Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy trestního práva hmotného

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy trestního práva hmotného"— Transkript prezentace:

1 Základy trestního práva hmotného
Trestní právo Základy trestního práva hmotného Základy ekonomie a práva (4) Mgr. Pavel Pražák

2 Ochrana společnosti před nejzávažnějšími delikty označením určitého chování jako trestný čin a stanovením trestu. Preventivní působení (generální x individuální prevence). Nastupuje teprve v momentě, kdy ostatní prostředky selhaly – subsidiarita trestní represe = princip ultima ratio. X Dnes velmi populární podávání tr. oznámemení Účel trestního práva

3 Ústavní základy Listina základních práv a svobod 2/1993 Sb. např:
Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege (scripta, stricta, certa, praevia) – čl. 39 Soudní rozhodování čl. 40 (1) Presumpce neviny čl. 40 (2) Ne bis in idem čl. 40(5) Zákaz trestu smrti - čl.6 (3) Výjimka jestliže byl někdo zbaven života v souvislosti s jednáním, které podle zákona není trestné. Ústavní základy

4 Trestní zákoník Nový Trestní zákoník 40/2009 Sb. účinný od 1.1.2010
Původní předpis 140/1961 Sb. není stále mrtvým textem čl. 40 (6) Listiny: „Trestnost činu se posuzuje a trest se ukládá podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán. Pozdějšího zákona se použije, jestliže je to pro pachatele příznivější.“ Trestní zákoník

5 § 13 TZk Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně. Musí být naplněny všechny znaky TČ. Jejich souhrn je označován jako skutková podstata. Kategorie: Přečiny – všechny TČ se sazbou do 3 let + veškeré nedbalostní Zločiny – ostatní Zvlášť závažné zločiny - trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně deset let (trestná i příprava) x Přestupky nedosahují nebezpečnosti TČ. (Hledisko společenské škodlivosti => zastavení stíhání pro jednání, které není škodlivé). Trestný čin

6 Znaky skutkové podstaty
Objekt Objektivní stránka Subjekt Subjektivní stránka Znaky skutkové podstaty

7 Znaky skutkové podstaty
Objekt Objektivní stránka Subjekt Subjektivní stránka Znaky skutkové podstaty

8 Objekt Objekt TČ = konkrétní zákonem chráněné vztahy, zájmy, hodnoty
(život, zdraví, svoboda, rodina, majetek…) Třídění zvl. Části Objekt

9 Znaky skutkové podstaty
Objekt Objektivní stránka Subjekt Subjektivní stránka Znaky skutkové podstaty

10 Jednání Příčinná souvislost Následek Objektivní stránka

11 Znaky skutkové podstaty
Objekt Objektivní stránka Subjekt Subjektivní stránka Znaky skutkové podstaty

12 Subjekt Fyzická osoba starší 15 let. Příčetnost
Pro mladistvé osoby existují zvláštní pravidla Z. o soudnictví ve věcech mládeže (provinění, trestní opatření) Příčetnost Vždy posuzováno individuálně Subjekt

13 Znaky skutkové podstaty
Objekt Objektivní stránka Subjekt Subjektivní stránka Znaky skutkové podstaty

14 Subjektivní stránka Zavinění Úmysl Přímý Nepřímý Nedbalost Vědomá
Nevědomá Subjektivní stránka

15 Okolnosti vylučující protiprávnost
Krajní nouze Čin, kterým se odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestným činem. Nebylo možno odvrátit jinak Následek nesmí být stejně závažný nebo ještě závažnější Není povinnost nebezpečí snášet Nutná obrana Odvracení přímo hrozícího nebo trvajícího útoku Obrana nesmí být zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku Svolení poškozeného Přípustné riziko Oprávněné použití zbraně Okolnosti vylučující protiprávnost

16 Ústavní základy trestního procesu
Meze základní práv jen zákonem čl. 4. Osobní svoboda - čl.8 (1) Osobní svoboda je zaručena. (2) Nikdo nesmí být stíhán nebo zbaven svobody jinak než z důvodů a způsobem, který stanoví zákon. Nikdo nesmí být zbaven svobody pouze pro neschopnost dostát smluvnímu závazku. (3) Obviněného nebo podezřelého z trestného činu je možno zadržet jen v případech stanovených v zákoně. Zadržená osoba musí být ihned seznámena s důvody zadržení, vyslechnuta a nejpozději do 48 hodin propuštěna na svobodu nebo odevzdána soudu. Soudce musí zadrženou osobu do 24 hodin od převzetí vyslechnout a rozhodnout o vazbě, nebo ji propustit na svobodu. (4) Zatknout obviněného je možno jen na písemný odůvodněný příkaz soudce. Zatčená osoba musí být do 24 hodin odevzdána soudu. Soudce musí zatčenou osobu do 24 hodin od převzetí vyslechnout a rozhodnout o vazbě nebo ji propustit na svobodu. (5) Nikdo nesmí být vzat do vazby, leč z důvodů a na dobu stanovenou zákonem a na základě rozhodnutí soudu. Nedotknutelnost obydlí (x domovní prohlídky – čl. 12) Ústavní základy trestního procesu

17 Tresty Odnětí svobody: Domácí vězení Obecně prospěšné práce
zásadně nejvýše na 20 let výjimečný trest – nad 20 až do 30 let, nebo na doživotí Možnost podmíněně odložit trest do 2 let odnětí svobody Domácí vězení Obecně prospěšné práce Propadnutí majetku Peněžitý trest Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty Zákaz činnosti Zákaz pobytu Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce Ztráta čestných titulů nebo vyznamenání Ztráta vojenské hodnosti Vyhoštění – pouze pro cizince Tresty

18 Nullum crimen sine lege
TČ je jen takové jednání, jehož znaky jsou uvedeny v trestním zákoníku. Přesně definované pojmy – výkladová ustanovení v §§ 110 a násl. TZk. Př.: krádež (§ 205) vloupáním (§ 121), těžká újma na zdraví (§ 122)… Typická konstrukce skutkových podstat – 1., 2., 3., odst. podle závažnosti. Členění do hlav podle objektu Nullum crimen sine lege

19 Kauza pokuta DP z pohledu trestního práva
Pana Rambouska chytili revizoři při jízdě načerno, šel tedy na dopravní podnik pokutu zaplatit. Dostal stvrzenku o zaplacení, vztekle a teatrálně ji před pánem u okénka vyhodil do místního koše, a odešel. Za nějakou dobu mu přišla upomínka. Šel se tedy hádat na dopravní podnik, že pokutu zaplatil. Bylo mu řečeno, že o tom není záznam v knize DP. Pak vyšlo najevo, že, že zaměstnanec DP si peníze strčil do kapsy. Je takové jednání trestné? Kauza pokuta DP z pohledu trestního práva

20 Kauza pokuta DP z pohledu trestního práva
§ 206 TZk Zponevěra: Kdo si přisvojí cizí věc nebo jinou majetkovou hodnotu, která mu byla svěřena, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. Škoda nikoliv nepatrná? § 138 TZk § 50 ZoPř 200/1990 Sb.: Přestupku se dopustí ten, kdo a) úmyslně způsobí škodu na cizím majetku krádeží, zpronevěrou, podvodem nebo zničením či poškozením věci z takového majetku nebo se o takové jednání pokusí. Kauza pokuta DP z pohledu trestního práva

21 I. Trestné činy proti životu a zdraví
Vražda § 140 Hranice, kdy bytost přestává být plodem – začátek porodu. Hranice smrti – mors cerebri (obnovení životních fcí. vyloučeno). Zabití § 141 Vražda novorozeného dítěte matkou § 142 Ublížení na zdraví § 145 Těžké ublížení na zdraví § 146 Neposkytnutí pomoci § 150 Ohrožení pohlavní nemocí § 155 I. Trestné činy proti životu a zdraví

22 I. Trestné činy proti životu a zdraví
§ 158 Rvačka § 162 Svádění těhotné ženy k umělému přerušení těhotenství I. Trestné činy proti životu a zdraví

23 § 168 Obchodování s lidmi § 171 Omezování osobní svobody (x § 76 odst. 2 TŘ: Osobní svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu nebo bezprostředně poté, smí omezit kdokoli, pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů.) § 173 Loupež kumulativně dva objekty (svoboda a majetek) dokonáno již užitím pohrůžky! II. Trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství

24 § 175 Vydírání § 181 Poškození cizích práv Případ zaměněného manžela: Za stav bezbrannosti ženy v zmysle § 241 ods. 1 al. 2 Tr. zák. možno považovať aj spánok. Ak páchateľ zneužije spánok ženy na súlož alebo ak sa páchateľ pokúsi zneužiť spánok ženy na súlož, dopustí sa trestného činu znásilnenia podľa § 241 ods. 1 al. 2 Tr. zák., prípadne pokusu tohto trestného činu. Ale ak páchateľ počíta s tým, že sa žena včas zobudí, a zamýšľa využiť jej omyl spočívajúci v tom, že ho bude považovať za svojho manžela, nejde o trestný čin znásilnenia podľa § 241 ods. 1 al. 2 Tr, zák., prípadne o pokus tohto trestné ho činu, ale o trestný čin poškodzovania cudzích práv podľa § 209 písm. b) Tr. zák., prípadne, ak žena včas omyl spozoruje a k súloži preto nedôjde, o pokus tohto trestného činu. II. Trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství

25 III. Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti
§ 185 Znásilnění lze znásilnit i muže znásilnění je i jiný než koitální styk § 186 Sexuální nátlak § 187 Pohlavní zneužití § 188 Soulož mezi příbuznými § 189 Kuplířství § 191 Šíření pornografie III. Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti

26 IV. Trestné činy proti rodině a dětem
§ 194 Dvojí manželství § 196 Zanedbání povinné výživy Zvláštní ust. o účinné lístosti (§ 197) (x § 33) § 198 Týrání svěřené osoby § 202 Svádění k pohlavnímu styku Dítě! § 126 § 204 Podání alkoholu dítěti IV. Trestné činy proti rodině a dětem

27 V. Trestné činy proti majetku
§ 205 Krádež (x Stahování filmů) § 206 Zpronevěra § 207 Neoprávněné užívání cizí věci § 209 Podvod § 218 Lichva § 219 Zatajení věci § 222 Poškození věřitele § 229 Zneužívání vlastnictví V. Trestné činy proti majetku

28 VI. Trestné činy hospodářské
§ 233 Padělání a pozměnění peněz § 240 Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby § 253 Poškozování spotřebitele § 257 Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži § 271 Padělání a napodobení díla výtvarného umění VI. Trestné činy hospodářské

29 VII. Trestné činy obecně nebezpečné
§ 272 Obecné ohrožení § 276 Poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení § 278 Poškození geodetického bodu § 279 Nedovolené ozbrojování § 285 Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku § 289 – množství větší než malé nař. 455/2009 Sb. VII. Trestné činy obecně nebezpečné

30 VIII. Trestné činy proti životnímu prostředí
§ 295 Poškození lesa § 297 Neoprávněné vypuštění znečišťujících látek § 302 Týrání zvířat § 304 Pytláctví VIII. Trestné činy proti životnímu prostředí

31 § 309 Vlastizrada § 311 Teroristický útok § 316 Vyzvědačství § 319 Spolupráce s nepřítelem § 321 Služba v cizích ozbrojených silách IX. Trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci

32 X. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných
§ 323 Násilí proti úřední osobě Úřední osoba - § 127 § 329 Zneužití pravomoci úřední osoby § 331 Přijetí úplatku § 336 Pohrdání soudem § 337 Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání § 345 Křivé obvinění § 346 Křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek X. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných

33 X. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných
§ 354 Nebezpečné pronásledování § 355 Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob § 357 Šíření poplašné zprávy § 358 Výtržnictví § 360 Opilství (x actio libera in causa dolosa, actio libera in causa culposa) § 364 Podněcování k trestnému činu § 368 Neoznámení trestného činu X. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných

34 XI. Trestné činy proti branné povinnosti
XII. Trestné činy vojenské XIII. Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy


Stáhnout ppt "Základy trestního práva hmotného"

Podobné prezentace


Reklamy Google