Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Antický Řím CÍSAŘSTVÍ 27 př.n.l. – 476 n.l.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Antický Řím CÍSAŘSTVÍ 27 př.n.l. – 476 n.l."— Transkript prezentace:

1 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Antický Řím CÍSAŘSTVÍ 27 př.n.l. – 476 n.l.

2 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

3 Obsah Juliánsko-claudiovská dynastie Flaviovci Adoptivní císařové Severovci Vojenští císařové Dominát Zánik západořímské říše

4 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Období CÍSAŘSTVÍ 1. PRINCIPÁT Doba: 27 př.n.l. – 284 n.l. Zavedl ho: OCTAVIANUS Augustus 2. DOMINÁT „Dominus et deus“ Doba: 284 – 476 Zavedl ho: DIOKLECIÁN

5 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Rozšiřování římské říše

6 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Juliánsko-claudiovská dynastie

7 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Octavianus AUGUSTUS Vláda: 27 př.n.l. – 14 n.l. Z rodu Juliů Praetoriánská garda 9 n.l. bitva v Teutoburském lese Neměl žádného syna. Nástupcem: Tiberius

8 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

9 TIBERIUS Vláda: 14 – 37 Po matce z rodu Claudiů Často pobýval na Capri Velká protiřímská povstání (Pannonie, Porýní) potlačena.

10 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. CALIGULA Vláda: 37 – 41 Otec Germanicus (synovcem Tita) Krutý a neoblíbený. Zavražděn praetoriány.

11 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. CLAUDIUS Vláda: 41 – 54 Caligulův strýc Zakládá provincie např. Londynium,.. 4 x ženatý: 3. Valerie Messalina 4. Julie Agrippina (matka Nera)

12 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. NERO Vláda: 54 – 68 Matkou 4. Claudiova manželka Agrippina 54 – 59 pokojná vláda se senátem 64 n.l. požár Říma 68 povstání legií, praetoriánů  spáchal sebevraždu.

13 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

14 Smrt Senecy

15 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Ukřižování sv. Petra Caravaggia

16 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. NERO – konec juliánsko-claudiovské dynastie Následují CÍSAŘOVÉ: GALBAGALBA (68 – 69) OTHOOTHO (69) VITELIUSVITELIUS (69)

17 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

18 Flaviovci (69 – 96)

19 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. FLAVIUS VESPASIANUS Vláda: 69 – 79 Výborný voják a hospodář Válka s Židy (70 n.l. se zmocnil Jeruzaléma – zničen chrám; 73 padla Massada). Zahájena stavba Kolosea. Synové: Titus a Domitianus

20 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Model druhého jeruzalémského chrámu

21 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Zeď nářků Zeď nářků – zbytek tzv. Šalamounova chrámu

22 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Pevnost Masada

23 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Koloseum Kapitol Forum Romanum

24 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. TITUS Vláda: 79 – 81 Již za vlády otce potlačil povstání v Judeji. 79 výbuch Vesuvu. 80 otevřeno Koloseum.

25 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Počítačová rekonstrukce výbuchu Vesuvu

26 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Pohled na Vesuv z Pompejí

27 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Pompeje

28 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

29 Vnitřní část Kolosea

30 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

31 DOMITIANUS Vláda: 81 – 96 Mladším synem Vespasiana Rozšířil území: A) severněji v Británii. B) v Porýní – zakládal opevněné tvrze a budoval ochranný val. Časem vládl jako despota. 96 spiknutí  zavražděn = konec Flaviovců

32 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. ADOPTIVNÍ císařové NERVANERVA (96 – 98) TRAIANUSTRAIANUS (98 – 117) HADRIANUSHADRIANUS (117 – 138) ANTONIUS PIUSANTONIUS PIUS (138 – 161) MARCUS AURELIUSMARCUS AURELIUS (161 – 180) COMMODUSCOMMODUS (180 – 192)

33 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. NERVA Vláda: 96 – 98 Patřil ke slabším císařům. Adoptoval Traiana.  Založil tradici tzv. adoptivních císařů.

34 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. TRAIANUS Vláda: 98 – 117 Hispánského původu Vynikající vojevůdce Říše NEJVĚTŠÍ ÚZEMNÍ rozsah: Dákie, Arábie, Arménie, Asýrie, Mezopotámie

35 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

36 Trajánův sloup v Římě

37 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. HADRIANUS Vláda: 117 – 138 Vzdal se výbojů. Upevnění říše. Stavěn tzv. LIMES ROMANUS. 132 – 135 povstání Bar Kochby

38 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Limes romanus

39 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Rekonstrukce římského ochranného valu

40 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Hadriánův val v Anglii

41 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

42 Římský Pantheon

43 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Andělský hrad v Římě

44 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. ANTONIUS PIUS Vláda: 138 – 161 „Pius“ = „Zbožný“ Doba rozkvětu Velmi se daří provinciím.

45 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. MARCUS AURELIUS Vláda: 161 – 180 „Filozof na trůně“ Hlásil se k stoikům Dílo: Hovory k sobě 166 – 181 markomanské války K roku 180 se vztahuje nápis na trenčínské skále.

46 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Socha Marca Aurelia na římském Kapitolu

47 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

48 Nápis z trenčínské skály (Laugaricio = dn. Trenčín)

49 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. COMMODUS Vláda: 180 – 192 Vlastním synem Marca Aurelia. Byl z dvojčat + mladší bratr, kt. předčasně zemřel. Nebyl úspěšným vládcem. 181 ukončeny markomanské války. Vyžadoval božské pocty. 192 násilně odstraněn.

50 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Následuje neklidné období: PERTINAX Vláda: 192 – 193 Slabý Zavražděn praetoriány. DIDIUS IULIANUS Vláda: 193 Neklidná doba Zavražděn na příkaz senátu.

51 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Severovci

52 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. SEPTIMUS SEVERUS Vláda: 193 – 211 Uklidnil poměry. Zvítězil v bojích o moc. Boje s Kelty (Piktové) v Británii, kde zemřel.

53 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. CARACALLA Vláda: 211 – 217 Synem Septima Severa. Rozkvět Říma. 212 udělil OBČANSKÉ právo římské říše všem svobodným. Odráženy útoky Germánů. Boje s Parthií, kde byl zavražděn.

54 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Římské THERMY = lázně

55 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Podlahy v lázních z doby římské

56 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Veřejné záchodky v Efesu

57 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Caracallovy thermy v Římě

58 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. 217 – 228 obd. vojenské ANARACHIE MACRINUS Vláda: 217 – 218HELIOGABALUS Vláda: 218 – 222 ALEXANDR SEVERUS Vláda: 222 – 228

59 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Vojenští císařové

60 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Vybraní tzv. vojenští císařové ALEXANDER Vláda: 228 – 235 Poprvé se objevily kmeny Gótů.VALERIANUS Vláda: 253 – 260AURELIANUS Vláda: 270 – 275 Sloučil kult císaře s kultem Slunce.

61 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. DOMINÁT 284 - 476

62 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. DIOKLECIÁN Vláda: 284 – 305 Zavedl: DOMINÁT – císař „dominus et deus“ TETRARCHII (císař + spoluvládce = 2 augustové + 2 caesaři) Na konci vlády přesídlil do Splitu.

63 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Rekonstrukce Diokleciánova paláce ve Splitu

64 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. KONSTANTIN I. Veliký Vláda: 306 – 337 312 bitva u Mulvijského mostu 313 edikt milánský 325 Nikajský koncil 325-330 Konstantinopolis

65 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Výjevy z bitvy u Mulvijského mostu (312)

66 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. KONSTANTINOPOL

67 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Následovníci: KONSTANTIN II. Vláda: 337 – 361 JULIANUS „Apostata“ Vláda: 361 – 363VALENS Vláda: 364 – 378 375 počátek stěhování národů 378 bitva u Hadrianopole (dn. Edirne)

68 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. THEODOSIUS I. Veliký Vláda: 379 – 395 Posledním panovníkem celé říše. 392 křesťanství státním náboženstvím Rozdělena říše.

69 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. 395 rozdělení říše ZÁPADOŘÍMSKÁHONORIUS Centrum: Řím Latina Časté útoky barbarů: Visigóti Vandalové Hunové 476 ZANIKLA VÝCHODOŘÍMSKÁARCADIUS Konstantinopol Řečtina Přešla plynule v BYZANTSKOU říši

70 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Římská říše po r. 395

71 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Římská říše kolem r. 400

72 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Útoky BARBARŮ – 5. stol. 410 VISIGÓTI – Alarich 451 bitva na Katalaunských polích: poraženi HUNOVÉ – Attila 455 VANDALOVÉ - Gesserik

73 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Stěhování národů (100 – 500)

74 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

75 ROMULUS AUGUSTULUS Vláda: 475 – 476 475 poslední římský důstojník ORESTES dosadil na císařský trůn syna ROMULA AUGUSTULA. 476 – si však germánští vojáci zvolili za svého krále Odoakera  ten nechal zavraždit Oresta, sesadil Romula Augustula a sám se ujal vlády v Itálii.

76 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Zdroje a literatura BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Podzimní čas mocné říše. Brno: MOBA, 2004. 461 s. BURIAN, Jan. Římské impérium: vrchol a proměny antické civilizace. Praha: Svoboda, 1997. ČEŠKA, Josef. Zánik antického světa. Praha: Vyšehrad, 2000. HOŠEK, Radislav, MAREK, Václav. Řím Marka Aurelia. Praha: Mladá fronta, 1990. CHRIST, Karl. Krize a zánik římské republiky. Praha: Vyšehrad, 2010, 424 s. ZAMAROVSKÝ, Vojtěch. Dějiny psané Římem. Bratislava: Perfekt, 2005. 267 s.

77 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.


Stáhnout ppt "© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Antický Řím CÍSAŘSTVÍ 27 př.n.l. – 476 n.l."

Podobné prezentace


Reklamy Google