Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systém psychosociální intervenční služby (SPIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systém psychosociální intervenční služby (SPIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina."— Transkript prezentace:

1 Systém psychosociální intervenční služby (SPIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina

2 První psychická pomoc Podpora osobám zasaženým mimořádnou událostí, často poskytovaná bezprostředně po jejím vzniku Na její realizaci se mohou podílet laici či vyškolení dobrovolníci (peeři), zasahující složky IZS apod. V případě potřeby by na první psychickou pomoc měly navazovat další formy péče jako jsou psychosociální péče, krizová intervence, ambulatní zvládání traumatických zážitků, stacionární péče apod.

3 PRVNÍ PSYCHICKÁ POMOC Může být směrovaná:, tj. na péči (podporu, pomoc, službu) vně organizace, tj. na péči (podporu, pomoc, službu) lidem a obcím zasaženým mimořádnou událostí lidem a obcím zasaženým mimořádnou událostí Na jejím poskytování se velkou měrou podílejí neziskové a dobrovolnické organizace. a dobrovolnické organizace.. na péči o duševní zdraví záchranáře vycházející z CISM či podobných přístupů. do organizace, tj. na péči o duševní zdraví záchranáře vycházející z CISM či podobných přístupů.

4 Critical Incident Stres Management (CISM) Soubor opatření, který se týká řízení a zvládání stresu Soubor opatření, který se týká řízení a zvládání stresu před, při a po událostech mimořádného charakteru před, při a po událostech mimořádného charakteru k udržení duševního zdraví záchranářů v souvislosti k udržení duševního zdraví záchranářů v souvislosti s výkonem profese. s výkonem profese. Systém zahrnuje opatření pro zvládání stresu Systém zahrnuje opatření pro zvládání stresu mimořádných událostí při přípravě na událost mimořádných událostí při přípravě na událost (vzdělávání, školení, životní styl), v jejím průběhu (první (vzdělávání, školení, životní styl), v jejím průběhu (první psychologická a psychosociální pomoc na místě události) psychologická a psychosociální pomoc na místě události) a v době vyrovnáváni se s jejími následky a v době vyrovnáváni se s jejími následky Jde především o podporu záchranářů formou strukturovaných setkání, následné péče o jejich rodiny Jde především o podporu záchranářů formou strukturovaných setkání, následné péče o jejich rodiny apod. apod. Vychází z něj PIS (psychosociální intervenční služba) – Vychází z něj PIS (psychosociální intervenční služba) – využívá se, k těmto účelům, v ČR – viz. dále využívá se, k těmto účelům, v ČR – viz. dále

5 Co se traduje? Mýty o záchranářích - - vždy musím být silný - projevit emoce je slabost - nechat si pomoci znamená selhat - já pomoc nepotřebuji, protože jsem pomáhající - na trauma bych měl co nejdříve zapomenout A skutečnost??? Reálná rizika - faktory kumulovaný stres, faktor bezmoci, vlastní ohrožení A dopady hrozící burn out, riziko profes. selhání, výskyt rozličných závislostí, posttraumatické jevy, psychosomatické obtíže

6 REALITA ?!? Dle výzkumů (Šeblová, Kebza 2004 -2007) Symptomy syndromu profesního vyhoření u celého souboru ZZS - u 15% respondentů počínající projevy - u 3% dotazovaných již rozvinutý burn out = cca každý pátý zkoumaný záchranář !!!

7 PROČ psychosociální péče ve zdravotnictví Podpora při zvládání psychické zátěže, které jsou Podpora při zvládání psychické zátěže, které jsou zaměstnanci ve zdravotnictví vystaveni zaměstnanci ve zdravotnictví vystaveni Péče po nadlimitní zátěži Péče po nadlimitní zátěži Snížení rizika profesního selhání Snížení rizika profesního selhání Prevence vzniku posttraumatického syndromu Prevence vzniku posttraumatického syndromu Snížení rizika syndromu profesního vyhoření Snížení rizika syndromu profesního vyhoření Výuková činnost Výuková činnost

8 Za krizi považujeme Událost, která a) narušila jedincovu psychickou a) narušila jedincovu psychickou rovnováhu rovnováhu b) selhávají dosud užitečné zvládací b) selhávají dosud užitečné zvládací mechanismy mechanismy c) jedinec jeví známky dysstresu c) jedinec jeví známky dysstresu a významného zhoršení a významného zhoršení

9 Příklady kritických událostí záchranářů smrt při výkonu služby smrt při výkonu služby vážné zranění záchranáře vážné zranění záchranáře sebevražda záchranáře sebevražda záchranáře vážné opakované nehody vážné opakované nehody traumatická smrt dítěte traumatická smrt dítěte vážné zranění dítěte vážné zranění dítěte události s nadměrným zájmem médií události s nadměrným zájmem médií účastník nehody znal oběť účastník nehody znal oběť jakákoli událost, která má příliš silný dopad jakákoli událost, která má příliš silný dopad

10 Psychosociální intervenční služba (PIS) vychází z CISM = Critical Incident Stress Management je zacházení se stresem v kritických PIS je zacházení se stresem v kritickýchsituacích Jde o program: specifického souboru opatření a metod, určených pro konkrétní skupinu osob.

11 PIS znamená Diskuze Diskuze Proces Proces Podpora Podpora Setkání Setkání Vzdělávání Vzdělávání PIS NENÍ Terapie Terapie Psychoterapie Psychoterapie Psychologická léčba Psychologická léčba

12 Psychosociální intervenční služba (PIS) Používané typy a metody intervence Intervence individuální (forma rozhovoru) skupinová (metody: debrifing, defusing, demobilizace) Výuka v poskytování intervence probíhá na: Akreditovaná pracoviště, certifikované kurzy, výcviky

13 defusing (zklidnění) demobilizace demobilizacedebriefing časování do 8 hodin hned do 72 hodin cíle Zmírnění dopadu, obnova, zmírnění emocionální zátěže,zmapování skupiny, zhodnocení potřeby debriefingu Snížení stresu s spojeného s katastrofou Zahájení obnovy sil personálu Zmírnění stresové reakce Zrychlení obnovy sil trvání Do 1 hodiny 1O min. hovoru, 20 min. jídlo a odpočinek 2-3 hodiny částiÚvod,explorace,in-formace Informace o stresu, relaxace, výživa 7 fází tým Vycvičení peeři nebo duchovní Vycvičení ODZ, peeři, duchovní Vysvičení ODZ, peeři, duchovní

14 PIS Má zejména preventivní charakter Má zejména preventivní charakter Napomáhá vytvoření odolnosti proti psychické zátěži Napomáhá vytvoření odolnosti proti psychické zátěži Vede k pochopení reakce na krizovou událost Vede k pochopení reakce na krizovou událost Normalizuje stresovou reakci Normalizuje stresovou reakci Pomáhá obnovit normální úroveň fungování jedince Pomáhá obnovit normální úroveň fungování jedince Učí vhodné způsoby adaptace na stres a psychickou Učí vhodné způsoby adaptace na stres a psychickou zátěž zátěž

15 Zásady poskytování PIS (žádné záznamy, hlášení managementu) Mlčenlivost (žádné záznamy, hlášení managementu) Bezpečí (vhodné místo a čas) Dobrý dosah (týmová záležitost, více peerů) Pružnost (přizpůsobení potřebám uživatelů)

16 PIS Kdo PIS poskytuje? Tým, který poskytuje PIS tvoří: Peeři – základní a nejdůležitější rovina Peeři – základní a nejdůležitější rovina (důvěra, prostorová blízkost, orientace v organizaci) Odborník na duševní zdraví Odborník na duševní zdraví Koordinátor Koordinátor V týmu není přímo účasten: Odborný garant Odborný garant

17 PEER je osoba vyškolená pro první psychickou pomoc kolegům v rezortu zdravotnictví peerem může být záchranář, lékař, krizový manager aj. je nenahraditelnou součástí týmů PIS zjišťuje potřebnost “debriefingu“, “defusingu” kontaktuje koordinátora - v případě potřebnosti tohoto typu péče provádí “defusing” - sám (zkušený peer) či pod vedením odborníka na duševní zdraví pomáhá při vzdělávacích činnostech peer splňuje potřebné vzdělání absolvováním certifikovaného výcviku v rámci NCO NZO Brno, kurzu CISM či na základě již proběhlého peer výcviku v rámci HZS.

18 Odborník na duševní zdraví Je vycvičený psycholog nebo psychiatr Je vycvičený psycholog nebo psychiatr Je vedoucím týmu Je vedoucím týmu Podílí se na vzdělávání týmu Podílí se na vzdělávání týmu Podílí se na určování konkrétní podoby péče Podílí se na určování konkrétní podoby péče Zajišťuje případnou následnou péči Zajišťuje případnou následnou péči Poskytuje psychologickou podporu Poskytuje psychologickou podporu

19 Krajský koordinátor je jmenován MZ ČR je jmenován MZ ČR přebírá pokyny a závěry z jednání odborných pracovních skupin přebírá pokyny a závěry z jednání odborných pracovních skupin rozpracovává výstupy pro svoji činnost a činnost peerů rozpracovává výstupy pro svoji činnost a činnost peerů na území kraje, na území kraje, propaguje systém PIS a jeho využití v rezortu zdravotnictví propaguje systém PIS a jeho využití v rezortu zdravotnictví monitoruje potřebnost systému PIS v rámci kraje, monitoruje potřebnost systému PIS v rámci kraje, předávává obecné informace o poskytnuté péči předávává obecné informace o poskytnuté péči na MZ ČR dle dohodnutých požadavků na MZ ČR dle dohodnutých požadavků spolupracuje s krajskými koordinátory v jiných krajích spolupracuje s krajskými koordinátory v jiných krajích plánuje, koordinuje a zabezpečuje vlastní realizaci plánuje, koordinuje a zabezpečuje vlastní realizaci systému PIS s přednostním využitím peerů vlastního systému PIS s přednostním využitím peerů vlastního kraje kraje

20 Odborný garant Garantuje fungování systému z odborného hlediska Poskytuje supervizi Podílí se na průběžném vzdělávání členů systému PIS Podporuje prezentování systému na veřejnosti Může být nápomocen při výběru členů týmu Nabízí klinickou podporu/programové vedení

21 SPIS – obecné informace   Cíl: Vytvořit systém psychosociální podpory v resortu zdravotnictví   Kdo připravuje: Ministerstvo zdravotnictví ČR, odbor krizové připravenosti Odborná pracovní skupina pro řešení a udržitelnost SPIS - aktuálně řeší PIS pro zdravotníky a to zejména v urgentních oborech = „péče dovnitř“   Komu: Zdravotníci poskytující zejména neodkladnou zdravotní péči   Potřebné: Vyškolit dostatečné množství použitelných peerů a odborníků na duševní zdraví v systému CISM

22 Struktura SPISu Odborný „think - thank“: Odborná pracovní skupina MZ Odborná pracovní skupina MZ Odborní garanti – odborné skupiny urgentní Odborní garanti – odborné skupiny urgentní medicíny a medicíny katastrof medicíny a medicíny katastrof Koordinace – státní a mezinárodní: FN Brno Bohunice FN Brno Bohunice – Středisko medicíny katastrof – Středisko medicíny katastrof Koordinace – krajská úroveň: krajští koordinátoři krajští koordinátoři Intervenční týmy: odborníci na duševní zdraví odborníci na duševní zdraví s výcvikem v krizové intervenci s výcvikem v krizové intervenci peeři peeři Spolupráce s týmy vně systému: intervenční týmy IZS intervenční týmy IZS stát kraj terén

23 Zavádění SPISu Zatím nelze centrálně, proto v rámci jednotlivých krajů. Cesty:   Doporučení MZ ČR   Management ZZ a ZZS   Odborové organizace   Krajské úřad - odbory pro zdravotnictví   Profesní organizace (Komora záchranářů, Společnost urgentní medicíny)   Osvěta v organizacích (letáky, prezentace…)

24 SPIS x praxe - současnost  Zdravotnická zařízení ???  Záchranné služby - různá situace v jednotlivých krajích - ucelenější systémy péče vidíme v: ZZS HMP, ÚSZS SK, MSK ZZS HMP, ÚSZS SK, MSK - nějaké aktivity zaznamenáváme v: ZZS ZK, JČK, PK + …? ZZS ZK, JČK, PK + …?

25 Dostupnost SPIS – kde jsme dnes? Dokumenty: zákon o ZZS – určité vize v připravované zákonné normě zákon o ZZS – určité vize v připravované zákonné normě metodické dokumenty MZ metodické dokumenty MZ smlouva s WHO – SPIS jako smluvní „produkt“ smlouva s WHO – SPIS jako smluvní „produkt“ Kontakty: webové stránky webové stránky telefonický kontakt na krajského koordinátora telefonický kontakt na krajského koordinátora přímý kontakt na peera přímý kontakt na peera Požadavek: prostřednictvím zasaženého jednotlivce prostřednictvím zasaženého jednotlivce prostřednictvím managementu (ve spolupráci s vedoucími prostřednictvím managementu (ve spolupráci s vedoucími zaměstnanci nebo ZOS či tiskovým mluvčím) zaměstnanci nebo ZOS či tiskovým mluvčím)

26 SPIS – kdo spolupracuje? Spolupráce: Asociace ZZS ČR Asociace ZZS ČR Komora záchranářů ČR Komora záchranářů ČR Unie nelékařů ZZS Unie nelékařů ZZS Odborový svaz zdravotnictví Odborový svaz zdravotnictví Společnost pracovního lékařství Společnost pracovního lékařství Zástupci fakultních nemocnic prostřednictvím odborů Zástupci fakultních nemocnic prostřednictvím odborů krizové připravenosti krizové připravenosti Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof Regionální kancelář WHO ČR a SR Regionální kancelář WHO ČR a SR

27 AKTUÁLNÍ STAV v zavádění SPIS   Vzdělávání - akreditovaný kurz – NCO NZO Brno (86 hodin), ZZS HMP - pracovní konference absolventů CISM   Personalistika - aktivní peeři v několika krajích - jmenováni MZ ČR krajští koordinátoři ve všech krajích ČR - problém s psychology - odborní garanti (pro Čechy PhDr. Blanka Čepická, pro Moravu PhDr. Lukáš Humpl   Propagace - letáky, vizitky, kontakty… - informování managementu, zdravotníků - povědomí zdravotníků o existenci PIS

28 Aktuální stav v ZZS KV jmenován krajský koordinátor pro kraj Vysočina (MUDr. Koubková) jmenován krajský koordinátor pro kraj Vysočina (MUDr. Koubková) v ZZS KV proběhl první „debrifing“ – únor 2011 – 17.2. v ZZS KV proběhl první „debrifing“ – únor 2011 – 17.2.

29 Po náročném výjezdu, po autonehodě, po hromadném neštěstí auto umyjeme, uklidíme, opravíme…. Kdo ale „ umyje a opraví “ duši záchranáře????

30 DĚKUJI ZA POZORNOST! kubisova@zzsvysocina.cz


Stáhnout ppt "Systém psychosociální intervenční služby (SPIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina."

Podobné prezentace


Reklamy Google