Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obnova rybníka Jordán v Táboře

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obnova rybníka Jordán v Táboře"— Transkript prezentace:

1 Obnova rybníka Jordán v Táboře
Ing. Jan Fišer vedoucí odboru ŽP MěÚ Tábor

2 Údaje o Jordánu 1. vodní dílo III. kategorie se znaky II. kategorie, výměra 50 ha, objem cca 3 mil m3, plocha povodí 80 km2, od r kulturní památka 2. založen roku 1492, původní dřevěné výpusti jsou nefunkční, dokumentace se nedochovala, naposledy byl vypuštěn r. 1830 3. sypaná hráz má výšku 19,5m, délku v koruně 265m a svahy cca 1:1-1,5. V koruně hráze je vedena místní komunikace a inženýrské sítě. Vzdušný líc porostlý vysokokmenným porostem dřevin (dub, javor, borovice) 4. možnosti současné manipulace s hladinou jen přes bezpečnostní přeliv a přes odběrné místo pro sádky pod hrází, cca 4m pod normální hladinou

3 Důvody pro realizaci záměru
Jordán nesplňuje legislativní podmínky – chybí spodní výpusti povodně 2002 ukázaly, že pro město je Jordán větší problém, než Lužnice potřeba mít možnost manipulovat s hladinou v době předpovědí intenzivních dešťových srážek hráz projevuje nerovnoměrné a nepravidelné příznaky průsaků v oblasti předpokládaného výskytu původních výpustí případné nařízení uvedení nádrže do bezpečného stavu by zcela oddělilo polovinu města od zásobování některými médii a přerušena by byla i doprava Jordán je dnes silně eutrofní nádrž s pravidelnými projevy kvetení vody. Odstranění sedimentu jako vnitřního zdroje P v nádrži je příspěvkem ke zlepšení stavu vody (Jordán je rezervní zdroj vody pro Jihočeskou vodárenskou soustavu)

4 Příprava projektu intenzivní příprava na vybudování spodních výpustí začala v roce 2002 – zakázku získal VH-Tres s.r.o. (ing. Vaclík) první projekt dokončen v r. 2004, obsahoval vybudování spodních výpustí a odbahnění části okolo zaústění spodních výpustí žádost o dotaci na SFŽP byla neúspěšná po otevření OPŽP bylo nutno přepracovat dokumentaci tak, aby záměr zahrnoval celý rybník a došlo i ke zlepšení podmínek pro ochranu přírody nový projekt byl podán v první výzvě neúspěšně, ve druhé byla žádost již úspěšná (změna dotačních podmínek) projektovaný rozpočet je 466,4 mil. Kč (s DPH), uznatelné náklady jsou 441,6 mil Kč (s DPH) a vysoutěžená cena je 373 mil. Kč bez DPH. město Tábor doplatí cca 69 mil. Kč (neuznatelné náklady a 10% spoluúčast na nákladech záměru)

5 Některé problémy při přípravě
výskyt ZCHD živočichů (mník jednovousý, škeble rybničná, obojživelníci) – získání výjimek od příslušných úřadů a splnění jejich podmínek (mimo jiné i budování dělící hráze) lovení rybí obsádky – Jordán nelze vypustit, lovit se musí na snížené hladině. Jedná se o sportovní revír - nutná spolupráce s ČRS výskyt munice z 2. svět. války – pyrotechnický průzkum bude provádět specializovaná firma ve spolupráci s Policií ČR Jordán je předmětem zájmu památkářů a je nutno respektovat jejich požadavky soutěž provázelo odvolání vyloučeného uchazeče a nové hodnocení nabídek a poté námitka Transparency International k ÚOHS změna legislativy v oblasti odpadů po schválení dotace

6 Sediment počet odebraných dílčích vzorků se blíží 130, celkové náklady cca 1 mil. Kč. rozbory při přípravě projektu byly prováděny odborníky a Státním zdravotním ústavem podle platných předpisů, všechny vyhověly požadavkům na uložení do zařízení pro využití odpadů na povrchu terénu v lokalitě Hůrka u Plané nad Lužnicí zpochybňování rozborů ze strany města Planá nad Lužnicí a odpůrců záměru provádění nezávislých kontrolních odběrů vzorků a jejich rozborů městem Planá nad Lužnicí město Tábor zadalo provedení rozborů ve Výzkumném ústavu vodohospodářském v.v.i. jako Referenční laboratoře složek životního prostředí a odpadů

7 Sediment změna legislativy v průběhu celého procesu na jaře snaha o transparentnost nás vedla ke zpracování posouzení lokality pro ukládání podle nové legislativy (nad rámec legislativních povinností) napadání tohoto posouzení odpůrci, podání trestních oznámení, žádosti o zbavení odborné způsobilosti osob, které se na zpracování podílely do současné doby není rozhodnuto, zda bude možné sediment do zařízení uvedeného v žádosti o dotaci opravdu uložit – probíhá zpracování třetího, nezávislého, posudku na jeho uložení, který zadal krajský úřad, jež v této věci rozhoduje jako prvoinstanční orgán problém je obsah arsenu (průměrně 20 mg/kg sušiny), což na jedné straně není důvodem pro zařazení sedimentu do odpadu, ale do zařízení pro využití odpadů se zemina či sediment s tímto obsahem uložit běžně nedá.

8 Argumenty odpůrců sediment je jedovatý, plný choroboplodných zárodků moru, cholery a dalších nemocí, způsobujících epidemie ve středověku (chemické i mikrobiologické rozbory byly v pořádku) bude nutná evakuace obyvatel ze širokého okolí kvůli nálezům munice (zatím nikdo přesně neví, co se v Jordánu nachází) obsah arzenu je nadlimitní, je to jedovatá složka, která se rozptýlí při přepravě do ovzduší (auta musí jezdit zakrytá plachtami) dojde k neúměrnému zvýšení dopravy v Plané nad Lužnicí (podle dopravních průzkumů je nárůst o cca 1%) celý záměr je zbytečný, protože se voda v Jordánu nevyčistí (to je pravda, Jordán nikdy s ohledem na povodí nebude křišťálově čistý, jak by si určitá část veřejnosti představovala)

9 Argumenty odpůrců Jordán nebude možno využít po dobu 3-4 roků ke koupání (zejména někteří senioři to chápou jako výrazné omezení jejich potřeb vzhledem k jejich věku) po městě a při přepravě se bude šířit nesnesitelný zápach (není důvod, sirovodík by neměl při vypuštěné nádrži vznikat) budou se silně množit komáři (opatření při vypuštění počítají s eliminací mělkých louží) dojde k zamoření úložiště na Hůrce a otrávení vody – existují zde skládky popílku ze 70. let minulého století s obsahem arzenu i 60 mg/kg sušiny a v kontrolních vrtech se neprokázala žádná stopa po zamoření vody bez opatření v povodí je zbytečné Jordán odbahňovat

10 Realizace projektu I. etapa: - vypuštění Jordánu
- budování spodních výpustí - výstavba dělící hráze - lovení rybí obsádky - vybudování potrubí pro zásobování sádek Štičí líhně – Esox s.r.o. a převádění vody II. etapa: - odbahnění spodní části Jordánu III. etapa: - odbahnění horní části Jordánu - vybudování ostrůvku - vybudování sedimentační nádržky

11 Situace Ostrov Spodní výpust III. etapa Sedimentační nádrž II. etapa
Dělící hrázka

12 I. Etapa - spodní výpusti
Dělící hrázka Objekt uzávěrů Spodní výpusti Ražená gravitační štola

13 II. Etapa – odbahnění spodní části

14 III. Etapa – odbahnění horní části

15 Opatření v povodí Jordánu
Cílem je snížení vnosu živin a sedimentů a tím zlepšení udržitelnosti celého projektu. Hlavní zdroje živin (především P) a sedimentů: - sídla - rybníky - zemědělství Řešení sídel pouze v rámci platné legislativy - ČOV pouze u 2 větších obcí a bez intenzivního odstraňování P - u některých obcí biologické rybníky, některé zcela bez čištění (mnohé části obcí nejsou vybaveny kanalizací) - v některých obcích připraveny projekty na budování kanalizace a ČOV, ale bez výrazné dotace není reálné potřebné stavby vybudovat

16 Rybniční hospodaření v povodí Jordánu
Studie řešení hospodaření na rybnících v povodí Jordánu (zpracovatel spol. ENKI o.p.s. Třeboň v spolupráci s Biologickým centrem AV ČR v.v.i., r. 2009): řešeno 38 rybníků (v jejich povodí zjištěna analýza krajinného krytu, počet obyvatel a likvidace odp. vod). Závěry: - v povodí se vyprodukuje ročně 2,8t P, z toho 58% produkují obce (3100 obyvatel). - rybniční hospodaření vyprodukuje čistých 290 kg P (po odečtení biomasy ryb) - 8 rybníků vykazuje výrazně nevyrovnaný poměr živin v rybářském hospodaření – nutno upravit podmínky hospodaření (omezení hnojení) - pouze 1 rybník vykazuje výraznou „dočišťovací“ schopnost

17 Porovnání rybníků a limitu P pro hnojení

18 Vliv zemědělství Studie na ochranu půdy a vody v povodí Jordánu, zpracovatel VÚMOP v.v.i., rok 2010. Studii zadal a financoval Pozemkový úřad Tábor. Předmětem studie jsou následující opatření (včetně vzorových návrhů): ochranné zatravnění ochranné zalesnění sedimentační pásy zatravnění údolnic protierozní meze průlehy a příkopy doprovodná zeleň revitalizace toků a niv suché vodní nádrže hrazení bystřin a strží

19 Povodí Jordánu 35 katastrálních území ve 14 obcích zasahujících do okresů Tábor a Benešov Zástavba a infrastruktura Sady, zahrady, zeleň Lesy Orná půda Travní porosty Vodní plochy

20 Erozní ohroženost Analyzováno 770 půdních bloků
G [t * ha-1 rok-1] 0 – – – – – – – 30 nad 30

21 Příkladová lokalita v k.ú. Borotín: erozní ohroženost
Současný stav Stav po návrhu opatření

22 Bilance navržených opatření
Rozloha / Délka Ochranné zatravnění 138.1 ha Ochranné zalesnění 31.7 Sedimentační pás 84.2 Remíz 11.4 Protierozní mez 21 km Polní cesta 11.7 Průleh 7.8

23 Opatření realizovaná PÚ
Náklady v tis. Zdroj financování Ochranné zatravnění 2.5 ha 15 Obnova cesty VP 4N 30 Zalesnění 7 OÚ Košín Dubová alej 20 AOPK Alej ovocných stromů 90 Ochranný pás Košín 230 Ochranný pás Stoklasná Lhota 190 Výsadba dřevin u vodoteče

24 Příklady některých realizací
Protierozní zatravnění Ochranné pásy

25 Obnova cesty Připravovaná revitalizace Náchodského potoka

26 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Obnova rybníka Jordán v Táboře"

Podobné prezentace


Reklamy Google