Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál vznikl v rámci projektu "Inovace + DVPP", EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/21.3768 Název: Konopné drogy Autor: Mgr. Gabriela.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál vznikl v rámci projektu "Inovace + DVPP", EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/21.3768 Název: Konopné drogy Autor: Mgr. Gabriela."— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál vznikl v rámci projektu "Inovace + DVPP", EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/21.3768 Název: Konopné drogy Autor: Mgr. Gabriela Illeová Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 9. ročník Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 číslo: VY_32_INOVACE_14_12

2 Anotace  DUM je výkladovou prezentací s podněty pro diskuzi (např. snímek č. 12, 13).  Cílem je seznámit žáky nejen se skupinou konopných drog jako takových – zástupci (snímek č. 5), charakteristika (snímek č. 6), způsoby aplikace (snímek č. 7), účinky (snímek č. 8 – 10) a riziky spojenými s užitím konopných drog (snímek č. 11), ale také s první pomocí (snímek č. 14).  Opomenuto není ani využití v medicíně (snímek č. 15).  Závěrečné shrnutí zjišťující stav osvojených informací najdeme na snímku č. 16 – vyber, které tvrzení je pravdivé. Ověření správnosti následuje na snímku č. 17.

3 Podkapitola okruhu „ Závislosti “

4 Konopí seté

5 MARIHUANA (KV Ě TENSTVÍ A HORNÍ LÍSTKY Z KONOPÍ) HAŠIŠ (PRYSKY Ř ICE ZE SAMI Č ÍCH KV Ě T Ů )  tráva  zelí  gand ž a  hulení  skank  šit  plastik  haš

6  halucinogeny (ve srovnání s jinými látkami skupiny mírný ú č inek)  p ř írodní p ů vod - z rostliny konopí seté  psychicky aktivní slo ž ka – THC – obsa ž en hlavn ě v prysky ř ici a sušených kv ě tenstvích Charakteristika

7  kou ř ení – typické  po ž ití – mén ě č asté  č asto skupinové – rituál (p ř íprava a následné u ž ití, rituální p ř edávání cigarety – joint, dýmky = !riziko skupinového tlaku nap ř. p ř i u ž ití jiné drogy

8 Ú č inky  v p ř ípad ě kou ř ení se dostavují v ř ádech sekund č i minut  v p ř ípad ě, ž e se marihuana jí, nastupuje ú č inek pozd ě ji (hodina i více) a efekt trvá déle (dvanáct hodin i více)

9  pocit euforie, povznesená nálada, uvolnění  zost ř ené vnímání  zm ě ny orientace v prostoru, deformace prostoru  bujaré veselí (záchvaty smíchu)

10  sucho v ústech  pocit hladu  zmatenost  úzkost, strach, deprese  nevolnost, zvracení  bušení srdce  p ř ekrvení spojivek (zarudlé o č i)

11  bad trip = „špatný výlet“ – nep ř íjemný pr ů b ě h intoxikace, riziko vyprovokování duševního onemocn ě ní, úzkostné stavy, depresivní poruchy, toxické psychózy, úraz p ř i úniku p ř ed domn ě lým nebezpe č ím, agresivní jednání v ůč i sob ě nebo druhým  riziko srde č ních arytmií  poškození srovnatelná s poškozením p ř i kou ř ení cigaret – rozedma plic - kuřáci jointu vdechují kouř hluboko do plic, poté zadržují dech  flash back – návrat stavu p ř i intoxikaci, č asto vnímán nep ř íjemn ě

12  vzácn ě  pokud ano, pak v ě tšinou nevy ž aduje odborný zásah, jedná se o závislost psychickou, kterou lze p ř emoci v ů lí  ! Komplikace b ě hem intoxikace, mohou následovat duševní obtí ž e (depresivní poruchy, úzkostné stavy)

13  Jednorázové u ž ití  slinné testy 24 – 48 hod.  testy z mo č i 7 – 14 dní  Opakované, dlouhodobé u ž ívání  slinné testy 24 – 48 hod.  testy z mo č i 14 dní – 1 m ě síc THC má tendenci se v t ě le ukládat, nap ř. v tukových bu ň kách mo ž né i testy z potu, vlas ů

14 u atypické nebo p ř íliš hluboké intoxikace.  klid  dostatek tekutin  !dohled nad intoxikovaným (úzkostné stavy – daná osoba je t ř eba zajistit dohled, aby osoba pod vlivem drogy neublí ž ila sob ě nebo n ě komu jinému. Pokud se stav jeví jako vá ž ný a nebo je podez ř ení na u ž ití ješt ě jiných látek, je nutné p ř ivolat léka ř e. Léka ř skou pomoc je dobré vyhledat i v p ř ípad ě, ž e po odezn ě ní ú č ink ů drogy p ř etrvávají duševní problémy.

15 Vyu ž ití v medicín ě  v n ě kterých státech zákonem legalizováno léka ř ské pou ž ití kanabinoid ů  léky proti zvracení a p ř i nechutenství  sní ž ení nitroo č ního tlaku  úleva od bolesti  alergie, ko ž ní projevy  lé č ba popálenin – zmírn ě ní jizev  potla č ení roztroušené sklerózy, Parkinsonovy nemoci, Alzheimerova syndromu, …

16  Mám problémy, n ě co m ě trápí, dám si jointa a bude fajn.  Konzumace marihuany vyvolává č ast ě ji halucinace.  Kou ř ení hašiše m ůž e uspíšit vznik duševního onemocn ě ní.

17  Nikoli. Duševní rozpolo ž ení jedince p ř i vstupu p ř i u ž ití látky a okolní podmínky (vhodnost výb ě ru místa, rozpolo ž ení spoluu ž ivatel ů apod.) ovlivní pr ů b ě h intoxikace. Drogy nem ě ní špatnou náladu na pozitivní. Je však pravd ě podobné, ž e p ř ípadné potí ž e ješt ě zvýší.  Ano.  Ano. U lidí, kte ř í jsou náchylní ke vzniku duševního onemocn ě ní, m ůž e kou ř ení hašiše a marihuany onemocn ě ní spustit.

18 Zdroje:  Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Marihuana (online). c2013 [citováno 6. 5. 2013]. Dostupný z http://cs.wikipedia.org/wiki/Marihuana http://cs.wikipedia.org/wiki/Marihuana  Obrázek snímku č. 4 - Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Konopí seté (online). c2013 [citováno 6. 5. 2013]. Dostupný z http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cannabis_sati va_plant_%284%29.JPG http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cannabis_sati va_plant_%284%29.JPG Kalina, K. a kol., Drogy a drogové závislosti, Úřad vlády, 2003, ISBN 80-86734-05-6


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál vznikl v rámci projektu "Inovace + DVPP", EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/21.3768 Název: Konopné drogy Autor: Mgr. Gabriela."

Podobné prezentace


Reklamy Google