Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projektové řízení Evropský sociální fond

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projektové řízení Evropský sociální fond"— Transkript prezentace:

1 Projektové řízení Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Projektové řízení Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

2 Vymezení pojmu projekt
„Je to soubor zpravidla velkého počtu dílčích činností, vzájemně podmíněných a realizovatelných v přesně vymezeném pořádku, které směřují ke splnění určeného hlavního úkolu. Jde většinou o složitý soubor dílčích úkol (činností), které na sebe nějak navazují a z nichž mnohé mohou být prováděny souběžně. Soubor činností jako celek představuje obvykle jednorázovou akci a je většinou neopakovatelný.“ (V. Klusoň, 1968) „Projektem se rozumí proces (příprava) sestávající se vzájemně koordinovaných a řízených činností prováděných ve vymezeném časovém období k zabezpečení cílů definovaných ve schváleném programu nebo podprogramu, jehož realizace vyžaduje vypracování projektové dokumentace.“ (L. Čech, 2000) Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

3 Projektové řízení ………projektové řízení je soubor modelů, metod, postupů, nástrojů a technik pro plánování a realizaci složitých projektových úkolů. Problematika projektového řízení zahrnuje především přípravu, samotné řízení a úspěšného dokončení projektu. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

4 Řízení projektového cyklu
Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

5 Projektový cyklus Vhodné zamyslet se nad obsahem projektu:
jasné vymezení účastníků včetně cílové skupiny jasné definování postupů, koordinace aktivit a financování potřebné kapacity a možná rizika monitorovací a hodnotící systém odpovídající ekonomické a finanční analýzy Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

6 Projektový cyklus Základní principy projektového cyklu:
dodržování jednotlivých fází projektového cyklu orientace na zákazníka začlenění aspektů udržitelnosti použití logického rámce integrovaný přístup použití standardní dokumentace Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

7 Projektový cyklus Příprava projektu – možné přístupy: emocionální
pragmatický kombinace Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

8 Projektový cyklus Co je nutné před přípravou projektu zohlednit:
návaznost na programové dokumenty soulad se strategickými dokumenty regionů/sektorů potřebnost projektu přidaná hodnota projektu finanční stránka projektu (co je možné financovat a jaká by byla efektivita vynaložených prostředků) potřebné kapacity možná rizika Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

9 Projektový cyklus Rizika přípravy a realizace projektů:
míra dodržování principu partnerství dlouhodobost strategických projektových záměrů dodržování způsobilosti (uznatelnosti) nákladů nezbytnost pro dosažení cíle projektu náklady, které skutečně vznikly po dni uzavření smlouvy o financování (ovšem i v těchto případech mohou existovat určité výjimky) soulad s příslušnými předpisy EU a národními pravidly pro účetnictví prokazatelnost a doložitelnost originálů účetních dokladů Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

10 Projektový tým X role projektového manažera
Projektový cyklus Koordinace projektu - subjekty: předkladatel projektu partner subdodavatel Projektový tým X role projektového manažera X zadavatel Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

11 „ŘPC Proč?“ Špatné zkušenosti ŘPC nejasný strategický rámec
„dodavatelské“ pojetí projektů nedostatečná analýza situace plánování zaměřeno na aktivity neověřitelné přínosy tlak na výdaje krátkodobá vize nepřesná dokumentace ŘPC sektorový přístup respektování potřeb zákazníka zkvalitnění analýz plánování zaměřeno na cíle ověřitelné přínosy důraz na kvalitu zaměření na udržitelnosti standardizovaná dokumentace RPC/2 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

12 Principy „ŘPC“ Důsledné dodržování sledu jednotlivých fází ŘPC
Orientace na zákazníka Začlenění aspektů udržitelnosti do návrhů projektů Použití logického rámce Integrovaný přístup (spojení cílů projektu s cíli EU, národními a sektorovými cíli RPC/3 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

13 Cíle „ŘPC“ ŘPC spojuje řídící principy, analytické nástroje a techniky a aplikuje je do rozhodovacího procesu s cílem zabezpečit, že projekty jsou: VÝZNAMNÉ, PROVEDITELNÉ UDRŽITELNÉ RPC/4 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

14 Cíle ŘPC „VÝZNAMNOST“ Projekty odpovídají stanoveným prioritám a potřebám příjemců spojení se sektorovými, národními i EU cíli příjemci jsou zapojeni v plánovacím procesu od začátku problémové analýzy jsou důkladné a úplné cíle jsou jasně stanoveny ve smyslu užitku pro cílové skupiny RPC/5 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

15 Cíle ŘPC „PROVEDITELNOST“
Cíle jsou stanoveny realisticky cíle jsou realistické, logické a měřitelné plně se zohledňují rizika, předpoklady a schopnosti financování monitoring je soustředěn na důležité úkoly RPC/6 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

16 Cíle ŘPC „UDRŽITELNOST“
Co nejdelší využití získaných výsledků a efektivní využití vložených prostředků při projektových pracích jsou důsledně zohledněny faktory ovlivňující udržitelnost výsledky hodnocení jsou použity při koncipování dalších projektů RPC/7 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

17 Monitoring projektů Monitoring: systematický a kontinuální sběr a analýza informací a jejich využití pro účinné řízení a rozhodování: analýza cílů projektu sledování postupu realizace projektu sledování naplňování stanovených indikátorů navrhování struktury a obsahu zpráv příprava realizačního plánu pro monitorovací systém RPC/11 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

18 Sledování a hodnocení Významnost (důležitost, závažnost)
Přístup k přípravě projektu a jeho návrhu Účinnost (efektivita) Užitečnost Dopady Udržitelnost Soulad s LR RPC/12 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

19 Základní struktura projektu
1) Název projektu - důležitá výstižná formulace 2) Umístění projektu (místo realizace, popis) 3) Popis projektu 4) Zabezpečení projektu 5) Vliv projektu na životní prostředí 6) Očekávané efekty z realizace projektu Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

20 Základní struktura projektu- popis projektu
3.1. Jednoznačné globální cíle projektu 3.2. Analýza charakterizující problémy, potřeby, činnosti a rizika spojená s realizací projektu 3.3. Soulad s prioritami vyhlášeného programu 3.4. Soulad s regionálními a místními strategiemi 3.5. Kvantifikace krátkodobých a střednědobých specifických cílů: - počet nově vytvořených pracovních míst - zvýšení výdělků v regionu - zlepšení životního prostředí Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

21 Základní struktura projektu – zabezpečení projektu
4.1. Charakteristika partnerů, zodpovědná osoba, kvalifikace příjemců pomoci, koordinace 4.2. Prostředky na realizaci projektu, analýza nákladů a zdrojů finančních prostředků 4.3. Časový postup realizace projektu - etapy 4.4. Finanční plán (etapy, zdroje spolufinancování) Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

22 Práce v týmu = úspěšný projekt
Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

23 …vše záleží na lidech Týmová typologie Pracovní skupina Pseudo-tým
Potenciální tým Reálný tým Vysoce-výkonný tým „Čím více se ve skupině uplatňuje míra týmové práce, tím lépe je schopna naplňovat stanovené požadavky na výstupy, ať už kvalitativní nebo kvantitativní.“ Př. Pro lepší koordinaci tvorby dokumentů je vhodné vytvářet kulaté stoly a více používat současnou výpočetní techniku (dataprojektory při diskusi na dokumenty a plány). Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

24 Týmová typologie Aby vytvořený projektový tým pracoval dobře a efektivně, je nutné dodržovat následující zásady: Zajistit, aby všichni členové týmu dobře rozuměli hlavnímu cíli a specifickým cílům projektu, a znali časové termíny Poskytnout příležitost pro realizaci vlastních názorů všech členů týmu Vytvořit atmosféru důvěry a odhodlání Určit efektivní úvazky členů týmu Být připraven řešit nečekané problémy, analyzovat je a zejména se z nich pro příště poučit (rizika PCM) Průběžně plánovat, koordinovat, monitorovat a kontrolovat Zajistit vhodnou motivaci pracovníků (finance x kariéra apod.) Vysvětlit vztahy mezi zapojenými institucemi Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102


Stáhnout ppt "Projektové řízení Evropský sociální fond"

Podobné prezentace


Reklamy Google