Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KOMUNIKACE Mgr. Michal Oblouk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KOMUNIKACE Mgr. Michal Oblouk."— Transkript prezentace:

1 KOMUNIKACE Mgr. Michal Oblouk

2 KOMUNIKACE z lat. communicare, sdílet, radit se, od communis, společný
dorozumívání, sdělování informací, myšlenek, názorů a pocitů mezi živými bytostmi, lidmi i živočichy obvykle prostřednictvím společné soustavy symbolů zvířata se dorozumívají různými signály, hlavním dorozumívacím prostředkem člověka však je verbální komunikace (jazyk a řeč) kromě mluvené řeči a písma se používají i další systémy (notový záznam hudby, chemické a matematické značky, dopravní značky, vlajková a prstová abeceda, Morseova abeceda ap.)

3 ZÁKONITOSTI KOMUNIKACE
KDO to říká CO říká KDY to říká KDE to říká JAK to říká PROČ to říká JAKÝ je účinek a efekt sdělení

4 KOMUNIKACE MONOLOG = samomluva DIALOG = rozhovor INTERVIEW = forma rozhovoru KONZULTACE = porada, dotazování se zkušenějších KONVERZACE = méně závazný rozhovor DEBATA = ústní výměna názorů, mírnější diskuse DISKUSE = výměna názorů

5 VÝVOJ KOMUNIKACE do konce 18. století – signalizace (ohně, praporky), psaní zpráv a dopisů 19. století – telegraf (Morseova abeceda), telefon (A. G. Bell) 20. století – bezdrátový telefon, radar, komunikační satelity, počítačové sítě, masmédia (rozhlas, tisk, televize, internet)

6 DRUHY KOMUNIKACE 2) mimoslovní komunikace – neverbální, řeč těla
1) slovní komunikace – verbální 2) mimoslovní komunikace – neverbální, řeč těla mimika gestikulace haptika proxemika posturika 3) komunikace činem

7 VERBÁLNÍ KOMUNIKACE z lat. verbum, slovo
komunikace prostřednictvím jazyka a řeči na Zemi existuje asi tři tisíce různých jazyků (nejpoužívanější – čínština, angličtina, hindština, ruština, španělština, arabština, bengálština, portugalština, japonština, němčina a francouzština) vyznačuje se těmito rysy: užívá artikulovanou řeč, tvořenou hláskami, slovy a větami je vázána na určitý jazyk jeho slova jsou symboly s více méně stálým a určitým významem, který není zcela závislý na souvislosti a situaci, proto může vyjadřovat i témata a obsahy nepřítomné, například minulé, vzdálené nebo budoucí, případně i neskutečné a fantazijní, například v literatuře nebo mýtu

8 JAK SE CHOVAT PŘI KOMUNIKACI
Mluvit jen tehdy, je-li co říci. Neskákat do řeči. Vyslovovat srozumitelně a zřetelně. Neodbíhat od tématu, udržovat oční kontakt. Hledat vhodná slova. Naučit se poslouchat, co říkají ostatní. Naučit se obhajovat své názory, ale při komunikaci s ostatními je neprosazovat za každou cenu – respektovat názory druhých. Dodržovat zásady slušného chování, nezapomínat na slůvka DĚKUJI a PROSÍM.

9 MIMIKA z řeckého mimeomai, napodobovat, představovat
vyjadřování výrazem tváře, způsobené stahy obličejových svalů nejčastější projev emocí

10 GESTIKULACE gesto (z lat. gerere, jednat, konat) znamená posunek, tělesný pohyb, který něco vyjadřuje nebo dává najevo - u člověka gesta často doprovázejí řeč a tvoří gestikulaci typy gest - úklona, pokleknutí, kývnutí, „kroucení“ hlavou, zdvižené obočí, svraštěné čelo, mrknutí, „vyvalené oči“, „oči v sloup“, „ohrnout nos“, špulení rtů, pootevřená ústa, vypláznutí jazyka, zkřížené a založené ruce, „otevřená náruč“, „sprásknout ruce“, mávnutí rukou, „véčko“, palec nahoru a palec dolů, prst před ústy znaková řeč

11 HAPTIKA kontakt hmatem (řecky „haptein“ znamená „dotýkat se“)
způsob sdělení, které se tlumočí bezprostředním tělesným kontaktem s druhým člověkem (např. podání ruky, poplácání po ramenou či zádech či nabídnutí rámě)

12 PROXEMIKA vyjádření vztahu mezi lidmi prostřednictvím vzdálenosti, kterou k sobě komunikující subjekty zaujímají – pokud mluvíme s někým, koho máme rádi, stojíme u něj blíž, než kdyby nám byl nesympatický proxemické zóny: a) intimní zóna - vzdálenost komunikujících je do 60 cm (nejbližší rodina, kamarádi) b) osobní zóna - vzdálenost komunikujících je od 60 cm do 1,2 m (žák – učitel, podřízený – nadřízený) c) společenská zóna - vzdálenost komunikujících je od 1,2 m do 2 m (až 3,6 m) – úřední jednání d) veřejná zóna - vzdálenost komunikujících je od 3,6 m do 7,6 m (i více) – divadelní představení

13 POSTURIKA vědní disciplína zabývající se postoji a uspořádáním těla v prostoru tělesná poloha, fyzický postoj člověka naznačuje nejen to, co se s jedincem zrovna děje, ale i to, co se s ním dělo v předchozí chvíli a do jisté míry i to, co bude následovat v příštím okamžiku

14 ZDROJE http://cs.wikipedia.org/wiki/Komunikace


Stáhnout ppt "KOMUNIKACE Mgr. Michal Oblouk."

Podobné prezentace


Reklamy Google