Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přejímání slov mezinárodních a z cizích jazyků Český jazyk 7. ročník ZŠ Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přejímání slov mezinárodních a z cizích jazyků Český jazyk 7. ročník ZŠ Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj."— Transkript prezentace:

1 Přejímání slov mezinárodních a z cizích jazyků Český jazyk 7. ročník ZŠ Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

2 Slova cizího p ů vodu jsou: cizí cizí (zachovala si p ů vodní ráz) a) zcela b ěž ná a) zcela b ěž ná – auto, nafta, rekreace, prémie b) mén ě b ěž ná, ale č astá b) mén ě b ěž ná, ale č astá – charakter, extrémní, externí, aloe, export c) omezena na okruh odborník ů c) omezena na okruh odborník ů – anoda, neuron, reostat, diluvium d) mezinárodní d) mezinárodní (spole č ná v ě tšin ě kulturních národ ů – bible, biologie, televizor, doktor e) nespisovná e) nespisovná – špunt, kšeft, flaška zdomácn ě lá zdomácn ě lá (cizí p ů vod si u ž neuv ě domujeme) – škola, víno, jablko, závoj

3 Odkud byla slova p ř ejata: z n ě m č iny – barva, rychtá ř, puška z francouzštiny – pá ž e, markýz, turnaj, ž ampión, bujón, ž elé, in ž enýr, bi ž uterie, parfém, kostým, šanson, fejeton z italštiny – konto, banka, kvinteto, pianissimo z angli č tiny – šek, byznys, tenis, gól, fotbal, d ž entlmen, tramp, hardware, d ž ez, hit, svetr

4 Odkud byla slova p ř ejata: z ř ecko-latinské slovní zásoby – kostel, telefon, fyzika z ma ď arštiny – guláš, husar, č ardáš z jiných jazyk ů – otoman (arab.), rý ž e (indic.), py ž amo (pers.), ke č up ( č ína)

5 Odkud byla slova p ř ejata: Ze slovanských jazyk ů z ruštiny – bohatýr, č aj, samovar, kolchoz, p ě tiletka, brigáda, dru ž ba z polštiny – sv ěž í, tklivý, chmura z chorvatštiny - junák

6 P ř í č iny p ř ejímání  rychlý rozvoj spole č nosti, v ě dy, techniky -> nutnost pojmenovat nové jevy – privatizace, aliance, video, lídr i leader, meningokok  cizích slov se pou ž ívá tam, kde chybí č eská náhrada – televize, telefon, laser, chemie, penicilin aj.

7 P ř í č iny p ř ejímání  mezinárodní srozumitelnost – zvl. ve v ě d ě, technice, kultu ř e (jednozna č nost vyjád ř ení, naopak nevhodnost dvojího pojmenování)  naopak nesrozumitelnost (nap ř. nep ř íznivá léka ř ská diagnóza)  n ě kdy je cizí slovo b ěž n ě jší ne ž č eská varianta  abstraktní – odta ž itý, infarkt – záha ť, tuberkulóza - souchotiny

8 P ř í č iny p ř ejímání  cizí výraz zmír ň uje nep ř íjemné nebo trapné pocity  korpulentní, obézní – tlustý, debilní – prostoduchý  snadné tvo ř ení odvozenin  centrum – centrála, centralizovat, centralizace, centraliza č ní, centralistický, centrický, centrovat atd.

9 Zásady pou ž ívání cizích slov  pot ř ebnost -> obohacení jazyka  mezinárodní srozumitelnost  ú č elnost  není vhodné opakovat tá ž slova, lze vyu ž ít synonym (kredit-úv ě r, transport-doprava)  pro zd ů razn ě ní, zesílení významu – spojením slov významov ě blízkých (naprosto a absolutn ě ) zvl. v publicistice

10 Zásady pou ž ívání cizích slov  nep ř et ěž ovat projev p ř emírou cizích slov na úkor srozumitelnosti  pou ž ívat slov v p ř eném významu a se znalostí jejich významu, nap ř. nezam ěň ovat:  efektní – okázalý, p ů sobivý X efektní – ú č inný  bibliograf – knihopisec X bibliofil – sb ě ratel vzácných tisk ů, knihomil  kvalifikace – zp ů sobilost, schopnost X kvalifikace – hodnocení, známkování

11 Psaní slov p ř ejatých p ů vodní pravopis: abbé, watt, wolfram, revue, adagio aj. po č ešt ě ný pravopis: aféra, prézens, rentgen, kvinta, tramvaj, hokej, antologie, téma, tematický, teze, adresa, glosa, komise, pudink aj., ale jazz i d ž es, makeup i mejkap

12 Psaní slov p ř ejatých s z s a z: kde se vyslovuje s jako z, píšeme z: analýza, bur ž oazie, dezerce, iluze, organizace, próza, poezie, gymnázium kurs i kurz, puls i pulz, realismus i realizmus, diskuse i diskuze, renesance i renezance

13 Psaní slov p ř ejatých ozna č ení délky: délka tam, kde se vyslovuje: akvárium, árie, oáza, pól, rádio, téma, sérum, filé, terén, kariéra, etamín, anga ž má, repertoár, celulóza, dialýza aj. obojí: acetyle/én, benzi/ín, penicili/ín, pasi/ívum, leuke/émie, bi ž ute/érie, citro/ón, milio/ón, vago/ón, seto/óna, ortope/édie krátké –ura: bro ž ura, korektura, literatura - una: laguna, tribuna

14 Výslovnost cizích slov o zdomácn ě lá po č ešt ě ná slova vyslovujeme tak, jak se píší: o hokej, teorie, rentgen, analýza, schéma o cizí slova psaná p ů vodním pravopisem vyslovujeme obvykle jako nezdomácn ě lá: adagio o pozor na nespisovnou výslovnost k nebo g ve slovech o motocykl, demokracie, dekret, lokál, aj., ale plakát, inkoust, akát, má dvojí výslovnost

15 Výslovnost cizích slov o cizí jména vlastní (osobní, zem ě pisná) vyslovujeme podle výslovnosti cizího jazyka o Viktor Hugo, Jean Jacques Rousseau, New York o nejnov ě jší pravidla pravopisu uvád ě jí v ř ad ě slov dvojí psaní, tedy i č asto dvojí výslovnost, nap ř. : o diskuse i diskuze, disertace i dizertace, renesance i renezance, resort i rezort, pasivum i pasívum

16 Sklo ň ování substantiv cizího p ů vodu  sklo ň ování v zásad ě jako domácí slova (p ř izp ů sobení) podle zakon č ení (-> vzory)  komik, Pasteur (pán); Alois – 2. sg. Aloise i Aloisa (i vzor mu ž )  jména na –a, -e, (pomno ž ná na –y, -e) podle:  ž ena - lyrika, Varšava, Atény, nebo  r ůž e - diskuse, televize, Asie

17 Sklo ň ování substantiv cizího p ů vodu  jména na -o (m ě sto) – Oslo, Tokio, auto, video  jména na –e (Dante) se sklo ň uje dále bez koncovky –e podle pán 2.p. Danta (i Danteho), Schulze nebo mu ž (2.p. Dumase)  jména na –er, -el: bu ď –e z ů stává Gebauer – Gebauera, nebo se vynechává Winter – Wintra, nebo obojí: Wolkera i Wolkra

18 Sklo ň ování substantiv cizího p ů vodu  jména slovanská na –i, -oj, -ij jako mladý: Tolstoj – Tolstého, Tolstému …  jména na –ó, -ö, -ú podle pán: Rousseau - Rousseau –a  jména na –i, -y – koncovky zájmen Verdi – Verdiho, Verdimu …

19 Jména ř eckého a latinského p ů vodu  a) prvky originálního sklo ň ování: Zeus – Dia, Diovi, Jupiter – Jova, Jovovi (jako planeta jen 2.p. Jupitera); Atlantis – Atlantidy, Paris – Parida/Parise, Tigris – Tigridu; Cicero – Cicerona, Nero – Nerona (pes Nero – Nera); Anakreón – Anakreóna, sfinx – sfingy; drama – dramatu, kóma – kómatu, panoráma – panorámatu i panoramatu/nesklonné panoráma

20 Jména ř eckého a latinského p ů vodu  b) léka ř ské a jiné odborné termíny:  hepatitis (zán ě t jater) – hepatitidy; anion – aniontu, prézens – prézentu, pronomen – pl. pronomina  c) jména na –us, -os, -es, -um, -on – koncovky ke kmeni (odsun nominativních koncovek)  Kosmos – kosmu, gymnázium – gymnázia,

21 Jména ř eckého a latinského p ů vodu  d) jména na –eum, -ium, -uum podle m ě sto, n ě které tvary podle mo ř e:  muzeum, 2.pl. muzeí, 3. muzeím, 7. muzei  e) vlastní jména ž enská – vzor ž ena: Ester – Estery  f) jména na –ea, -ua – podle ž ena i r ůž e

22 Jména ř eckého a latinského p ů vodu  g) jména nesklonná: abbé, atašé; lady, rallye, revue, reuma, kupé, anga ž má, aloe, finále, froté, kombiné, alibi, derby aj.  Vlastní jména: Lori, Marylin, Iris aj.

23 Doplňte chybějící písmena v cizích slovech akust_ka, exkur_e, b_bliograf_e, pre_ident, b_znys, arch_v, d_splej,kur_, ox_dace, h_erogl_f, drog_r_e, ir_tovat, marketin_, pedik_ra

24 Doplňte chybějící písmena v cizích slovech: Řešení akustika, exkurze i exkurse, bibliografie, prezident i president, byznys, archiv i archív, displej,kurz i kurs, oxidace, hieroglyf, drogerie i drogérie, iritovat, marketing i marketink, pedikúra

25 Napište český význam těchto slov historik pozitivní bilaterální automaticky deprese konkurz sociální realizovat evidentní iluze klient interview

26 Napište český význam těchto slov: Řešení historik pozitivní bilaterální automaticky deprese konkurz sociální realizovat evidentní iluze klient interview dějepisec kladný oboustranný samočinně sklíčenost soutěž společenský uskutečnit zřejmý zdání zákazník rozhovor

27 Přejímání slov mezinárodních a z cizích jazyků 7. ročník ZŠ Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional Marie Sochrová; Český jazyk a literatura; nakladatelství Fragment 2004; str. 18, 23, 33, 34, 40 Eva Hošková a kol.; Český jazyk 7 pro ZŠ; SPN Praha 2008 Autor: Mgr. Květa Jeníčková ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)


Stáhnout ppt "Přejímání slov mezinárodních a z cizích jazyků Český jazyk 7. ročník ZŠ Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj."

Podobné prezentace


Reklamy Google