Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přístup Evropské unie ke kultuře Program Culture 2007–2013 Eva Žáková a Viktor Debnár Praha, 9. června 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přístup Evropské unie ke kultuře Program Culture 2007–2013 Eva Žáková a Viktor Debnár Praha, 9. června 2008."— Transkript prezentace:

1

2 Přístup Evropské unie ke kultuře Program Culture 2007–2013 Eva Žáková a Viktor Debnár Praha, 9. června 2008

3 Institut umění  informační, poradenské, vzdělávací a produkční centrum pro oblast umění  součást Institutu umění-Divadelního ústavu  www.institutumeni.cz – kulturní portál – komplexní informační systém pro oblast umění a kultury s prioritním zaměřením na oblast současného umění, týdenní elektronický newsletter  www.programculture.cz – Česká kancelář Culture

4 Česká kancelář Culture  poskytuje informace a konzultace o programu Evropské unie Culture  součást mezinárodní sítě kulturních kontaktních bodů (tzv. CCP)  Sekce pro kulturní dědictví programu Culture c/o Národní památkový ústav – ústřední pracoviště Eva Lukášová Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 T 257 010 249, 257 010 151 a 257 532 309 T/F 257 010 248; E culture2000heritage@up.npu.cz www.npu.cz/html/culture2000heritage

5 Kulturní politika Evropské unie  základem evropské kulturní politiky je čl. 128 Maastrichtské smlouvy, resp. čl. 151 Smlouvy z Nice  čl. formuluje základní východiska a kritéria společné evropské politiky v oblasti kultury  kulturní spolupráce je důležitým cílem EU ve smyslu sblížení občanů na evropském území

6 Čl. 151 – základní cíle Podpora kulturní rozmanitosti  podpora rozvoje kultur členských států při respektování jejich národní a regionální rozmanitosti  zachování a ochrana společného kulturního dědictví  zvýšení znalostí o kultuře a historii evropských národů  nekomerční kulturní výměna  umělecká a literární tvorba včetně audiovizuálního sektoru  spolupráce se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi

7 Čl. 151 – základní cíle  EU ve své činnosti podle ostatních ustanovení Smlouvy z Nice přihlíží ke kulturním hlediskům, zejména s cílem uznávat a podporovat rozmanitost svých kultur

8 Sdělení o evropském programu pro kulturu v globalizujícím se světě  květen 2007 Účel:  jedinečná role EU v podpoře svého kulturního bohatství a rozmanitosti  kultura jako nezbytný prvek při dosažení strategických cílů EU – prosperita, solidarita, bezpečnost, upevnění pozice na mezinárodní scéně  antropologické pojetí kultury  horizontální charakter kultury

9 Tři cíle Evropského programu pro kulturu 1.Podpora kulturní rozmanitosti a mezikulturního dialogu (mobilita, dialog, multilingualismus) 2.Podpora kultury, která je katalyzátorem tvořivosti, v rámci Lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost (tvořivost ve vzdělání, vzdělávání v oblasti uměleckého managementu, partnerství mezi kulturou a dalšími odvětvími – ICT, cestovní ruch, sociální oblast) 3.Podpora kultury jako zásadního prvku mezinárodních vztahů Evropské unie (zapojení kulturní dimenze a přístupu ke kultuře do vnějších a rozvojových politik)

10 1. Kulturní rozmanitost a mezikulturní dialog  podpora mobility (umělců a odborníků, uměleckých děl, zlepšit evropskou koordinaci týkající se mobility zaměstnanců)  podpora mezikulturního dialogu – Evropský rok mezikulturního dialogu 2008 (viz internetové stránky www.mezikulturnidialog.cz)

11 2. Kultura a kreativita Studie „Ekonomika kultury v Evropě“ (říjen 2006)  upevnění pozice kulturního a kreativního odvětví v rámci strategického rozhodování na úrovni EU a zasazení tohoto odvětví do rámce Lisabonské strategie z roku 2000.  Lisabonská strategie prosazuje navýšení výdajů na výzkum a vývoj a za vlajkovou loď růstu ekonomiky a zaměstnanosti považuje rozvoj ICT.  Studie poukazuje na skutečnost, že bez „obsahu“ není možný ani rozvoj formy, tzn. samotných technologií, a přichází s tezí, že „obsah“ (umělecký a kulturní) a forma (technologie) se vzájemně ovlivňují a jsou oboustrannou hnací silou ekonomického růstu a potažmo i zaměstnanosti.

12 2. Kultura a kreativita Zjištění studie:  rok 2004 – v kultuře pracovalo 3,1 % celkově zaměstnané populace v EU25 (více než 5 mil. lidí)  rok 2003 – kulturní odvětví – 2,6 % HDP EU, podstatně vyšší růst než další odvětví mezi roky 1999 a 2003  tvořivost jako základ pro sociální a technologickou inovaci navazující teorie kreativní ekonomiky  creativity – innovation – business

13 2. Kultura a kreativita  Studie IU-DÚ ve spolupráci s ProCulture (prosinec 2007) Vstupní analýza současných vazeb trhu práce se sektorem kultura a definování výchozích předpokladů pro strategické plánování zaměstnanosti v tomto sektoru  Zadavatel projektu: Ministerstvo práce a sociálních věcí; financováno Evropským sociálním fondem (ESF), využití v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost, Vzdělávání pro konkurence- schopnost a Praha − Adaptabilita)  www.esfcr.cz, www.institutumeni.cz

14 2. Kultura a kreativita  studie o významu kultury pro českou ekonomiku a zaměstnanost, založenou na statistické analýze  kultura zaměstnává 3,3 % aktivně pracujících na českém trhu práce (vlastní pracovní potenciál – 1,7 %, tj. cca 85 500 osob, a zaměstnanost v jiných odvětvích v rozsahu dalších 1,5 %, tj. cca 73 000 pracovních míst)  objem produkce sektoru kultura v roce 2005 představoval 1,6 % celkové produkce ČR  objem HPH sektoru kultura za rok 2005 představoval 1,7 % z celkového objemu HPH české ekonomiky  růst produktivity práce sektoru výrazně překračoval růst průměrné produktivity práce dosažený v ekonomice ČR

15 3. Kultura a mezinárodní vztahy  Úmluva UNESCO o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů – přijata v říjnu 2005 v Paříži, v platnost vstupuje v březnu 2007, EU jako celek přistoupila v r. 2006  kultura jako předpoklad udržitelného rozvoje  vzájemné respektování kultur a porozumění mezi kulturami na celém světě, vhodný a účinný pilíř pro podporu kulturní rozmanitosti a kulturních výměn – čl. 151 Smlouvy z Nice  cíl úmluvy: na vnitrostátní i mezinárodní úrovni posílit opatření vytvářející podmínky k uvědomění si významu, který přináší lidstvu rozmanitost jeho kultur a jejich konkrétních kulturních projevů

16 3. Kultura a mezinárodní vztahy  podpora kulturních výměn mezi EU a třetími zeměmi a regiony  podpora přístupu kulturních statků a výrobků z rozvojových zemí na evropský trh i na ostatní trhy  finanční a technická pomoc pro ochranu kulturního dědictví a přístup k němu a aktivní podpora kulturních činností

17 Dialog mezi Evropskou komisí a kulturní oblastí  zavedení otevřené metody koordinace (OMC) – spolupráce mezi členskými státy, nezávazný rámec pro politickou výměnu a činnost v oblasti, kde pravomoci do velké míry zůstávají na úrovni čl. států, shoda na společných cílech, pravidelný monitoring jejich naplňování, výměna osvědčených postupů  komunikace s neziskovým sektorem: tři platformy – přístup ke kultuře, potenciál kultury a kreativních průmyslů, mezikulturní dialog (Rainbow Platform on Intercultural Dialogue)  Culture Action Europe – www.cultureactioneurope.org

18 Programy a fondy EU přehled o programech www.institutumeni.cz – Podpora – Evropská unie http://ec.europa.eu/culture/portal/funding/eac_en.htm Víceleté programy, každý s vlastními pravidly tematické koncepce a výběrového řízení:  komunitární programy – programy podpory především mezinárodních projektů určené členským zemím a spravované Evropskou komisí (otevřeny i pro kandidátské země atd.), např. Culture, Media, Evropa pro občany, Program celoživotního učení...  strukturální fondy – programy podpory především národních projektů určené členským zemím a spravované na národní úrovni

19 Strukturální fondy  Období 2007–2013: 26 operačních programů - 7 ROPů, OP Doprava, Životní prostředí, Podnikání a inovace, Výzkum a vývoj pro inovace, Lidské zdroje a zaměstnanost, Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Integrovaný operační program (IOP) - Praha Konkurenceschopnost, Praha Adaptabilita - Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko, ČR – PL, ČR – A, ČR – Sasko, ČR – SK; Meziregionální spolupráce a Nadnárodní spolupráce  Program rozvoje venkova 2007−2013 www.strukturalni-fondy.cz, www.mze.cz

20 Program Culture (2007–2013)  program Evropské unie pro částečné financování (především) mezinárodních projektů z oblasti kultury  koncipován na období let 2007−2013  hlavní cíle: povznést kulturní oblast sdílenou Evropany založenou na společném kulturním prostoru, a to prostřednictvím rozvoje kulturní spolupráce mezi tvůrci, kulturními aktéry a kulturními institucemi s cílem podpořit vznik „evropského občanství“; přispívat ke kulturnímu rozkvětu členských států, respektovat jejich národní a regionální rozmanitost a zároveň zviditelnit společné kulturní dědictví

21 Specifické cíle  propagace nadnárodní mobility kulturních aktérů  podpora nadnárodního oběhu děl a kulturních a uměleckých produktů  podpora mezikulturního dialogu Pozn.: Zvláštní pozornost v r. 2009 bude věnována projektům podporujícím kreativitu a inovace (Evropský rok kreativity a inovací).

22 Země účastnící se programu  27 členských zemí EU  3 státy EEA/EFTA: Island, Lichtenštejnsko, Norsko  kandidátské státy: Turecko, Chorvatsko, Makedonie a Srbsko; další balkánské státy s podmínkou, že vstoupí v platnost relevantní Memorandum o porozumění, které reguluje účast těchto zemí v programech EU

23 Komu je program určen  veřejné nebo soukromé právnické osoby, jejichž hl. činnost spočívá v oblasti kultury a jejichž sídlo se nachází v jedné ze zemí, které se účastní programu a) veřejné organizace – podporované z veřejných rozpočtů (např. příspěvkové organizace, školy) b) soukromé organizace – občanská sdružení, o. p. s, nadace, nadační fondy, s. r. o, akciové společnosti... c) další příklady: města, knihovny  žadatelé musí mít odpovídající provozní a finanční kapacitu k realizaci a ukončení projektu

24 Struktura programu  Strand 1 − podpora kulturních projektů (1.1 projekty víceleté spolupráce − dlouhodobé projekty, 1.2.1 akce spolupráce − krátkodobé projekty, 1.2.2 literární překlady a 1.3 zvláštní akce)  Strand 2 − podpora subjektů aktivních v oblasti kultury na evropské úrovni  Strand 3 − podpora studií, analýz, sběru a šíření informací v oblasti kulturní spolupráce a evropské kulturní politiky; podpora národních kanceláří Pozn.: Činnosti týkající se zachování a připomenutí hlavních památných míst a archivů spojených s deportacemi a na zachování vzpomínky na oběti těchto míst (nacismus, stalinismus) – součást programu Evropa pro občany

25 Programový průvodce  nahrazuje dosavadní systém výzev  stanovuje pravidla a termíny uzávěrek pro období let 2008−2013  týká se krátko- a dlouhodobých projektů, literárních překladů, spolupráce se třetími zeměmi a organizací aktivních v oblasti kultury na evropské úrovni  nepokrývá např. ceny EU, evropská hl. města kultury, analýzy a studie  oficiální zveřejnění v polovině června 2008

26 Harmonogram

27 Typy projektů  krátkodobé projekty (akce spolupráce)  dlouhodobé projekty (víceleté projekty spolupráce)  literární překlady  projekty se třetími zeměmi/ve třetích zemích  subjekty aktivní na evropské úrovni  ceny Evropské unie (kulturní dědictví – Cena Europa Nostra, architektura – Cena Miese van der Rohe a literatura)

28 Základní podmínky  krátkodobé projekty – akce spolupráce (max. 24 měsíců; min. účast tří spoluorganizátorů ze tří zemí), grant: 50 000–200 000 € na projekt, 50 % nákladů projektu  dlouhodobé projekty – víceleté projekty spoluprá- ce (3–5 let; min. účast šesti spoluorganizátorů ze šesti zemí), grant: 200 000–500 000 € na rok, 50 % nákladů projektu, smlouva mezi účastníky  všichni účastníci se musí na projektech kreativně, organizačně a finančně podílet

29 Zaměření projektů  Jak projekt přispěje k budování evropského občanství?  Jak mobilita uměleckých děl a umělců, odborníků a kulturních pracovníků obohatí evropskou kulturu?  Jak projekt přispěje k propojení různých etnických a společenských skupin a přispěje tak k rozvoji mezikulturního dialogu?  Jak projekt zlepší přístup Evropanů k poznání vlastní kultury a stimuluje jejich otevřenost a touhu po objevování a zkoumání kultur svých sousedů?  Jak kreativní a novátorské projekty vycházející ze společně sdílených evropských hodnot podpoří vědomí společné identity v kontextu bohatství a rozdílnosti kultur v Evropě?

30 Příklady podporovaných projektů  představení a výstavy  akce povzbuzující mobilitu umělců a dalších kulturních aktérů, zvláště zaměřené na mladé profesionály  školení a akce zaměřené na výměnu know-how, dovedností, zkušeností a příkladů dobré praxe, zvláště zaměřenou na mladé profesionály  kulturní a umělecké akce mezikulturního dialog  akce zaměřené na propagaci evropské kultury ve třetích zemích podporujících výměnu a dialog, tyto akce musí zahrnout spolupráci národních institucí ze zemí účastnících se programu a podobných institucí ve třetích zemích  akce iniciované kulturními průmysly (s výjimkou audiovize), pokud půjde o neziskové aktivity  užití nových technologií v průběhu tvorby nebo řízení, rozvoje a propagace kulturní spolupráce na evropské úrovni

31 Relevantní obory  kulturní dědictví  vizuální umění  performing arts  literatura, knihy a četba  architektura  design, užitá umění  mezioborové projekty

32 Relevantní aktivity  seminář  výzkum  konference  publikace  veletrh/výstava  školení  představení  festival  workshop  ostatní

33 Není prioritou podpory  příprava a užití webových stránek a jejich údržba  vydávání časopisů a novin  příprava a organizace konferencí a setkání  vypracování studií a zpráv Pozn.: Nepřípustná je jakákoliv akce, která je součástí provozních aktivit (každoročního plánu činnosti) žádající organizace nebo spoluorganizátorů.

34 Hodnocení žádostí projekty se vyhodnocují v Bruselu v několika- kolovém výběrovém řízení  kontrola formální správnosti  hodnocení projektů komisí nezávislých expertů a úřednickou komisí (DG EAC a EACEA)  hodnocení provozní a finanční kapacity (způsobilosti)  hodnocení řídícím výborem zástupců ze zemí EU  Evropský parlament

35 Výběrová kritéria  rozsah a povaha tzv. evropské přidané hodnoty (EPH)  souvislost aktivit projektu se specifickými cíly programu  do jaké míry je projekt koncipován tak, aby zaručil vynikající výsledky  kvalita spolupráce účastnických organizací  do jaké míry jsou výstupy projektu relevantní vůči cílům programu  možnosti šíření a propagace aktivit  míra udržitelnosti aktivit po ukončení projektu Projekty jsou hodnoceny 0–5 body za každé kritérium.

36 Finanční podmínky  součástí žádosti musí být detailní návrh rozpočtu v eurech  vyrovnaný rozpočet, který určí náklady financované z grantu Uznatelné náklady musí být:  nezbytné a přiměřené pro realizaci projektu a odpovídající principu rozumného finančního managementu  vynaloženy během období trvání projektu (definováno ve smlouvě/v rozhodnutí o udělení grantu)  skutečně vynaložené příjemci, zaznamenané v účetnictví příjemců v souladu s odpovídajícími zásadami účetnictví a ošetřeny v souladu s požadavky odpovídající daňové a sociální legislativy  identifikovatelné, ověřitelné a podložené původními dokumenty

37 Uznatelné náklady a termíny zahájení  Uznatelné období pro náklady vyplývající z uskutečnění činnosti bude upřesněno v grantové smlouvě/rozhodnutí o udělení grantu. Toto období nezačne před podpisem smlouvy/zasláním rozhodnutí, ne dříve než 1. května. Náklady, jež vzniknou před podpisem smlouvy, nebudou brány v úvahu; pokud je příjemce schopen zdůvodnit, proč musí činnost začít ještě před podepsáním smlouvy/zasláním rozhodnutí, mohou být takovéto náklady schváleny před tímto podpisem/zasláním. Uznatelné náklady nesmí za žádných okolností vzniknout před 1. lednem.

38 Osobní náklady  náklady na personál podílející se na projektu (platy plus odvody sociálního zabezpečení, musí odpovídat obvyklé platové politice příjemce/příjemců)  personální náklady jiných organizací jsou uznatelné v případě, že jsou placeny nebo hrazeny koordiná- torem nebo spoluorganizátory  náklady musí být doloženy doplňkovými smlouvami, popisy práce, časovými výkazy...  personální výdaje na administrativu projektů nesmí přesáhnout 20 % celkové částky ostatních přímých nákladů

39 Další uznatelné přímé náklady  náklady na cesty (ubytování, diety) osob pracujících na projektu  náklady na vybavení (odpisy)  náklady na materiál krátkodobé spotřeby a kancelářské potřeby  náklady příjemce nebo spoluorganizátorů vzniklé ve třetí zemi nesmí přesáhnout 15 % celkového rozpočtu  náklady přímo související s uskutečněním projektu (šíření informací, specifické hodnocení projektu, audity, překlady, reprodukční práce atd.) včetně nákladů na finanční služby (finanční garance)

40 Uznatelné nepřímé náklady  paušální částka nepřesahující 7 % celkových přímých nákladů na akci a reprezentující obecné administra- tivní náklady příjemce, popř. jeho spoluorganizátorů, které se vztahují k akci  u dlouhodobých projektů nesmí být částka vyšší než 180 000 eur  subdodavatelé (náklady nesmí překročit 1/3 grantu EU, nad 60 000 eur nutná výběrové řízení s min. 5 nabídkami)

41 Nepřípustné náklady  věcná plnění  DPH, pokud příjemce podpory neprokáže, že daň není schopen znovu nabýt  náklady vzniklé organizacím ze zemí, které se neúčastní programu Pozn.: Podpořené projekty (stejné akce) nesmí být financovány z žádného dalšího zdroje EU

42 Způsoby platby  smlouva mezi EACEA a příjemcem/rozhodnutí o udělení grantu (detailní popis podmínek a výše dotace v eurech)  krátkodobé projekty: vyplacení zálohy (70 % celkového grantu) do 45 dnů po podpisu smlouvy (potvrzení rozhodnutí) EACEA a po obdržení všech potřebných garancí (pokud je požadována také garance, podmínky platby jsou jiné); výše závěrečné platby bude určena na základě závěrečné zprávy  dlouhodobé projekty: tři, resp. čtyři, splátky – tříleté projekty a tří- až pětileté projekty – 40-40-20 % a 30-30-20-20 %); druhá splátka bude vyplacena pouze v případě, že již bylo vyčerpáno 70 % první splátky; výše závěrečné platby bude určena na základě závěrečné zprávy

43 Závěrečné vyúčtování – audity  ověření závěrečného vyúčtování projektu  krátko- a dlouhodobé projekty a projekty ve třetích zemích  provozní granty nad 100 tis. eur  nezávislý auditor; u veřejných organizací způsobilý a nezávislý úředník  náklady na audit je možné zahrnout do rozpočtu

44 Závěrečné vyúčtování – kurzy  průměrný kurz za měsíc, v němž je podávána závěrečná zpráva Pozn.: Při podávání žádosti je nutné použít průměr- ný kurz měsíce předcházejícího podání žádosti

45 Formuláře žádostí  na originálním formuláři  jeden originál  nesmí být zaslané faxem nebo e-mailem  musí obsahovat průvodní dopis, dokumenty stvrzující finanční a provozní možnosti a další materiály vyjmenované ve formuláři  musí být vyplněna v jednom z oficiálních jazyků EU, EK doporučuje jeden ze tří prac. jazyků (AJ, FJ, NJ)

46 Grantový program Ministerstva kultury ČR  program je určen na podporu podpořených projektů v rámci programu Culture; MK ČR vypisuje každý rok grantové řízení na podporu českých subjektů, které jsou hlavními organizátory/žadateli nebo spoluorga- nizátory v rámci krátko- a dlouhodobých projektů  informace lze získat na www.mkcr.cz; Zdeňka Hofbauerová, Samostatné oddělení EU, T 257 085 297, E zdenka.hofbauerova@mkcr.czwww.mkcr.czzdenka.hofbauerova@mkcr.cz

47 Další výzvy Culture  literární překlady  projekty se třetími zeměmi/ve třetích zemích  subjekty aktivní na evropské úrovni  ceny Evropské unie (kulturní dědictví – Cena Europa Nostra, architektura – Cena Miese van der Rohe a literatura)  analýzy a studie  příležitostné výzvy (např. 250. výroční narození W. A. Mozarta, 50. výročí Římské smlouvy)

48 Literární překlady  překlad 1–10 titulů  honoráře překladatelů, grant 2 000–60 000 € na projekt nesmí překročit 50 % celkových nákladů  „národní projekty“  způsobilí žadatelé, překladatelé, díla a jazyky  rozpočet (paušální sazba – mimo poezii – 12,68 € za stranu o 1 500 znacích vč. mezer)

49 Výsledky výzvy (uzávěrka říjen 2007) Z českých žadatelů uspělo nakladatelství Brkola (grant: 4 608 eur)  Elfriede Jelinek: Ein Sportstück Elfriede Jelinek: Totenauberg Reinhardt Jung: Bamberts Buch der verschollenen Geschichten Dále byly z češtiny přeloženy tyto publikace:  a) do slovinštiny Irena Dousková: Hrdý Budžes Jiří Kratochvil: Truchlivý Bůh  b) do polštiny Radka Denemarková: Peníze od Hitlera Sylva Fischerová: Zázrak Viola Fischerová: Co vyprávěla dlouhá chvíle Ota Filip: Sousedé a ti ostatní Pavel Brycz: Patriarchátu dávno zašlá sláva Přemysl Rut: Naměsíčný průvodce Prahou Tomáš Přidal: Kokosová opice  c) do slovenštiny Jáchym Topol: Facetiae  d) do bulharštiny Pavel Šrut: Veronika a kokosový dědeček

50 Projekty s třetími zeměmi/ve třetích zemích  vždy stanovena konkrétní země či geografická oblast  tři partneři nejméně ze tří zemí programu + nejméně jeden přidružený partner (50 % činností se uskuteční na území třetí země), smlouva mezi účastníky  grant nepřesáhne 50 % způsobilých nákladů (max. 200 000 eur), max. délka projektu činí 24 měsíců  způsobilí žadatelé – veřejné/soukromé kulturní organizace s právní subjektivitou, jejichž hl. činnost spadá do oblasti kultury a které mohou prokázat nejméně dvouletou zkušenost na poli mezinárodních kulturních projektů, především s konkrétní třetí zemí  uzávěrka 1. června

51 Subjekty aktivní na evropské úrovni  provozní granty (max. 80 % uznatelných nákladů příslušného ročního provozního rozpočtu, 75 000–600 000 eur)  žádat mohou neziskové organizace s právní subjektivitou existující alespoň jeden rok/dva roky, jejichž cílem je obecný evropský zájem v oblasti kultury nebo cíl, který zapadá do politického rámce EU v této oblasti; žadateli nemohou být orgány veřejné správy  uzávěrka 1. listopadu Kategorie  vyslanci  zájmové sítě  festivaly  subjekty podporující kulturní politiku EU (platformy strukturovaného dialogu a volná uskupení

52 Subjekty aktivní na evropské úrovni – vyslanci  subjekty, které vzhledem ke svému vlivu v oblasti kultury na evropské úrovni jsou způsobilé být zástupci evropské kultury – např. orchestry, sbory, divadelní a taneční skupiny  subjekt musí svými aktivitami pokrývat minimálně 7 zemí programu  např. Chamber Orchestra of Europe, European Opera Center, European Youth Jazz Orchestra

53 Subjekty aktivní na evropské úrovni – zájmové sítě  zastupují významné subjekty z konkrétní umělecké oblasti  síť musí mít nejméně 15 členů z 15 států účastnících se programu, nebo nejméně 10 členů z 10 států v případě sítí sdružujících členy národních úrovní  např. Jeunesses Musicales International, European Festivals Association, European Music Council, Network of European Museum Organisations, IETM

54 Subjekty aktivní na evropské úrovni – festivaly  subjekty, které vykonávají mezinárodní aktivity s rozsáhlou tzv. evropskou přidanou hodnotou, širokým geografickým dosahem a vysokou mírou evropské viditelnosti (pokrytí nejméně sedmi zemí programu)  festivaly musí být známé na evropské úrovni po dobu 5 let  např. Festival d´Avignon, Wiener Tanzwochen, Rototom,

55 Subjekty aktivní na evropské úrovni – subjekty podporující kulturní politiku EU  organizace a volná uskupení sledující stálý a strukturovaný dialog s institucemi EU na základě Evropského programu pro kulturu (2007) Kategorie -platformy strukturovaného dialogu (na základě výzev stanovujících aktuální tematické priority; musí zahrnovat subjekty pocházející nejméně z 15 států účastnících se programu) -volná uskupení sdružující soukromé i veřejné subjekty (např. univerzity, samosprávu…) a mající zkušenosti s analýzami kulturních politik

56 Ceny EU  Cena Evropské unie pro kulturní dědictví/Cena Europa Nostra O cenění – předávaná pořadatelskou organizací Europa Nostra – se týkají vynikajících výsledků v kategoriích: restaurování, výzkum, služba ochraně kulturního dědictví (jednotlivci nebo skupiny) a vzdělávání, odborná příprava a zvyšování povědomí o kulturním dědictví  Cena Evropské unie pro literaturu Účelem ceny je poukázat na bohatství současné evropské literární tvorby (beletrie).  Cena Evropské unie pro architekturu/Cena Miese van der Rohe Cena, udělovaná každé dva roky, představuje ocenění pro vynikající a inovativní evropské architektonické stavby.

57 Analýzy a studie  podpora analytických prací v oblasti evropské kulturní spolupráce a rozvoje evropské kulturní politiky za účelem získání srovnávacích údajů a analýz o kulturní spolupráci na evropské úrovni  témata vypisuje Evropská komise (např. kulturní politika v rámci místního/regionálního sociálně-ekonomického rozvoje a její atraktivita nebo synergie/spojení mezi kulturou a vzděláváním se silným důrazem na kreativitu a inovace)  alespoň tři organizace ze tří různých zemí; grant max. 200 000 eur a zároveň 50 % celkových způsobilých nákladů; projekty musí trvat dvanáct až čtyřiadvacet měsíců  způsobilý žadatel musí být veřejným/soukromým subjektem s právním postavením a musí prokázat, že má alespoň pětileté zkušenosti v oblasti kulturní politiky

58 Informace  Kulturní portál Evropské komise http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm  Generální ředitelství Evropské komise pro vzdělávání a kulturu (Directorate-General for Education and Culture, DG EAC) http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.html  Výkonná agentura Evropské komise pro vzdělávání, audiovizi a kulturu (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA) http://eacea.ec.europa.eu  Česká kancelář programu Culture www.programculture.cz

59 Děkujeme za pozornost Děkujeme za pozornost www.institutumeni.cz www.programculture.cz (možnost zaregistrovat se k zasílání e-Aktualit) Institut umění-Divadelní ústav Celetná 17 110 00 Praha 1 T 224 809 119, 134 E info@institutumeni.cz www.institutumeni.cz www.programculture.cz


Stáhnout ppt "Přístup Evropské unie ke kultuře Program Culture 2007–2013 Eva Žáková a Viktor Debnár Praha, 9. června 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google