Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Románský sloh a gotika  Renesance  Baroko, rokoko, klasicismus  Selské baroko/lidová architektura na Vltavotýnsku  1. polovina 20. století  2. polovina.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Románský sloh a gotika  Renesance  Baroko, rokoko, klasicismus  Selské baroko/lidová architektura na Vltavotýnsku  1. polovina 20. století  2. polovina."— Transkript prezentace:

1  Románský sloh a gotika  Renesance  Baroko, rokoko, klasicismus  Selské baroko/lidová architektura na Vltavotýnsku  1. polovina 20. století  2. polovina 20. století  Vltavotýnští architekti - přednášky, procházky, exkurze  Domovní znamení  Architektonická výzdoba  Zmizelé památky  Mizející krása  sakrální stavby na území Týna nad Vltavou a okolí  Tvrze a hrady na Vltavotýnsku - výstava „Zrcadlení“

2  Středověk = období mezi koncem antické civilizace (pádem Západořímské říše) v roce 476, a začátkem novověku (pád Konstantinopole roku 1453/objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem roku 1492/zveřejnění 95 tezí Martinem Lutherem roku 1517) => nástup renesance.  V českém prostředí se pak konec středověku většinou posouvá k roku 1526, kdy u nás končí vláda Jagellonců a nastupuje rod Habsburků

3 Středověk lze dále dělit na:  raný (konec 5. století – 11. století) - šíření křesťanství v původních i nových civilizačních centrech, vznikají samostatné raně feudální státy (např. francká říše) a rozvíjí se románská kultura  vrcholný (poč. 11. století – poč. 14. století) - základní struktura středověké společnosti (feudálně závislé rolnictvo, feudální vlastníci pozemků - šlechta, duchovenstvo) – nově středověké měšťanstvo (počet roste v důsledku k zakládání a rozvoje měst, center řemesla a obchodu), mocenské konflikty – panovník (centralistické řízení) X šlechta (autonomii), stále znatelný rozdíl ve vývoji různých částí evropského kontinentu. V těch rozvinutějších se výrazně prosazuje gotická kultura.  pozdní (14. století – 15. století) – krize středověké společnosti (posílil vliv měšťanstva => úpadek středověké feudální společnosti) a odstranění vazeb izolující evropskou civilizaci od okolního světa (první zámořské objevy, vedené Portugalci, Španěly a později Holanďany, Angličany atd.), mohutná vojenská expanze osmanské říše, zanikla byzantská říše a slovanské státy na Balkáně, pod stálou tureckou hrozbou byly Uhry i další státy střední Evropy. V severní Itálii se zformovala renesance a humanismus na přelomu 15. a 16. století se již renesance šířila po celém evropském kontinentě.  Těžištěm veškerého politického, ekonomického a kulturního dění se stává kontinentální Evropa která nahrazuje vedoucí postavení Středomoří  Historické události, které ovlivnily kulturní vývoj: boj o investituru, křížové výpravy, vpád Tatarů do východní Evropy

4  Románský sloh = umělecký sloh, který se v 11. – 13. století rozšířil ve stavitelství a výtvarném umění v západních, jižních a středních zemí Evropy = z lat. jména Říma – Roma, vztah tohoto stavebního slohu k stavebnímu slohu antického Říma, jímž byl do značné míry inspirován a sdílel s ním některé stavební prvky

5  Sakrální  Kostel – rotunda, bazilika  Klášter  vedoucí postavení; církev hlavním zřizovatelem, objednatelem i výrobcem románského umění  Profánní  hrad  městský palác  měšťanský dům  kamenný most

6

7

8  Horizontální rozměr převládá nad vertikálním  Těžkopádnost, masivnost  Půlkruhový oblouk – u vchodů, oken, valené klenby  Klenby – valená, křížová  Portály  Ústupkový  Ornamenty  Části portálu  Rosety  Vnější členění fasády  Obloučkový vlys  Sdružená okna  Slepé arkády

9

10  Gotický sloh = od 2. poloviny 12. století do 15. století, kdy volně přešla v renesanci. = vznik ve Francii, přesněji v oblasti Ile-de-France = název „gotika“ zavedli italští humanisté, kteří ji mylně spojovali s Góty, jejichž umění bylo považováno za barbarské: „Tento způsob vynalezli Gótové, neboť potom, co zničili starodávné stavby a ve válkách usmrtili architekty, zbyli jen ti, kteří stavěli v tomto stylu. Zalomili oblouky svých staveb a zaplavili celou Itálii tímto znesvařováním staveb tak, aby žádná z nich neměla svůj styl. Kéž Bůh ochrání všechny své země před takovými nápady a takovým stavebním stylem!“ Giorgio Vasari = proti přísné strohosti románského slohu gotika působila dojmem nadmírné ozdobnosti a novosti.

11  Vertikalismus – optický dojem odhmotnění a přiblížení k Bohu  Lomený oblouk - používán v oknech, portálech a všech zdobných částech stavby, i v uměleckém řemesle  Křížová klenba  Vnitřní opěrný systém, který se skládá z klenebních žeber svedených do přípor předsazených před pilíři => postupné odlehčení zdi => rozsáhlé okenní plochy. Klenební žebra v průběhu vývoje gotiky ztratila nosnou funkci a stala se dekorativním prvkem  Vnější opěrný systém používaný zejména u gotických katedrál je pomocným činitelem podpírajícím z vnější strany pilíře, které zachycují tlak klenby. Skládá se z opěrných oblouků a opěrných pilířů  Mezi nejrozšířenější zdobné prvky patří fiály (drobné věžičky), chrliče (fantastické hlavy, které chrlily vodu stékající ze střech), rozety (kruhová zdobená okna)

12

13

14

15  Thein, Teyn, Tin super Multavia, Moldautein, Vltavotýn  Staročeské slovo „týn“ odvozováno od lat. „dunum“, něm. „Zaun“ či angl. „town“ = hrazené, „otýněné,“ opevněné místo,tvrz či pevnost  Přídomek „Vltavský“ či „nad Vltavou“ pak odlišoval geograficky tuto osadu od mnoha dalších Týnů, Týnic a Týnišť.

16  V 11. století se Vltavotýnsko dostává do majetku pražského biskupství – od knížete Boleslava II.?  Nejstarší písemná zpráva z prosince roku 1229.  V 2. polovině 13. století, za vlády biskupa Tobiáše, dochází k prudkému rozvoji města  Město těží ze své výhodné pozice při vodní cestě a stává se významným obchodním střediskem  V 80. letech 14. století - 132 domů, na protilehlém břehu řeky, Malé Straně, bylo 33 vlastníků domů spolu s 9 podsedláky. Ve městě vyrábělo pivo 6 pivovarů a byly zde 43 hospody

17  Roku 1415 změnilo týnské panství majitele, když jej arcibiskup Konrád z Vechty zastavil Janovi ze Sobětic.  V roce 1461 zastavil Jiří z Poděbrad vltavotýnské panství synovi svého zemřelého přítele a spolubojovníka Jana I. Čabelického, Janu II.  V roce 1513 získal majetek po Janově smrti syn Prokop  Jan III. Čabelický se chopil svého majetku v roce 1543.  Po Janově smrti r. 1567 získala panství jeho manželka Kryselda rozená Berková z Dubé => Prokop II.  V roce 1564 město postihl ničivý požár, při němž lehla popelem většina domů na náměstí včetně kostela sv. Christofora

18  Nejstarší jádro osídlení na místě dnešního Vinařického náměstí  Kolem 2. poloviny 13. století se osídlení rozšířilo dále k západu, čímž vzniklo dnešní náměstí Míru  Nová zástavba se pak protáhla dále podél Vltavy zřejmě v souvislosti s vybudováním jezů a přenesením brodu a pozdějšího mostu – vznik hlavní tepny města Horní Brašov a souběžně s ní Brašov dolní poblíž řeky.

19  od počátku 11. století dřevěná tvrz => hrad vybudován ve 2. polovině 13. století biskupem Tobiášem z Bechyně jako správní centrum biskupského majetku  Prvním známým biskupským purkrabím na hradě byl roku 1340 Uha z Hrádku => 1382 Jezovec (Jezowecz) => 1397 purkrabí Vojslav z Bukovice/Pavel ze Škvorce => 1407 Zdebor z Vranova => Jan ze Sobětic => 1432 veškeré bývalé arcibiskupské statky Oldřichovi z Rožmberka

20

21  Jan mladší (II.) Čabelický ze Soutic => jeho rod na 140 let hlavním hybatelem vltavotýnského dění - Čabeličtí zde pobývali až do roku 1601.  V roce 1562 přestavba hradu v renesančním slohu provedená předposledním majitelem z rodu Čabelických ze Soutic, Jan III. - dochovaný pouze most přes hradní příkop.  Poslední majitel Prokop Čabelický ze Soutic (přítel Petra Voka) => po jeho smrti bylo panství navráceno královské koruně  Poškození hradu Prokopovým synem Ferdinandem

22  Správa panství přechází na městský magistrát – hrad nevyužíván a chátrá  V roce 1621 navráceno do majetku arcibiskupství – hrad posloužil jako kanceláře arcibiskupských úředníků x po polovině 17. století přestal být hrad využíván, neboť byl silně poškozen událostmi třicetileté války  Stavební materiál pro nový arcibiskupský zámek a domy měšťanů  V 19. století vybudovány na místě bývalého hradu Bedřichovy sady

23  Do dnešních dnů se dochovaly pouze nepatrné terénní relikty  Pravděpodobně se jednalo o bezvěžový objekt, zástavba kopírovala tvar hradní ostrožny  Dochoval se pouze nástupní most přes hradní příkop, který je dnes nejlépe patrný na jižní a jihovýchodní straně ostrohu  V podzemí hradiště se dochovaly sklepy x pravděpodobně vybudovány až v baroku

24

25  Od poloviny 11. století je doloženo první centrum – dnešní Vinařického náměstí, nazývaného v minulosti Dolní nebo Malý rynk  Ulice Ke Hradu kdysi jedna z nejrušnějších komunikací, vedoucí z města směrem na Veselí nad Lužnicí  Stavba „Nového“ mostu a nové komunikace v 60. letech 20. století i kruhový objezd výrazně změnili původní podobu nejen města, ale i Vinařického náměstí

26  Románský kostel zasvěcený nejprve Panně Marii, později sv. Kateřině  Zmínka z roku 1068, kdy je v Týně uváděn právě románský kostel sv. Kateřiny „biskupem Jaromírem zdvižený.“  Kostel byl v průběhu historie několikrát poničen => v druhé polovině 18. století pouze torzo – „kusy zdi o kostela a kláštera“  V roce 1796 největší městský požár – kámen ze zaniklého kostela použit při opravě domů  v druhé polovině 19. století bylo náměstí předlážděno - sv. Kateřina definitivně zmizela z povrchu zemského.  Přesnou polohu tohoto prvního křesťanského svatostánku ve městě bohužel tedy neznáme

27

28 KOSTEL SV. PETRA (11. STOLETÍ), POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU ROTUNDA SV. KATEŘINY (1. POLOVINA 12. STOLETÍ), ZNOJMO

29  V druhé polovině 13. století, za vlády biskupů Jana III. z Dražic a Tobiáše z Bechyně vzniklo při západním okraji původní osady nové městské centrum, tzv. Nový Týn - Nový, jinak Hořejší, rynk (dnešní náměstí Míru), na jehož jižním konci vznikl kolem roku 1250 druhý kostel, zasvěcený sv. Christoforu (Kryštofovi), a přilehlý hřbitov  Kostel několikrát vypálen – po ničivém požáru v roce 1564 tehdejší zástavní držitel města a panství Prokop II. Čabelický ze Soutic spolu se svou matkou Kryseldou dal kostel koncem 60. let 16. století obnovit a zasvětil ho novému patronovi, sv. Jakukovi Většímu (Hořejší rynk => Svatojakubské náměstí)  Původní gotický kostel nahrazen mladší novostavbou, která v pozdějších letech dostala barokní podobu

30

31  Kamenná deska, jež kryla vchod do rodové hrobky Čabelických, z roku 1513 s tesaným nápisem: „Léta Páně MCCCCCXIII zemřel urozený a statečný rytíř pan Jan Čabelický ze Soutic a na Tejně Vltavě pochován v pondělí po sv. Martině.“

32  Dva podzemní prostory - na místě bývalého týnského hradu a v okolí městského centra  Vznik podzemních chodeb můžeme datovat přibližně do období 15. století - v době zástavního vlastnictví vltavotýnského panství rodem Čabelických ze Soutic  Funkce podzemí: hospodářská (skladovací prostory), ochranná, odvodňovací a zásobárna vody, podpovrchová těžba blíže neurčeného vzácného nerostu

33

34


Stáhnout ppt " Románský sloh a gotika  Renesance  Baroko, rokoko, klasicismus  Selské baroko/lidová architektura na Vltavotýnsku  1. polovina 20. století  2. polovina."

Podobné prezentace


Reklamy Google