Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Možnosti sociálního rozvoje v programovacím období

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Možnosti sociálního rozvoje v programovacím období"— Transkript prezentace:

1 Možnosti sociálního rozvoje v programovacím období 2014-2020
Petr Čáp

2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU V CLLD
DOHODA O PARTNERSTVÍ uvádí jako jednu z 8 problémových oblastí: Sociální systém začleňující sociálně vyloučené skupiny a působící preventivně proti chudobě. služby zaměstnanosti, kvalitní vzdělávací systém, výzkum, efektivní veřejná správa, infrastruktura, ochrana životního prostředí (Prioritní oblast 2 Územní soudržnost SRR 14-20)

3 DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014–2020
Hlavním cílem využití CLLD je posílení územní soudržnosti venkovského území a zajištění dlouhodobého udržitelného rozvoje území. CLLD bude využito především pro naplňování tematického cíle 9 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě. Cílem zabránit nárůstu hrozby sociálního vyloučení, reagovat odpovídajícím způsobem na prohlubující se socioekonomické nerovnosti a snížit riziko chudoby.

4 PAST SOCIÁLNÍHO VYLOUČENÍ

5

6 SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ V ČR
V ČR dnes existuje více než 400 sociálně vyloučených lokalit Žije v nich více než 100 tisíc lidí V těchto lokalitách je míra nezaměstnanosti až 90 procent Výzkum GAC, výsledky jaro 2015

7 Sociálně vyloučené lokality

8 Integrovaný plán rozvoje znevýhodněných území
Břeclav Bučovice Hodonín Ivančice Kyjov Mikulov Moravský Krumlov Veselí nad Moravou Znojmo

9 ÚZEMNÍ DIMENZE

10 CO jsou hlavní témata řešená CLLD směrem k sociálnímu začleňování:
Řešení vysoké nezaměstnanosti ve venkovských oblastech. Stabilizace obyvatelstva zvyšováním a změnami jejich kvalifikace a zajištěním pracovních příležitostí na venkově. Podpora podnikatelských příležitostí, podpora zakládání nových podnikatelských subjektů v součinnosti místních aktérů. Zastavení odlivu kvalifikované a mladé pracovní síly do lukrativnějšího nezemědělského podnikání mimo venkovské oblasti. Podpora rozvoje lokální ekonomiky (vč. sociálních podniků) ve venkovském prostoru Podpora rozvoje vzájemné spolupráce firem, firem a škol. Zvýšení funkční vybavenosti venkova, vytváření podmínek pro spolupráci při zlepšování kvality a dostupnosti sítí služeb (sociálních, zdravotních a návazných).

11 PRO KOHO jsou určeny priority rozvoje:
skupiny obyvatel, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením a chudobou nízkopříjmové skupiny obyvatel; dlouhodobě nezaměstnaní (opakovaně nezaměstnaní); v nepříznivé sociální situaci žijící rodiny, děti, mládež; osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách a v jejich okolí; lidé bez domova; senioři, osoby se zdravotním postižením; etnické menšiny (zejména Romové); osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách; osoby opouštějící ústavní zařízení nebo zařízení výkonu trestu.

12 JAK budou tato témata řešena:
rozvoj aktivní politiky zaměstnanosti; podpory sociálních podniků; podpora vzdělávání, rozšíření nabídky rekvalifikací a specifických forem zvyšování kvality znalostí a dovedností; podpora malého a středního podnikání; podpora zvyšování kvality a flexibility v poskytování sociálních služeb, uplatnění preventivních programů v ohrožených oblastech a strategického plánování, dostupnost nájemního bydlení.

13 Příklady podporovaných aktivit OPZ
Zaměstnanost (netýká se standardních zaměstnanostních projektů, např. RIP) Motivační aktivity Poradenské a informační programy Bilanční a pracovní diagnostika Rozvoj základních kompetencí Zprostředkování zaměstnání Sociální podnikání aktivní začleňování osob v sociálně-podnikatelských subjektech vznik a rozvoj podnikatelských aktivit zavedení systému podpory startu, rozvoje a udržitelnosti sociálních podniků vzdělávání a poradenství související s podporou vzniku, založením, provozem a marketingem sociálního podniku podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků, včetně společensky odpovědného zadávání zakázek; zvyšování povědomí a informovanosti o sociálním podnikání a spolupráce všech relevantních aktérů

14 Sociální služby Komunitní práce
optimalizace forem služeb (ambulantní – terénní) zavádění metod spolupráce mezi sociálními službami (OSPOD, ÚP, soc. pracovníci obcí) Vytváření sítě služeb pro rodiny s dětmi a strategie SPOD (např. tým pro mládež) síťování, bridging gap aktivity mezi obyvateli sociálně vyloučených lokalit a majoritou podpora monitoringu a evaluačních strategií Zdravotně sociální služby Sanace rodiny Služby pro rodiny za účelem zvyšování rodičovských kompetencí (např. kluby matek, mateřská centra, svépomocné rodičovské skupiny) Dobrovolnícké a mentoringové programy Sekundární a terciární prevence pro osoby ohrožené závislostmi nebo závislé na návykových látkách (odborné služby pro rodiny – rodinná terapie, psychoterapie, práce s rodinou v rozvodu, rodinná mediace) Komunitní práce

15 Sociální bydlení Prevence kriminality
Sociální práce za účelem řešení bytové situace Podpora samostatného bydlení v bytech Řešení sousedských konfliktů Vytváření sociální bytové politiky obcí Prevence ztráty bydlení Environmentálně šetrné a ekonomické bydlení Administrace sociálního bydlení v obci Sociální realitní agentura Podpora institutu domovníka Boj s diskriminací (průřezové téma) Prevence kriminality Asistent pro jednání s policií Poskytování sociálních služeb osobám ve VTOS a propuštěným vězňům Nízkoprahové zaměstnávání, chráněné a podporované zaměstnávání a rekvalifikace Programy prevence pro děti a mládež (např. finanční gramotnost, právní povědomí, alkoholismus, gamblerství, drogy apod.)

16 Schéma integrace u soc. podniku
OP Z 2.3 (2.1) vybavení provoz stavba, cihla vybavení IROP 4.1 (2.2)

17 KOORDINOVANÝ PŘÍSTUP V SOCIÁLNÍM ZAČLEŇOVÁNÍ (KPSVL)
Specifický mechanismus čerpání finančních prostředků z ESIF v období Týká se 3 operačních programů: Zaměstnanost - OP Z (2.1.) Výzkum, Vývoj, Vzdělávání - OP VVV (3) Integrovaný operační program – IROP (2.9 a, c, 2.10) Určen pro 70 měst a obcí v ČR (s výskytem sociálně vyloučených lokalit) NUTNÁ PROVÁZANOST: SCLLD Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji Integrovaným plánem rozvoje znevýhodněných území Strategií rozvoje Jihomoravského kraje 2020

18 KOORDINOVANÝ PŘÍSTUP V SOCIÁLNÍM ZAČLEŇOVÁNÍ (KPSVL)
Jak to bude v praxi fungovat? Obec ve spolupráci s ASZ a partnery zmapuje potřebnost v oblasti sociálního vyloučení → Strategický plán sociálního začleňování Obec a partneři připraví projektové záměry na řešení dané problematiky. Obec ve spolupráci s ASZ stanoví přibližný objem potřebných finančních prostředků pro jednotlivé operační výzvy. Tři ministerstva (MŠMT, MMR, MPSV) koordinovaně vypíší pro obce zapojené v KP SVL speciální výzvy, s alokacemi, které budou odpovídat místním potřebám (srpen 2015, prosinec 2015). Pro které obce slouží? Pro ty, které mají na svém území sociálně vyloučené lokality, chtějí systematicky řešit problematiku sociálního vyloučení a potřebují k tomuto řešení podporu z prostředků ESIF. Tyto obce spolupracují nebo musí zahájit spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování. Jaká je jeho cílová skupina? Obyvatelé SVL, ale také ostatní obyvatelé v obci, kteří se nacházejí ve zhoršené sociální či ekonomické situaci.

19 KOORDINOVANÝ PŘÍSTUP V SOCIÁLNÍM ZAČLEŇOVÁNÍ (KPSVL)
Jaké jsou výhody KP SVL? Odpovídající alokace finančních prostředků na lokálně definované potřeby – OP Z, OP VVV. Koordinace výzev – lepší provázání jednotlivých aktivit. Menší konkurence ve srovnání s otevřenými výzvami. Dřívější návazné financování stávajících aktivit (vzdělávání). Podpora ASZ – definování potřeb a vhodných opatření, příprava projektových záměrů a žádostí o dotace.

20 Děkuji za pozornost Petr Čáp )


Stáhnout ppt "Možnosti sociálního rozvoje v programovacím období"

Podobné prezentace


Reklamy Google