x IBI


Stáhnout ppt "Projekt 1716/2011 Aktualizace a rozšíření výuky předmětu experimentální analýza konstrukcí F1 / a."

Podobné prezentace


Reklamy Google