Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Máme se bát milujícího Boha?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Máme se bát milujícího Boha?"— Transkript prezentace:

1 Máme se bát milujícího Boha?
Premisy, ze kterých tato přednáška vychází: Bůh existuje Kristus je jediná cesta k Bohu Písmo je inspirováno Bohem Máme se bát milujícího Boha?

2 Ověřte si pravdivost premis!
Přemýšlejte, co říká Písmo! Vypořádejte se s argumenty Písma poctivě a rozumně!

3 Bůh apeluje na rozum člověka
“Vždyť to, co může být o Bohu poznáno, je jim zjevné, Bůh jim to přece zjevil. Jeho neviditelné znaky, totiž ta jeho věčná moc a božství, jsou přece od stvoření světa jasně vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.” Římanům 1:19-20 (NBK)

4 Bůh apeluje na rozum člověka
(Ježíš po vzkříšení z mrtvých:) “Tehdy jim řekl: 'Toto jsou slova, která jsem k vám mluvil, když jsem ještě byl s vámi, že se musí naplnit všechno, co je o mně napsáno v Mojžíšově zákoně, v Prorocích a v Žalmech.'” Lukáš 24:44 (NBK)

5 Bůh apeluje na rozum člověka
(Apoštol Pavel o vzkříšeném Ježíši Kristu:) “... a že se ukázal Kéfovi a potom dvanácti. Poté se ukázal více než pěti stům bratrů najednou, z nichž většina dosud žije a někteří zesnuli. Pak se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům a naposledy ze všech se jako nedochůdčeti ukázal i mně.” Korintským 15:5-8 NBK

6 Bůh apeluje na rozum člověka
(Apoštol Pavel k athénským filozofům:) “Bůh ale přehlédl časy této nevědomosti a nyní přikazuje lidem, aby všichni všude činili pokání, protože určil den, v němž bude spravedlivě soudit svět skrze muže, kterého k tomu ustanovil, o čemž podal každému důkaz, když ho vzkřísil z mrtvých.” Skutky 17:30-31 (NBK)

7 Bůh apeluje na rozum člověka
Zkoumejte důkazy z Písma a rovněž vnější důkazy, jež svědčí o pravdivosti Písma, např. z archeologie, historie, paleografie, textové kritiky, ale i biologie, genetiky, matematiky, fyziky, astronomie, atd.

8 Důkazy z Písma Ve SZ jsou stovky proroctví o Spasiteli, tj.
zachránci, zapsaná stovky let před příchodem Krista, jež byla naplněna na Ježíši, v řadě případů i jeho nepřáteli. Zde uvádím několik příkladů ohledně ukřižování a smrti Spasitele: a)Trápen a zraňován: Izajáš 53:4-7 - Marek 15:15-20. b)Jeho ruce a nohy probodnuty: Žalm 22:17 - Lukáš 23:33. c)Lidé se mu posmívají: Žalm 22:7-9 – Matouš 27:39-43. d)Je losováno o jeho oděv: Žalm 22:19 - Jan 19:23-24. e)Volá k Bohu: Žalm 22:2 - Matouš 27:46. f)Jeho kosti nezlámány: Žalm 34:20-21 – Jan 19:28-37. Důkazy z Písma

9 Důkazy z archeologie Vítězná stéla faraóna Merneptaha z r.1209/8 před Kristem potvrzuje přítomnost Izraelců v Kenaanu již v 13. století před Kristem Jozue 3 - 6

10 Důkazy z archeologie je zde nejstarší dochovaná písemná zmínka o Izraelském národě farao se chlubí, že v Kenaanu porazil m.j. Izraelce Izrael je zpustošen, jeho potomka není.

11 Důkazy z archeologie Stéla Moábského krále Méši cca z roku před Kristem na památku jeho vítězství v revoltě proti Království Izraelskému Zaznamenává, že Moáb byl podroben Izraelským králem Omrím a Méša zvítězil nad jeho potomkem. 2.Královská 3:4-27

12 Důkazy z archeologie Černý obelisk Asyrského krále Šalmanesera III. z roku 825 před Kristem obsahuje nejstarší dochované zpodobnění biblického Izraelce - Izraelského krále Jehúa

13 Důkazy z archeologie “Tribut Jehúa, syna Omrího...”
Jehú, král Izraelský přináší svůj tribut Asyrskému králi Šalmaneserovi III. cca v r před Kristem 2.Královská 9-10

14 Důkazy z archeologie Taylorův hranol - kronika Asyrského krále Sancheríba, který v r před Kristem obléhal svým vojskem Jeruzalém chlubí se, že Judejce Chizkijáše, který se mu nepodrobil, uzavřel v Jeruzalémě jako ptáka v kleci 2.Královská 18-19, Izajáš 36-37

15 Důkazy z archeologie Babylónská kronika
tato tabulka obsahuje záznamy o Nebúkadnesarovi II., jak porazil egyptské vojsko u Karkemíše, nastoupil na babylonský trůn a jak se zmocnil Jeruzaléma 2.Královská 23 – Jeremiáš 22:24-30

16 Důkazy z archeologie 11'. V sedmém roce (598/597 před Kristem), měsíci Kislîmu, král Akkadu shromáždil své vojáky, vpochodoval do země Hatti, 12'. a oblehl město Judy a druhého dne měsíce Addaru se zmocnil města a zajal krále (Jojakína). 13'. Ustanovil tam krále podle své vlastní volby (Sidkijáš), obdržel jeho velký tribut a poslal jej do Babylónu. (Babylónská kronika - Jeruzalémská kronika; ABC 5)

17 Důkazy z archeologie Kýrův cylindr – 6. století před Kristem
Deklarace Perského krále Kýra II. Velikého obnovil mír, zrušil otroctví, dovolil návrat deportovaných bohů do jejich svatyň,dovolil návrat deportovaných obyvatel do jejich zemí Ezdráš 1

18 Důkazy z archeologie nápis Pilát, prefekt Judský
datován do let 26 – 37 po Kristu objeven v Cesareji za vlády Piláta byl Ježíš ukřižován Jan 19

19 Důkazy z historie Židovský historik Josephus Flavius (*37/38 - † 95/100 AD) zmiňuje křest vyučovaný Janem, jeho uvěznění a smrt (Židovské starožitnosti XVIII. 5.2) zmiňuje Jakuba “bratra Ježíše, jemuž říkali Kristus” (Židovské starožitnosti XX. 9.1) Matouš 3, 14, Marek 6:3

20 Důkazy z historie Římský senátor a historik Tacitus (cca * 52/56 – † 117/120 AD) zmiňuje ve svých Letopisech z r. 115/117 AD, že Nero obvinil křesťany z požáru v Římě r. 64 AD. “Kristus, po kterém mají své jméno, byl za Tiberiovy vlády popraven podle rozsudku prokurátora Pontia Piláta.” (Letopisy XV.44) Matouš 27:11-50

21 Důkazy z historie Římský historik Suetonius (cca * 69/75 - † po r. 130/140 AD) napsal, že Claudius “vyhnal Židy z Říma, z důvodu nepokojů, kterým se neustále oddávali z podnětu Chresta” (Životopisy dvanácti císařů, Claudius XXV. 4) Skutky 18:1-2

22 Důkazy z historie A.N. Sherwin-White, někdejší Britský historik starověkého Říma napsal ve svém díle Římská společnost a Římské právo v Novém zákone: “Pro Skutky Nového zákona je potvrzení jejich historicity ohromující jakýkoliv pokus odmítnout jejich základní historicitu, dokonce i v detailech, se musí nyní jevit jako absurdní... Navíc, konzervativní učenci shledávají potvrzení knihy Skutků archeologii.” (str. 189) Skutky apoštolů

23 Důkazy z textové kritiky
Sir Frederic G. Kenyon, někdejší Britský paleograf, biblický a klasický učenec, ředitel Britského muzea a prezident Britské Akademie: “Novozákonní text není zdaleka v abnormálně neuspokojivém stavu. Je mnohem lépe prověřen, než kterákoliv práce antické literatury... Jsme mnohem lépe vybaveni k pozorování počátečních etap textové historie v rukopisném období v případě Nového zákona, než v případě kterékoliv jiné práce antické literatury.” (Nejnovější vývoj v textové kritice řecké Bible, 1933, str )

24 Důkazy z textové kritiky
Sir Frederic G. Kenyon: "Křesťan může vzít celou Bibli a říci bez obav nebo pochybností, že má v ruce pravé Boží slovo, které se uchovalo z generace na generaci až do naší doby bez podstatných ztrát." (citát převzat z knihy Třikrát o bibli od amerického autora Neil R. Lightfoot, tisk LOGOSPRESS, Vídeň 1984)

25 Důkazy z textové kritiky
F. F. Bruce, někdejší profesor biblického kriticismu a exegeze na Univerzitě v Manchesteru: “Důkaz pro naše novozákonní spisy je o tolik významnější, než důkaz pro mnohé spisy klasických autorů, autenticitu kterých nikdo nezpochybňuje ani ve snu. A kdyby byl Nový zákon sbírkou světských spisů, byla by jeho autenticita obecně nahlížena bez jakékoliv pochybnosti...” (Novozákonní dokumenty: Jsou věrohodné?, 1943, str. 15)

26 Důkazy z paleografie Rylandův fragment P52, cca 125 – 135 AD je nejstarší dochovaný papyrový fragment NZ nalezen v Egyptě obsahuje verše z Janova evangelia 18:31-33 v řečtině

27 Důkazy z paleografie zadní část fragmentu obsahuje verše z Janova evangelia 18:37-38 apoštol Jan napsal evangelium někdy ke konci 1. století AD, dle tradice v Efezu v Malé Ásii

28 Bůh apeluje na člověka, aby svým rozumem vyhodnotil důkazy, že:
Bůh existuje člověk je jeho dílem člověka bude jednoho dne soudit za jeho hříchy záchrana člověka před Božím trestem za hříchy je prostřednictvím Spasitele, Božího Syna Ježíše Krista

29 Milující Bůh stvořil člověka + pro něj vhodné prostředí na zemi a poskytuje nám zde podmínky proto, abychom mohli uspokojovat své potřeby dal člověku zákony, svobodu rozhodování a odpovědnost za špatná rozhodnutí obětoval svého Syna Ježíše Krista na kříži, aby nám mohl nabídnout záchranu před trestem za naše špatná rozhodnutí, nebo-li hříchy

30 Problém # 1 člověka je hřích
Hřích je dopouštění se toho, co je zlé v Božích očích (5.Mojžíšova 9:18) Hřích je bezzákonnost, tj. jednání proti Božímu zákonu (1. Jan 3:4) Hřích je dále nečinění toho, co je dobré (Jakub 4:17)

31 Milující Bůh trestá (Ježíš o definitivním trestu za hříchy:) “Potom řekne také těm po levici: 'Jděte ode mě, vy proklatí, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly,...'” Matouš 25:41 NBK

32 Milující Bůh nabízí milost
všichni jsme se dopustili hříchů všichni si zasloužíme trest milující Bůh nám nabízí milost trest věčného utrpení je vykázán pouze pro ty, kteří odmítli Boží milost

33 Nejvyšší projev Boží lásky k lidem
“Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl věčný život. ... Kdo v něj věří, není souzen, ale kdo nevěří, je již odsouzen; neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Božího Syna.” - Jan 3:16, 18 NBK

34 Nejvyšší projev Boží lásky k lidem
“Bůh však dokazuje svoji lásku k nám, neboť když jsme ještě byli hříšníci, Kristus zemřel za nás. Když jsme tedy nyní ospravedlněni jeho krví, budeme potom mnohem spíše skrze něho zachránění před hněvem. Neboť jestliže, když jsme ještě byli nepřátelé, byli jsme s Bohem smíření skrze smrt jeho Syna, mnohem spíše, když jsme již smíření, budeme zachránění jeho životem.” - Římanům 5:8-10 NBK

35 Jaká je Boží láska k lidem?
nesmírně obětavá, protože Bůh obětoval svého Syna za hříšníky, tzn. za své nepřátele, abychom mohli být ospravedlněni ze svých hříchů a mohli s ním žít navěky, a současně: zcela podmíněná, protože se vztahuje pouze na ty lidi, kteří plní Bohem stanovené požadavky, jež jsou shrnuty v jednom slově “věří”.

36 Láska, kterou Bůh vyžaduje od lidí
“Ježíš mu řekl: 'Budeš milovat Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.' To je první a největší přikázání. ...” - Matouš 22: NBK “Ježíš mu odpověděl a řekl: 'Jestliže mě někdo miluje, bude zachovávat mé slovo; a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a zřídíme si u něj příbytek. Kdo mě nemiluje, nezachovává má slova; a slovo, které slyšíte, není mé, ale Toho, který mě poslal, Otcovo.'” - Jan 14:23-24 NBK

37 Jaká má být láska člověka k Bohu?
musí zahrnovat na 100% srdce, na 100% duši a na 100% mysl (tj. rozum!), a současně je: zcela podmíněná, protože ji lze projevovat pouze zachováváním Božího Slova.

38 Člověk milující Boha: nedopouští se svévolně hříchů
uvěří evangeliu, příjme Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele a uposlechne to, co Bůh v Písmu vyžaduje proto, aby takovému člověku odpustil jeho hříchy a tím jej zachránil před trestem za jeho hříchy v den posledního soudu

39 “'...Ať tedy všechen Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, učinil Bůh Pánem a Mesiášem.' Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: 'Co máme dělat bratří?' Petr jim odpověděl: 'Obraťte se a každý z vás ať příjme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého. Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš Bůh.'...Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí . Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se.” Skutky 2:36-39, EB

40 Problém # 2 člověka je nedostatek lásky k Bohu
“Ne každý, kdo mi říká 'Pane, Pane', vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce, který je v nebesích. Mnozí mi v ten den řeknou: 'Pane, Pane', copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony a nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?' A tehdy jim vyznám: 'Nikdy jsem Vás neznal. Odejděte ode mne, vy, kdo konáte nepravost!'" Matouš 7: NBK

41 Problém # 3 člověka je nedostatek bázně vůči Bohu
“Počátek poznání je bázeň před Hospodinem, moudrostí a kázní pohrdají pošetilci.” Přísloví 1:7 Příklady lidí bez bázně před Bohem: - lidstvo v době Noeho obyvatele Sodomy a Gomory -většina dospělých Izraelců, které Bůh vysvobodil z egyptského otroctví - Ananiáš a Safira

42 “U Boha je totiž spravedlivé, aby těm, kdo vás sužují, bylo odplaceno soužením a vám, kdo jste sužováni, odpočinutím s námi, až se zjeví Pán Ježíš z nebe se svými mocnými anděly a v ohnivém plameni uvede pomstu na ty, kdo neznají Boha a nejsou poslušni evangelia našeho Pána Ježíše Krista. Ti ponesou trest věčné záhuby, odloučení od Pánovy tváře a od slávy jeho moci, v ten den, kdy přijde, aby byl oslaven ve svých svatých a ukázal se jako podivuhodný ve všech věřících – neboť jste uvěřili našemu svědectví mezi vámi.” 2. Tesalonickým 1:6-10 NBK

43 “Vcházejte těsnou branou
“Vcházejte těsnou branou. Prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby, a mnoho je těch, kdo vcházejí skrze ni, neboť těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málo je těch, kdo ji nalézají.” - Matouš 7: NBK “Proto, moji milovaní, jako jste byli vždycky poslušní, nejen když jsem byl přítomen, ale nyní mnohem více, když jsem nepřítomen, s bázní a chvěním uskutečňujte spasení svých duší.” - Filipským 2:12 NBK

44 (Petr v promluvě k římskému setníkovi Kornéliovi a dalším pohanům, kteří byli v jeho domě a poslouchali evangelium, uvedl následující:) “...Opravdu shledávám, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu příjemný ten, kdo se ho bojí a koná spravedlnost” - Skutky 10:34-35

45 Závěr láska Boha k člověku a bázeň člověka před Bohem jsou v dokonalém souladu všichni potřebujeme bázeň před Bohem, abychom zachovávali Boží Slovo a tím projevovali lásku, kterou od nás vyžaduje milující Stvořitel Bůh opak totiž znamená pro člověka fatální důsledky – věčné utrpení

46 Nedostatek bázně a lásky člověka vůči Bohu se projevuje tím, že člověk nerespektuje autoritu Božího Slova a nejedná podle něj. Důsledkem toho jsou lidmi vytvořená falešná náboženství, “různé cesty” k Bohu, relativismus (neexistuje žádná absolutní pravda), existence množství denominací, ekumenismus.


Stáhnout ppt "Máme se bát milujícího Boha?"

Podobné prezentace


Reklamy Google