Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Plán(y) rozvoje služeb sociální prevence Ústeckého kraje na období

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Plán(y) rozvoje služeb sociální prevence Ústeckého kraje na období"— Transkript prezentace:

1 Plán(y) rozvoje služeb sociální prevence Ústeckého kraje na období 2008 - 2011
Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí a zdravotnictví oddělení humanitních činností Ing. Karel Giampaoli

2 Střednědobé rozvojové dokumenty Ústeckého kraje
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2008 – 2011 Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje na období

3 Východiska plánování služeb sociální prevence a dalších služeb
Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území Ústeckého kraje… (2007) Bezpečnostní analýza Ústeckého kraje (2008)

4 Cílové skupiny 1. Děti (do 18 let), na které se zaměřuje sociálně-právní ochrana dětí tj. i na tzv. „rizikovou mládež“ = děti ohrožené sociálně nežádoucími jevy: zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem (tzv. provinění), opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití, opakovaně se dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte (§ 6 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění)

5 Cílové skupiny 2. Osoby ohrožené sociálním vyloučením
(sociálním vyloučením se rozumí vyčlenění osoby mimo běžný život společnosti a nemožnost se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace - § 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění) Např.: osoby, které jsou propuštěny z výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody, osoby po ukončení léčby chronických závislostí propuštěny ze zdravotnického zařízení, psychiatrické léčebny nebo léčebného zařízení pro chorobné závislosti, osoby propuštěné ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy nebo z pěstounské péče po dosažení zletilosti, respektive v 19 letech, osoby, které nemají uspokojivě naplněny životní potřeby – osoby bez přístřeší

6 Vybrané statistické údaje o cílové skupině
1. Děti a mladiství – evidence OSPOD – kuratela ml. V České republice bylo v roce 2006 evidováno orgány OSPOD – kurátory pro mládež celkem 43 405 klientů. V Ústeckém kraji evidovali kurátoři celkem 5 928 klientů (13,66 % v rámci ČR) = 2. místo po Moravskoslezském kraji. V indexovém vyjádření zaujímá Ústecký kraj již jednoznačně 1. místo, kdy index kraje činí 72,3 dětských klientů (Moravskoslezský index je 52,8 a republikový průměr je 42,27 klientů na 10 tisíc obyvatel). Trestná činnost osob do 18 let - v ČR provinění - v Ústeckém kraji – TČ (11,72% v rámci ČR) = 2. místo v ČR - index ÚK = 18,78 případů/10 tis. obyv., ČR = 12,85 (opět 2. místo v krajském srovnání)

7 Vybrané statistické údaje o cílové skupině – TRESTNÁ ČINNOST DĚTÍ
OBEC Trestná činnost 2006 z toho děti do 15-ti let činnost 2007 Roční Změna celkem Roční změna u nezletilých Bílina 67 19 45 25 - 22 6 Děčín 54 23 95 36 41 13 Chomutov 301 139 322 155 21 16 Kadaň 72 51 18 - 21 - 1 Litoměřice 81 49 29 - 32 - 12 Litvínov 30 62 24 - 10 - 6 Louny 93 52 77 43 - 16 - 9 Lovosice 32 9 46 10 14 1 Most 137 56 151 64 8 Podbořany 37 7 5 Roudnice 69 71 20 2 -5 Rumburk 74 Teplice 119 288 101 169 65 Ústí n. L. 267 129 203 75 - 64 - 54 Varnsdorf 12 -11 - 2 Žatec 38 40 -27 - 17 Celkem kraj 1546 653 1636 668 90 15

8 Vybrané statistické údaje o cílové skupině – TRESTNÁ ČINNOST DĚTÍ

9 Vybrané statistické údaje o cílové skupině
DĚTI V INSTITUCIONÁLNÍ PÉČI V roce 2006 evidovaly orgány OSPOD Ústeckého kraje 1 559 dětí do 18 let, které byly na základě soudního rozhodnutí umístěny do školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Z tohoto počtu byla 26 dětem uložena ochranná výchova. V České republice bylo v tomto období evidováno 8 691 umístěných dětí, Ústecký kraj zaujímá s 17,6 % první místo. Pozn.: Moravskoslezský kraj, druhý v pořadí, eviduje o více jak 340 dětí méně (a má o 400 tisíc obyv. více). V průměru vychází, že v Ústeckém kraji je 19 dětí v institucionální péči na 10 tisíc obyvatel. Republikový průměr pak činí 8,5 dítěte na 10 tisíc obyvatel.

10 Vybrané statistické údaje o cílové skupině – DĚTI V INSTITUCIONÁLNÍ PÉČI
OBEC 2006 2007 Roční změna u ÚV změna u OV Počet dětí v ÚV v OV Bílina 45 1 54 9 Děčín 86 3 97 11 - 2 Chomutov 198 201 5 2 Kadaň 104 92 - 12 - 1 Litoměřice 64 Litvínov 91 81 - 10 Louny 44 33 - 11 Lovosice 15 22 7 Most 149 6 100 - 49 Podbořany 18 24 Roudnice n. L. 26 8 Rumburk 83 84 Teplice 256 235 - 21 Ústí n. L. 288 269 - 19 Varnsdorf 38 - 5 Žatec 36 29 - 7 Celkem kraj 1 533 1 444 27 - 89

11 Vybrané statistické údaje o cílové skupině – DĚTI V INSTITUCIONÁLNÍ PÉČI

12 Osoby propuštěné z vězení
Vybrané statistické údaje o cílové skupině – OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM Osoby propuštěné z vězení V roce 2006 bylo v ČR propuštěno z VV či VTOS osob z toho osob z Ústeckého kraje (12,8 %) = 2. místo v ČR po Moravskoslezském kraji Indexové vyjádření: Ústecký kraj 22,4 osob/10 tis. obyv. = opět 2. místo v ČR ČR osob

13 Vybrané statistické údaje o cílové skupině – OSOBY PROPUŠTĚNÉ Z VĚZENÍ
OBEC Počet osob propuštěných z vězení 2006 Index na 10 tisíc obyv. z vězení 2007 Bílina 58 28,2 67 32,5 Děčín 139 17,5 133 16,8 Chomutov 168 20,7 137 16,9 Kadaň 79 18,0 71 16,1 Litoměřice 75 13,0 91 15,8 Litvínov 93 23,1 100 24,9 Louny 52 12,1 56 13,1 Lovosice 29 10,9 32 12,0 Most 194 25,2 215 27,9 Podbořany 27 17,2 30 19,1 Roudnice 43 14,3 44 14,7 Rumburk 113 33,3 85 25,1 Teplice 343 302 28,6 Ústí n. L. 291 24,7 290 24,6 Varnsdorf 59 28,5 27,1 Žatec 73 26,5 47 17,1 Celkem kraj 1 836 22,4 1 756 21,4

14 Vybrané statistické údaje o cílové skupině – OSOBY PROPUŠTĚNÉ Z VĚZENÍ

15 SOCIÁLNÍ SLUŽBY – služby sociální prevence
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2008 – 2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY – služby sociální prevence

16 SOCIÁLNÍ SLUŽBY – služby sociální prevence
Jsou to především sociální služby pro cílové skupiny: Azylové domy Domy na půl cesty Kontaktní centra Krizová pomoc Nízkoprahová denní centra Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Noclehárny Služby následné péče Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Terapeutické komunity Terénní programy Sociální rehabilitace Intervenční centra (podrobněji v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění)

17 SOCIÁLNÍ SLUŽBY – Síť vybraných „registrovaných“ služeb soc
SOCIÁLNÍ SLUŽBY – Síť vybraných „registrovaných“ služeb soc. prevence v Ústeckém kraji 2008 V Ústeckém kraji je zaregistrováno celkem 467 sociálních služeb. 2/3 služeb poskytují nestátní neziskové organizace 1/3 příspěvkové organizace obcí a kraje (malé % obchodní spol.) Vybraných služeb sociální prevence je v ÚK zaregistrováno celkem 146. 95 % těchto služeb zastřešují NNO Z dotačního programu MPSV byla poskytnuta dotace na sociální služby – cca 620 mil. Kč (62 mil na vybrané služby soc. prevence).

18 SOCIÁLNÍ SLUŽBY – služby sociální prevence v ÚK
2008 OKRES ÚK Celkem Ústecký kraj SLUŽBA Děčín Chomutov Litoměřice Louny Most Teplice Ústí n. L. Tel. krizová pomoc 2 Azylové domy 3 5 1 6 21 Domy na půl cesty Kontaktní centra 9 Krizová pomoc 4 Nízkoprahová denní centra Nízkoprahová zařízení pro děti a ml. 17 Noclehárny 7 Služby následné péče Soc. aktivizační služby pro rod. s dětmi 18 Terapeutické komunity Terénní programy 25 Sociální rehabilitace 28 Intervenční centrum Celkem služeb v okresech 22 19 16 26 27 11 146

19 SOCIÁLNÍ SLUŽBY– služby sociální prevence podle okresů

20 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2008 – 2011
Struktura plánu – 8 oblastí: služby pro seniory služby pro rodinu, děti a mládež služby sociální prevence služby pro osoby se zdravotním postižením (včetně služeb pro děti se zdravotním postižením, jejich rodiny a pečovatele) služby pro osoby ohrožené drogou služby pro příslušníky etnických menšin služby pro osoby s mentálním postižením nebo duševním nemocněním služby pro osoby v přechodné sociální krizi (včetně problematiky domácího násilí, týraných osob)

21 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2008 – 2011
Cíle a opatření v oblasti služeb sociální prevence Cíl 1: Zajistit odpovídající nabídku terénních a ambulantních sociálních služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a pro rizikovou mládež Opatření: Zajištění dostupných terénních a ambulantních programů pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a pro rizikovou mládež Cíl 2: Snížit riziko sociálního vyloučení u osob vracejících se z ústavních zařízení a osob žijících nedůstojným způsobem života Zajištění dostupných služeb azylového bydlení (azylové domy a noclehárny) na celém území kraje Realizace programů zaměřených na podporu osob vracejících se z dětských domovů a výchovných ústavů Realizace podpůrných programů pro osoby ohrožené sociálním vyloučením

22 Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje na období 2009 - 2011

23 Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje na období 2009 - 2011
Vize: stagnace, popř. pokles ročního počtu trestných činů a dalších deliktů spáchaných na území kraje rostoucí pocit bezpečí občanů a další Obecné cíle: Předcházet vzniku kriminality a snižovat její výskyt – eliminace rizikových sociálně nežádoucích jevů, snižovat kriminalitu a omezování příležitostí k páchání trestné činnosti. Zajistit funkční systém prevence kriminality na krajské a místní (obecní) úrovni – koordinace participujících subjektů… Cílové skupiny byly sestaveny v pořadí (dle priorit): děti a mládež a rodiny s dětmi oběti trestné činnosti a oběti domácího násilí obyvatelé nejvíce ohrožení trestnou činností osoby opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy osoby ohrožené sociálním vyloučením (např. osoby ze sociálně vyloučených lokalit)

24 Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje na období 2009 - 2011
Typy podporovaných projektů – pořadí dle priorit: projekty sociální prevence – např. volnočasové aktivity, nízkoprahová, poradenská a krizová zařízení, resocializační a rekvalifikační programy, azylové a chráněné bydlení, terénní sociální práce, sportovní plácky, skate + inline a jiné) informování občanů – např. přednášky a přednáškové cykly, schránky důvěry, tiskoviny, DVD, média a jiné projekty situační prevence – např. městské kamerové dohlížecí systémy (MKDS), pulty centralizované ochrany, mříže, bezpečnostní stojany na kola, oplocení rizikových míst a jiné.

25 Dílčí (specifické cíle):
Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje na období Dílčí (specifické cíle): Cíl 1: Zajištění dostatečné informovanosti obyvatel ÚK o systému prevence Cíl 2: Podpora spolupráce participujících subjektů, uzavírání partnerství, koordinace jejich činnosti – zapojení veřejnosti Cíl 3: Zjištění potřeb (názorů, postojů) občanů v oblasti prevence a hodnocení efektivity realizovaných preventivních programů Cíl 4: Zajištění odpovídající nabídky programů (projektů) sociální a situační prevence (úrovně primární, sekundární a terciární prevence)

26 Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje na období 2009 - 2011
0patření k cíli 4: Opatření 4.1: Zajištění dostupnosti služeb sociální prevence na celém území Ústeckého kraje (azylové bydlení, nízkoprahová zařízení, domy na půl cesty a další) Opatření 4.2: Realizace podpůrných programů pro osoby ohrožené sociálním vyloučením Opatření 4.3: Realizace podpůrných programů pro děti a mládež (nejen rizikovou) Opatření 4.4: Cílené zaměření situační prevence

27 FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE (SLUŽEB SOCIÁLNÍ PREVENCE A PREVENCE KRIMINALITY A DALŠÍCH SLUŽEB)

28 RESORT MINISTERSTVA VNITRA ČR
Zdroje financování služeb sociální prevence, prevence kriminality a dalších služeb RESORT MINISTERSTVA VNITRA ČR Program prevence kriminality na místní úrovni (dříve Partnerství) – od roku 2009 také krajské programy prevence kriminality Program Prevence obchodování s lidmi Program Prevence korupčního jednání

29 RESORT MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Program podpory rodiny
Zdroje financování služeb sociální prevence, prevence kriminality a dalších služeb RESORT MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Program podpory rodiny Podpora zařízení služeb prevence sociálního vyloučení pro rodiče pečující o děti. Podpora zkvalitňování partnerských a manželských vztahů a posilování rodičovských kompetencí Podpora náhradní rodinné péče Podpora doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní rodinné péči a výchovné péči Program podpory poskytování sociálních služeb

30 RESORT MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ
Zdroje financování služeb sociální prevence, prevence kriminality a dalších služeb RESORT MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ Program péče o děti a dorost. Program prevence kriminality Prioritami programu pro rok 2008 jsou: a) Prevence dětských úrazů b) Edukace první pomoci c) Prevence násilí na dětech. Program Protidrogová politika Priority na rok 2008: Detoxifikační léčba Substituční léčba Ústavní léčba závislých osob AT ordinace, ambulantní léčba závislých osob Kontaktní centra, terénní programy, a denní stacionáře…

31 RESORT MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
Zdroje financování služeb sociální prevence, prevence kriminality a dalších služeb RESORT MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Programy na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže Program I – Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními Program II – Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu Program III – Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a ve školských zařízeních pro preventivně výchovnou péči. Program financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním pro rok 2008 Program podpora romských žáků středních škol Program podpora integrace romské komunity předškolní výchova, volnočasové a zájmové aktivity (doučování) a jiné

32 RESORT MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI
Zdroje financování služeb sociální prevence, prevence kriminality a dalších služeb RESORT MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI Program podpory probačních programů RESORT MINISTERSTVA KULTURY Program Podpory integrace příslušníků romské komunity - zejména kulturní akce

33 RADA VLÁDY ČR PRO ZÁLEŽITOSTI ROMSKÉ KOMUNITY
Zdroje financování služeb sociální prevence, prevence kriminality a dalších služeb RADA VLÁDY ČR PRO ZÁLEŽITOSTI ROMSKÉ KOMUNITY Program Předcházení sociálnímu vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků Oblasti podpory: v oblasti bydlení – podpora azylového ubytování, asistence při správě objektů a podpora právního poradenství, v oblasti zaměstnání – podpora při vytváření pracovních míst, asistence při zaměstnávání, rekvalifikační a kvalifikační kurzy a vznik chráněných dílen, v oblasti sociálních služeb RADA VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY Program na podporu projektů protidrogové politiky

34 Zdroje financování služeb sociální prevence, prevence kriminality a dalších služeb
ÚSTECKÝ KRAJ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Program Podpora sociálně – zdravotních služeb Předmětem podpory: registrované sociální služby zajištění zdravotní péče nehrazené ze zdravotního pojištění v rámci programů hospicové péče, programy zaměřené na podporu fungující rodiny a na zajištění pěstounské péče (např. programy mateřských center), programy protidrogové prevence Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Program Sport a volný čas Oblast podpory programu: Pořádání sportovních, tělovýchovných a volnočasových akcí mezinárodního, republikového a krajského významu v Ústeckém kraji včetně akcí pro zdravotně postižené a neorganizované děti a mládež. Reprezentace Ústeckého kraje na sportovních, tělovýchovných a volnočasových akcích v ČR i zahraničí. Podpora krajských výběrů na celostátní olympiádu mládeže 2007

35 Zdroje financování služeb sociální prevence, prevence kriminality a dalších služeb
NADACE A NADAČNÍ FONDY Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové - Nadace Terezy Maxové - Nadace charty Nadace Dagmar a Václava Havlových - Komunitní nadace Euroregionu Labe - Nadace rozvoj občanské společnosti - Firemní nadace či fondy: Nadace O2 - Nadace Preciosa - Nadace Vodafone - Nadace ČEZ - Nadace České spořitelny - Fond T-Mobile v Ústeckém kraji je podpora věnována zejména v okrese Louny.

36 Děkuji za pozornost. Karel Giampaoli V Mostě dne


Stáhnout ppt "Plán(y) rozvoje služeb sociální prevence Ústeckého kraje na období"

Podobné prezentace


Reklamy Google