Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Daniel 8 : 13-14 13 Slyšel jsem, jak jeden svatý mluví. Jiný svatý se toho mluvícího otázal: "Jak dlouho bude platit vidění o každodenní oběti a o vzpouře,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Daniel 8 : 13-14 13 Slyšel jsem, jak jeden svatý mluví. Jiný svatý se toho mluvícího otázal: "Jak dlouho bude platit vidění o každodenní oběti a o vzpouře,"— Transkript prezentace:

1 Daniel 8 : 13-14 13 Slyšel jsem, jak jeden svatý mluví. Jiný svatý se toho mluvícího otázal: "Jak dlouho bude platit vidění o každodenní oběti a o vzpouře, která pustoší a dovoluje šlapat po svatyni i zástupu?" 14  Řekl mi: "Až po dvou tisících a třech stech večerech a jitrech dojde svatyně spravedlnosti."

2 Co vyvolalo otázku? Daniel 8:8  Kozel se velice vzmohl. Když byl na vrcholu moci, zlomil se ten velký roh a místo něho vyrostly čtyři nápadné rohy do čtyř nebeských větrů. 9  Z jednoho z nich vyrazil jeden maličký roh, který se velmi vzmáhal na jih a na východ i k nádherné zemi. 10  Vzmohl se tak, že sahal až k nebeskému zástupu, srazil na zem část toho zástupu, totiž hvězd, a rozšlapal je. 11  Vypjal se až k veliteli toho zástupu, zrušil každodenní oběť a rozvrátil příbytek jeho svatyně. 12  Zástup byl sveden ke vzpouře proti každodenní oběti. Pravdu srazil na zem a dařilo se mu, co činil.

3 Daniel 2 Roku 604 př.Kr. Vidění o soše ze 4 kovů
Zlato – Babylon (do roku 539 př. Kr.) Stříbro – Médo- Persie (539 – 331 př. Kr.) Měď – Řecko ( př. Kr.) Železo/hlína – Řím / Evropa Kámen – druhý příchod Ježíše Krista

4 Daniel 7 Kolem roku 553 př. Kr. Více podrobností k Danieli 2
Čtyři veliké šelmy Lev s orlími křídly – Babylon Podobné medvědovi – Médo-Persie tři žebra – Lýdie, Babylon, Egypt Jako levhart – Řecko 4 křídla nástupci

5 Daniel 7 Strašlivá šelma s velikými železnými zuby – Řím
Mocné a silné království, které drtí a drolí vše 2:40 a 7:7, železo Přichází nová moc další roh – malý nebo nepatrný. Má oči lidské a ústa mluvící troufale

6 Daniel 7 Následuje soud, který vede věkovitý soud zasedl a byly otevřeny knihy S oblaky nebes přicházel jakoby syn člověka (lidská bytost/jakýsi člověk) tento titul na sebe užíval Pán Ježíš Kristus Druhý příchod je po soudu

7 Malý roh - Daniel 7 Oči lidské a ústa mluvící troufale
Vede válku proti svatým a přemáhá je Od 24 verše pokračuje charakteristika malého rohu Bude se lišit od předchozích králů 3 krále pokoří

8 Malý roh - Daniel 7 Pronášet slova proti Nejvyššímu
Svatým Nejvyššího nedá pokoj Změní doby Změní zákon Bude trvat do času, časů a půl času – 3,5 let neboli 1260 dní

9 Malý roh - Kdo to je? 1698 Drue Cresnner
prohlásil: malý roh je papežství a „ Čas šelmy končí kolem roku 1800“ 538 byl poražen poslední ariánský kmen 1798 generál Berthier zajal papeže Izaak Abravanel (1437–1508) malý roh ztotožnil s vládou papeže

10 Daniel 8 551 př.Kr. Beran - králové médští a perští. Kozel – Řecko
Malý roh – přichází po Řecku Shoda s 7 kapitolou

11 Danielova reakce Daniel 8:26  Vidění o večerech a jitrech, jak ti bylo pověděno, je pravdivé. Ty pak podrž to vidění v tajnosti, neboť se uskuteční za mnoho dnů." 27  Já Daniel jsem zůstal bez sebe a byl jsem těžce nemocen po řadu dní. Pak jsem vstal a konal své povolání u krále. Žasl jsem nad tím viděním, ale nikdo to nechápal.

12 Daniel 9 Odehrává se v 1.roce krále Daria (jsme v roce 538př.Kr.)
Daniel porozuměl proroctví proroka Jeremiáše. Verše 4 – 19 skrývají Danielovu modlitbu. Pak přichází Gabriel Daniel 9:23 „Prve při tvých prosbách o smilování vyšlo slovo a já jsem přišel, abych ti je oznámil, neboť jsi vzácný Bohu. Pochop to slovo a rozuměj vidění.“

13 Daniel:24 „Sedmdesát týdnů let je stanoveno tvému lidu a tvému svatému městu, než bude skoncováno s nevěrností, než budou zapečetěny hříchy, než dojde k zproštění viny, k uvedení věčné spravedlnosti, k zapečetění vidění a proroctví, k pomazání svatyně svatých. 25  Věz a pochop! Od vyjití slova o navrácení a vybudování Jeruzaléma až k pomazanému vévodovi uplyne sedm týdnů. Za šedesát dva týdny bude opět vybudováno prostranství a příkop. Ale budou to svízelné doby. 26  Po uplynutí šedesáti dvou týdnů bude pomazaný zahlazen a nebude již. Město a svatyni uvrhne do zkázy lid vévody, který přijde. Sám skončí v povodni, ale až do konce bude válka. Je rozhodnuto o pustošení. 27  Vnutí svou smlouvu mnohým v jednom týdnu a v polovině toho týdne zastaví obětní hod i oběť přídavnou. Hle, pustošitel na křídlech ohyzdné modly, než se naplní čas a na pustošitele bude vylito rozhodnutí."

14 Daniel 9 : 24-27 4 Výklady této pasáže. 1. Symbolický
Bere 70 týdnů za symboly a dělí čas do 3 tzv. heptád 1 heptáda - Kýrův edikt až 1.příchod PJK 2 heptáda - období viditelné církve 3 heptáda – období soužení tzv. neviditelná církev

15 Daniel 9 : 24-27 2 výklad – Dispenzacionalistický
Označovaný jako polosymbolický, nebo výklad mezery Zastánci berou, že týdny let je 490let. Začátek druhý dekret krále Artaxerxe datovaný do roku 445 př.Kr. První část (69 týdnů) obsahuje dnů. Počátek je 14. března (1. nisan) 445 př. Kr a konec 6.dubna (10.nisan) 32 po. Kr., kdy měl PJK vjet do Jeruzaléma.

16 Daniel 9 : 24-27 Druhé období je tzn. Lakuna (mezera) mezi 69. a 70. týdnem – období křesťanské církve Třetí období - 70 týden, který začíná tajným vytržením věřících do nebe a přes týden soužení, který trvá 7 let, končí 2. příchodem Pána ježíše Krista.

17 Daniel 9 : 24-27 Problém tohoto výkladu:
1) 69 týdnů po přepočtu ( : 365 = 476) je o 7 let kratší, než očekávaných 483. ale pokud bychom vzali doslova tak se dostaneme jen k 5. březnu 33 po Kr. 2) nejpravděpodobnější datum smrti PJK je rok 30 nebo 31 po Kr. a ne 32 nebo 33 po Kr. 3) exegeticky není možné do textu vsunout lakunu 4) podle této interpretace Antikrist vnutí smlouvu mnohým. Ale exegeticky to není Antikrist, ale sám Mesiáš svou smrtí ukončí obětní systém.

18 Daniel 9 : 24-27 3 výklad – Historicko – kritický
Vychází z toho, že Daniel je proroctví vaticinia ex eventu. Vztahuje se na období makabejských válek a postavu Antiocha 4 Epifana Začátkem je pád Jeruzalémav roce 587 nebo 586 př. Kr. První období 7 týdnů končí 538 př. Kr. dobytím Babylónu. Druhé období je od Kýra do smrti Oniase III. V roce 171 nebo 170 př. Kr. Protože se čas liší o 66 let tak tvrdí, že tento čas je pouze přibližný.

19 Daniel 9 : 24-27 Poslední období je počítáno od smrti Oniase a jeho konec je znovuvysvěcení chrámu Judou Makabejským v roce 164 př. Kr. V polovině týdne dochází ke znesvěcení chrámu Antiochem IV., které trvá od roku 168 do roku 164 př. Kr.

20 Daniel 9 : 24-27 Argumenty proti této hypotéze: 1) Chronologické
2) Historicky byla makabejská válka zpočátku partyzánská válka a boj židovských skupin mezi sebou 3) Nepropojuje verše 24 s verši nebere v úvahu usmíření viny, uvedení věčné spravedlnosti. 4) Antiochus nikdy nezničil Jeruzalém.Viz Daniel 9:26.

21 Daniel 9 : 24-27 4 interpretace Historicko – mesiášský výklad
Je to výklad většiny křesťanských vykladačů Klement Alexandrijský 215, Tertullianus 225, Hippolytos z Říma 235, Origenes 254, Eusebios 339, Hieronymus 419 atd dominantní od reformace až do 19 století. Dokonce i předkřesťanské dokumenty uznávají tento výklad ( např. LXX, Testament 12 patriarchů – 100 př.Kr. spisy z Kumránu.) Začátek je v prvním Artaxerxově výnosu sedmým rokem jeho vlády 547 př. Kr.

22 Výnosy o návratu Židů 1) Kýrův edikt 538/537 př. Kr. dovoloval Židům návrat do vlasti a obnovení chrámu (2 pa 36:22,23, Ezd 1:2-4, 6:3-5) 2) Dareiův dekret 520 př. Kr. znovupotvrzuje Kýrův dekret (Ezd 6:6-14) 3 Artaxerxův dekret 457 př.Kr. potvrzuje judskou autonomii (Ezd 7:6,7,11-17, 4:7-23) důležitý text Ezd 7:27-28 Artaxerxův list z roku 444 př. Kr. dovoloval opravu Jeruzaléma potvrzuje původní dekret (Neh 2:7-18)

23 Daniel 9 : 24-27 Gabriel přichází vysvětlit vidění (mareh). Jediné nevysvětlené vidění je 2300 večerů a jiter Sedmdesát týdnů je odděleno (chatak) Chatak se v Bibli neužívá a může znamenat – stanoveno, odděleno nebo také odkrojeno (nejčastější mimobiblické užití tohot slova) z nějakého delšího úseku. Znamená to, že vidění mají stejný počátek.

24 2300 večerů a jiter Biskup Daniel Wilson v roce 1836 napsal: „Proto stejně tak sedmdesát týdnů začíná vyhlášením dekretu, tak i 2300 večerů a jiter začínají ve stejném čase, protože tato vidění jsou jedno a totéž“ podle Wilsona skončilo vidění v roce 1847.

25 Daniel 9 : 24-27 25  Věz a pochop! Od vyjití slova o navrácení a vybudování Jeruzaléma až k pomazanému vévodovi uplyne sedm týdnů. Za šedesát dva týdny bude opět vybudováno prostranství a příkop. Ale budou to svízelné doby.. 457 př. Kr. a připočteme 483 let dojdeme k datu 27 po Kr. rok, kdy byl pokřtěn PJK.

26 Daniel 9:24-27 V polovině týdne bude pomazaný zahlazen a nebude již.
Smrt P.J.K. bylan roce 31 po. Kr. a obětní systém přestal mít význam.

27 Daniel 9 : 24-27 překlad Jiřího Moskaly
Verš 24: Sedmdesát sedmiletí je odkrojeno tvému lidu a tvému svatému městu K ukončení vzpoury Ke skončení hříchů K usmíření viny K uvedení věčné spravedlnosti Ke skončení vidění a proroka A k pomazání svatyně svatých Verš 25: Proto věz a pochop. Od vyjití výpovědi o navrácení a vybudování Jeruzaléma až k Mesiáši Vévodovi uplyne sedm týdnů a šedesát dva týdnů. Znovu bude vybudováno náměstí i příkop.

28 Daniel 9 : 24-27 překlad Jiřího Moskaly
Verš 26: A po šedesáti dvou týdnech Zabit bude Mesiáš a nebude nikdo pro něj. A město i svatyni uvrhne do zkázy Lid Vévody, který přijde. Jeho konec bude v povodni a až do konce bude válka. Je rozhodnuto o zpustošení. Verš 27: A upevní smlouvu s mnohými V posledním týdnu A v polovině toho týdne Zapříčiní zastavení oběti i obětního daru. A na křídle ohavností přijde pustošitel Dokud se nevyleje na pustošitele stanovená zkáza.

29 Daniel 2300 večerů a jiter Počátek je tedy daný rokem 457 př. Kr.
457 plus 2300, bez roku nula, je 1844. Konec proroctví musí být po smrti P.J.K. Konec 2300 musí být po konci malého rohu (1798). Konec 2300 musí nastat před 2. příchodem P.J.K.

30 2300 večerů a jiter Co se mělo stát v roce 1844?
Daniel 8:14  Řekl mi: "Až po dvou tisících a třech stech večerech a jitrech dojde svatyně spravedlnosti.„ (Čep) Daniel 8:14 A řekl mi. „Až do večera i jitra dvoutisícíhotřístého, a napravena bude svatyně.“ (ČSP)

31 2300 večerů a jiter O jakou svatyni může jít?
Nebeskou svatyni chápejme předně funkčně, a nepředstavujme si ji podle našich hmotných a prostorových měřítek. Pozemská svatyně byla stínem nebeské svatyně (Žd 8,5). Existuje přece velký rozdíl mezi naším stínem a námi jako osobou.

32

33 2300 večerů a jiter Co se děje od roku 1844?
Předadventní soud - První soud má za cíl vyčlenit  a ospravedlnit spasené lidi a ukázat, že je možné být spasený vírou v Ježíše Krista. Ježíš Kristus zde zastává úlohu obhájce, přímluvce. První fáze soudu probíhá nyní – v době, kdy je lidem kázáno evangelium a všichni se mohou dozvědět o soudu a druhém příchodu Ježíše Krista. Je to ale dočasná příležitost.

34 Důsledky soudu Až vyšetřování skončí, až budou prověřeny případy všech lidí, kteří se kdy hlásili k Bohu, až bude rozhodnuto o každém z nich, tehdy - a ne dříve - doba milosti pro lidstvo skončí a dveře milosti se uzavřou. Jediná kratičká věta: „Které hotovy byly, vešly s ním na svatbu, i zavřeny jsou dveře.“ (Mt 25,10) nás provází celým údobím závěrečné služby našeho Spasitele, až do chvíle, kdy velké dílo záchrany člověka skončí.

35 2300 večerů a jiter a Já a Ty Zamyslíme-li se nad naším životem obstojíme před Božím soudem? Nikoli! Nikdo z nás neobstojí, pokud v upřímné lítosti a pokání neopustí a nevyzná své přestupky Ježíši Kristu, který je díky své milosti a oběti vymaže z nebeských záznamů. Právě teď ještě Kristus vykonává službu nebeského Velekněze a prostředníka, využijeme tento čas? Dnes je čas k opravdovému poznání Ježíše Krista. Dnes je čas znovu se cele odevzdat Pánu Ježíši, protože jedině v tom je věčný život.


Stáhnout ppt "Daniel 8 : 13-14 13 Slyšel jsem, jak jeden svatý mluví. Jiný svatý se toho mluvícího otázal: "Jak dlouho bude platit vidění o každodenní oběti a o vzpouře,"

Podobné prezentace


Reklamy Google