Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Michal Oblouk.  z lat. communicare, sdílet, radit se, od communis, společný  dorozumívání, sdělování informací, myšlenek, názorů a pocitů mezi.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Michal Oblouk.  z lat. communicare, sdílet, radit se, od communis, společný  dorozumívání, sdělování informací, myšlenek, názorů a pocitů mezi."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Michal Oblouk

2  z lat. communicare, sdílet, radit se, od communis, společný  dorozumívání, sdělování informací, myšlenek, názorů a pocitů mezi živými bytostmi, lidmi i živočichy obvykle prostřednictvím společné soustavy symbolů  zvířata se dorozumívají různými signály, hlavním dorozumívacím prostředkem člověka však je verbální komunikace (jazyk a řeč)  kromě mluvené řeči a písma se používají i další systémy (notový záznam hudby, chemické a matematické značky, dopravní značky, vlajková a prstová abeceda, Morseova abeceda ap.)

3 KDO to říká CO říká KDY to říká KDE to říká JAK to říká PROČ to říká JAKÝ je účinek a efekt sdělení

4 MONOLOG = samomluva DIALOG = rozhovor INTERVIEW = forma rozhovoru KONZULTACE = porada, dotazování se zkušenějších KONVERZACE = méně závazný rozhovor DEBATA = ústní výměna názorů, mírnější diskuse DISKUSE = výměna názorů

5 a) do konce 18. století – signalizace (ohně, praporky), psaní zpráv a dopisů b) 19. století – telegraf (Morseova abeceda), telefon (A. G. Bell) c) 20. století – bezdrátový telefon, radar, komunikační satelity, počítačové sítě, masmédia (rozhlas, tisk, televize, internet)

6 1) slovní komunikace – verbální 2) mimoslovní komunikace – neverbální, řeč těla - mimika - gestikulace - haptika - proxemika - posturika 3) komunikace činem

7  z lat. verbum, slovo  komunikace prostřednictvím jazyka a řeči  na Zemi existuje asi tři tisíce různých jazyků (nejpoužívanější – čínština, angličtina, hindština, ruština, španělština, arabština, bengálština, portugalština, japonština, němčina a francouzština)  vyznačuje se těmito rysy: - užívá artikulovanou řeč, tvořenou hláskami, slovy a větami - je vázána na určitý jazyk - jeho slova jsou symboly s více méně stálým a určitým významem, který není zcela závislý na souvislosti a situaci, proto může vyjadřovat i témata a obsahy nepřítomné, například minulé, vzdálené nebo budoucí, případně i neskutečné a fantazijní, například v literatuře nebo mýtu

8 1) Mluvit jen tehdy, je-li co říci. 2) Neskákat do řeči. 3) Vyslovovat srozumitelně a zřetelně. 4) Neodbíhat od tématu, udržovat oční kontakt. 5) Hledat vhodná slova. 6) Naučit se poslouchat, co říkají ostatní. 7) Naučit se obhajovat své názory, ale při komunikaci s ostatními je neprosazovat za každou cenu – respektovat názory druhých. 8) Dodržovat zásady slušného chování, nezapomínat na slůvka DĚKUJI a PROSÍM.

9  z řeckého mimeomai, napodobovat, představovat  vyjadřování výrazem tváře, způsobené stahy obličejových svalů  nejčastější projev emocí

10  gesto (z lat. gerere, jednat, konat) znamená posunek, tělesný pohyb, který něco vyjadřuje nebo dává najevo - u člověka gesta často doprovázejí řeč a tvoří gestikulaci  typy gest - úklona, pokleknutí, kývnutí, „kroucení“ hlavou, zdvižené obočí, svraštěné čelo, mrknutí, „vyvalené oči“, „oči v sloup“, „ohrnout nos“, špulení rtů, pootevřená ústa, vypláznutí jazyka, zkřížené a založené ruce, „otevřená náruč“, „sprásknout ruce“, mávnutí rukou, „véčko“, palec nahoru a palec dolů, prst před ústy  znaková řeč

11  kontakt hmatem (řecky „haptein“ znamená „dotýkat se“)  způsob sdělení, které se tlumočí bezprostředním tělesným kontaktem s druhým člověkem (např. podání ruky, poplácání po ramenou či zádech či nabídnutí rámě)

12  vyjádření vztahu mezi lidmi prostřednictvím vzdálenosti, kterou k sobě komunikující subjekty zaujímají – pokud mluvíme s někým, koho máme rádi, stojíme u něj blíž, než kdyby nám byl nesympatický  proxemické zóny: a) intimní zóna - vzdálenost komunikujících je do 60 cm (nejbližší rodina, kamarádi) b) osobní zóna - vzdálenost komunikujících je od 60 cm do 1,2 m (žák – učitel, podřízený – nadřízený) c) společenská zóna - vzdálenost komunikujících je od 1,2 m do 2 m (až 3,6 m) – úřední jednání d) veřejná zóna - vzdálenost komunikujících je od 3,6 m do 7,6 m (i více) – divadelní představení

13  vědní disciplína zabývající se postoji a uspořádáním těla v prostoru  tělesná poloha, fyzický postoj člověka naznačuje nejen to, co se s jedincem zrovna děje, ale i to, co se s ním dělo v předchozí chvíli a do jisté míry i to, co bude následovat v příštím okamžiku

14  http://cs.wikipedia.org/wiki/Komunikace http://cs.wikipedia.org/wiki/Komunikace  http://cs.wikipedia.org/wiki/Dorozum%C3%ADv%C3%A1n%C3% AD http://cs.wikipedia.org/wiki/Dorozum%C3%ADv%C3%A1n%C3% AD  http://cs.wikipedia.org/wiki/Verb%C3%A1ln%C3%AD_komunikac e http://cs.wikipedia.org/wiki/Verb%C3%A1ln%C3%AD_komunikac e  http://cs.wikipedia.org/wiki/Mimika http://cs.wikipedia.org/wiki/Mimika  http://www.thesims2.gamesims.sk/thesims2_2.htm http://www.thesims2.gamesims.sk/thesims2_2.htm  http://www.ladiva.pl/artykul/psychologia/krotki-kurs-mowy- ciala/15544/mowa-ciala-odkodowana/15545 http://www.ladiva.pl/artykul/psychologia/krotki-kurs-mowy- ciala/15544/mowa-ciala-odkodowana/15545  http://cs.wikipedia.org/wiki/Gesto http://cs.wikipedia.org/wiki/Gesto  http://cs.wikipedia.org/wiki/Haptika http://cs.wikipedia.org/wiki/Haptika  http://cs.wikipedia.org/wiki/Proxemika http://cs.wikipedia.org/wiki/Proxemika  http://www.anavi.estranky.cz/clanky/neverbalni- komunikace/posturologie.html http://www.anavi.estranky.cz/clanky/neverbalni- komunikace/posturologie.html


Stáhnout ppt "Mgr. Michal Oblouk.  z lat. communicare, sdílet, radit se, od communis, společný  dorozumívání, sdělování informací, myšlenek, názorů a pocitů mezi."

Podobné prezentace


Reklamy Google