Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jednotná platba na plochu – SAPS Doplňková platba – TOP_UP Podpora méně příznivých oblastí Ing Jitka Tvrzníková tel.: 485 246 398, 604 205 709 E-mail.:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jednotná platba na plochu – SAPS Doplňková platba – TOP_UP Podpora méně příznivých oblastí Ing Jitka Tvrzníková tel.: 485 246 398, 604 205 709 E-mail.:"— Transkript prezentace:

1 Jednotná platba na plochu – SAPS Doplňková platba – TOP_UP Podpora méně příznivých oblastí Ing Jitka Tvrzníková tel.: 485 246 398, 604 205 709 E-mail.: tvrznikova@uzpi.cz ÚZPI Praha

2 Systém jednotné platby na plochu (SAPS) NR (ES) č. 1782/2003 ze dne 29.září 2003, stanovující společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a určité režimy podpor pro zemědělce NK (ES) č.1973/2004 ze dne 29.října 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k NR 1782/2003 NK (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví pravidla pro křížové dodržování, modulací a integrovaný administrativní a kontrolní systém nařízení vlády č. …/2005 ze dne … 2005, o stanovení bližších podmínek při poskytování jednotné platby na plochu pro rok 2005 pro Českou republiku

3 Jednotná platba na plochu - SAPS -žadatel je FO nebo PO – podmínka – půda vedená v LPIS -min. výměra je 1 ha zemědělské půdy -zem. půda v LPIS od 1.5. do 31.8. -půda způsobilá k 30.6.2003 – byla uchována v dobrém zemědělském stavu nezpůsobilý -pro veškeré platby je nezpůsobilý půdní blok, na kterém došlo ke změně kultury z T -> OP

4 Dobré zemědělské a environmentální podmínky nerušit krajinné prvky ( meze, větrolamy, terasy, zatravněné údolnice, příkopy, vodní toky ….) nepěstovat širokořádkové plodiny na svažitých půdách nad 12º zapravovat tekutá statková hnojiva do 24 hodin na svažitých půdách nad 3º( bez porostu ) neměnit kulturu travní porost n a kulturu orná půda nepálit rostlinné zbytky po sklizni obilovin, olejnin a luskovin

5 Kultury orná půda ( R ) travní porost – stálé pastviny (T-SP) travní porost – ostatní ( T) vinice ( V ) chmelnice ( C ) ovocný sad ( S ) jiná kultura ( O )

6 Další podmínky pro žadatele -Nutno vykázat všechny plochy -Rozdíl ploch větší než 3 % (vykázané a nevykázané plochy ) – snížení platby až o 3% -Kultura travní porost – určit Stálou pastvinu T- SP -Jako stálá pastvina je plocha TTP, která po dobu 5 let nebyla zahrnuta do střídání plodin ( bez ohledu, zda je využívána jako pastvina) -ostatní TTP – T -ROK 2005 - referenční (poměr zastoupení T-SP se nebude moci v dalších letech významně snížit )

7 Doplňkové podmínky pro pěstitele konopí nutný uznávací list o uznání osiva včetně návěsky z obalů smlouva s prvním zpracovatelem, prohlášení, že zpracuje produkci sám čestné prohlášení – ohlášení začátku kvetení a pěstování konopí za běžných vegetačních podmínek nejméně po dobu 10 dnů ode dne skončení květu

8 Doplňková platba TOP-UP pěstování lnu na vlákno pěstování chmele chov skotu, ovcí a koz pěstování některých plodin na orné půdě Pokud nebude žadateli přiznána platba SAPS není nárok ani na TOP-UP

9 Len na vlákno výměra lnu 1 ha způsobilá zp – op od 1.5. do 31.8. pěstování způsobilých odrůd lnu dle přílohy –deklarace půdy oseté lnem –zákres v mapě –daňový doklad o uznaném osivu –uznávací list osiva –smlouva o odbytu stonku lnu uzavřená s prvním zpracovatelem –všechny dokumenty originál nebo úředně ověřená kopie

10 Chmel výměra min. 1 ha způsobilá půda – chmelnice od 1.5. do 31.8.2005 –deklarace půdy –mapa půdních bloků všechny dokumenty originál nebo úředně ověřená kopie

11 Platba na chov přežvýkavců hospodářství registrované v ústřední evidenci chov skotu, ovcí, koz zároveň pěstování krmných plodin ( naTP a OP) na min. 1 ha –splnění intenzity býložravců do 1,8 VDJ/ha krmných plodin –neplatí pro 15 a méně VDJ Platba na přežvýkavce ke dni 31.7.2005 ( min. 2 VDJ )

12 Platba na chov přežvýkavců deklarace půdy - seznam všech půdních bloků a souhrnná výměra krmných plodin mapa půdních bloků doklady z ústřední evidence o stavu chovaných přežvýkavců ke dni 31.7. 2005 nápočet VDJ

13 Seznam krmných plodin trávy a jejich směsi jetel vojtěška obiloviny na zeleno (včetně kukuřice) luskovino obilné směsky na zeleno a siláž brukvovité na zeleno světlice kanárská ptačí noha krmná řepa mangold roketa setá slunečnice roční na zeleno sléz krmný svazenka vratičolistá topinambur tykev olejná šťovík tupolistý laskavec ohnutý

14 Platba na chov přežvýkavců Nápočet na platbu – jen zvířata bez příznaku Stanovení intenzity – všechna zvířata –* nahlášen odsun z předchozího hospodářství – nenahlášen přísun na nové hospodářství –x stávající hospodářství nahlášen odsun, nové nenahlásilo přísun –+ stávající hospodářství nenahlásilo odsun, nové hospodářství nahlásilo přísun –# nahlášen přísun na nové hospodářství, nenahlášen odsun z předchozího Do 30.9. doručit na ZA PÚ stav o chovaných přežvýkavcích – jinak zamítnutí žádosti

15 Přepočítávací koeficienty na VDJ KategorieZvířata narozenáKoeficienty tele 0-1 m 30.6.2005 a mladší 0 tele 1-6 m 31.1.2005-29.6.2005 0,2 skot 6-24 m 31.7.2003-30.1.2005 0,6 skot nad 24 m 30.7.2003 a starší 1,0 ovce kozy do 12 m 31.7.2004 a mladší 0 ovce kozy nad 12 m 30.7.2004 a starší 0,15

16 Pěstování plodin na orné půdě výměra vLPIS min 1 ha – orná půda ( ne orná půda se lnem, krmnými plodinami, plodinami na sušená krmiva) způsobilé plodiny v příloze 4 v LPIS od 1.5. do 31.8. 2005 v evidenci jako způsobilá půda v případě pěstování GMO kukuřice dodržování podmínek

17 Podmínky pro GMO kukuřice seté min. 600 m od pozemku s kukuřicí v režimu EZ – ne GMO min 300 m od kukuřice v EZ ne GMO – obsev 6 řádky ne GMO min. 100 m od pozemku kukuřice ne GMO min. 50 m od kukuřice ne GMO -obsev 6 řádky ne GMO v terénu vyznačit rozpoznatelně GMO

18 Další náležitosti Deklarace půdy – všechny bloky na plodiny na orné půdě Souhrnná výměra plodin podle přílohy č.4 Mapa půdních bloků Deklarace půdy s GMO kukuřicí všechny dokumenty originál nebo úředně ověřená kopie

19 Seznam plodin pro pěstování na orné půdě pšenice tvrdá pšenice ostatní žito ječmen oves kukuřice na zrno, siláž a na zeleno čirok pohanka, proso, lesknice a ostatní obiloviny cukrová kukuřice sója řepka, řepice slunečnice hrách boby sladká lupina konopí na vlákno len olejný

20 Podmínky pěstování plodin na op olejniny, len olejný a pšenice tvrdá nesmí být sklizeny před 30.6. pokud nedosáhnou dříve plné zralosti luskoviny nesmí být sklízeny před dosažením plné zralosti směsi krmných luskovin a obilovin – plocha oseta převážně krmnými luskovinami – nesklízet odděleně obiloviny nesmějí být sklizeny před stadiem mléčné zralosti specifické podmínky pro konopí seté

21 Zákres do mapy OpatřeníZpůsob zákresu SAPS – žadatel žádá podporu modře zakroužkovat číslo bloku SAPS – plocha na kterou žadatel nežádá podporu modře vyšrafovat, na co se nežádá, do zákresu N

22 Zákres do mapy OpatřeníZpůsob zákresu TOP-UP –plodiny na OPčerně zvýraznit hranice plochy, do zákresu černě O TOP-UP - lenzeleně zvýraznit hranice plochy, do zákresu zeleně L

23 Zákres do mapy OpatřeníZpůsob zákresu TOP-UP –krmné plodinyčerveně zvýraznit hranice plochy, do zákresu červeně P Konopí setézeleně zvýraznit hranice a zeleně vyšrafovat plochy, do zákresu černě K

24 Zákres do mapy OpatřeníZpůsob zákresu GMO kukuřiceoranžově zvýraznit hranice plochy, do zákresu oranžově G Plodiny určené ke zpracování na sušená krmiva červeně zvýraznit hranice a červeně vyšrafovat plochy, do zákresu černě S

25 Podmínky pro LFA žadatel nemusí být podnikatel půda vedená v evidenci podpora v LFA na kulturu T T-SP horské oblasti ( H A a H B ) ostatní méně příznivé oblasti (O A a O B ) oblasti se specifickými omezeními ( S ) oblasti s ekologickými omezeními ( E )

26

27 Podmínky vstupu do opatření Žadatel musí splňovat následující podmínky:  musí se zavázat, že bude hospodařit v souladu se zásadami správné zemědělské praxe  musí se zavázat, že bude provozovat zemědělskou činnost po dobu nejméně 5 let, následně po 1. platbě  musí hospodařit na nejméně 5 ha zemědělské půdy (v CHKO a NP 2 ha, ekologicky 1 ha  musí dodržovat intenzitu býložravců na veškerých obhospodařovaných pozemcích od 0,15 do 1,5 VDJ/ha  musí mít zařazeny půdní bloky v evidenci půdy minimálně od 1.5. do 15.10. příslušného kalendářního roku  dodržuje zákaz používání látek s hormonálním a tyreostatickým účinkem  na majetek nesmí být prohlášen konkurs

28 Druhy, kategorie a přepočítávací koeficienty hospodářských zvířat - 2005 Druh a kategoriePřepočítávací koeficient na DJ skot starší 24 měsíců1,00 VDJ skot do 24 měsíců0,60 VDJ ovce0,15 VDJ kozy0,15 VDJ kůň do 3 let0,75 VDJ kůň nad 3 roky1,30 VDJ

29 Druhy, kategorie a přepočítávací koeficienty hospodářských zvířat - 2006 Druh hosp. zvířeteKategorieKoeficient VDJ Skot do 6 měsíců0,3 od 6 do 24 měsíců0,6 nad 24 měsíců1,0 Ovcedo 12 měsíců0,1 nad 12 měsíců0,2 Kozydo 12 měsíců0,1 nad 12 měsíců0,2 Konědo 3 let0,75 nad 3 roky1,3

30 Administrace - Podání žádosti - Platba Příslušné ZA – PÚ Termín podání 16.5.2005 Žádost lze podat ještě 25 kalendářních dnů po této lhůtě – sankce 1% za každý pracovní den Nově stanovená obálka pro SAPS 249,296 mil EURO Oprávněná výměra 3,469 ha Předpoklad platby 71,86 EURO/ha

31

32 Zásady správné zemědělské praxe –jsou povinné pro zemědělce, kteří se zapojí do opatření méně příznivé oblasti a oblasti s environmentálními omezeními a do agro- envi opatření

33 Zásady správné zemědělské praxe 1.Na svažitých pozemcích ( nad 12 o ) vyloučit pěstování širokořádkových plodin ( kukuřice, okopaniny ), Agrotechnické práce a pojezdy provádět převážně po vrtsevnicích

34 Zásady správné zemědělské praxe 2.Kultury travních porostů sekat nebo spásat minimálně 2x ročně ( v odůvodnitelných případech 1x ročně), biomasa musí být odstraněna. První seč musí být provedena do 15.7., druhá seč musí být provedena do 15.10. 3.Dodržovat pravidla skladování a manipulace s chemickými látkami, aby nedocházelo ke kontaminaci složek životního prostředí

35 Zásady správné zemědělské praxe 4.Na svažitých orných půdách bez porostu ( sklonitost nad 3º ) neprodleně zapravovat statková, organická a organominerální a minerální hnojiva do půdy 5.Vést a nejméně 7 let uchovávat evidenci o množství, druhu a době použití hnojiv a statkových hnojiv, pomocných látek a upravených kalů podle jednotlivých pozemků, kultur, let

36 Zásady správné zemědělské praxe 6.Ze stájí, skladišť statkových hnojiv, uskladněných objemných krmiv ani z ostatních faremních prostor nesmí volně vytékat žádné závadné látky 7.Zabezpečit hospodářským zvířatům podmínky pro zachování jejich života, zdraví a pohody, zejména dostatečný přístup ke kvalitnímu zdravotně nezávadnému krmivu a pitné vodě 8.Na blocích se nesmí měnit kultura TTP a kulturu OP

37 Děkuji za Vaši pozornost Ing. Jitka Tvrzníková ÚZPI Praha tel.: 485 246 398 mobil: 604 205 709


Stáhnout ppt "Jednotná platba na plochu – SAPS Doplňková platba – TOP_UP Podpora méně příznivých oblastí Ing Jitka Tvrzníková tel.: 485 246 398, 604 205 709 E-mail.:"

Podobné prezentace


Reklamy Google