Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

M. Celkový rámec projektu Individuální projekt národní Začátek realizace: 4/2009 Konec realizace: 2/2013 Celkový objem prostředků: 240 mil. Kč Příjemce,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "M. Celkový rámec projektu Individuální projekt národní Začátek realizace: 4/2009 Konec realizace: 2/2013 Celkový objem prostředků: 240 mil. Kč Příjemce,"— Transkript prezentace:

1 m

2 Celkový rámec projektu Individuální projekt národní Začátek realizace: 4/2009 Konec realizace: 2/2013 Celkový objem prostředků: 240 mil. Kč Příjemce, odb. garant: MŠMT Partner a realizátor: NIDM MŠMT

3 Vytvořit systém podporující trvalý a udržitelný rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání, zvýšení kvality a rozšíření nabídky zájmového a neformálního vzdělávání. Hlavní cíl projektu

4 Úkoly neformálního vzdělávání v ČR Provázanost formálního a neformálního vzdělávání na základě rozvoje klíčových kompetencí Reakce na potřeby zaměstnavatelů a moderní společnosti Platná součást celoživotního vzdělávání

5 Co je co? Formální vzdělávání Formální vzdělávání - strukturovaný vzdělávací systém, který zahrnuje všechny školy od základních až po univerzitu, včetně specializovaných programů odborného a profesního výcviku. Neformální vzdělávání Neformální vzdělávání - plánované programy osobního a sociálního vzdělávání mladých lidí, rozvíjející celé řady dovedností a kompetencí mimo rámec formálního vzdělávacího kurikula. Informální učení Informální učení – celoživotní proces, kdy si každý jednotlivec osvojuje určité postoje, hodnoty, dovednosti a znalosti pod vlivem různých vzdělávacích zdrojů ve svém okolí i z každodenní zkušenosti (z domova, ze sousedství, z knihovny, z médií, ze zkušeností nabytých při práci, při hře apod.). Vztahy - Vztahy - není zájem vyvolávat konkurenci, záměrem je vzájemná inspirace a doplňování se. Cíl - Cíl - vytvořit životaschopný a rozvíjející se proces celoživotního učení motivovat k osobnímu i profesnímu rozvoji každého z nás.

6 Pojmy Pojmem neformální vzdělávání v souladu s Koncepcí státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007-2013 se rozumí vzdělávání organizované mimo rámec zavedeného oficiálního školského systému (to vždy vede k získání určitého stupně vzdělání doloženého certifikátem), které zájemcům nabízí záměrný rozvoj životních znalostí, schopností, dovedností a postojů založených na uceleném systému hodnot. Tyto aktivity bývají zpravidla dobrovolné. V souladu s legislativou České republiky a pro potřeby tohoto projektu rozdělujeme toto vzdělávání na neformální vzdělávání v užším slova smyslu a zájmové vzdělávání podle § 111 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

7 Neformální vzdělávání (učení) Proces rozvíjení znalostí, schopností a dovedností, které vedou k získávání klíčových kompetencí na základě: vnitřní motivace dobrovolnosti rovných příležitostí aktivního prožitku zkušenosti a činnosti naplňování potřeb interaktivity partnerství mezi vzdělávajícím a vzdělávaným angažovanosti účastníků rozmanitosti forem, metod a prostředí zapojení do občanské společnosti

8 Oblasti působení NNO aneb kde najdete dobrovolníka kultura, ochrana památek, umění výzkum a vzdělávání zdravotní péče a sociální služby ochrana životního prostředí, ekologická výchova ochrana lidských práv rovné příležitosti komunitní rozvoj práce s dětmi a mládeží rekreace, sport, tělovýchova Z toho pracujících s dětmi a mládeží1 978 Počet dětí a mládeže v ČR (6 – 26 let)2 608 743 NNO OS 59 222 CPO 4 429 OPS 1 369

9 9 Uznávání neformálního vzdělávání Uznávání neformálního vzdělávání Člověk během svého života několikrát mění zaměstnání. Málokdo vystačí se vzděláním, které získal ve školních lavicích. Celoživotní vzdělávání se realizuje různými způsoby. Uznáváno celostátně platnými doklady (výuční list, maturitní vysvědčení…) je pouze formální školní vzdělávání. Mimo školní výuky získáváme rovněž znalosti, schopnosti i praktické dovednosti. Uznávání výsledků všech forem vzdělávání a učení (formálního, neformálního i informálního) usnadní získat kvalifikaci a využít všech nabytých znalostí a dovedností.. Lépe budeme moci prokázat naši kvalifikaci při přijímání do zaměstnání.

10 Strategické dokumenty

11 Uznávání neformálního vzdělávání Nástroje uznávání neformálního vzdělávání: Národní systém kvalifikací –dílčí kvalifikace –úplná kvalifikace Europass YouthPass Prostřednictvím zaměstnavatelů, vzdělavatelů -vysokých či středních škol

12 Východiska NÁVRHY SYSTÉMOVÝCH A LEGISLATIVNÍCH ZMĚN KONCEPCE MŠMT PODPORA ISM VÝZKUMY STANDARDIZACE SPVČ PRŮBĚŽNÉ VZDĚLÁVÁNÍ FUNKČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UNV

13 1.Multikulturalita v zájmovém a neformálním vzdělávání (kvalitativní šetření, 48 respondentů, 26 organizací – ZŠ, SVČ, ŠK, ŠD, NNO; realizátor GAC, spol. s r.o.) Konzultanti výzkumu: PhDr. Hana Synková (FF UK, UJAK)Mgr. Dana Moree (FF UK, Člověk v tísni, o.p.s.), Mgr. Markéta Hajská (Člověk v tísni, o.p.s.); Oponent výzkumu: PhDr. Hana Synková (FF UK, UJAK) 2.Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávní (kvalitativní šetření, 65 respondentů, 35 organizací – SVČ, NNO; realizátor GAC, spol. s r.o.) Konzultanti výzkumu: PhDr. Ivana Kubešová (PPP), Mgr. Zdeněk Toušek (Jihočeská Univerzita); Oponent výzkumu: PhDr. Ivana Kubešová (PPP) 3. Informovanost a participace mládeže (kvantitativní šetření, 1061 respondentů – mládež 15 – 26 let; realizátor Ipsos Tambor, s.r.o.) Konzultant výzkumu: Mgr. Zbyněk Šolc (ASK), Andrea Kožuchová (Duha, o.s.); Oponent výzkumu: PhDr. Hana Stelzerová (Agora CE, o.p.s.) Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání (kvantitativní šetření, 363 respondentů – děti a mládež 6 – 20 let, uživatelé NZDM; realizátor NIDM) Konzultant výzkumu: Mgr. Jindřich Racek (Česká asociace streetwork, o.s.); Oponenti výzkumu: Jan Dvořák (SVČ Ivančice), Mgr. Jindřich Racek (Česká asociace streetwork, o.s.) 4.Analýza stavu potřeb dalšího vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků v zájmovém a neformálním vzdělávání (kvantitativní šetření, 643 respondentů – pracovníci SVČ, ŠK, ŠD, NNO) Konzultant výzkumu: Mgr. Kateřina Bundilová (NIDV), krajští koordinátoři; Oponent výzkumu: PhDr. Pavel Klůs (FF UK) 5.Hodnotové orientace dětí ve věku 6 – 15 let (kvantitativní + kvalitativní šetření, 2238 + 103 respondentů – děti 6 – 15 let) Konzultanti výzkumu: PhDr. Jeroným Klimeš, PhD. (FF UK, poradce ombudsmana), Doc. Milan Tuček, CSc. (FF UK, Sociologický ústav), MUDr. Eva Vaníčková (LF UK, Výbor pro práva dětí), Mgr. Pavel Černý (Sociores) Výzkum je v realizaci, ukončení 02/2011 7. Dotazníkové šetření pro KA 02 Standardizace organizací (kvantitativní šetření, 2 kola, cca 500 respondentů – zástupci SVČ, ŠK, ŠD, NNO) Celkem bylo dotázáno cca 4500 respondentů na území celé ČR. KA 01 Výzkumy Realizovaná výzkumná šetření

14 Jeden ze základních podkladů pro přípravu obsahů vzdělávacích kurzů určených pracovníkům SVČ, ŠK, ŠD, NNO a další odborné veřejnosti. Provázanost se všemi aktivitami projektu KPŽ. Bude proškoleno cca 100 odborníků v každém průřezovém tématu, které se přímo opírají o části Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže 2007-2013 (1. Výchova k dobrovolnictví, 2. Participace a informovanost, cesta k aktivnímu občanství, 3. Zdravé klima zájmového a neformálního vzdělávání, 4. Inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, 5. Multikulturní výchova, 6. Mediální výchova a medializace). Všechny vzdělávací kurzy byly akreditovány MŠMT. Výzkumy byly prezentovány na kulatých stolech ve všech krajích ČR - odborná veřejnost – pedagogičtí pracovníci v SVČ, ŠK, ŠD a pracovníci s dětmi a mládeží v NNO, úředníci krajských úřadů z odborů pro mládež a další odborná veřejnost. Všechny výzkumy jsou využívány odbornými pracovníky NIDM na pracovních seminářích, pracovních setkáních, celostátních seminářích a konferencích i v kontaktu se zahraničními partnery a odborníky. Výsledky výzkumů jsou pravidelně medializovány prostřednictvím ČT1 a ČT24. Zprávy z výzkumů projektu Klíče pro život slouží jako podklad pro reportáže, které jsou pak ve spolupráci s NNO i státními organizacemi odvysílány. O výzkumech je publikováno i v celostátním tisku (LN, HN), v odborných časopisech (Mládež a spoločnosť) atd. KA 01 Výzkumy využití

15 Výzkumy

16 Výstupy výzkumu

17 www.vyzkum-mladez.cz

18 Standardizace Realizací aktivit se stále více potvrzuje potřebnost standardizace procesů řízení a zvyšovaní kvality poskytovaných služeb u organizací poskytující zájmové a neformální vzdělávání. Dotazníkové šetřeníDotazníkové šetření Na přelomu 05-06/2009 byl elektronicky rozeslán do školních klubů, školních družin, středisek volného času a nestátních neziskových organizací dotazník určený vedoucím pracovníkům oslovených organizací. Celkem bylo kontaktováno 4354 adres na celém území ČR.

19 Standardizace Výstupy dotazníkového šetřeníVýstupy dotazníkového šetření Mezi největší priority všech typů organizací patří kvalita práce. Dále organizace označily oblast rozvoje lidských zdrojů, financí a jako poslední oblast Public Relations.

20 Systém vzdělávání

21 Hlavní cíl Zmapovat systém stávajícího vzdělávání pedagogů volného času a hledat cesty k jeho zefektivnění pro pedagogickou praxi a k rozvoji organizací zájmového a neformálního vzdělávání prostřednictvím rozvoje potřebných klíčových kompetencí.

22 Funkční studium ve Funkčním vzdělávání zvyšování úrovně klíčových kompetencí vedoucích pracovníků příprava implementace změny vedoucí k trvalému rozvoji střediska (organizace) Tříleté studium (12/09 – 12/12) 275 hodin přímé výuky 148 hodin manažerské práce 220 hodin on line aktivit (e-learning) rozvoj klíčových manažerských kompetencí získání potřebné kvalifikace dosažení akreditace vyzkoušených modulů od motivačních modulů až ke standardům bakalářského studia návrh na legislativní a systémovou změnu

23 Studium pedagogiky volného času zkvalitnění přípravy pedagogů v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání pojmenování potřebných kompetencí získání potřebné kvalifikace monitoring aktuálních forem studia dosažení akreditace vyzkoušených modulů od motivačních modulů až ke standardům bakalářského studia Prezenční studium (9/09 – 12/11) 750 hodin přímé výuky 50 hodin přímé práce s dětmi E-learningové studium (1/10 – 12/12) 80 hodin Motivační kurz pro pedagogy se syndromem vyhoření (10/09 – 7/11) 8 x 4 denní kurz

24 Průběžné vzdělávání tvorba a pilotáž evaluačního nástroje (4/09 – 12/12) vytvoření sítě 14 krajských koordinátorů odborná setkání -14 dvoudenních krajských setkání po odbornostech -2 celostátní pracovní setkání pro jednotlivé oblasti ŠVP evaluace ŠVP – 56 seminářů -proškolení 28 facilitátorů spolupráce s odbornými konzultanty průřezových témat, standardizace a dalších oblastí při tvorbě vzdělávacích programů nabídka 142 kurzů a seminářů Krajský koordinátor za Liberecký kraj: Mgr. Jana Šimůnková – DDM Lomnice nad Popelkou

25 Průřezová témata 6 tematických oblastí: inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami mediální výchova a medializace multikulturní výchova zdravé klima zájmového a neformálního vzdělávání participace a informovanost, výchova k aktivnímu občanství výchova k dobrovolnictví příprava a realizace vzdělávacích modulů (11/09 -12/10) příprava a pilotáž vzdělávacích programů pro děti a mládež (7/10 – 07/12)

26 Nabídka vzdělávání - vm.nidm.cz

27 Podpora informačního systému pro mládež Cílem této klíčové aktivity je zvýšení kvality poskytovaných služeb v Informačních centrech pro mládež, nepřímo podpora klíčových kompetencí dětí a mládeže. Školení pro regionální koordinátory a manažery, pracovníky ICMŠkolení pro regionální koordinátory a manažery, pracovníky ICM Práce redakční rady regionálních koordinátorů, časopis REMIXPráce redakční rady regionálních koordinátorů, časopis REMIX Příprava nové podoby webuPříprava nové podoby webu www.nicm.czwww.nicm.cz Jednotný grafický manuálJednotný grafický manuál Příprava e-katalogů dle klasifikace a oblastí,Příprava e-katalogů dle klasifikace a oblastí, v databázi je celkově 44 098 odkazů - Cestování, Práce, Volný čas, Občan a společnost, Sociálně patologické jevy, Vzdělávání, Poradenství Publikace ICM v ČR a ICM v EU, ADRESÁŘ INFORMAČNÍCH A PORADENSKÝCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ČRPublikace ICM v ČR a ICM v EU, ADRESÁŘ INFORMAČNÍCH A PORADENSKÝCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ČR

28 ikatalogy.nidm.cz

29 Web KPŽ www.kliceprozivot.cz

30 Závěrem Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "M. Celkový rámec projektu Individuální projekt národní Začátek realizace: 4/2009 Konec realizace: 2/2013 Celkový objem prostředků: 240 mil. Kč Příjemce,"

Podobné prezentace


Reklamy Google