Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Východiska pro nový model administrace a plateb, projekty absorpční kapacity ve Zlínském kraji“ Libor Lukáš Statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Východiska pro nový model administrace a plateb, projekty absorpční kapacity ve Zlínském kraji“ Libor Lukáš Statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje."— Transkript prezentace:

1 „Východiska pro nový model administrace a plateb, projekty absorpční kapacity ve Zlínském kraji“ Libor Lukáš Statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje KONFERENCE ROP STŘEDNÍ MORAVA ROP: finance pro váš investiční záměr 1 8. 9. 2009 Zlín

2 PREZENTOVANÉ OBLASTI 1.ROP – aktuální informace o čerpání prostředků 2.Optimalizace čerpání prostředků ROP a další podpůrné nástroje 3.Příklady projektů absorpční kapacity Zlínského kraje – např. Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji 2

3 Počet projektůVýše dotace z ROP 1.1 Regionální dopravní infrastruktura21718,52 mil. Kč 1.2 Veřejná doprava482,96 mil. Kč 1.3 Bezmotorová doprava16356,88 mil. Kč 2.1 Rozvoj regionálních center1449,00 mil. Kč 2.2 Rozvoj měst22507,89 mil. Kč 2.3 Rozvoj venkova59529,22 mil. Kč 2.4 Podpora podnikání639,15 mil. Kč 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu11229,39 mil. Kč 3.2 Veřejná infrastruktura a služby6102,04 mil. Kč 3.3 Podnikatelská infrastruktura a služby34654,50 mil. Kč 3.4 Propagace a řízení454,24 mil. Kč 4.2. Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu 117,62 mil. Kč CELKEM1853 741,41 mil. Kč 1. ROP – AKTUÁLNÍ INFORMACE O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ (za ZK) 3

4 2. PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM VÝZEV ROP – alokace pro NUTS II 4 OBLAST PODPORYCelková alokace (Mil. Kč) 1.1.1 Silnice II. a III. třídy1 486 1.2.1 Rozvoj integrovaného dopravního systému, přestupní terminály a zastávky417 1.2.3 Obnova drážních vozidel - trolejbusy a tramvaje642 1.2.4 - Obnova vozidel v systému veřejné dopravy181 2.2.1 - Fyzická revitalizace území254 2.2.2 Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb275 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání376 2.2.5 Infrastruktura pro rozvoj volnočasových aktivit375 2.2.6 Rozvoj krizové infrastruktury146 2.2.9 Integrované projekty ve městech nad 5000 obyvatel200 2.2.10 Integrované projekty rozvoje zón500 2.3.1 - Fyzická revitalizace území248 2.3.2 - Sociální infrastruktura525 2.3.3 Integrované projekty na venkově60 2.4. Podpora podnikání121 3.1 IPRÚ H. Vsacko, Luhačovicko, Rožnovsko - veřejný sektor134 3.2 Veřejná infrastruktura a služby422 3.3.1 IPRÚ H. Vsacko, Luhačovicko, Rožnovsko – podnikatelský sektor170 3.3.2 Podnikatelská infrastruktura a služby na území def. oblastí podpory 3.2278 3.3.3 Výstavba či modernizace aquaparků, golfových hřišť, výstavišť, kongresových a informačních center 254

5  Úřad Regionální rady provedl v 1. pololetí tohoto roku analýzu všech dosud vyhlášených a administrovaných výzev  Východiskem pro návrh nového modelu administrace jsou zkušenosti získané z první fáze realizace programu, nově je uplatněn dvoukolový systém předkládání projektů  Hlavním cílem je snížení administrativní i finanční zátěže žadatele v první etapě hodnocení a posouzení potřebnosti projektu v závislosti na strategických rozvojových cílech krajů (např. PRÚOZK)  V dalších etapách je umožněna žadateli aktivnější komunikace s ÚRR a tím by mělo být docíleno snížení chybovosti a podpoření kvalitních projektových záměrů  V zaměření strategie výzvy, podporovatelných aktivitách a nezbytných podmínkách pro realizaci projektů se budou promítat východiska a záměry obou krajů, tedy strategické potřeby samospráv 2. OPTIMALIZACE ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ ROP A DALŠÍ PODPŮRNÉ NÁSTROJE (1) 5

6 VÝZVY PRO NOVÉ PROGRAMOVÉ ZAMĚŘENÍ  V rámci výzvy je potřeba specifikovat „potřebnost“ projektů na základě stávajících vnitřních a vnějších faktorů působících na jednotlivé oblasti intervence  Výzva musí také reflektovat princip vyváženého rozvoje území, kde vlivem intervencí programu nesmí vznikat uvnitř území nové disparity  Výzva musí reflektovat aktuální potřeby jednotlivých krajů, které jsou definovány např. v odvětvových koncepcích a směřují k rozvoji obou krajů 2. OPTIMALIZACE ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ ROP A DALŠÍ PODPŮRNÉ NÁSTROJE (2) 6

7 Schéma nového modelu hodnocení projektů  Vyhlášení výzvy  Projektová žádost - Benefit, marketingová analýza (potřebnost, relevantnost a přínosy projektu), investiční záměr (technický popis a kalkulace), základní část analýzy socioekonomických přínosů, finanční a ekonomická analýza  Předběžné schválení projektové žádosti k dopracování  Dopracování projektové žádosti – Ekonomika, personální a organizační zajištění, soulad s legislativou EU, popis řešení, položkový rozpočet, udržitelnost, harmonogram atd. (projekt nemůže být zásadně měněn)  Schválení dopracované projektové žádosti  Podpis smlouvy 1. fáze 2. fáze 3. fáze 2. OPTIMALIZACE ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ ROP A DALŠÍ PODPŮRNÉ NÁSTROJE (3) 7  

8 Nový nástroj financování projektů – program „PODPORA EU“  Krátkodobé úvěry se zvýhodněnou úrokovou sazbou, poskytované subjektům realizujícím projekt spolufinancovaný z prostředků EU (ROP Střední Morava, OP Přeshraniční spolupráce ČR-SR) za účelem překlenutí období mezi schválením projektu a vyplacením dotace na jeho realizaci  Poskytovatel úvěru:Regionální podpůrný zdroj s.r.o. (www.rpz- zlin.cz)www.rpz-  Cílová skupina:obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované krajem/obcí, podnikatelské subjekty  Finanční objem programu:350 mil. Kč  Limit výše úvěru:do 100% výše dotace projektu  Splatnost úvěru:3 roky (projekty schválené po roce 2010) 4 roky (projekty schválené do konce r. 2010)  Vyhlášení programu:1. září 2009 2. OPTIMALIZACE ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ ROP A DALŠÍ PODPŮRNÉ NÁSTROJE (9) 8

9 NOVÝ SYSTÉM PROPLÁCENÍ DOTACÍ: 2. OPTIMALIZACE ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ ROP A DALŠÍ PODPŮRNÉ NÁSTROJE (10) 9 NOVÝ MODEL  Nevyžaduje ze strany příjemce úhradu dopředu před předložením žádosti o platbu  „Ušetří“ příjemcům u nově vyhlašovaných výzev náklady na předfinancování výdajů projektu  Příjemce uhradí pouze svůj podíl platby na tzv. „vázaný účet“ u banky  RR po kontrole náležitostí žádosti převede zbývající podíl dotace  úhrada 100% přímo dodavateli  Nutnost prodloužení doby splatnosti faktur  Nutnost založení „vázaného účtu“ u banky  2 způsoby plateb1.projekt s dotací do 10 mil. Kč žádost o platbu min. 3,5 mil. Kč 2.projekt s dotací od 10 mil. Kčžádost o platbu min. 7,5 mil. Kč STARÝ MODEL  Průběžně propláceny příjemcem skutečně uhrazené způsobilé výdaje  Min. výše platby 300 tis.Kč  Max. 4x ročně Příjemce bude moci podat max. 4 platby ročně, ale vždy jen buď typu „starého“ nebo „nového“ modelu.

10 Návrh procesního postupu platby přes vázaný účet: 2. OPTIMALIZACE ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ ROP A DALŠÍ PODPŮRNÉ NÁSTROJE (11) 10 DodavatelÚRRPříjemceBanka (vázaný účet) Vystaví a odešle fakturu příjemci Odsouhlasí fakturu a předá ji na URR s žádostí o proplacení Zaeviduje a referent OKP zkontroluje fakturu OKP zkontroluje a zpracuje rozpad financování Referent OKP předá příjemci odsouhlasenou platbu s potvrzením rozpadu financování Příjemce vystaví příkaz k úhradě na celkovou částku faktury s uvedeným rozpadem financování a převede na vázaný účet svou část spolufinancování dle schváleného rozpadu financování Příjemce předá OKP příkaz k úhradě k potvrzení ÚRR dá souhlas s převodem části financované z ROP Banka provede kontrolu přijaté platby od příjemce i souhlasu ÚRR s převodem z vázaného účtu – a v tomto případě provede úhradu platebního příkazu dodavateli Příjemce současně provede úhradu svého podílu na vázaný účet FO bude elektronicky sledo- vat týdenní pohyby na váza- ných účtech ve vztahu ke kontrole uskutečnění výdajů Přijme platbu D1 D2 P1Ú1 Ú2 Ú3 P2 P3.1 P3.2 Ú4B1 Vysvětlivky: ÚRR – Úřad regionální rady OKP – odbor kontroly a plateb ÚRR FO – finanční odbor ÚRR Dodavatel – subjekt, který je pro příjemce dodavatelem prací a služeb v rámci aktivit, schválených v projektu

11 Výhody pro příjemce: U nového systému není nutné provést úhradu dopředu před předložením žádosti o platbu (úspora spojená s předfinancováním) Měl by vést ke koncentraci plateb a tím ke snížení administrativní náročnosti u příjemce i poskytovatele Příjemce může využít dnešní typ plateb anebo nový systém Nevýhody pro příjemce: Bude nutné zřídit účet u banky, která bude mít smlouvu s Regionální radou 2. OPTIMALIZACE ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ ROP A DALŠÍ PODPŮRNÉ NÁSTROJE (12) 11

12 Základní informace ■Celkové způsobilé výdaje projektu: 19.580.100,- Kč ■Celková výše dotace: 17.622.090,- Kč ■Období realizace: 1.4.2008 – 30.6. 2010 ■Aktivity projektu: č.1)pořádání kurzů, seminářů, školení, workshopy č.2)vydávání brožur, publikací a dokumentů č.3)propagační aktivity č.4)aktivity koncepčního charakteru č.5)informovanost a poradenství obcím - „servisní pracovníci“ 3. PROJEKT: Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 – 2013 I. etapa (1) 12

13 CÍLE PROJETKU ■zvýšení informovanosti, získávání vědomostí, dovedností a odborné praxe potřebné pro úspěšnou realizaci jak projektů, tak celého programu ROP SM  podpora absorpční kapacity, tj. schopnost subjektů v regionu předložit a realizovat projekty v rámci daného operačního programu ■podpora strategického plánování (např. tvorba strategických dokumentů)  Ovlivnění celkového hospodářského růstu regionu 3. PROJEKT: Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 – 2013 I. etapa (2) 13

14 PŘÍNOSY PRO ZLÍNSKÝ KRAJ 1)Informovanost a poradenství na úrovni obcí - „servisní pracovníci“ ■4 „servisní pracovníci“ – zaměstnanci Odboru strategického rozvoje kraje ■Poskytování metodické a poradenské pomoci při přípravě projektových záměrů a především vlastní realizaci projektů: – kompletace povinných příloh před podpisem smlouvy – monitorovací hlášení/zprávy, žádosti o platbu – veřejné zakázky – čerpání rozpočtu – sledování způsobilosti výdajů – naplňování monitorovacích indikátorů, výsledků a výstupů projektů ■Servisní pracovníci zajišťují servis pro 25 projektů 3. PROJEKT: Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 – 2013 I. etapa (3) 14

15 PŘÍNOSY PRO ZLÍNSKÝ KRAJ 2)Vzdělávací aktivity ve vazbě na předkládání a realizaci projektů ROP pro všechny cílové skupiny ■kurzy, semináře, školení, workshopy, publikace 3)Koncepční a rozvojové dokumenty s vazbou na úpravy programu a specifikace výzev v zájmu koncentrace na rozvojové cíle kraje a dosahování synergických efektů ■„Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji“ ■„Integrovaný projekt regenerace lokality Zlínských filmových ateliérů“ ■„Strategie revitalizace dostihového areálu ve Slušovicích" ■„ Strategie rozvoje venkova“ ■„Využití potenciálu památek UNESCO v Kroměříži“ ■„Využití potenciálu národní kulturní památky Velehrad“ 3. PROJEKT: Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 – 2013 I. etapa (4) 15

16 3. STRATEGIE VYUŽITÍ BROWNFIELDS VE ZLÍNSKÉM KRAJI (1)  Zpracována v rámci první etapy projektu „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje v období 2007-2013“  Určena především pro obce a další orgány veřejné správy, vlastníky pozemků, investory, aktéry z řad odborníků a podnikatelů, působících v oblasti brownfields, resp. v oblasti rozvoje Zlínského kraje  Navazuje na stávající rozvojové dokumenty Zlínského kraje, především na Strategii rozvoje Zlínského kraje v období 2008-2020 a Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje – Zlínský kraj má zájem:  napomáhat revitalizaci starých nevyužívaných, resp. málo využívaných kapacit, po průmyslové, resp. zemědělské činnosti  zvyšovat povědomí o problematice regenerace brownfields, zapojení municipalit do otázky řešení regenerace brownfields  zvýšit zájem investorů o znovuvyužití brownfields  vytvořit ucelený přehled o investičních příležitostech – databáze brownfields 16

17 3. STRATEGIE VYUŽITÍ BROWNFIELDS VE ZLÍNSKÉM KRAJI (2) – AKČNÍ PLÁN - AKTIVITY DO BUDOUCNA  DATABÁZE BROWNFIELDS (interaktivní, s údaji o každé lokalitě na portálu Zlínského kraje, pravidelně aktualizovaná)  Poradenský, metodický a asistenční servis pro vlastníky lokalit brownfields na odboru strategického rozvoje kraje, včetně vyhledávání možných zdrojů financování  Katalog lokalit brownfields využívaný na veletrzích investičních příležitostí, informační letáky, tiskové zprávy  Podpora předprojektové přípravy formou podprogramu v souladu s pravidly pro poskytování podpory z rozpočtu Zlínského kraje (návrh již pro rok 2010)  Kraj + projektoví manažeři – pomoc projektovým záměrům ROP Zpracovanou Strategii využití brownfields ve Zlínském kraji (analytickou i návrhovou část) naleznete na následujících odkazech:  www.kr-zlinsky.cz / Koncepce Zlínského kraje www.kr-zlinsky.cz - http://abskap.kr-zlinsky.cz / Aktivity koncepčního charakteru / Zpracované strategické dokumentyhttp://abskap.kr-zlinsky.cz 17

18 Tomáš Baťa „Kdo chce pomoci sobě a jiným, musí opustit dobré, aby vybojoval lepší. Nesmí držet vrabce v hrsti jen proto, že je lepší než holub na střeše. Bez odvahy ke změně není zlepšení, není blahobytu.“ 20. léta minulého století 18

19 Libor Lukáš Statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje libor.lukas@kr-zlinsky.cz DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST! 19


Stáhnout ppt "„Východiska pro nový model administrace a plateb, projekty absorpční kapacity ve Zlínském kraji“ Libor Lukáš Statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje."

Podobné prezentace


Reklamy Google