Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Politologie 3. přednáška – Politické ideologie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Politologie 3. přednáška – Politické ideologie"— Transkript prezentace:

1 Politologie 3. přednáška – 19. 2. 2015 Politické ideologie
SOCIALISMUS, FAŠISMUS, NACIONALISMUS, RASISMUS, ANARCHISMUS, FEMINISMUS, ENVIROMENTALISMUS

2 SOCIALISMUS „socialis“ = společenský Definice:
„myšlenková, politická a životní víra v to, že socialismus nalezl recept na nové uspořádání společnosti, kde se sociální spravedlnost, rovnost a reálné svobody spolupracujícího kolektivu staví proti individualistickému pojetí společnosti založené na konkurenci a svobodném trhu“

3 SOCIALISMUS Provázanost se sociologií Henri de Saint Simon
Snaha o změnu společnosti Utopický směr Nové křesťanské náboženství Předchůdce Marxe Filozofický směr - „Saint-simonismus“

4 SOCIALISMUS INTERNACIONÁLY Původní spojení všech socialistických směrů
Marxistické i nemarxistické politické směry

5 SOCIALISMUS – klíčové pojmy
Rovnost šancí (bez ohledu na pohlaví, rasu) Rovnostářství (absolutní rovnost bez rozdílů) Soucit/solidarita (Rousseau) Kolektivismus (marxismus-leninismus, odborářská hnutí) Spolupráce (Owen) Reálná demokracie Podíl občanů na rozhodování - referendum Evoluce – revoluce Sociální demokratismus vede až k revoluci (Darwin)

6 SOCIALISMUS – klíčové pojmy
Inovace tradičních hodnot Oslabení vlivu rodiny Změna tradiční sociální struktury Ateismus Kritika církve Starý pořádek založený na poslušnosti Kritika soukromého vlastnictví „materialistické zlo“

7 SOCIALISMUS Politické zařazení: Levý střed Levice
anglická Labour Party Levice socialismu, sociální demokratismus Radikální (ultra)levice komunistické strany

8 Předchůdci SOCIALISMU
Platón – Ústava koncepce ideálního státu – sofokracie Thomas More – Utopie za prosazování rovnostářství popraven Jean-Jacques Rousseau - O původu a příčinách nerovnosti mezi lidmi, O společenské smlouvě lidé žili ve svobodě, rovnosti a soucitu v přirozeném stavu, pak ale uzavřeli SS, která je svázala, poštvala proti sobě > původcem zla spol. instituce: soukromé vlastnictví (>nerovnost), vědecká a literární činnost (>kazí morálku)

9 Dělení SOCIALISMU Utopický socialismus Britský socialismus New Labour
Marxismus Sociální demokratismus

10 Utopický socialismus 18-19.st.
zaměřil se především na postupnou změnu společnosti ve prospěch rovnosti i sociálních práv, ovlivněn komunismem i anarchismem

11 Utopický socialismus Saint-Simon - Nové křesťanství:
vytvořit nový řád světa, který by spravovali vědci > saint-simonismus Charles Fourier - Nový svět plný lásky: celé lidstvo mělo být rozděleno do komunit (falangstér) Robert Owen Nový pohled na společnost: zlo je způsobeno v lidech konkurencí, která vytváří v lidech nepoctivost a antisociálnost > zavedl soc. reformy

12 Britský socialismus „Welfare state“
důraz na vzdělání, mravnost a „lidštější“ tržní systém, vyhýbá se extrémům revolučního marxismu (komunismu), dává přednost postupným evolučním změnám na základě zákona a směřuje k sociálnímu státu – státu blahobytu „Welfare state“ štědrá záchranná sociální síť, zdravotnictví, vzdělání atd. – 80.l 20.st. Švédsko jako tzv. třetí cesta).

13 New Labour v 90.l 20. st. k reformě brit. socialismu v tzv. New Labour: spojuje liberálně-sociální hodnoty (vzdělání, rovnost šancí atd.) s tržním ekonom. Systémem sociolog Antony Giddings s koncepcí „státu blahobytu“ obdoba švédské Třetí cesty Toni Blair - reformní program: New Labour

14 MARXISMUS založen na revoluční změně, která má namísto „nespravedlivého“ kapitalismu nastolit rovnostářský komunismus, a to i za cenu násilí Projevy: ztotožnění komunistické strany či jejích vůdců se státem kult vůdce princip fakticky jedné politické strany sociální darwinismus – třídní princip, hledání vnitřního a vnějšího nepřítele, rovnostářství

15 MARXISMUS Karl Marx - dělnický internacionalismus) - články proti „vykořisťování dělníků“ Hlavní dílo: Kapitál Friedrich Engels – s Marxem sepsal Komunistický manifest programový pamflet na podporu připravovaného celoevropského povstání - založena První internacionála po smrti Marxe „dopracoval“ jeho myšlení, zjednodušil ho ve zdánlivě vědecké dogmatické poučky

16 MARXISMUS Dialektický materialismus
v každé dějinné epoše se vyskytují dvě třídy, které jsou určeny ekonomickými silami (ekonomický determinismus) – majetní (buržoazie – vlastní výrobní prostředky) a nemajetní (proletariát – nejenže nevlastní výrobní prostředky, ale navíc jsou jim výsledky výroby odebírány, odcizovány > vykořisťování), jejich vzájemný souboj

17 MARXISMUS třídní boj - vede k vývoji: Otrocká společnost
Feudální společnost Kapitalistická společnost Přechodná socialistická společnost (diktatura proletariátu) Komunismus – vše je majetkem všech a vývoj je zakončen

18 Různé podoby Marxismu Rusko – V.I.Lenin komunistické revoluce
tvůrce marxismu-leninismu hnací silou rolnictvo Rusko - J.V.Stalin původně spolupracoval s Hitlerem vynikal brutalitou s jakou páchal genocidu na celých národech Čína – Mao Tse-tung převedl třídní boj na válku Třetího světa proti bohatému

19 Různé podoby Marxismu Jugoslávie - J.B.Tito
po roztržce se Stalinem a izolací země -spolupráce se Západem Kuba – F.Castro původně republikánská revoluce vliv Che Gevuary (zastánce permanentní revoluce – tvůrcem myšlenky L. Trockij - trockismus připojení k SSSR a komunismu dnes v izolaci Severní Korea - Kim Ir Sen - Kim Čong Il – Kim Čong Un jeden z nejtotalitnějších států Kambodža – Pol Pot vražedný marxistický režim Venezuela - Hugo Chávez

20 Sociální demokratismus
vznikl ve st. odmítnutím marxistické doktríny Boj za socialismus demokratickými prostředky, a to postupným přesvědčováním voličů (evoluce) o potřebě sociální spravedlnosti E.Bernstein parlamentní prostředky k prosazování levicových myšlenek Současná levice v Evropě prosazování rovných šancí sociálně zodpovědný stát moderní liberalismus

21 FAŠISMUS Fascio = sjednocení 20. st.
středopravá diktatura, která si klade za cíl obnovit vládu starých pořádků, jednoty národa, autority, sociální spravedlnosti tradičních hodnot i za cenu nedemokratických prostředků

22 FAŠISMUS Potlačuje myšlenku liberálního pohledu na člověka
nahrazuje jej kolektivem K moci se většinou dostává vojenským převratem Maďarsko, Španělsko, Řecko, Chile Klerofašismus úzká spolupráce s církevními kruhy zvláště v 1. pol. 20. st. Zástupci: Itálie: B.Mussolini Španělsko: F.Franco Chile: U.Pinochet

23 NACISMUS = nacionální socialismus forma fašismu
jde o středový(spíše levý) nacionálně šovinistický, rasistický totalitní politický systém je revoluční - opírá se o revoluční sílu, ale využívá naopak služeb soukromého kapitálu k uplatňování vlastních zvrácených záměrů

24 NACISMUS Charakteristika:
ztotožnění nacionálněsocialistické strany a jejího vůdce se státem kult vůdce princip jedné politické strany sociální darwinismus – rasový princip hledání vnitřního a vnějšího nepřítele

25 NACISMUS v Německu ve 20.st.
Národní socialismus – hitlerismus totalitní ideologie oficiálně uplatňovaná diktaturou v Německu v letech 1933–1945 (tzv. Třetí říše) Národně socialistická německá dělnická strana (NSDAP) vedené Adolfem Hitlerem Nacistická ideologie kombinuje prvky: Socialismu Nacionalismu Pangermanismu (preference rasy před národem a idea sjednocené germánské Evropy) Fašismu rasismu (zvláště antisemitismu) Eugeniky (nejlepší genetický fond člověka)

26 NACISMUS v Německu ve 20.st.
Vznikl spojením koncepce fašistického státu (zahrnující vůdcovský princip) a rasistických teorií o nadřazenosti árijské rasy a o pokroku skrze konflikt mezi vyšší a nižší rasou, řešený podrobením či likvidací nižší rasy Čerpá z: Socialismu Antibolševismu Nacionalismu Antisemitismu.

27 RASISMUS arabsky ras = hlava
ideologie založená na tvrzení o nerovnosti lidských plemen -vznikající záměnou rasy a národním etnikem či kulturním společenstvím teorie založená na pseudovědeckém tvrzení o existenci nižší a vyšší rasy a především o ohrožení vyšší rasy kulturně a morálně rozkladným působením rasy nižší

28 RASISMUS Vznik v 19. st. Rozvoj především po 1. sv.v.
vysvětlovala příčiny rozpadu západního světa (Oswald Spengler – Zánik Západu) Rasismus v praxi: projevuje se jako diskriminace v různých formách: právní (nerovnost před zákonem) politické (nepřiznání volebního práva) ekonomické (nižší mzda za stejnou práci) společenské (nálepka menšiny, přisuzování nižšího sociálního statusu)

29 RASISMUS Segregace vytěsnění obyvatelstva na okraj společnosti ghetta
Genocida fyzická a dnes i kulturní likvidace určitého etnika Sociální darwinismus aplikace teorie přirozeného výběru na společnost, kdy silnější druhy – jedinci, národy, rasy – přežívají a slabší hynou Apartheid: státní institucionalizovaný rasismus segregující rasové skupiny v Jihoafrické republice vůči černošskému obyvatelstvu dnes vůči bělochům v Zimbabwe

30 RASISMUS Bojovníci proti rasismu: Nelson Mandela
předseda jihoafrické – Liga mladých ANK dlouhá léta vězněn Martin Luther King černošský kazatel usilující o zrovnoprávnění afroameričanů (13. dodatek amer. Ústavy o zrušení otroctví po občanské válce nebyl zdaleka v praxi naplňován) a jejich kulturní emancipaci nositel Nobelovy ceny 1968 – zavražděn OSN Úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace

31 NACIONALISMUS Natio = národ
středopravá politická ideologie, která sleduje a upřednostňuje politické, kulturní a ekonomické zájmy určitého národa formuje se od 18. století ve Francii, Německu a Itálii - výsledkem je např. právo národa na sebeurčení

32 NACIONALISMUS Znamená konec individualismu a návrat kolektivismu
jedinec omezuje svou svobodu ve prospěch svobody národa Stojí v opozici k liberalismu akcentuje svobody jednotlivcem před nároky národa/ státu Stojí v opozici k socialismu upřednostňuje mezinárodní hledisko před národním Nacionální ideologie se opírá o národní symboly a znaky zvyky, tradice, jazyk, kulturu, umění, mýty

33 NACIONALISMUS Guseppe Mazzini J. G. Herder Italské národnostní hnutí
Německé národnostní obrození Vzor pro české vlastence v 19. st.

34 ANARCHISMUS an-arché = bezvládí
snaží se o zrušení státu, který brání uplatňování maximálních svobod 2 proudy: Kolektivistický kritizuje kapitalismus Blíží se k ultralevici Individualistický (libertianismus) stát by se měl vzdát všech oblastí, včetně soudnictví - vše by mělo být svěřeno trhu Robert Nozick: Anarchie, stát a utopie radikálně pravicový liberalismus

35 FEMINISMUS Female = žena
usiluje o zrovnoprávnění muže a ženy, o překonání stereotypů: společenských (žena v domácnosti, pouze žena-matka) politických (boj za volební právo – nejpozději Švýcarsko 1971) historických (kritika dějin jako dějin mužů) ekonomických (muž=větší příjem) Gender studie zabývá se poznáním ženy a jejího života

36 FEMINISMUS M. Wollstonecraftová S. de Beavoriová B. Friedanová
jako první pro rovná práva Dílo: Obrana práv žen S. de Beavoriová tvůrkyně programu současného feminismu B. Friedanová zakladatelka organizace Národní organizace pro ženy

37 ENVIROMENTALISMUS enviroment = životní prostředí
spíše levý politický směr usilující o změnu společenských, ekonomických a politických mechanismů, které brání snahám o ochranu životního prostředí Ideově zastřešuje řadu často protestních ekologických hnutí a organizací, ale i politicky etablovaných politických stran - ZELENÍ

38 ENVIROMENTALISMUS Kritizuje liberalismu, konzervatismus i marxismus jako ideologie industriální společnosti, které hovoří o dobývání a ovládání přírody Příroda je chápána především jako statek k uspokojení potřeb masové konzumní společnosti Trvale udržitelný rozvoj odpovědnost za další osud planety Jan Keller - Nedomyšlená společnost český sociolog


Stáhnout ppt "Politologie 3. přednáška – Politické ideologie"

Podobné prezentace


Reklamy Google