Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociologie Mgr. Blanka Chocová 2011/12.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociologie Mgr. Blanka Chocová 2011/12."— Transkript prezentace:

1 Sociologie Mgr. Blanka Chocová 2011/12

2 Sociologie Societas = společnost λογος (logos) = věda
věda o společnosti a jejích strukturách Vznikla v 19. Století Dříve byla součástí filosofie Interdisciplinární charakter

3 Protosociologie koncepce, kdy sociologie byla ještě součástí filozofie
Platón Aristotelés Augustin T. More T. Campanella T. Hobbes D. Hume J. J. Rousseau J. Locke K. Marx

4 Kurz pozitivní filozofie
Vznik sociologie Auguste Comte (1798 – 1857) Kurz pozitivní filozofie

5 Společnost Skupina jednotlivců, která je charakterizována společnými zájmy a může mít i svou vlastní kulturu a instituce Členové společnosti mohou pocházet z různých etnických skupin, mohou mít různý věk, pohlaví, státní příslušnost či náboženské vyznání

6 Socializace proces, v jehož průběhu si osvojujeme a poznáváme kulturní normy a hodnoty probíhá po celý život (nejintenzivnější je v dětství)

7 Stupně a zprostředkovatelé socializace
primární - rodina sekundární – učitelé, vrstevníci, kamarádi terciální – nejširší okolí Resocializace = přeučení

8 Sociální kontrola vnitřní vnější  cílem je stabilita sociálního řádu
konfrontace reálného chování člověka nebo skupiny s kolektivně sdílenými kulturními hodnotami a normami vnitřní vnější  cílem je stabilita sociálního řádu Sankce pozitivní negativní

9 Sociální deviace odchylka od pravidel vytvořených společností a osvojených během socializace kulturní relativismus (každá kultura je jiná)

10 Sociologické koncepce společnosti
archaická (neolitická revoluce) tradiční moderní (urbanizace) postmoderní (pluralismus, sekularizace)

11 Sociální struktura síť vztahů, jedinců, pozic a rolí
uspořádání vztahů ve společnosti

12 Sociální status (pozice)
hodnota postavení, které člověk zaujímá v nějakém sociálním útvaru (ve společnosti) vertikální vymezení sociální výtah prezident bezdomovec

13 Sociální role soubor očekávaného chování člověka
odráží jeho postavení ve společnosti horizontální vymezení dcera sestra přítelkyně kamarádka studentka učitelka

14 Sociální stratifikace
rozvrstvení společnosti základem je nerovnost, horizontální vertikální

15 Typy stratifikačních systémů
otrokářský kastovní stavovský třídní

16 Sociální vrstva vyšší (elita) – zámožní lidé vyšší střední – odborníci
skupina lidí, kterou je možno odlišit podle socioekonomického postavení, rozsahu moci a životního stylu vyšší (elita) – zámožní lidé vyšší střední – odborníci nižší střední – úředníci vyšší dělnická – odborná manuální práce nižší dělnická – neodborná manuální práce underclass – vyloučení ze systému

17 Elita z latiny eligere = vybírat, vyvolit
osoby, které v určitém systému zaujímají vedoucí nebo jinou významnou úlohu, a to díky svým individuálním vlastnostem, profesionálním kvalitám, či sociálnímu postavení mají mimořádný vliv na chod celé společnosti

18 Kdo patří do elity? (podle výzkumu v ČR z roku 1997)
představitelé parlamentu a vedoucí osobnosti politických stran ministři, náměstci primátoři a starostové velkých měst vedoucí pracovníci velkých podniků a bank vedoucí pracovníci vysokých škol, zdravotní péče, hospodářské infrastruktury představitelé odborových svazů čelní představitelé policie a armády vlastníci, vydavatelé a šéfredaktoři největších médií prominentní umělci vedoucí pracovníci vědeckých institucí hodnostáři největších církví

19 Sociální mobilita přesun z jedné společenské vrstvy do jiné
horizontální vertikální

20 Národ, národnost Národ Národnost
společenství lidí se společným jazykem, hlásících se ke stejným národním tradicím a zájmům vyvolává pocit národní sounáležitosti Národnost příslušnost k určitému národu získává se: narozením přijetím určitého životního stylu přiznáním státního občanství

21 Multietnicita, národnostní menšina
v každém státu žije vedle většinového národa i řada menších etnických skupin Národnostní menšina národ, který žije uprostřed jiného národa v menšinovém postavení menšina = minorita většina = majorita Romové Asiaté Občané bývalého Sovětského svazu Slováci Poláci

22

23 Netolerance Xenofóbie Rasismus Antisemitismus
strach ze všeho neznámého Rasismus nenávist, až likvidace jiné (méněcenné) rasy Antisemitismus nenávist vůči židům (2. sv. válka) Diskriminace – znevýhodnění menšiny Pozitivní diskriminace – zvýhodnění menšiny

24 Národnost  občanství. K národnosti se hlásíme. Občanství získáváme.

25 Státní občanství Nabytí občanství ČR: Pozbytí občanství ČR:
plnoprávné členství jedince v daném státním útvaru práva (podpora, důchody, nemocenská,…) povinnosti (platit daně, …) Nabytí občanství ČR: narozením osvojením (adopcí) určením otcovství nalezením na území ČR (do 15 let) sňatkem prohlášením (při rozpadu ČSFR – občanství ČR nebo SR) udělením (pro cizince – 8 let v ČR, trestní bezúhonnost, znalost českého jazyka, doklad o pozbytí původního občanství) Pozbytí občanství ČR: prohlášením nabytím cizího státního občanství smrtí občana PROTI MÉ VŮLI MĚ NIKDO NESMÍ ZBAVIT OBČANSTVÍ.

26 Rozhodování o finančních záležitostech jedince a rodiny

27 Rozpočet domácnosti a zodpovědné hospodaření
Jaké jsou Vaše osobní náklady na měsíc? Vypracujte Váš měsíční rozpočet. Jaká jsou řešení krizových finančních situací? Jaké je sociální zajištění občanů v ČR?

28 Manželství a rodina. Genderové problémy

29 Volba životního partnera
Co považujete za důležité při volbě životního partnera? Co není důležité? V čem mohou nastat problémy ve vztahu? Jak je řešit? C

30 Manželství Sňatek Monogamie Polygamie (bigamie)
potvrzení vztahu mezi jedním mužem a jednou ženou na základě zákona Sňatek akt uzavírající manželství Podmínky pro uzavření sňatku: svobodný věk 18 let způsobilost k právním úkonům nepříbuznost Druhy sňatků civilní církevní Zánik manželství rozvod smrt manžela prohlášení za mrtvého anulace manželství Monogamie Polygamie (bigamie) polygynie polyandrie Registrované partnerství zákonem potvrzený vztah mezi dvěma lidmi stejného pohlaví není stejné jako manželství v ČR od roku 2006

31 Rodina Vývoj rodiny Funkce rodiny Alternativy vůči rodině
skupina jedinců, mezi nimiž existují příbuzenské a citové vazby je původní a nejdůležitější sociální skupinou, která je základním činitelem sociální struktury Vývoj rodiny tradiční společnost moderní společnost postmoderní společnost Funkce rodiny biologická (reprodukční) výchovně-vzdělávací ekonomická citová Alternativy vůči rodině singles soužití bez manželství soužití v komunitách

32 Náhradní rodinná péče rodinná péče ústavní péče adopce (osvojení)
pěstounská péče opatrovnictví poručenství ústavní péče kojenecké ústavy dětské domovy

33 Gender Znaky: označení kulturně vytvořených rozdílů mezi muži a ženami
gender vzniká v průběhu socializace jedince - již v 18 měsících si je dítě vědomo svého genderu, který mu je připsán při narození nebo i dříve díky metodám, které dnes umožňují zjistit pohlaví dítěte dlouhou dobu před narozením Znaky: mužské pohlaví nadřazené ženskému rovina jazyka, který je sexistický – je běžné používat termíny pouze v mužském rodu), pro druhé pohlaví často ani neexistují tvary (např. zdravotní sestra, lídr ženské a mužské profese dělba práce se v domácnosti volnočasové aktivity

34 Genderová socializace
Socializace je proces, v němž se jedinec učí společenským normám a hodnotám. V genderové rovině to znamená, že se chlapci učí být chlapci a dívky se učí být dívkami. Učení se genderu probíhá zejména v dětství na základě genderově podmíněných očekávání rodičů a blízkého okolí. V důsledku strategie „pokus-omyl“ se dítě učí, co je pro něj jako pro chlapce či dívku „vhodné“ – které hračky, oblečení, aktivity, chování mu jsou na základě jeho pohlaví „přiděleny“. Tyto tlaky okolí jsou velice silné, což je patrné zejména u chlapců, kterým jsou např. zpravidla přidělovány striktně chlapecké hračky na rozdíl od dívek, jimž je dovoleno hrát si i s autíčky či vojáčky, tedy hračkami přidělenými chlapcům. V tomto procesu není dítě pouze pasivním subjektem, ale přímo se účastnící a učící se osobou. Svému genderu se neučíme pouze v dětství, ale v celém průběhu života.

35 Genderové stereotypy Genderové stereotypy jsou zjednodušující představy a popisy „femininní ženy“ a „maskulinního muže“, tzn. jak má správná žena či muž vypadat, jak se má chovat, co má cítit, jak má „myslet“ atd. Tyto představy jsou založeny na předpokladu, že osoba nemá žádné charakteristiky opačného pohlaví, tzn. je „ryze mužský/ženský. Ačkoli se dnes již neprosazuje naprosté dodržování těchto stereotypů, jak tomu bylo v minulosti, stále jsou osoby, které nejsou považovány za konformní s touto představou, stigmatizovány a často považovány za deviantní.

36 Genderové role Role, které jsou předpokládány od osoby na základě jejího genderu. Ačkoli každý hraje dle situace roli nezávisle na genderu, je zde předpoklad, že existují mužské genderové role a ženské genderové role. Proto se od mužů a žen očekává jiné chování a jednání v každé situaci.

37 Kritika genderu Nauka o genderových rolích je čistě teoretický konstrukt a neopírá se o žádné empirické důkazy. Původním autorem této teorie je psycholog a sexuolog John Money, který chtěl svou nauku ověřit reálným pokusem. Výsledky však byly fatální. Přesvědčil rodiče malého chlapce, který nešťastnou náhodou přišel o penis, aby jej převychovali na dívku. 15 let podstupoval chlapec hormonální "léčbu", měl dívčí jméno a byl vychováván jako dívka. Dívkou se však nikdy necítil. V 15 letech rodiče pokus John Moneyho přerušili, jelikož jejich syn (dcera) vyhrožoval sebevraždou, pokud bude muset za "doktorem" dále chodit. Z následků se rodina nikdy nevzpamatovala. Jeho bratr (dvojče) spáchal sebevraždu poté, co se u něj jako následek umělých změn v bratrově pohlaví projevila schizofrenie a sám "pokusný chlapec" se také později zabil.

38 Deviantní a patologické jevy ve společnosti

39 Deviace a patologie Sociální deviace Sociální patologie
odchylka od pravidel vytvořených společností a osvojených během socializace chování je deviantní nejen proto, že se odlišuje od uznávaných norem a pravidel, podle nichž jedná většina společnosti, ale i proto, že tato pravidla porušuje každá kultura může považovat za deviantní něco jiného Sociální patologie pojem, který označuje nezdravé, obecně nežádoucí společenské jevy, které jsou pro existenci společnosti nebezpečné negativní jev, který přesahuje jedince a trpí jím celá společnost sociální patologie je také označení konkrétní vědecké disciplíny, která se zabývá jednotlivými projevy chování, jež jsou ve společnosti klasifikovány jako deviantní, jelikož porušují sociální, morální či právní normy (např. kriminalita, vandalismus, diskriminace sociální patologie jako věda se pak zaměřuje především na analýzu příčin deviantního chování a důvodů jeho existence Nejčastější deviace sexuální sociální (nedostatečná sociální zralost, neschopnost adekvátně reagovat v mezilidských vztazích) Nejčastější sociálně patologické jevy kriminalita – páchání trestných činů prostituce – poskytování sexuálních služeb za úplatu nebezpečné závislosti – návyk na určitou přírodní nebo syntetickou látku bez které organismus nemůže běžně fungovat workoholismus – chorobná závislost na práci (pracuje více než 15 hodin denně i o víkendech, svátcích a za poslední 3 roky neměl dovolenou) gamblerství – patologické hráčství, chorobná závislost na hře či hracích automatech nebo na počítačových hrách či mobilních telefonech

40 Drogová problematika droga = látka přírodní i synteticky připravená, která působí na naši psychiku ovlivňuje naše prožívání a chování je návyková může velmi rychle vyvolat závislost tolerované netolerované

41 Tolerované drogy Nikotinismus Alkoholismus Kofeinismus
závislost na látkách obsažených v tabáku – inhalace cigaret, doutníků, dýmky a šňupání tabáku aktivní i pasivní přijímání nikotinu hrozí rakovina plic a ústní dutiny Alkoholismus pravidelná konzumace alkoholu psychické, fyzické i sociální důsledky ničí mozkové buňky, játra, otupuje emoce, snižuje práh bolesti léčba jen pokud dotyčný chce být léčen v ČR je spotřeba 186 l alkoholu na osobu za 1 rok Kofeinismus nadměrné pití kávy a kávovinových nápojů prudké nabuzení, po kterém následuje výkon a pak prudký útlum vyvolává nadměrnou činnost ledvin

42 Netolerované závislosti
toxikománie = chorobná závislost na určité droze, jejíž užívání člověk neumí zvládnout svou vůlí a svým rozumem konopné drogy marihuana hašiš hašišový olej opiáty heroin opium morfin kodein halucinogeny lysohlávky durman LSD stimulační drogy pervitin kokain amphetamin extáze DOB psychotropní léky Rohypnol Subutex Diolan těkavé látky rozpouštědla toluen ředidla

43 Prevence závislostí Primární – předcházení vzniku závislosti (přednášky, besedy) Sekundární – při vzniku závislosti (výměna injekčních stříkaček, …) Terciální – po vyléčení, aby nedošlo k opětovné závislosti

44 Problematika sexuality

45 Sexualita heterosexualita homosexualita bisexualita
pohlavní přitažlivost heterosexualita homosexualita nezávazná vyvolaná prostředím personalizovaná jako způsob života bisexualita

46 Sexuální poruchy pedofílie gerontofílie nekrofílie zoofílie koprofílie
odchylka od standardního sexuálního chování pedofílie gerontofílie nekrofílie zoofílie koprofílie statuofílie fetišismus transvestitismus exhibicionismus sadismus masochismus voyerství frotérství

47 Pornografie a prostituce
zveřejňování sexu škodlivost x prospěšnost Prostituce poskytování sexuálních služeb za úplatu jednorázová x opakovaná dětská x dospělých mužská x ženská homosexuální x heterosexuální dobrovolná x nucená

48 Sexuálně přenosné (venerické) nemoci
nemoci, které se přenášejí nějakou formou sexuální aktivity Bakteriální Syfilis Kapavka Chlamydie Měkký vřed Granuloma inguinale (donovanoza) Lymfogranuloma venereum Negonokokální uregritida Virové Genitální opar (herpes) HIV, AIDS Lidský papilomavirus (genitální bradavice, rakovina děložního čípku) Hepatitida A, B, D, E Parazitické Veš muňka svrab Plísňové Kandidóza Protozonální (z prvoků) Amebóza Giardióza trichomoniáza

49 Bakteriální: syfilis (příjice)
Přenos: pohlavním stykem, z matky na plod, krví, kontaminovanými předměty Prevence: věrnost partnerovi, používání kondomu (není stoprocentní), pečlivé vybírání sexuálních partnerů, dodržování hygienických pravidel Fáze onemocnění: Primární: od 3 dnů až do 1 měsíce se objeví tvrdý nebolestivý vřed na místě průniku infekce do organismu, příp. nebolestivé zduření tříselných mízních uzlin, vřed se během 4-6 týdnů zahojí Sekundární: objeví se vyrážka hlavně na trupu v podobě bílých plošek, zduření uzlin, příznaky časem vymizí Terciální: infekce se šíří organismem a těžce ho poškozuje – poškození kloubů, srdce, cévní a nervové soustavy, destrukce kožní tkáně v oblasti obličeje, nosní přepážky a patra, těžké poruchy osobnosti, demence, progresivní paralýza Léčba: v nemocnici antibiotiky (pouze v první a časné druhé fázi) Osobnosti: Albrecht z Valdštejna, K. Gottwald, V. I. Lenin, J. Vrchlický, F. Schubert, J. Mánes, K. H. Mácha, B. Smetana Původní léčba: koupel v jelením mléce, krvi netopýrů, nevinných panen, pravidelný styk s pannou, rtuťové masti, kokain + šampaňské …

50 Bakteriální: kapavka Přenos: Prevence: Průběh onemocnění: Léčba:
pohlavním stykem, z matky na plod, kontaminovanými předměty Prevence: věrnost partnerovi, používání kondomu (není stoprocentní), pečlivé vybírání sexuálních partnerů, dodržování hygienických pravidel Průběh onemocnění: Inkubační doba činí obvykle 2-14 dnů, u některých lidí se ale žádné příznaky neobjeví několik měsíců Infekce se šíří v genitálu, pohlavních orgánech, konečníku, ústech a očích Příznaky u žen: výtok, časté nutkání s obtížemi při močení, krvácení, horečka, bolesti v podbřišku Příznaky u mužů: obtíže při močení, výtok, svrbění, zčervenání genitálií Léčba: Antibiotika – je důležité léčit i partnera

51 Bakteriální: chlamydie
Přenos: pohlavním stykem, z matky na plod, krví, kontaminovanými předměty Prevence: věrnost partnerovi, používání kondomu (není stoprocentní), pečlivé vybírání sexuálních partnerů, dodržování hygienických pravidel Průběh onemocnění: jedno z nejčastějších onemocnění Infekce se nemusí projevit žádnými příznaky projevuje se formou urenitidy – zánět močových cest, dále pálení trubice při močení a výtok může způsobit neplodnost a mimoděložní těhotenství Léčba: antibiotiky – nutné i u partnera

52 Virové: genitální opar
Přenos: pohlavním stykem, z matky na plod, krví, kontaminovanými předměty Prevence: věrnost partnerovi, používání kondomu (není stoprocentní), pečlivé vybírání sexuálních partnerů, dodržování hygienických pravidel Průběh onemocnění: v oblasti genitálií se objeví malé bolestivé vřídky Léčba: antibiotiky – nutné i u partnera avšak toto onemocnění je v podstatě nevyléčitelné – neustále se vrací

53 Virové: HIV, AIDS Přenos: Prevence: Fáze onemocnění: Léčba:
HIV = virus lidské imunitní nedostatečnosti AIDS = syndrom získaného selhání imunity Přenos: pohlavním stykem, z matky na plod, krví Prevence: věrnost partnerovi, používání kondomu (není stoprocentní), pečlivé vybírání sexuálních partnerů, dodržování hygienických pravidel Fáze onemocnění: Primární: v tomto období se nemoc nijak neprojevuje, ale nakažený člověk je přenašečem, toto období může trvat až 20 let Sekundární: v tomto období je pro nakaženého nebezpečné každé i malé onemocnění Léčba: Nevyléčitelné, pouze podpora imunitního systému Situace ve světě: v afrických zemích tvoří 10 % populace nakažených HIV v ČR každý rok oficiálně přibude 100 nakažených, avšak neoficiálně je to až 5krát více

54 Virové: lidský papilomavirus
Přenos: pohlavním stykem Prevence: není – většina populace má HPV Důsledky: genitální bradavice rakovina děložního čípku Léčba: není očkování – Silgard, Cervarix (ještě před zahájením pohlavního života)

55 Virové: hepatitida A, B, D, E
Popis: zánětlivé onemocnění jater Průběh: Primární fáze: jako chřipka (horečka, bolest kloubů a svalů, nechutenství, průjem, bolest břicha, ...) Sekundární fáze – žloutenka (nemusí být viditelná) Léčba: velmi obtížná vyhýbání se všem škodlivým potravinám (alkohol, přepálený tuk, barviva, …) vitamíny, přísná dieta, injekce interferonu a ribavirinu

56 Parazitické: veš muňka
Popis: obecně filcka) je bezkřídlý druh hmyzu, který žije v ochlupení genitálií a řitní oblasti nebo v podpaží, vousech a někdy i v obočí má oválné, krátké široké tělo a malou hlavičku samičky žijí asi 3 až 4 týdny přitom snesou okolo 30 vajíček, ze kterých za týden vylezou larvy a za další dva týdny se z nich stanou dospělci. Přenos: přenáší se zejména pohlavním stykem nebo prádlem Příznaky: přenáší nemoc zvanou peduculosis pubis, kterou se pozná podle krve ve spodním prádle, hnisu, strupů, hnisání nebo ekzémů v posledních letech dochází v euroamerické oblasti k snižování výskytu tohoto druhu vši, což je spojováno s rostoucí oblibou vyholování stydké oblasti a podpaží

57 Parazitické: svrab Popis: Přenos:
nemoc způsobená zákožkou svrabovou, projevující se nepříjemným svěděním a kožními změnami v podobě oděrek, pupínků a skvrn zákožka vyvrtává kanálky ve zrohovatělé vrstvě pokožky samice klade 2-3 asi 0,3-0,4 mm dlouhá vajíčka v slepých koncích chodbiček z vajíček se líhnou larvy a pak se během tří týdnů mění v dospělé zákožky Přenos: nemoc se přenáší obvykle přímým fyzickým kontaktem, méně přes předměty, např. lůžkoviny mimo pokožku mohou zákožky přežít 3 až 4 dny. Infekci pomáhá snížená imunita na svrab jsou náchylné zejména děti, které se infikují hlavně během hraní

58 Plísňové: kandidóza Popis: Příznaky: Přenos: Léčba: vaginální mykóza
3 ze 4 žen ji prodělají minimálně jednou za život Příznaky: výtok, obtíže při močení, bolest při pohlavním styku Přenos: pohlavní styk, koupání ve chlorované vodě, mokré plavky, nedostatečná hygiena Léčba: antibiotika, antimykotika – neustále se vrací

59 Protozonální (prvoci): trichomoniáza
Popis: je způsobeno bíčenkou poševní a je nejčastější parazitální onemocnění pochvy bičenka poševní je pohyblivý prvok žijící v pochvě a močové trubici, který způsobuje zánět pochvy a močové trubice Přenos: přenáší se výhradně pohlavním stykem Příznaky: u žen se může projevit poševním výtokem, zduřením a zrudnutím poševního vchodu u mužů je projev nemoci obecně mírnější či bez příznaků, případný projev může postihovat prostatu, semenné váčky a močovou trubici u obou pohlaví se pak může projevovat uretritidou a obtížemi při močení nemoc se často projevuje asymptomaticky v případě neléčení přejde nemoc do chronické fáze, při které jednotlivé symptomy odezní, avšak infikovaná osoba je i nadále infekční nemoc usnadňuje průnik HIV infekce Léčba: k léčbě je indikován metrodinazol


Stáhnout ppt "Sociologie Mgr. Blanka Chocová 2011/12."

Podobné prezentace


Reklamy Google