Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BIBLIOGRAFICKÉ CITACE Zpracovala Olga Douleová. Proč citovat ? dodržování autorské etiky a zákona o autorských právechdodržování autorské etiky a zákona.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BIBLIOGRAFICKÉ CITACE Zpracovala Olga Douleová. Proč citovat ? dodržování autorské etiky a zákona o autorských právechdodržování autorské etiky a zákona."— Transkript prezentace:

1 BIBLIOGRAFICKÉ CITACE Zpracovala Olga Douleová

2 Proč citovat ? dodržování autorské etiky a zákona o autorských právechdodržování autorské etiky a zákona o autorských právech orientační pomůcka pro čtenáře k získání kontextuorientační pomůcka pro čtenáře k získání kontextu - možnost ověřit si nezkreslenost podávaných údajů relevantní zdroj sledované tematické oblastirelevantní zdroj sledované tematické oblasti - citace odkazují na dokumenty vztahující se k dané oblasti poznání zdroj pro vytváření statistických ukazatelůzdroj pro vytváření statistických ukazatelů (např. Impact factor = ukazatel průměrné citovanosti časopisů, který vypovídá o tom, s jakou frekvencí je průměrný článek časopisu v daném roce citován, poločas citování a poločas citovanosti)

3 Bibliografická citace Bibliografická citace = souhrn údajů o citované publikaci nebo její části umožňující její identifikaciBibliografická citace = souhrn údajů o citované publikaci nebo její části umožňující její identifikaci uvádí se jednak citace pramene, odkud byla informace převzata = citace dokumentu, jednak místo, odkud byl citát brán = stránka citovaného dokumentu.

4 Jak zpracovávat bibliografické citace? Jak zpracovávat bibliografické citace? 3 etapy práce s citacemi vytvoření bibliografických citacívytvoření bibliografických citací = citace musí publikaci jednoznačně identifikovat, aby byla vyhledatelná (např. v knihovním katalogu, v knihkupectví, v časopisu atd.) vytvoření a uspořádání soupisu citacívytvoření a uspořádání soupisu citací (seznamu použité literatury) odkazování v textu na bibliografické citace v soupisuodkazování v textu na bibliografické citace v soupisu (odkazy na příslušné publikace v seznamu použité literatury uvedené v místě textu, kde je použita myšlenka příslušného citovaného autora, popis jeho metody nebo odvolání na výsledky jeho práce )

5 Citační normy ČSN ISO 690 (01 0197) "Bibliografické citace - obsah, forma a struktura"ČSN ISO 690 (01 0197) "Bibliografické citace - obsah, forma a struktura" (ISO = Mezinárodní organizace pro normalizaci) V normě jsou uvedena schémata a příklady citací publikovaných monografických a seriálových publikacích, kapitol, článků atd. v těchto publikacích a patentových dokumentů, stanoví pořadí a způsob uvádění jednotlivých údajů (prvků) v citaci. Nelze ji použít pro citace rukopisů a jiných nepublikovaných materiálů. ČSN ISO 690-2 (01 0197) "Bibliografické citace. Část 2: elektronické dokumenty nebo jejich části".ČSN ISO 690-2 (01 0197) "Bibliografické citace. Část 2: elektronické dokumenty nebo jejich části". Používá se pro citace elektronických dokumentů

6 CITACE klasicky publikovaných dokumentů ČSN ISO 690 (01 0197)

7 Základní citace dokumentu - povinné a nepovinné údaje (prvky) Povinné údajePovinné údaje Primární odpovědnost. Název. Vydání. Nakladatelské údaje (rok vydání). Standardní číslo.Primární odpovědnost. Název. Vydání. Nakladatelské údaje (rok vydání). Standardní číslo. Nepovinné (volitelné) údajeNepovinné (volitelné) údaje Podřízená odpovědnost. Nakladatelské údaje (místo vydání, nakladatel). Rozsah. Edice. Poznámky.Podřízená odpovědnost. Nakladatelské údaje (místo vydání, nakladatel). Rozsah. Edice. Poznámky. Volitelné údaje mohou být zařazeny nebo vynechány v souladu s úrovní podrobnosti, zavedenou pro daný soupis citací nebo s vlastnostmi popisovaného dokumentu.

8 Uvádění prvků (údajů) v citaci přepisují tak, jak jsou uvedeny v originálutransliterace nebo romanizace zkratky jednotná forma interpunkceÚdaje v citacích se přepisují tak, jak jsou uvedeny v originálu (kniha, časopis). Provádí se transliterace nebo romanizace (transliterovaná forma může nahradit originální nebo se připojuje v hranatých závorkách). Používají se zkratky (místo křestních jmen lze uvést iniciály, zkracují se názvy seriálových publikací (ČSN 01 0196), jiná slova a termíny (ČSN 01 0169), názvy zemí (ČSN ISO 3166 (97 1002)). Psaní velkých písmen je dáno pravopisnými pravidly daného jazyka. V citacích se užívá jednotná forma interpunkce (viz. struktura citací). Doplňkové údaje se uvádějí do hranatých závorek (= údaje, které nejsou uvedeny přímo v původním dokumentu).

9 Primární odpovědnost Jméno autora nebo autorů díla, jméno editorů (redaktorů)u sborníkůJméno autora nebo autorů díla, jméno editorů (redaktorů) u sborníků (povinný údaj) jak jsou zapsána v citovaném dokumentuinvertovaná podoba jména transliterace nebo romanizaceJména se uvádějí ve formě, jak jsou zapsána v citovaném dokumentu. Používá se invertovaná podoba jména (v pořadí: příjmení, osobní jméno autora). Křestní jména lze nahradit iniciálami. Provádí se transliterace nebo romanizace podle příslušné mezinárodní normy (např. ČSN ISO 9 (01 0185) Transliterace cyrilice do latinky). Neuvádějí se tituly a hodnosti původců díla.

10 Je-li v dokumentu uvedeno více jmenJe-li v dokumentu uvedeno více jmen, uvádí se jako první typograficky nejvýraznější jméno, případně první otištěné. Mají-li základní odpovědnost za dílo dvě až tři osoby, uvádějí se jména všech původců. Jsou-li v dokumentu více než tři jména, uvádí se pouze první nebo první dvě nebo tři jména, další lze vynechat. V takovém případě se za poslední uváděné jméno připojuje zkratka “et al.” nebo její ekvivalent v češtině "aj.". NAPŘ.: HORÁK, F., URBÁNKOVÁ, E. a NOVÁKOVÁ, J., aj. / SCHLESINGER, W.L., et al.

11 Jména editorů (redaktorů)Jména editorů (redaktorů) se uvádějí tehdy, jsou-li v citovaném dokumentu uvedena na významném místě. Za jméno se připojuje do kulatých závorek zkratka ed. (editor), red. (redaktor). Neznámá primární odpovědnostNeznámá primární odpovědnost - není-li v dokumentu uveden autor nebo jiná odpovědná osoba, tento prvek se v citaci vynechává a 1. prvkem citace je název díla.

12 Podřízená odpovědnost Podřízená odpovědnostPodřízená odpovědnost (nepovinný údaj) (editoři, redaktoři, překladatelé, ilustrátoři...)Jména osob s podřízenou odpovědnosti (editoři, redaktoři, překladatelé, ilustrátoři...) Jména se zapisují v tom pořadí, jak jsou uvedena v dokumentu.

13 Název Název a podnázevNázev a podnázev (povinný údaj) NázevNázev se uvádí ve formě uvedené v citované publikaci. PodnázevPodnázev nebo jiné údaje vztahující se k názvu lze uvádět, pokud jsou užitečné pro upřesnění nebo identifikaci názvu. Cizojazyčný názevdoplnit překladem do češtiny Příliš dlouhý název zkrátitCizojazyčný název lze doplnit překladem do češtiny uvedeným v hranaté závorce. Příliš dlouhý název nebo podnázev lze zkrátit, počáteční slova se nesmějí vynechávat a smysl musí zůstat zachován. Vynechané údaje se nahrazují 3 tečkami.

14 Vydání Pořadí a druh vydáníPořadí a druh vydání (povinný údaj) arabské číslice a srozumitelné zkratkyOznačení 1. vydání lze zapsat, pokud je uvedeno v dokumentu. Další vydání se uvádějí vždy ve formě uvedené v dokumentu, používají se arabské číslice a srozumitelné zkratky. NAPŘ.: 3rd ed., 2. Aufl., 5. přeprac. vyd., nové rozšíř. vyd.

15 Nakladatelské údaje  Místo vydání  Místo vydání (nepovinný údaj) město se uvádí v jazyce a pravopisu originálu v 1. pádu, lze doplnit název země do kulatých závorek  Nakladatel  Nakladatel (nepovinný údaj) jméno nakladatele (název nakladatelství) se uvádí v jazyce a pravopisu originálu, lze použít srozumitelné zkratky  Datum vydání  Datum vydání (povinný údaj) rok vydání se uvádí arabskými číslicemi, není-li možno jej z dokumentu určit, doporučuje se uvést datum přibližné

16 více míst vydání nebo nakladatelstvípokud je v dokumentu uvedeno více míst vydání nebo nakladatelství, uvádí se údaj nejvýrazněji uvedený nebo uvedený na 1. místě nejsou nakladatelské údaje uvedenypokud nejsou nakladatelské údaje uvedeny, lze použít následující zkratky: neznámé místo vydání - [S.l.] není uvedeno nakladatelství - [s.n.] není uveden rok vydání - [s.a.] chybí místo vydání a nakladatelství - [S.l. : s.n.] chybí místo vydání a rok vydání - [S.l.a.]

17  Standardní číslo (ISBN, ISSN)  povinné u citací dokumentů jako celku  nepovinné u citací částí a článků z monografií a seriálových publikací

18 STRUKTURA CITACE PŘÍKLADY CITACÍ

19 Monografická publikaceMonografická publikace (jednosvazková nebo vícesvazková kniha, jednorázový sborník) Primární odpovědnost. Název : podnázev. Podřízená odpovědnost. Vydání. Nakladatelské údaje (místo : nakladatel, rok). Rozsah. Edice. Poznámky. Standardní číslo. Povinné údaje nepovinné Povinné údaje jsou vždy uvedeny tučným černým písmem, nepovinné zeleně !

20 Příklady citací: SCHUMACHER, G.H. Anatómia pre stomatológov : učebnica a atlas. 2. diel, Krk, chrbát, centrálny nervový systém, hrudník, brucho, panva, končatiny. Prel. E.R. Meitner. 1. vyd. Bratislava : Osveta, 1992. 479 s. Orig. Anatomie für Stomatologen. ISBN 80-217-0435- 7. CHANDLER, G.. International and national library and information services : a review of some recent developments 1970-80. Oxford : Pergamon Press, 1982. xii, 275 s. Recent advances in library and information services. ISBN 0-08-025793-3. JASPERSEN, F.Z., AYLWARD, A.H., SUMLINSKI, M.A. Trends in private investment in developing countries : statistics for 1970-94. Washington (D.C.) : World Bank, c1995. v, 50 s. Discussion paper, no. 28. ISBN 0-8213-3557-X. NEUBAUER, K.W., DYER, E.R. (ed.). European library networks. Norwood (N.J.) : Ablex, c1990. vi, 435 s. ISBN 0-89391-157-7.

21 Část monografieČást monografie (kapitola, svazek, dodatek...) Primární odpovědnost. Název zdrojového dokumentu. Vydání, číslo části(, Název části). Podřízená odpovědnost. Nakladatelské údaje (místo vydání : nakladatelství, rok). Lokace ve zdrojovém dokumentu (= rozsah stran od- do).

22 Příklady citací: PARKER, T.J. and HASWELL, W.D.. A textbook of zoology. 5th ed., vol. 1. London : Macmillan, 1930. Section 12, Phyllum Mollusca, p. 663-772. THOMPSON, Anthony. Library buildings of Britain and Europe : an international study, with examples mainly from britain and some from Europe and overseas. Part I, Synthesis : the creation of a building. London : Butterworths, 1963, p. 1-59.

23 Příspěvek z monografiePříspěvek z monografie PŘÍSPĚVEK: ZDROJOVÝ DOKUMENTPŘÍSPĚVEK: Primární odpovědnost. Název. In ZDROJOVÝ DOKUMENT Primární odpovědnost. Název. Vydání. Nakladatelské údaje (místo vydání : nakladatelství, rok), lokace ve zdrojovém dokumentu (= rozsah stran od-do).

24 Příklady citací : Hatina, J., Sykes, B. Lékařská genetika : problémy a přístupy. 1. vyd. Praha : Academia, 1999. 296 s.. ISBN 80- 200-0700-8. Sykes, B. Pozadí moderní genetiky. In Hatina, J., Sykes, B. Lékařská genetika : problémy a přístupy. 1. vyd. Praha : Academia, 1999, s. 11-17. MacGILL, M., RACINE, D.. OCLC : Online Computer Library Center. In ARMS, C. (ed.). Campus strategies for libraries and electronic information. Bedford (Mass.) : Digital Press, 1990, p. 36- 56. Citace monografie Příspěvek v monografii

25 MACÍK, K.. Marketing vysokých škol – představy a skutečnost. In Marketing vysokých škol : sborník příspěvků mezinárodní konference Projekt Tempus Phare CME 97-3026, Praha 16.-17. března 2000. Ed. František FREIBERG et al. Praha : Fakulta strojní ČVUT, 2000, s. 117-126. FAZEKAS, F.. Matrix algorithms and methods (MAM) to analyse stochastic chains and processes. In Proceedings of the 6th Mini Conference on Vehicle System Dynamics, Identification and Anomalies. Budapest, 9-11 November, 1998. Ed. I. Zobory. Budapest : Technical University, c1998, p. 477-483.

26 Článek v seriálové publikaciČlánek v seriálové publikaci (periodický sborník, časopis) Primární odpovědnost. Název článku. Podřízená odpovědnost. Název zdrojového dokumentu. Vydání, lokace ve zdrojovém dokumentu = rok, číslo svazku, lokace části (= rozsah stran od-do). = rok, ročník, číslo časopisu, lokace části (= rozsah stran od-do). Článek ze sborníku * článek z časopisu

27 Příklady citací: OLER, D.E., YOKOTA, A., FLIER, J.S. Normal insulin-receptor cDNA sequence in Pima Indians with NIDDM. Diabetes, 1989, vol. 38, no. 11, p. 1496-1500. LACH, Josef. JE Temelín a zásobování teplem. Energetika, 2001, roč. 51, č. 3, s. 84-85. ISSN 0375-8842. KREN, Lawrence. Shake hands with a robot. Machine Design, February 2001, vol. 73, no. 3, p. 88-91. ISSN 0024-9114. Fiedler, J., Houska, R. and Pavlík, J. The evaluation of breeding work in nucleus herds of pigs. Czech J. Anim. Sci., 2001, vol. 46, no. 8, p. 358-362. Vácha, F.. Rozvoj akvakultury a ochrana prostředí ve vztahu k strukturálním opatřením Evropské unie. Collection of Scientific Papers, Series for Animal Science, 2004, vol. 21, no. 2, p. 241-246.

28 Patentové dokumentyPatentové dokumenty Přihlašovatel. Název vynálezu. Podřízená odpovědnost. Poznámky (např. mezinárodní klasifikace). IDENTIFIKACE DOKUMENTU: Země nebo vydávající úřad. Druh patentového dokumentu a číslo. Datum vydání. PŘÍKLADPŘÍKLAD NOVÁ HUŤ, A.S., OSTRAVA. Trysková sestava přestupníkového kolena. Původce vynálezu: Jiří KOSE. Int Cl6 C 10 B 27/06. Česká republika. Patentový spis 279967. 29.12.1990.

29 Speciální typy citací nejsou definovány normou ISO 690 RECENZE BEZ ZVLÁŠTNÍHO NÁZVURECENZE BEZ ZVLÁŠTNÍHO NÁZVU Příjmení a osobní jméno autora, autorů recenze (Rec.). Záznam recenzované publikace. Záznam periodika, kde je recenze otištěna. RECENZE SE ZVLÁŠTNÍM NÁZVEMRECENZE SE ZVLÁŠTNÍM NÁZVEM Příjmení a osobní jméno autora, autorů recenze. Název recenze (Rec.). Záznam recenzované publikace. Záznam periodika, kde je recenze otištěna. ZÁZNAM V REFERÁTOVÉM ČASOPISUZÁZNAM V REFERÁTOVÉM ČASOPISU Údaje o referované publikaci. Údaje o referátovém časopisu.

30 CITACE NEDOSTUPNÉHO MATERIÁLU uvedeného v jiném dostupném informačním pramenu:CITACE NEDOSTUPNÉHO MATERIÁLU uvedeného v jiném dostupném informačním pramenu: Záznam nedostupného citovaného dokumentu. - Cit. dle Záznam dostupného informačního pramenu. NEOFICIÁLNÍ PRAMENYNEOFICIÁLNÍ PRAMENY (rukopisné poznámky, záznam z přednášky…) přiměřená specifikace dle povahy zdroje informací

31 CITACE elektronických dokumentů ČSN ISO 690-2 (01 0197)

32 Uvádění prvků (údajů) v citacích povinnéprvky použitelné pro citovaný dokument, a informace je okamžitě dostupná volitelnéU elektronických dokumentů jsou povinné pouze ty prvky, které jsou použitelné pro citovaný dokument, a informace je okamžitě dostupná ze samotného dokumentu nebo doprovodného materiálu (zdůrazněny tučně). Ostatní prvky uváděné jako volitelné se doporučuje rovněž zahrnout do citace, pokud jsou snadno dostupné. **Pro uvádění prvků v citacích elektronických dokumentů obecně platí zásady užívané pro citace klasicky publikovaných dokumentů (jméno autora, název *, vydavatelské údaje...) * neznámý název lze nahradit několika prvními slovy z dokumentu, po nichž následuje symbol vynechání („…“) a stručný popis obsahu dokumentu v hranatých závorkách

33 Speciální prvky pro elektronické dokumenty druh nosiče datum aktualizace/ revizeU elektronických dokumentů se povinně uvádí druh nosiče a datum aktualizace/ revize (může dojít ke změně v obsahu) online dokumentůdatum citování dostupnost a přístup k dokumentupočítačových programůverze programuU online dokumentů je povinný datum citování (kvůli případné změně v obsahu a ověření citované verze), dostupnost a přístup k dokumentu, u počítačových programů verze programu Druh elektronického nosičeDruh elektronického nosiče uvádí se v hranatých závorkách po názvu: [online], [CD-ROM], [magnetická páska], [disk] druh dokumentulze specifikovat i druh dokumentu : [online databáze], [monografie na CD-ROM], [online seriálová publikace], [počítačový program na disku], [online elektronický časopis], [elektronická pošta]

34 Datum aktualizace/ revizeDatum aktualizace/ revize uvádí se za datem publikování ve stejné formě jako v citovaném prameni Datum citováníDatum citování uvádí se v hranatých závorkách za datem publikování u online dokumentů, které mohou podléhat změnám nebo v případech, kdy nelze nalézt jiné spolehlivé datum: [cit. 3.12.2002] Dostupnost a přístup k dokumentuDostupnost a přístup k dokumentu úplná URL adresau online dokumentů je nutno uvést přesnou identifikaci citovaného pramenu s uvedením přesné lokace = úplná URL adresa : Dostupné na WWW:

35 STRUKTURA CITACE PŘÍKLADY CITACÍ

36 Elektronické monografie, databáze, počítačové programyElektronické monografie, databáze, počítačové programy (celý dokument) Primární odpovědnost. Název : podnázev [druh nosiče]. Podřízená odpovědnost. Vydání. Místo vydání : vydavatel, datum vydání. Datum aktualizace/revize [datum citování]. Edice. Poznámky. Dostupnost a přístup. Standardní číslo. Datum citování, dostupnost a přístup Datum citování, dostupnost a přístup: údaj je povinný pro online dokumenty, volitelný pro ostatní

37 Příklady citací: CITACE CELÉHO ELEKTRONICKÉHO DOKUMENTU Authority Control in the 21st Century : An Invitational Conference, March 31 - April 1, 1996 [online]. Ed O'Neill, Conference Chairman. Dublin (OH) : OCLC, [1996] [cit. 2003-02-05]. Dostupný z WWW:. Kirk-Othmer Encyclopaedia of chemical technology [online]. 3. ed. New York : Wiley, 1995 [cit. 3.1.1999]. Dostupné v Dialog Information Services, Palo Alto (Calif.).

38 Elektronické monografie, databáze, počítačové programyElektronické monografie, databáze, počítačové programy (části dokumentů) Primární odpovědnost. Název (zdrojového dokumentu) [druh nosiče]. Podřízená odpovědnost. Vydání. Místo vydání : vydavatel, datum vydání. Datum aktualizace/revize [datum citování]. Kapitola nebo ekvivalentní označení části. Název (části). Číslování v rámci dokumentu. Lokace v rámci zdrojového dokumentu. Poznámky. Dostupnost a přístup. Standardní číslo.

39 Příklady citací: KAPITOLA Z ELEKTRONICKÉ KNIHY RHEINGOLD, Howard. The Virtual Community [online]. c1998 [cit. 2003-02-05]. Chapt. 5, Multi-User Dungeons and Alternate Identities. Dostupný z WWW:.http://www.rheingold.com/vc/book/5.html

40 Elektronické monografie, databáze, počítačové programyElektronické monografie, databáze, počítačové programy (příspěvky do dokumentů) Primární odpovědnost (příspěvku). Název (příspěvku). Primární odpovědnost (zdrojového dokumentu). Název (zdrojového dokumentu) [druh nosiče]. Podřízená odpovědnost. Vydání. Místo vydání : vydavatel, datum vydání. Datum aktualizace/revize [datum citování]. Číslování v rámci dokumentu. Lokace v rámci zdrojového dokumentu. Poznámky. Dostupnost a přístup. Standardní číslo.

41 Příklady citací: STAŤ ZE SBORNÍKU BAILEY, Joseph P., McKNIGHT, Lee W. Internet Economics : What Happens When Constituencies Collide. Workshop on Internet economics, March 9-10, 1995 [online]. Cambridge (MA) : Center for Technology, Policy and Industrial Development, Massachusetts Institute of Technology, 1995 [cit. 2003-02-05]. Dostupný z WWW:.http://www.isoc.org/HMP/PAPER/123/html/paper.html PŘÍSPĚVEK Z MONOGRAFIE McCONNELL, W.H. Constitutional history. The Canadian Encyclopedia [CD-ROM]. Macintosh version 1.1. Toronto : McClelland, 1993. ISBN 0-710-1932-7.

42 Elektronické seriálové publikaceElektronické seriálové publikace (seriál jako celek) Název [druh nosiče]. Vydání. Místo vydání : vydavatel, datum vydání [datum citování]. Edice. Poznámky. Dostupnost a přístup. Standardní číslo.

43 Příklady citací: ELEKTRONICKÝ SERIÁL: CONSERline : newsletter of the CONSER Program [online]. Published by the Library of Congress, Serial Record Division. Washington (D.C.) : Library of Congress, Serial Record Division, 1994- [cit. 2003-02-05]. 2x ročně. Dostupný z WWW:. ISSN 1072-611X.http://lcweb.loc.gov/acq/conser/consrlin.html

44 Elektronické seriálové publikaceElektronické seriálové publikace (články a příspěvky) Primární odpovědnost (příspěvku). Název (příspěvku). Název (seriálové publikace) [druh nosiče]. Vydání. Označení čísla. Datum aktualizace/ revize [datum citování]. Lokace v rámci zdrojového dokumentu. Poznámky. Dostupnost a přístup. Standardní číslo.

45 Příklady citací: ČLÁNEK V SERIÁLOVÉ PUBLIKACI HIRONS, Jean. PCC Policy Committee holds its first meeting at LC. CONSERline : newsletter of the CONSER Program [online]. 1997, no. 11 [cit. 2003-02-05]. Dostupný z WWW:.http://lcweb.loc.gov/acq/conser/consln11.html#pcc

46 Elektronické zprávy, nástěnky, diskusní fóraElektronické zprávy, nástěnky, diskusní fóra Název [druh nosiče]. Místo vydání : vydavatel, datum vydání [datum citování]. Poznámky. Dostupnost a přístup.

47 Příklady citací: ELEKTRONICKÉ FÓRUM, KONFERENCE PASC-L (Public access computer systems forum) [online]. Houston (Tex.) : University of Houston Libraries, June 1989- [cit. 17. května 1995]. Dostupné na Internetu: listserv@uhupvm1.edu.listserv@uhupvm1.edu Web4Lib Electronic Discussion : An electronic discussion for library-based World-Wide Web managers [online]. Berkeley : University of California Berkeley Library, April 1994- [cit. 2003- 02-05]. Majitel listu Roy Tennant. Dostupný z Internetu:. Přístup také z WWW:.http://sunsite.berkeley.edu/Web4Lib/

48 Elektronické zprávyElektronické zprávy Primární odpovědnost (zprávy). Název (zprávy). Název (zdrojového systému zpráv) [druh nosiče]. Podřízená odpovědnost/ příjemce. Místo vydání : vydavatel, datum vydání [datum citování]. Číslování v rámci systému zpráv. Lokace v rámci systému zpráv. Poznámky. Dostupnost a přístup (nepovinné u osobní komunikace). Poznámky.

49 Příklady citací: ELEKTRONICKÉ ZPRÁVY PARKER, Elliot. Re: Citing electronic journals. PACS-L (Public access systems forum) [online]. Houston (Tex.) : University of Houston libraries, 24 November 1994; 13:29:35 CST [cit. 1. Ledna 1995; 16:15 EST]. Dostupné na Internetu: telnetbrsuser@a.cni.org. telnetbrsuser@a.cni.org PRITCHARD, Sarah. Your request for information about ISO standards [online]. Message to: Margaret MORRISON. 18. February 1995 [cit. 3. Března 1995]. Osobní komunikace.

50 Jak si usnadnit práci s vytvářením bibliografických citací ?

51 Projekt Bibliografické citace Projekt Bibliografické citace - Masarykova univerzita v Brně http://www.citace.com/ Projekt je dostupný z webové stránky knihovny ZF nebo přímo na adrese: http://www.citace.com/

52 Generátor bibliografických citací

53

54 ODKAZY NA CITACE SOUPIS CITACÍ

55 ODKAZY NA CITACE Uvádění prvního prvku citace a dataUvádění prvního prvku citace a data Jméno autora (1. slovo názvu není-li autor uveden) a rok vydání práce, příp. číslo strany.Jméno autora (1. slovo názvu není-li autor uveden) a rok vydání práce, příp. číslo strany. (Soupis bibliografických citací je uspořádán abecedně podle jména autora, případně podle názvu) PŘÍKLADYPŘÍKLADY (Možný,I., 1992)(Možný,I., 1992) dokument citován pod autorem (Statistická, 1991)(Statistická, 1991) dokument citován pod názvem (Možný,I., 1992a), (Možný,I., 1992b)(Možný,I., 1992a), (Možný,I., 1992b) více prací téhož autora v 1 roce (Možný,I., 1992a, s.231)(Možný,I., 1992a, s.231) uvedení stránky citovaného díla (1988, s.132)Je-li jméno autora uvedeno v textu práce, není nutno ho v odkazu opakovat, stačí uvést rok a stránku (1988, s.132)

56 Metoda číselných citacíMetoda číselných citací Číslice v textu napsané jako horní index nebo do závorek (, příp. číslo strany)Číslice v textu napsané jako horní index nebo do závorek (, příp. číslo strany) citují dokumenty v pořadí, v němž byly poprvé odkázány. Po sobě následujícím odkazům téhož dokumentu je přiděleno stejné číslo jako prvnímu. Citace jsou uspořádány v číselném pořadí do číslovaného soupisu. PŘÍKLADPŘÍKLAD (24). (13, p.556). (8Teorie neviditelných kolegií byla prozkoumána v přírodních vědách (24). O jejich nepřítomnosti mezi historiky se zmiňuje Stieg (13, p.556). Podle Burcharda (8)...

57 Průběžné poznámkyPrůběžné poznámky Číslice následující za odkazy v textu (zapsané jako horní index nebo do závorek) se vztahují k číselně řazeným poznámkám uspořádaným podle pořadí jejich výskytu v textu.Číslice následující za odkazy v textu (zapsané jako horní index nebo do závorek) se vztahují k číselně řazeným poznámkám uspořádaným podle pořadí jejich výskytu v textu. Poznámka může odkazovat více než na 1 dokument. Je-li určitý dokument odkazován více než jednou, po sobě následujícím odkazům jsou přidělována samostatná čísla. Poznámka vztahující se k již dříve citovanému dokumentu buď zopakuje úplný odkaz nebo uvede číslo dřívější poznámky s uvedením stran. 1. odkaz na citovanou publikaci1. odkaz na citovanou publikaci by měl obsahovat všechny potřebné údaje k zajištění vazby se záznamem v soupisu bibliografických citací (jméno autora/autorů, plný název, čísla stránek). Druhé a následující odkazy mohou být zkrácené (příjmení autora, zkrácený název, stránky). PŘÍKLADPŘÍKLAD (24). (13, p.556). (8Teorie neviditelných kolegií byla prozkoumána v přírodních vědách (24). O jejich nepřítomnosti mezi historiky se zmiňuje Stieg (13, p.556). Podle Burcharda (8)...

58 PŘÍKLADYPŘÍKLADY TEXTTEXT (24). (13, p.556). (8Teorie neviditelných kolegií byla prozkoumána v přírodních vědách (24). O jejich nepřítomnosti mezi historiky se zmiňuje Stieg (13, p.556). Podle Burcharda (8)... ODKAZODKAZ STIEG, M.F., The information needs of historians, p.556. CITACECITACE STIEG, M.F. The information needs of historians. College and Research Libraries, 1981, vol. 42, no. 6, p. 549-560.

59 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY = soupis bibliografických citací řazení záznamů v soupisu:řazení záznamů v soupisu: abecedně podle jména autoraabecedně podle jména autora / autorů, případně podle názvu - nejobvyklejší způsob do tematických celkůrozčlenění citací do tematických celků, jejich uvedení v chronologickém pořadí apod. v numerické posloupnostiv numerické posloupnosti korespondující s pořadím odkazů v textu (-. Další prvky)obsahuje-li abecedně uspořádaný soupis 2 nebo více položek se stejným prvním prvkem a položky jsou zapsány za sebou, ve 2. a 3. citaci lze 1. prvek nahradit pomlčkou. (-. Další prvky)

60 Základní informace o zásadách citování literatury v odborné práci jsou uvedeny na webové stránce knihovny ZF nebo na stránkách knihoven JU V knihovnách jsou rovněž k dispozici platné citační normy Základní informace o zásadách citování literatury v odborné práci jsou uvedeny na webové stránce knihovny ZF nebo na stránkách knihoven JU V knihovnách jsou rovněž k dispozici platné citační normy


Stáhnout ppt "BIBLIOGRAFICKÉ CITACE Zpracovala Olga Douleová. Proč citovat ? dodržování autorské etiky a zákona o autorských právechdodržování autorské etiky a zákona."

Podobné prezentace


Reklamy Google